Публикации на проф. дн Борис Владимиров Велчев


Велчев, Борис (2018) "За представителите на обществеността в НК" сп. „De Jure“, кн. 2, ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2017) "Заплашването в НК" сп. "Юридически свят", кн. 2, 2017 г. , ISSN: 1311-3488

Велчев, Борис (2017) "Обектът на престъплението и обществената опасност" сп. "De Jure", кн. 1, с. 5, ISSN 1314-2593

Велчев, Борис (2017) Обществената опасност в българското наказателно право София, Сиела, 2017, 220 стр. ISBN 978-954-28-2353-7

Велчев, Борис (2017) "За разкриването на корупционните престъпления" сп. "De Jure", бр. 2, 2017 г., с. 118, ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2016) Робството по българското наказателно право С., 2016 г., ISBN 978-954-28-2018-5

Велчев, Борис (2016) За юридическата грешка и грешката в обществената опасност сп. „Юридически свят“, кн. 2, 2016 г., ISSN: 1311-3488

Велчев, Борис (2015) Престъпления от частен характер С., изд. Сиела, 2015 г., ISBN 978-954-28-1660-7, COBISS.BG-ID 1270615012

Велчев, Борис (2015) Международно наказателно право С., изд. Сиела, 2015 г., ISBN 978-954-28-1720-8, COBISS.BG-ID 1276462820

Велчев, Борис (2015) Някои бележки върху трафика на хора сп. „Юридически свят“, кн. 2, 2015 г., ISSN: 1311-3488

Велчев, Борис (2015) Принудата като изключващо вината обстоятелство сп. "Съвременно право”, кн. 2, 2015 г., ISSN: 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1274217444

Велчев, Борис (2014) Към въпроса за провокацията в наказателното право сп. „De jure”, кн. 1, 2014 , ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2014) За изключващото обществената опасност обстоятелство по чл. 12б НК сп. „Правна мисъл”, кн. 2, 2014 г.

Велчев, Борис (2014) Престъпления против републиката С. 2014 г., ISBN 978-954-28-1599-0

Велчев, Борис (2014) Диверсията и вредителството по българското право De jure, бр.2, 2014 г., ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2013) Научна редакция на „Помагало наказателно материално право за кандидати за младши съдии и младши прокурори” С. Издание на НИП, 2013 г.

Велчев, Борис (2013) Някои бележки за посредственото извършителство по българското наказателно право сп. De Jure, бр. 2 от 2013 г., ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2013) The Bulgarian Constitution and the standards of lawfulness of the elections outlined in the Venice Commission Code of Good Practice in Electoral Matters”, Алманах „Конституционное правосудие в новом тысячилетие”, Ереван, 2013 г., ISSN 1829-0124

Велчев, Борис (2012) Проблеми на наказателната политика в Република България Сиела, С.,2012 г., 263 с., ISBN 978-954-28-1146-6

Велчев, Борис (2011) За състава на престъплението по чл.282 НК сп. „De jure”, 2010г., бр. 1 от 2011 г., с. 5-10, ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2011) “Human Smuggling in and Through Bulgaria” “Human Trafficking, Smuggling and Illegal Immigration”, NATO Science for Peace and Security Programme, 2011, ISBN-10: 9781607507239

Велчев, Борис (2011) За необходимостта от конституционно ограничение на правото на парламента да криминализира В: „Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България” (Материали от научната конференция, Велико Търново, 3 юни 2011г.), ISBN: 978-954-9615-60-9

Велчев, Борис (2011) За състава на престъплението по чл. 208 НК сп. „De Jure”, бр. 2 от 2011 г., с. 5-14, ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2010) За изключващите наказуемостта основания и противодействието на организираната престъпност сп. „De Jure”, бр. 1, 2010г.1 с. 25-3, ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2009) За дефиницията на държавност и кухият правов ред сп. Общество и право, 2009 г., кн.10, ISSN 0204-85-23

Велчев, Борис (2006) Препоръки за усъвършенстване на наказателноправната уредба, посветена на паметниците на културата сб. „Правна уредба на културното наследство в България и ЕС”, 2006 г., с. 127-130, ISBN 9549132269

Велчев, Борис (2005) За състава на престъплението по чл.339а от Наказателния кодекс сп. „Съвременно право”, 2005 г. , кн.1, с. 66-74, ISSN: 0861-18-15

Велчев, Борис (2004) За приложното поле на чл. 282 от Наказателния кодекс Съвременно право, 2004, 6, ISSN: 0861-18-15

Велчев, Борис (2001) Имунитетът по българското наказателно право С, Софи-Р, 2001. 251 с., ISBN 9549615375

Велчев, Борис (2001) Помилването по българското наказателно право С, Софи-Р, 2001. 255 с., ISBN: 954-9615-30-8

Велчев, Борис (2000) Наказателноправни аспекти на борбата с корупцията С., ЦИД 2000, ISВN: 954-477-090-9

Велчев, Борис (2000) The Right of asylum in Bulgarian law Criminal law review, 2000, № 3, 78-89, ISSN: 0011-135X

Велчев, Борис (1999) За имунитета на народните представители сп. „Съвременно право”, 1999, № 4, 74-85, ISSN: 0861-18-15

Велчев, Борис (1999) Consular immunities in Bulgarian criminal law Comparative law review, 1999, № 2, 21-33, ISSN: 0866-9449

Велчев, Борис (1998) Основни аспекти на помилването сп. „Съвременно право”, 1998, № 4, с. 72-82., ISSN: 0861-18-15

Велчев, Борис (1998) Политическое преступление в международном уголовном праве „Международная жизнь”, 1998, № 4, с.24-31, ISSN 0130-9625

Велчев, Борис (1998) Статутите на международните трибунали за престъпленията, извърше¬ни в бивша Югославия и Руанда сп. „Съвременно право”, 1998, № 3, с. 24-36, ISSN: 0861-18-15

Велчев, Борис (1997) За имунитета на президента и вицепрезидента сп. „Полит. изследвания”, 1997, № 1, с.21-27, ISSN 0861-4830

Велчев, Борис (1997) Наказателно-правни аспекти на дипломатическия имунитет сп. „Съвременно право”, 1997, № 1, с. 32-42, ISSN: 0861-18-15

Велчев, Борис (1989) Наказателноправни аспекти на иманярството СЮБ Бюлетин, бр. 9, 1989 г., стр. 24-29

Велчев, Борис (1989) Имунитети от наказателна отговорност сп. „Народни съвети”, бр. 10 от 1989 г., с.32-36

Велчев, Борис (0) За правото на неприкосновеност на личния живот Доклад на конференция в Грузия

Велчев, Борис (0) По въпроса за обществената опасност в българското наказателно право под печат, изд. „Сиела“

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/