Публикации на гл.ас. д-р Десислава Стефанова Давидкова-Димитрова


Давидкова-Димитрова, Десислава (2018) Правото на обвиняемия да има защитник при провеждане на разпоредителното заседание Сборник доклади от кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз", Велико Търново, 12 декември 2017 г., издателство Фабер, с. 125-131. ISBN 978-619-00-0788-3

Давидкова-Димитрова, Десислава (2018) Формиране на наказателното правораздаване след Освобождението на България от Османско владичество Сборник доклади от международна кръгла маса "140-годишнината от Освобождението на България от Османско владичество и приемане на Търновската конституция, Велико Търново, 19 април 2018 г., Издателство "Фабер", с. 138-148. ISBN 978-619-00-0816-3

Давидкова-Димитрова, Десислава (2017) Защитникът в наказателния процес на Република България изд. Сиби, 2017 г., 240 с. ISBN 978-619-226-040-8

Давидкова-Димитрова, Десислава (2017) МЕДИАЦИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА – ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУТА Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 224-237. ISBN 978-619-208-118-8

Давидкова-Димитрова, Десислава (2016) Protection of the Right to a Lawyer in Criminal Procedure of the Republic of Bulgaria Collection of Research Papers in Conjunction with the 6-th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia “Constitutional Values in Contemporary Legal Space” I, 16 – 17 November, 2016, University of Latvia, 2016, p. 302 – 312, ISBN 978-9934-18-185-6

Давидкова-Димитрова, Десислава (2016) Задължения на защитника в наказателния процес и някои последици от тяхното изпълнение De jure, 2016, № 2 (13), с. 104 – 145. ISSN 1314-2593

Давидкова-Димитрова, Десислава (2016) Някои щрихи относно защитника в наказателния процес на Древна Гърция и Древен Рим Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, Велико Търново, с. 92 – 101. ISBN 978-954-400-324-1

Давидкова-Димитрова, Десислава (2016) Защита на бедните обвиняеми De jure, 2016, № 1 (12), с. 64 – 72. ISSN 1314-2593

Давидкова-Димитрова, Десислава (2015) Основания за отвод на защитника в наказателния процес De jure, 2015, № 2 (11), с. 177 – 185. ISSN 1314-2593

Давидкова-Димитрова, Десислава (2015) Задължително участие на защитник в наказателния процес De jure, 2015, № 1 (10), с. 101 – 112. ISSN 1314-2593

Давидкова-Димитрова, Десислава (2013) Упълномощаване на защитник в наказателния процес De jure, № 1 (6), с. 79 – 85. ISSN 1314-2593

Давидкова-Димитрова, Десислава (2013) Противодействие на организираната престъпност. Давидкова, Д. - част първа, глава трета (с. 311 – 356) издадена по проект „Укрепване капацитета на Прокуратурата на Република България при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления”, изпълнен от Обединение „Прозрачност без граници и партньори”, 608 с. ISBN 978-954-92616-3-9

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Subjects of legal relationships in competition law (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010 г., изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 23 - 32. ISSN 1822-3575

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Prohibited agreements. Chalenges facing the anticartel legislation in economic crisis (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010 г., изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 104 – 115, ISSN 1822-3575

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Модернизация на европейското и българско конкурентно право (авторски колектив) В.Търново, 158 с. ISBN 978-954-400-324-1

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Policy for exemption from sanctions and reduction of sanctions. Exemption from prohibition of agreements, decisions and concerted practices (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010 г., изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 184 – 199, ISSN 1822-3575

Давидкова-Димитрова, Десислава (2006) Някои проблеми при забраната за напускане пределите на Република България по чл. 153а от НПК и мярката за административна принуда по чл. 75, т. 3 от ЗБДС В. Търново, 2006, Сборник от Национална научна конференция „Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз (проблеми и перспективи)”, с. 346 – 358, ISBN - 10: 954-524-501-8; ISBN – 13: 978-954-524-501-5

Давидкова-Димитрова, Десислава (2005) Медиацията по наказателни дела – една от алтернативите на традиционното наказателно производство В.Търново, 2005, Сборник от Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. Св.Кирил и Методий” „Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука”, с. 397 – 414. ISBN 954-524-453-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/