Публикации на доц. д-р Юлия Иванова Захариева


Захариева, Юлия (2010) Последната реформа в нормативната база на ЕС? Договорът от Лисабон – консолидирани текстове и коментари, С., Ун. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2010, 103-109.

Захариева, Юлия (2008) Лисабонският договор – договор за реформа Списание "Международни отношения", 2008, № 3, 81-84.

Захариева, Юлия (2007) Европейският парламент Списание "Собственост и право", 2007, № 3, 80-82.

Захариева, Юлия (2007) Европейската комисия (ЕК) Списание "Собственост и право", 2007, № 4, 84-86.

Захариева, Юлия (2007) Европейския съвет Списание "Собственост и право", 2007, № 5, 85.

Захариева, Юлия (2007) Съвет на Европейския съюз (Съвет на министрите) Списание "Собственост и право", 2007, № 6, 86.

Захариева, Юлия (2007) Сметната палата на ЕО/ЕС Списание "Собственост и право", 2007, № 7, 77-78.

Захариева, Юлия (2007) Консултативни органи на ЕС Списание "Собственост и право", 2007, № 8, 77-78.

Захариева, Юлия (2007) Съд на Европейските общности Списание "Собственост и право", 2007, № 9, 77-78.

Захариева, Юлия (2007) За комитологията накратко Списание "Собственост и право", 2007, № 12, 73-74.

Захариева, Юлия (2003) Конструкцията на разширения Европейски съюз – втора част Сборник с изследователски студии, научни доклади и есета, С., 2003.

Захариева, Юлия (2001) Международните организации в България Правни въпроси за журналисти. С, 2001, 105-123.

Захариева, Юлия (2000) Европейското гражданство. Развитие, съдържание и реализация на идеята за европейско гражданство. Трудове по международно право, 5, 2000, 243-253.

Захариева, Юлия (1998) Европейски съюз. Европейско гражданство. Основи на европейската интеграция. С, 1998, 89-115.

Захариева, Юлия (1998) Изменения в Конституцията на Република България от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз. Конституцията от 1991 година и участието на България в международните договори . С, 1998, 127-140

Захариева, Юлия (1998) Международни и европейски стандарти по защита на бежанците в българското законодателство Бежанско право в България. Сб. доклади и съобщения от науч. конференция. С, 1998, 82-90.

Захариева, Юлия (1996) България и Европейския съюз – политически измерения на партньорството Приобщаването на България към Европейския съюз. С, 1996, 13-23.

Захариева, Юлия (1995) Пактът за стабилност или упражнения по превантивна дипломация Списание "Национална сигурност", 1995, № 3, 3-5.

Захариева, Юлия (1994) Европейският съюз - едно сбъднато пророчество Бюлетин Европа 2001, 1994, № 1, 1-2.

Захариева, Юлия (1994) България и Европейският съюз – хроника на партньорството Списание "Европа 2001", 1994, № 3, 17-18.

Захариева, Юлия (1994) България и НАТО – със самочувствие за партньорство Списание "Национална сигурност", 1994, № 1, 7-10.

Захариева, Юлия (1994) Европейският съюз в политиката на България Списание "Национална сигурност" 1994, № 4, 3-6.

Захариева, Юлия (1993) Маастрихт – хроника на една идея Бюлетин Европа, 1993, № 11, 6-7.

Захариева, Юлия (1993) България в европейските и атлантическите структури и институции Списание "Международни отношения", 1993, № 2-3, 32-37.

Захариева, Юлия (1988) Първо документално проучване на консулските отношения на България Списание "Международни отношения", 1988, № 8, 75-76.

Захариева, Юлия (1986) Състояние и перспективи на Хелзинкския процес Списание "Международни отношения", 1986, № 3, 36-41.

Захариева, Юлия (1986) Проблемът за правата на човека в политическото противоборство между двата свята Списание "Ново време", 1986, № 10, 108-116.

Захариева, Юлия (1985) За свят без ядрено оръжие Списание "Международни отношения", 1985, № 3, 88-89.

Захариева, Юлия (1985) Принос в теорията на международните отношения Списание "Ново време", 1985, № 12, 121-122.

Захариева, Юлия (1981) Народна република България и международното разведряване Списание "Международни отношения", 1981, № 4, 153-154.

Захариева, Юлия (1978) Форми на политическото сътрудничество в Западна Европа Списание "Международни отношения", 1978, № 3, 96-101.

Захариева, Юлия (1978) Ролята на международното право в процеса на преустройството на международните отношения в условията на разведряване Списание "Международни отношения", 1978, № 5, 25-35.

Захариева, Юлия (1977) Проблемът за международноправното регулиране на икономическите отношения между страните от СИВ и ЕИО Списание "Международни отношения", 1977, № 4, 117-125.

Захариева, Юлия (1977) Проблеми на международната персоналност на Европейската икономическа общност Списание "Инст. международни отношения и социалистическа интеграция", 1977. 66 с.

Захариева, Юлия (1977) Проблеми на международноправното регулиране на интеграционните процеси между HP България и СССР Списание "Инст. междунарюодни отношения и социалистическа интеграция", 1977. 73 с.

Захариева, Юлия (1974) Проблеми на международноправното регулиране на социалистическата икономическа интеграция Списание "Международни отношения", 1974, № 3, 31-37

Захариева, Юлия (1972) Форма на договорните правоотношения, възникващи при доставката на стоки от внос Списание Правна мисъл, 1972, № 5, 40-46.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/