Публикации на доц. д-р Юрий Страшимиров Кучев


Кучев, Юрий (2016) Проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС.,В: Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз. [Доклади от международна научно-приложна конференция., проведена през ноември 2016 г. в гр. София]. София, Университетско издателство, Св. Кл. Охридски, 2016,ISBN 978-954-07-4203-8, COBISS.BG-ID 1277675236 В: Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз. [Доклади от международна научно-приложна конф., проведена през ноември 2016 г. в гр. София]. София, Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2016,ISBN 978-954-07-4203-8

Кучев, Юрий (2014) Доклад на Научна конференция „135 години български парламентаризъм”, организирана от Народното събрание, Историческия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и юридическите факултети на Великотърновския университет и Софийския университет Научна конференция

Кучев, Юрий (2013) Реализация на имуществената отчетническа отговорност по реда на ГПК, „Римско и съвременно публично право”, (Сборник статии и доклади от Международна ннаучна конференция, организирана от ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски" и проведена на 21 май 2012г.),София Университетско издателство. Св. Кл.Охридски, 2013, (Състав. и предг.: М. Новкиришка - Стоянова,, ... М. Карагьозова-Финкова) , ISBN 978-954-07-3477-4, COBISS.BG-ID 1260479972 „Римско и съвременно публично право”, (Сборник статии и доклади от Международна ннаучна конференция, организирана от ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски" и проведена на 21 май 2012г.),С., Унив. изд. Св. Кл.Охридски, 2013, (Състав. и предг.: М. Новкиришка - Стоянова,, ... М. Карагьозова-Финкова) , ISBN 978-954-07-3477-4

Кучев, Юрий (2010) Държавен финансов контрол. Организация, обект, субекти и реализация на имуществената отговорност, София, ЛиСтра, 2010, 252 с.,COBISS.BG-ID 1288141796 София, ЛиСтра, 2010, 252 с., COBISS.BG-ID 1288141796

Кучев, Юрий (2004) Финансово право. [4. прераб. и доп. изд.].София, ЛиСтра, 2004. 452 с., COBISS.BG-ID1288370660 София, ЛиСтра, 2004. 452 с.

Кучев, Юрий (2002) Промените във финансовия контрол София, Делова седмица, брой:2, 2002

Кучев, Юрий (2002) Автономия на данъчното право, ЛиСтра, София, 2002,, с. 223 Рецензирано, COBISS.BG-ID 1038848740 ЛиСтра, София, 2002,, с. 223 Рецензирано, COBISS.BG-ID 1038848740

Кучев, Юрий (1999) Правната система и автономията на данъчното право Право и икономика, брой:5, 1999

Кучев, Юрий (1999) Процесуална автономия на данъчното право, Административно правосъдие, брой:5, 1999, ISSN 0861-5268, COBISS.BG-ID 1120590052 Административно правосъдие, брой:5, 1999, ISSN 0861-5268, COBISS.BG-ID 1120590052

Кучев, Юрий (1997) Учебно помагало по данъчно право. [За студенти-юристи].София, Изд. авт., 1997. 100 с. (Съавт.: Ст. Кучев; авт.: Гл. ІІІ; Гл. ІV, Т. 1 И 4; Гл. V; Гл. VІІІ, т. 1 и Гл. ІХ, т. 4)., COBISS.BG-ID 1030691556 София, Изд. авт., 1997. 100 с. (Съавт.: Ст. Кучев; авт.: Гл. ІІІ; Гл. ІV, Т. 1 И 4; Гл. V; Гл. VІІІ, т. 1 и Гл. ІХ, т. 4)., COBISS.BG-ID 1030691556

Кучев, Юрий (1997) Данъчно право, Изд. авт., 1997. 284 с. (Съавт.: Ст. Кучев; авт.: Гл. VІ)., COBISS.BG-ID 1030691300 Изд. авт., 1997. 284 с. (Съавт.: Ст. Кучев; авт.: Гл. VІ)., COBISS.BG-ID 1030691300

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/