Публикации на доц. д-р Кристиан Петров Таков


Таков, Кристиан (2016) Необходимо съдържание на пълномощното за разпоредителни действия София, в сп. Юридически свят 1/2016 (стр. 66-73), ISSN 13113488

Таков, Кристиан (2015) Закон за задълженията и договорите : 1 06 C01 / [състав., въвед. Кристиан Таков] София : Сиби, 2015 (София : Симолини), XXXIV, 422 с., ISBN 978-954-730-924-1

Таков, Кристиан (2015) Обзор на деликтното право в Република България за 2015 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2012 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Таков, Кристиан (2014) Обзор на деликтното право в Република България за 2014 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2012 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Таков, Кристиан (2014) Navigare necesse est, vivere non : in memoriam Теодор Пиперков : 06 юли 1958 г., София - 17 декември 2013 г., Велико Търново Велико Търново, TI: De jure : официално издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" ISSN: 1314-2593.- Br. 1 (2014), s. 7-11

Таков, Кристиан (2013) 4. Обзор на деликтното право в Република България за 2013 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2013 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Таков, Кристиан (2012) Клирингова система София, TI=Юридически свят = Юридическй мир: Juridical World ISSN: 1311-3488.- Br. 1 (2012), s. 35-50

Таков, Кристиан (2012) Обзор на деликтното право в Република България за 2012 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2012 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Таков, Кристиан (0) За правните последици на договор, сключен от мним представител и на договор, сключен при увреждане на представлявания (чл. 40 и чл. 42 ЗЗД) София, под печат в Сборник в памет на проф. Лиляна Ненова, СУ, стр. ХХХ – ХХХ, ISBN ХХХ.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/