Публикации на гл.ас. д-р Калина Димова Лупова-Ангелова


Лупова-Ангелова, Калина (2018) Развитие на принудителното изпълнение в следосвобожденска България,Сборник доклади от международна кръгла маса- 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, В. Търново, Фабер, 2018,с. 149-163,ISBN 978-619-00-0816-3, COBISS.BG-ID 1287398628 Сборник доклади от международна кръгла маса- 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, В. Търново, Фабер, 2018,с. 149-163,ISBN 978-619-00-0816-3COBISS.BG-ID 1287398628

Лупова-Ангелова, Калина (2018) Обезпечително производство на публични вземания , Сборник доклади от Кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз, В. Търново 12.12.2017г., Фабер, 2018, с. 103-118, ISBN 978-619-00-0788-3, COBISS.BG-ID 1286608356 Сборник доклади от Кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз, В. Търново 12.12.2017г., Фабер, 2018, с. 103-118, ISBN 978-619-00-0788-3, COBISS.BG-ID 1286608356

Лупова-Ангелова, Калина (2017) Имуществото на длъжника, като обект на принудително изпълнение по ДОПК,Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право" 25 години Юридически факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" и 25 години от приемането на Конституцията на Р България, Велико Търново, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2017, с. 211-223, ISBN 978-619-208-118-8, COBISS.BG-ID 1284480228 Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право" 25 години Юридически факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" и 25 години от приемането на Конституцията на Р България, Велико Търново, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2017, с. 211-223, ISBN 978-619-208-118-8, COBISS.BG-ID 1284480228

Лупова-Ангелова, Калина (2016) Принципи на принудителното изпълнение на публични вземания, Сборник Научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2016, Фабер, с.302-310, ISBN 978-619-208-072-3, COBISS.BG-ID 1279817444 Сборник Научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2016, Фабер, с.302-310, ISBN 978-619-208-072-3, COBISS.BG-ID 1279817444

Лупова-Ангелова, Калина (2015) Защита срещу принудително изпълнение на публични вземания, De Jure, УИ „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 1/2015/10, ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410, COBISS.BG-ID 1234383332 De Jure, УИ „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 1/2015/10, ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410, COBISS.BG-ID 1234383332

Лупова-Ангелова, Калина (2005) Обезпечителни мерки в производството по принудително изпълнение на публични държавни вземания, Юбилеен сборник, „Приносът на Историко-юридическият факултет за развитието на българското образование”, Междуранодна научно -практическа конференция ВТУ„Св. св. и Методий” и Икономически институт на БАН, София , ГорексПрес, 2004, 387- 393, ISBN 954-616-139-Х Юбилеен сборник, „Приносът на Историко-юридическият факултет за развитието на българското образование”, Междуранодна научно -практическа конференция ВТУ„Св. св. и Методий” и Икономически институт на БАН, София , ГорексПрес, 2004, 387- 393, ISBN 954-616-139-Х

Лупова-Ангелова, Калина (2002) Правни акценти на производството по принудително изпълнение на публични държавни вземания,Юбилеен сборник България в Началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация, В. Търново, Фабер, 2002, с. 198 -202, ISBN 954-775-122-0, COBISS.BG-ID 1039885540 Юбилеен сборник България в Началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация, В. Търново, Фабер, 2002, с. 198 -202, ISBN 954-775-122-0, COBISS.BG-ID 1039885540

Лупова-Ангелова, Калина (0) Принудително изпълнение на публични вземания

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/