Публикации на гл.ас. д-р Миролюб Енчев Топалов


Топалов, Миролюб (2014) Двойственото положение на държавния орган. В: Юбилеен сборник посветен на 80-годишнина на проф. дюн Васил Мръчков. С., ИК Труд и право, 2014, ISBN 9789546082213 В: Юбилеен сборник посветен на 80-годишнина на проф. дюн Васил Мръчков. С., ИК Труд и право, 2014, ISBN 9789546082213

Топалов, Миролюб (1998) Гражданските организации като работодател. В: Правото на гражданския сектор в България. С.: 1998, с. 123-131, ISBN 954-9703-010. В: Правото на гражданския сектор в България. С.: 1998, с. 123-131, ISBN 954-9703-010.

Топалов, Миролюб (1997) Работодателя като страна по индивидуалното трудово правоотношение. С.: Сиби, 1997, 212 с., ISBN 954 - 8150-71-9 С.: Сиби, 1997, 212 с., ISBN 954 - 8150-71-9

Топалов, Миролюб (1996) Въпроси на властта на работодателя. Съвременно право, 1996, № 1, с. 76-81, ISSN 0861-18-15 Съвременно право, 1996, № 1, с. 76-81, ISSN 0861-18-15

Топалов, Миролюб (1996) Същност на работодателската правоспособност. Правна мисъл, 1996, № 2, с. 101-111, ISSN 1310-7348 Правна мисъл, 1996, № 2, с. 101-111, ISSN 1310-7348

Топалов, Миролюб (1996) Търговското дружество като работодател. Търговско право, 1996, № 5-6, с. 54-62, ISSN 1313-8133 Търговско право, 1996, № 5-6, с. 54-62, ISSN 1313-8133

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/