Публикации на проф. д-р Огнян Христов Стамболиев


Стамболиев, Огнян (2015) NE EAT IUDEX ULTRA PETITA PARTIUM, ЗАБРАНАТА ЗА REFORMATIO IN PEIUS И НАСРЕЩНАТА ЖАЛБА IUS ROMANUM, № 2/2015, ISSN 2367-7007

Стамболиев, Огнян (2014) Гражданският процесуален кодекс и тълкувателната практика на Върховния касационен съд С.: Сиела, 648 с.

Стамболиев, Огнян (2014) Арбитражното споразумение и неговата действителност. Норма, № 7

Стамболиев, Огнян (2013) Допустими доказателствени средства във въззивното производство Норма, № 6

Стамболиев, Огнян (2012) Българско гражданско процесуално право. Девето преработено и допълнено издание. Първо по действащия ГПК С.: Сиела Норма, 2012.

Стамболиев, Огнян (2012) Доказването в гражданския процес, С.: Сиела. Второ преработено и допълнено издание

Стамболиев, Огнян (2011) Българско гражданско процесуално право 9. прераб. и доп. изд. (първо по действащия ГПК). С.: Сиела Норма АД

Стамболиев, Огнян (2008) Принципи на гражданския процес Правна мисъл, № 1, 2008.

Стамболиев, Огнян (2001) Актуални въпроси на въззивното производство. Тълкувателно решение № 1/2000 г. на ОСГК ВКС С., УИ Св. Кл. Охридски

Стамболиев, Огнян (2001) Актуални въпроси на касационното производство. Тълкувателно решение 1/2001 г. на ОСГК ВКС С, УИ Св. Кл. Охридски, 80 с.

Стамболиев, Огнян (1999) Доказателствена сила и стойност на доказателствените средства в исковото съдопроизводство Юридически свят, № 1, с. 92-101.

Стамболиев, Огнян (1999) Предмет на иска – предмета на делото – предмет на съдебното решение Правна мисъл, № 2

Стамболиев, Огнян (1999) Инстанционността в гражданския процес Правна мисъл, № 1

Стамболиев, Огнян (1999) Обективно съединяване на искове в гражданския процес УИ Св. Климент Охридски

Стамболиев, Огнян (1999) Доказването в исковото съдопроизводство Варна, ВСУ Черноризец Храбър

Стамболиев, Огнян (1998) Принципи на гражданския процес Правна мисъл, № 2

Стамболиев, Огнян (1994) Процесът е защита. Или история на едно измислено дело С.: УИ „Климент Охридски“, 120 с.

Стамболиев, Огнян (1989) Участници в исковото съдопроизводство С., УИ Климент Охридски, 164 с.

Стамболиев, Огнян (1986) Възникване и развитие на прокурорското участие в гражданския процес. (Кратък очерк) Год. СУ Климент Охридски, Юрид. фак., 76, № 2, 88-100.

Стамболиев, Огнян (1986) Забраната за reformacio in peuis и обжалването на съдебните решения Правна мисъл, № 4

Стамболиев, Огнян (1986) Обективно съединяване на искове и обжалване на съдебните решения Социалистическо право, № 5

Стамболиев, Огнян (1986) Атакуване на нищожните съдебни решения по граждански дела Правна мисъл, № 6

Стамболиев, Огнян (1986) Развитие на второинстанционното производство по граждански дела Год. СУ Юрид. фак., 77, № 2, 119 - 127.

Стамболиев, Огнян (1984) Практикоприложни въпроси по чл. 22 НДСО Лекции следдипл. квалиф. юристи, 23, СУ. Юрид. фак., № 1, 211 - 232. Офс. изд.

Стамболиев, Огнян (1983) Отмяната по чл. 231 Правна мисъл, № 1, с. 71-73.

Стамболиев, Огнян (1983) Прокурорът в исковия граждански процес С.: Наука и изкуство, 128 с.

Стамболиев, Огнян (1983) Участие на прокурора в обезпечителното производство Социалистическо право, № 10

Стамболиев, Огнян (1983) Производствата за съдебна администрация на гражданските правоотношения и участието на прокурора в тях. Лекции следдипл. квалиф. юристи, 21, СУ. Юрид. фак., 167 - 188, Офс. изд.

Стамболиев, Огнян (1982) Забраната за reformacio in peuis и съвременния български граждански процес списание "Социалистическо право", № 1.

Стамболиев, Огнян (1982) Насрещният иск и подпомагащата страна Социалистическо право, № 4, с. 30-35

Стамболиев, Огнян (1981) Прокурорът в изпълнителния процес. Лекции следдипл. квалиф. юристи, 19, ЮФ на СУ

Стамболиев, Огнян (1981) Обсег и задачи на участието на прокурора в гражданския процес списание "Социалистическо право", № 1

Стамболиев, Огнян (1981) Общественият и държавен интерес – предпоставки за участието на прокурора в гражданския процес списание "Правна мисъл", № 2

Стамболиев, Огнян (1981) Спорове за подведомственост между съдилищата и несъдебните органи по граждански дела Год. СУ Юрид. фак., 74, № 3, 146 - 170.

Стамболиев, Огнян (1980) Евентуално съединяване на искове – проблеми и възможни решения Социалистическо право, № 7, с. 21-30.

Стамболиев, Огнян (1980) Спорове за подведомственост и подсъдност по граждански дела – необходим ли е специален ред за тяхното разрешаване Правна мисъл, № 3, 94-97.

Стамболиев, Огнян (1979) Разрешаване на гражданскоправни спорове между социалистически организации по административен ред. В: Год. СУ, Юрид. Фак., Том LXXI, с. 433-469

Стамболиев, Огнян (1979) Някои процесуални въпроси във връзка с регреса на СМГС. Социалистическо право, № 2, 53-60.

Стамболиев, Огнян (1979) Правна същност на реда за събиране на неустойки и обезщетения между социалистически организации. Правна мисъл, № 3, с. 79-83.

Стамболиев, Огнян (1978) Необходим ли е административният ред за разрешаване на гражданскоправните спорове до 200 лв. Социалистическо право, № 6,

Стамболиев, Огнян (1978) Производствата за съдебна администрация на гражданските правоотношения и участието на прокурора в тях Лекции следдипл. квалиф. юристи, 15, ЮФ на СУ, 167-188.

Стамболиев, Огнян (1978) Процедурата по чл. 79, ал. 2 ГПК. Бюл. СЮБ, № 2, 52-59.

Стамболиев, Огнян (1978) Редът по чл. 79, ал. 2 ГПК и другите форми за защита на гражданските права на социалистическите организации Социалистическо право, № 1, с. 47-53.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/