Публикации на доц. д-р Емил Стефанов Стоянов


Стоянов, Емил (2018) Националната сигурност като приоритет на наказателната и криминологична политика. Москва: Сбoрник материали от ХI Руски конгрес по наказателно право и криминология, МГУ "М.В.Ломоносов", 31 май 2018, с. 91-97

Стоянов, Емил (2017) Виктимизация-рискове и превенция. Москва: Сборник доклади - научно-образователен центътр за криминологични изследвания, МГУ "М.В.Ломоносов", 27 ноември 2017, с. 47-52

Стоянов, Емил (2016) Противодействие на трансграничната престъпност. Сборник от материали на Шестата научно-практическа конференция на ПУ "Паисий Хилендарски". Пловдив: Унив. изд. "Паисий Хилендарски" 2016, с. 21-26 ISBN:978-954-423-679-6.

Стоянов, Емил (2015) Наркомании и наркопрестъпност. Севлиево: "М-Прес" ООД, 2015, 184 с. ISBN: 978-954-8455-37-5

Стоянов, Емил (2012) Интернет престъпност. Севлиево: "М-Прес" ООД, 2012, 280 с. ISBN: 978-554-8455-58-9

Стоянов, Емил (2012) Проблемът изпиране на пари-състояние и възможни подходи за превенция. Сборник материали от научна сесия, посветена на 25-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология "Превантивната политика и съвременната престъпност", [науч. ред. Юлия Бояджиева]. София: Академия на МВР, 2012, с. 91-96. ISBN 978-954-348-070-8 COBISS.BG-ID 1268763364 В: Превантивната политика и съвременната престъпност: материали от научна сесия, посветена на 25-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология, София, 14 юни 2011 година [науч. ред. Юлия Бояджиева]. София: Академия на МВР, 2012. ISBN 978-954-348-070-8 COBISS.BG-ID 1268763364

Стоянов, Емил (2011) Актуални проблеми на престъпността и нейното влияние върху развитието на България. В: Политика и престъпност: наказателноправни и криминологични аспекти. Сборник от материали на Четвъртата международна научно-практическа конференция, организирана от Юридически факултет на Пловдивския Университет "Паисий Хилендарски" 18 юни 2010 г. / състав. и науч. ред. Йордан Айдаров. Пловдив: Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2011-от 96 до 103 стр.ISBN 978-954-423-679-3 COBISS.BG-ID 1235886820 В: Политика и престъпност: наказателноправни и криминологични аспекти. Сборник от материали на Четвъртата международна научно-практическа конференция, организирана от Юридически факултет на Пловдивския Университет "Паисий Хилендарски" 18 юни 2010 г. / състав. и науч. ред. Йордан Айдаров. Пловдив: Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2011. ISBN 978-954-423-679-3 COBISS.BG-ID 1235886820

Стоянов, Емил (2010) Международно наказателно право. Севлиево: "М-Прес" ООД, 2010, 224 с. ISBN: 978-954-8455-33-6 COBISS.BG-ID 1253341668

Стоянов, Емил (2010) Криминология. Севлиево: "М-Прес" ООД, 2010, 295 с. ISBN: 987-954-8455-32-9.

Стоянов, Емил (2009) Криминология. Севлиево: "М-Прес'' ООД, 2009, 230 с. ISBN: 987-954-8455-21-3

Стоянов, Емил (2003) Престъпността, нейните причини и превенция във Въоръжените сили. София: УИД - Академия на МВР, 2003, 195 с. ISBN: 978-954-348-070-7

Стоянов, Емил (2000) Насилствената престъпност във Въоръжените сили на Република България. София: Академия на МВР, 2000, 178 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/