Публикации на проф. д-р Тенчо Колев Дундов


Дундов, Тенчо (2017) Християнските ценности като преобразуващ фактор. С., Сиела

Дундов, Тенчо (2017) Ценностите като правообразуващ фактор. (Историческо развитие на идеята за ценностите в правото). Правен преглед, № 1

Дундов, Тенчо (2016) Правото и правата като културен феномен. В: Сборник научни изследв. в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Медодий

Дундов, Тенчо (2015) Теория на правото. Сиела, 2015.

Дундов, Тенчо (2015) Право и интернет. Въведение в правото и правното регулиране на виртуалното пространство. София, УИ "Св. Кл. Охридски"

Дундов, Тенчо (2015) Правото и правата като културен феномен. С., Сиела

Дундов, Тенчо (2014) Аргументирането като елемент на общата теория на правото. В: Theo noster. [Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков]. С.

Дундов, Тенчо (2013) Теория на правораздавателната дейност. Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията. С., УИ „Св. Климент Охридски”.

Дундов, Тенчо (2012) Теория на правораздавателната дейност. Т. Втори: Истина, обоснованост, справедливост. УИ „Св. Климент Охридски”.

Дундов, Тенчо (2012) Теория на правораздавателната дейност. Т. Трети: Доказване в правораздаването. УИ „Св. Климент Охридски”

Дундов, Тенчо (2012) Теория на правораздавателната дейност. Т. Четвърти: Аргументиране в правораздаването. УИ „Св. Климент Охридски”

Дундов, Тенчо (2012) Теория на правораздавателната дейност. Т. 5. Логика в правораздаването. УИ "Св. Кл. Охридски"

Дундов, Тенчо (2012) Въведение в правото и основни институти на частното право. Ботевград, Международно висше бизнес училище.

Дундов, Тенчо (2012) Увод в правото. Международно висше бизнес училище, (Електронно изд. – ISBN 978-954-9432-59-6)

Дундов, Тенчо (2011) Правораздаването по римското право. В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сборник статии]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Дундов, Тенчо (2011) Правораздаването по римското право. Сборник 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев, С.,УИ „Св. Климент Охридски”, първо издание, 2011 г.

Дундов, Тенчо (2010) Теория на правораздавателната дейност. Т. 1. История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха. София, УИ Св. Кл. Охридски.

Дундов, Тенчо (2008) Римско право и съвременни кодификации. [Сборник статии от научна конфер. в ЮФ на СУ, 10 май 2007 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Дундов, Тенчо (2006) Теория на правотворческата дейност. Ролята на нетипичния законодател. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Дундов, Тенчо (2006) Въведение в правото и основни институти на частното право. . С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Дундов, Тенчо (2006) Съдебна власт. [Сборник]. Благоевград, Юриспрес

Дундов, Тенчо (2005) Въведение в правото. С., Парадигма

Дундов, Тенчо (2005) Правото на езика и езикът на правото. В: Право & Eзик. Кн. 2. С.

Дундов, Тенчо (2004) Право и език. В: Право и език. Кн.1. С.

Дундов, Тенчо (2001) Относно решение № 13 от 29 май 2001 г. на Конституционния съд. Съвр. право, № 5

Дундов, Тенчо (2000) Ценно и полезно изследване. Съвр. право, № 1

Дундов, Тенчо (1999) Бержел, Жан-Луи. Обща теория на правото. Благоевград, Ка „Л-ка“ ООД

Дундов, Тенчо (1998) Въведение в правото. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Дундов, Тенчо (1997) Правни отношения и правни връзки. С, Юриспрес, 1997, 2. изд., 2005.

Дундов, Тенчо (1994) Учебни записки по Обща теория на правото. С., МП

Дундов, Тенчо (1990) Гражданско учение. Примерно помагало. С., МНП, СЮБ

Дундов, Тенчо (1990) Материали в помощ на учителите по право - ЗИП: Гражданско учение. С., М-во на народ. просвета

Дундов, Тенчо (1990) Законодателство и правова държава. Диалог, № 9

Дундов, Тенчо (1990) От идеята за правовата дьржава - кьм формиране на демократична правова държава. Диалог, № 5

Дундов, Тенчо (1990) Право и закон. Диалог, № 7

Дундов, Тенчо (1990) Правовата държава и регулиране на стопанската дейност. Бюл. ВИ на МВР, № 4

Дундов, Тенчо (1990) Законност и правна култура. Год. ВИ на МВР, 10

Дундов, Тенчо (1989) Същност и изграждане на социалистическата правова държава. В: Сборник материали МВР

Дундов, Тенчо (1989) Усъвършенствуване на законодателството. Държ. и право, № 11

Дундов, Тенчо (1989) Философски проблеми на социалистическата правова държава. (Материали от кръгла маса). Бюл. СЮБ, № 6

Дундов, Тенчо (1989) Министерството на вътрешните работи – специализиран орган на социалистическата правова държава. В: Сб. материали

Дундов, Тенчо (1989) Правни отношения и правни връзки. Държ. и право, № 3

Дундов, Тенчо (1989) Правоотношенията и субективните права като обект на правонарушението. В: Год. Инст. МВР

Дундов, Тенчо (1988) Обект на правонарушението. В: Год. Инст. по науките за държ. и правото

Дундов, Тенчо (1988) Обект на правонарушението. С., Висш институт „Г. Димитров“, МВР

Дундов, Тенчо (1988) Начини на гласуване и правното им значение при избор, отзоваване и референдум. Държ. и право, № 11

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/