Публикации на проф. дн Цветан Георгиев Сивков


Сивков, Цветан (2019) Измененията на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г. София: Сиби, 2019, 100 с. ISBN 978-619-226-125-2

Сивков, Цветан (2019) Началото на административното правосъдие в България след приемането на Търновската конституция. Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г. Сборник научни статии. Ред. кол. Милко Палангурски и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Медодий", 2019, с. 163-169. ISBN 978-619-208-180-5

Сивков, Цветан (2019) Общественият интерес и публичната власт - конфликти и спорове от гледна точка на правото. Сб. доклади от международна научна конференция на тема "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз", Велико Търново, 9-10 ноември 2019 г. Ред. кол. Цветан Сивков и др. Велико Търново: Фабер, 2019, с. 230-235. ISBN 978-619-00-0946-7

Сивков, Цветан (2018) За административните и икономическите методи на държавно управление. Сб. доклади от кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз", Велико Търново, 12 декември 2017 г. Ред. кол. Янка Тянкова и др. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 31-36. ISBN 978-619-00-0788-3, COBISS.BG-ID 1286608356

Сивков, Цветан (2018) За Кодекса на административното съдопроизводство на Руската федерация и сравнението с Административнопроцесуалния кодекс на Република България. Сб. доклади от международна кръгла маса "140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция", Велико Търново, 19 април 2018 г. Ред. кол. Евгений Тонков и др. Велико Търново: Фабер, 2018, с.82-86. ISBN 978-619-00-0816-3, COBISS.BG-ID 1287398628

Сивков, Цветан (2016) Уредбата на административния договор в Административнопроцесуалния кодекс. Сб. доклади от международна научно-приложна конференция "Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз", София, ноември 2016 г. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2016, с. 327-330. ISBN 978-954-07-4203-8, COBISS.BG-ID 1277675236

Сивков, Цветан (2016) Основи на строителното право на Германия. Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Състав. Павел Атанасов Сарафов, Борислав Спиридонов Борисов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Медодий", 2016, с.281-282. ISBN 978-619-208-072-3, COBISS.BG-ID 1279817444

Сивков, Цветан (2016) Промени в гл. 19 на ЗУТ според измененията в закона от края на 2015 г. De jure, 2016, № 2, с.113-115. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2015) Административно право. Специална част. Курс лекции. София: Сиби, 2015, 288 с. ISBN 978-954-730-956-2

Сивков, Цветан (2015) Ефективност на държавното управление. De jure, 2015, № 1, с.5-7. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2015) Централизацията, концентрацията и деконцентрацията в държавното управление. De jure, 2015, № 2, с.125-128. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2015) Централизация и децентрализация в държавното управление. София: Дружество Европейско право, 2015, 224 с. ISBN 978-954-91117-4-3

Сивков, Цветан (2015) Форми на централизацията и децентрализацията. Сб. от Национална конференция «Законът на правото или правото на закона», София, НБУ, 20 ноември 2015 г. София: НБУ, 2016, с.104-109. ISBN 978-954-535-951-4

Сивков, Цветан (2014) Правото на град. De jure, 2014, № 2, с.5-8. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2013) Pacta sunt servanda и административният договор. В: Римско и съвременно публично право. Сборник статии и доклади. София, 21 май 2012 г. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, с.397-404. ISBN 978-954-07-3477-4

Сивков, Цветан (2013) Координацията – метод при осъществяването на централизацията и децентрализацията в държавното управление. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, 72 с. ISBN 978-954-07-3437-8, COBISS.BG-ID 1254080996

Сивков, Цветан (2013) Административно право и административен процес. Плевен: Издателски център МУ – Плевен, 2013, 240 с. ISBN 978-954-756-141-0, COBISS.BG-ID 1264187876

Сивков, Цветан (2012) Споразумението и принципите в АПК. De jure, 2012, № 1, с.5-11. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2012) Координацията в държавното управление – юридическа характеристика. De jure, 2012, № 2, с.10-16, ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2012) Споразумението по Административнопроцесуалния кодекс. София: Сиела, 2012, 188 с. ISBN 978-954-28-1155-8, COBISS.BG-ID 1248540132

Сивков, Цветан (2011) Измененията на ЗУТ от края на 2010 г. De jure, 2011, № 1, с. 101-107. ISSN 1314-2593

Сивков, Цветан (2010) Контролна дейност, контрол и надзор. В: Право и език. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2010, с. 286-293. ISBN 978-954-07-3002-8

Сивков, Цветан (2010) Споразумението пред съд според Адмнистративнопроцесуалния кодекс. De jure, 2010, № 1, с. 38-44. ISSN 1314-2593

Сивков, Цветан (2009) Споразумението по чл. 20 от АПК и административният договор. Административно правосъдие, 2009, № 3, с. 7-17, ISSN 0861-5268

Сивков, Цветан (2008) Основи на устройство на територията. Курс лекции. София: Софи-Р, 2008, 488 с. ISBN 978-954-638-152-1

Сивков, Цветан (2006) Споразумението по член 20 на Административнопроцесуалния кодекс. София: Сиела, 2006, 86 с. ISBN 978-954-649-989-9, COBISS.BG-ID 1227437796

Сивков, Цветан (2005) Държавен вестник. Сб. Медийно право. Речник на основните понятия. София: ИК "Труд", 2005, с.105-110. ISBN 9545285486

Сивков, Цветан (2002) Общината. Основни публичноправни аспекти. София: Сиби, 2002, 252 с. ISBN 954-730-149-7, COBISS.BG-ID 1039412196

Сивков, Цветан (2001) Функции, компетентност и актове на органите на държавно управление и съотношението между тях. Съвременно право, 2001, № 3, с. 53-65. ISSN 0861-1815

Сивков, Цветан (1998) Административно наказване. Материалноправни и процесуални проблеми. София: Софи-Р, 1998, 176 с. ISBN 954-638-058-X

Сивков, Цветан (1993) Централизация и децентрализация на държавното управление. Съвременно право, 1993, № 5, с. 89-99. ISSN 0861-1815

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/