Публикации на проф. дн Георги Иванов Митов


Митов, Георги (2018) Дела от частен характер по Закона за углавното съдопроизводство Сборник доклади от научна конференция на тема "Наказателното правораздаване - традиции и перспективи", организирана от катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", проведена в София на 6 ноември 2017 г. Състав. Пламен Панайотов ... [и др.] София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, с. 120-127. ISBN 978-954-07-4405-6 COBISS 1285569252

Митов, Георги (2018) Ускоряване на наказателното производство De jure, No 2, 2018, с. 147-159. ISSN (Print): 1314-2593, ISSN (Online): 2367-8410, COBISS.BG-ID 1234383332

Митов, Георги (2018) Правото на пострадалия да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език Сборник доклади от кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз", организирана от Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ на 12 декември 2017 г. във Велико Търново. Велико Търново, Фабер, 2018, с. 48-55. ISBN 978-619-00-0788-3 COBISS.BG-ID 1286608356

Митов, Георги (2017) Встъпване на прокурора в наказателното производство за престъпления от частен характер Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“. Сборник доклади. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 195-210. ISBN 978-954-07-4321-9 COBISS.BG-ID 1284106212

Митов, Георги (2017) Освобождаване от изтърпяване на наказание, наложено за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, когато преди започване на неговото изпълнение частният тъжител е поискал това De jure, 2017, № 2, с.113-117. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2017) Процесуални проблеми на реторсията De jure, 2017, № 1, с. 21-27. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2017) Срок за подаване на тъжбата на пострадалия по наказателни дела от частен характер В: Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. Сборник доклади. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 178-186. ISBN 978-954-07-4260-1 COBISS 1280167652

Митов, Георги (2017) Наказателни дела от частен характер София: Сиби, 2017, 291 с. ISBN 978-619-226-045-3 COBISS.BG-ID 1283589860

Митов, Георги (2017) Частното начало в наказателния процес Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България, Велико Търново, 6-7 октомври 2016 г. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 98-108. ISBN 978-619-208-118-8 COBISS.BG-ID 1284480228

Митов, Георги (2016) Възобновяване на наказателни дела от апелативния съд De jure, 2016, № 2, с. 116-120. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2016) Някои въпроси по обжалването и протестирането на разпореждането на съдията-докладчик (чл. 249, ал. 3 от НПК) и определението на първоинстанционния съд (чл. 288, ал. 2 от НПК) за връщане на делото на прокурора Сборник доклади от научна конференция на тема "Наказателното законодателство - традиции и перспективи", организирана от катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", проведена в София на 29 февруари 2016 г. Състав. Пламен Панайотов. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", с. 357 - 369. ISBN 978-954-07-4170-3 3 COBISS.BG-ID 1278438628

Митов, Георги (2016) Въззивно производство по наказателни дела София: Сиби, 2016, 304 с. ISBN 978-954-730-957-9 COBISS.BG-ID 1274998244

Митов, Георги (2016) Въззивен контрол върху първоинстанционния съдебен акт при връщане на делото на прокурора В: Право и государство в современном мире: состояние, проблемы, тенденции развити. Материалы международной научно-теоретической конференции – III Международные „Мальцевские чтения“ – памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, члена-корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора Мальцева Геннадия Васильевича (Белгород, 21-22 апреля 2016 г.). – Белгород, ООО „ГиК“, 2016, 57-67

Митов, Георги (2015) Нови моменти в произнасянето от въззивния съд по мярката за неотклонение и другите мерки за процесуална принуда IUS ROMANUM, 2015, № 2. Online ISSN 2367-7007

Митов, Георги (2015) Структура на въззивното производство (два стадия и шест етапа на съдебното заседание) De jure, 2015, № 2, с. 146-152. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2015) За критериите за деление на съдебните актове De jure, 2015, № 1, с. 20-26. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2014) Забрана за влошаване положението на подсъдимия (reformatio in pejus) при новото разглеждане на делото в първата инстанция след връщането му от въззивния съд В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963 – 2013. Секция Юридически факултет. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, с. 44 – 51. ISBN 978-954-524-971-6 COBISS.BG-ID 1274051556

Митов, Георги (2014) Прекратяване на наказателното производство от въззивния съд, когато първоинстанционният съд не е упражнил правомощието си по чл. 369, ал. 4 НПК. De jure, 2014, № 1, 22-29. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2014) Европейски стандарти относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство В: Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство. Сборник доклади. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, с. 296-306. ISBN 978-954-0737-22-5 COBISS.BG-ID 1266077924

Митов, Георги (2013) Противодействие на организираната престъпност. София, Прокуратура на Република България, 608 с. Част I, глава 2 и 4, част II, глава 7. ISBN 978-954-92616-3-9 COBISS.BG-ID 1264271332

Митов, Георги (2013) Анализ на законодателството и съдебната практика по дела за организираната престъпност, корупция, икономически и финансови престъпления С.: Национален институт на правосъдието, 2013, 210 с.

Митов, Георги (2013) Връщане от въззивния съд на делото за ново разглеждане на прокурора, когато се установи, че престъплението, за което е образувано производството по тъжба на пострадалия, е от общ характер De jure, 2013, № 2, с. 10-18. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2013) Връщане от въззивния съд на делото за ново разглеждане на прокурора Норма, 2013, № 10. Online ISSN 1314-5118

Митов, Георги (2013) Спиране на наказателното производство от въззивния съд Съвременно право, 2013, № 6. ISSN 0861-18-15

Митов, Георги (2013) Ограничаване на правото на въззивния съд да връща делото за ново разглеждане от първата инстанция De jure, 2013, № 1, с. 13-18. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2013) За обвързването на режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода с типа на затворническото заведение в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража Норма, 2013, № 1, 30-60. ISSN 1314-5118

Митов, Георги (2013) La posibilidad de acelerar el proceso penal atribuyendo facultades de apelación al Tribunal de Casación. (RI §413506). Iustel, 2013. Online ISSN 1697-3046

Митов, Георги (2013) Възможността за ускоряване на наказателното производство чрез въвеждане на въззивни правомощия на касационния съд В: Римско и съвременно публично право. Сборник статии и доклади от Международната научна конференция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", София, 21 май 2012 г. Състав. Малина Новкиришка-Стоянова ... и др. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, с. 414-422. ISBN 978-954-0734-77-4 COBISS 1260479972

Митов, Георги (2012) Въззивни правомощия на касационния съд по чл. 354, ал. 5, изр. 2 НПК. Съвременно право, 2012, № 5, с. 7-18. ISSN 0861-18-15

Митов, Георги (2012) Възобновяване на наказателното дело, когато касационният съд e приложил закон за еднакво или по-леко наказуемо престъпление – чл. 354, ал. 2, т. 2 НПК. Правно-информационна система „Апис Време”, 2012

Митов, Георги (2012) Създава ли достатъчна гаранция за правото на справедлив процес възможността за възобновяване на наказателното дело, когато касационният съд е приложил закон за еднакво или по-леко наказание De jure, 2012, № 1, с. 39-43. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2012) Европейските стандарти за правото на обжалване и решенията на Върховния касационен съд по чл. 354, ал. 5, изр. 2 НПК De jure, 2012, № 2, с. 17-20. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2011) За съдържанието на понятието „наказателно преследване” Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България, издателство: Софи-Р, 2011, стр.124-134. ISBN 978-954-9615-60-9

Митов, Георги (2011) Предпоставки за възобновяването на наказателното дело по искане на задочно осъден Правно-информационна система „Апис Време”, 2011

Митов, Георги (2011) Възобновяване на наказателни дела София: Сиби, 2011, 215 с. ISBN 978-954-730-748-3 COBISS 1240096228

Митов, Георги (2011) Същност на касационното производство по наказателни дела С.: Сиби, 2011, 192 с. ISBN 978-954-730-706-3 COBISS 1236262628

Митов, Георги (2011) Съдебни актове, подлежащи на проверка по реда на възобновяването на наказателни дела De jure, 2011, № 1, с. 31-38. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2011) Установяване на основанията за възобновяване на наказателни дела Съвременно право, бр. 2, 2011, стр. 23-36. ISSN 0861-18-15

Митов, Георги (2011) Лица, които могат да правят искане за възобновяване на наказателни дела Правно-информационна система „Апис Време”, 2011

Митов, Георги (2011) Обща характеристика на възобновяването на наказателното дело по искане на задочно осъден, поради неучастието му в наказателното производство De jure, 2011, № 2, с. 32-37. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2009) Действие на „ревизионното начало” в касационното производство по наказателни дела Правно-информационна система „Апис Практика”, 2009

Митов, Георги (2009) Забраната за влошаване на положението на подсъдимия в производството по възобновяване на наказателни дела Правно-информационна система „Апис Време”, 2009

Митов, Георги (2008) Някои проблеми при възобновяването на наказателни дела по присъди, решения и определения, непроверени по касационен ред Съвременно право, 2008, № 4, с. 7-16. ISSN 0861-18-15

Митов, Георги (2007) Някои особености на разглеждането на наказателни дела с участието на непълнолетни лица Наръчник на магистрата за работа по дела с участие на непълнолетни, Пазарджик, 2007, с. 39-48. ISBN 978-954-9492-10-1 COBISS.BG-ID 1244046052

Митов, Георги (2007) Допустимост на споразумението в дисциплинарно наказание по Закона за адвокатурата Адвокатски преглед, 2007, № 8, с. 9-14 ISSN: 1313-7204

Митов, Георги (2005) Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива Фондация „Регионален фонд Ига”, 2005, 391 с.

Митов, Георги (2005) Някои проблеми на пробацията като наказание по Наказателния кодекс Пробация, 2005, № 4, с. 71-78

Митов, Георги (2005) Давността за налагане на дисциплинарно наказание по Закона за адвокатурата Адвокатски преглед, 2005, № 11-12, с. 30-34 ISSN: 1313-7204

Митов, Георги (2004) Промените в Наказателния кодекс и Закона за изпълнение на наказанията, свързани с наказанието пробация и изграждане на пробационната система в Република България Пробация, 2004, № 3, с. 40-50. ISBN 954-91398-4-0

Митов, Георги (2004) Въвеждане на наказанието пробация и неговото прилагане по отношение на непълнолетни лица Програма за пробационен надзор на непълнолетни правонарушители. София, 2004, с. 29-36. ISBN 954-91398-7-5 COBISS.BG-ID 1045298916

Митов, Георги (2004) Въвеждането на пробацията и изпълнението на наказанията задължително заселване, лишаване от право на местоживеене в определено населено място и поправителен труд без лишаване от свобода, наложени до 01.01.2005 г. Правно-информационна система „Апис Време”, 2004

Митов, Георги (2004) Непълнолетните като субекти на наказателна отговорност (наказателно правен и процесуален статут) Справочник на съдебния заседател, С.:, 2004, 51-56

Митов, Георги (2004) Ролята на Търновската конституция за развитието на касационното обжалване по наказателни дела Юридическата природа на актовете на конституционните съдилища на Република България и Руската федерация. Кръгла маса на български и руски юристи, проведена в Юридическия факултет на Софийския университет ”Св. Климент Охридски”, 26-29 ноември 2003 г., Т. 6, с. 149-156. ISBN 9540719372, 9789540719375 COBISS.BG-ID 1041766116

Митов, Георги (2004) Субекти на наказателния процес. Съдът – главен субект. Справочник на съдебния заседател, С.:, 2004, 82-86

Митов, Георги (2002) Поправка на явна фактическа грешка по наказателни дела Адвокатски преглед, 2002, № 5-6, с.16-19 ISSN: 1313-7204

Митов, Георги (2001) Процесуални проблеми в производството по дела за престъпления по чл. 227 б от НК Съвременно право, 2001, № 4, 55-62. ISSN 0861-18-15

Митов, Георги (1994) Задължителното участие на прокурора в производството за преглед по реда на надзора по дела за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия "Практическо право”, 1994, № 3, 18-34

Митов, Георги (1992) Преодоляване на бюрократизма в дейността на органите на предварителното производство Как да достигнем модерното общество. С., 1992

Митов, Георги (1991) За повишаване ефективността на общественото поръчителство Организациите в социалистическото общество. С.: СУ „Св. Климент Охридски“, 1991, 194-200

Митов, Георги (1990) Помирението като основание за прекратяване на наказателното производство Бюлетин на СЮБ, 1990, № 8, 28-32

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/