Публикации на доц. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова


Тянкова-Тодорова, Янка (2018) Поставяне основите на търговското право в Следосвобожденска България. В сборник доклади от Международна кръгла маса 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция. Велико Търноов 19 април 2018; с.103-117; ISBN 978-619-00-0816-3 Велико Търново: Фабер

Тянкова-Тодорова, Янка (2018) Обща характеристика на производството по стабилизация. В сборник доклади от кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в ЕС, 12 декември 2017 г.; с. 56-67; ISBN 978-619-00-0788-3 Велико Търново: Фабер

Тянкова-Тодорова, Янка (2018) Правната фигура на ликвидатора според новия Кодекс за застраховане. В сборник с доклади в чест на 95-годишнина на проф.д-р Емил Георгиев "Актуални въпроси на частното право"; с. 164-176; ISBN 978-954-07-4468-1 София: УИ "Св.Климент Охридски"

Тянкова-Тодорова, Янка (2017) Правната фигура на синдика в производството по несъстоятелност на застраховател според новият Кодекс за застраховане. В Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България 06-07октомври 2016г.;с. 367-377; ISBN 978-619-208-118-8 Велико Търново

Тянкова-Тодорова, Янка (2017) Insolvency proceedings under the current Bulgarian Commercial Law and contemporary tendencies in the development of the institute of insolvency in the EU; Human rights: Theory and practice, Collectionon of scientific papers, January 23-28, 2017, London, 147-150; ISBN 978-1-911354-10-9; London

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Changes in the new insurance code related to insolvency proceedings, Innovations in science and educations: Challenges of our time, Collectionon of scientific papers, 2016, London, 127-131; ISBN 978-1-911354-02-4; London

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) New requirements to the EU member-states under EC Recommendation from 12.03.2014 on a new approach to business failure and insolvency Constitutional Values in Contemporary Legal Space I, 16-17 November, 2016, Collection of Research Papers in Conjunction with the International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, University of Latvia Press, 482-491;ISBN 978-9934-18-185-6 Latvia

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Първообразът на производството по несъстоятелност в правото на Древния Рим и неговото историческо развитие в Европа – IUS ROMANUM: Commercium: София - Сиела, 2016, бр.№1, с. 238-247; ISSN 2367-7007 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Промени в новия Кодекс за застраховане относно производството по несъстоятелност – DE JURE - Велико Търново, Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий”, 2016, бр. №2, с. 121-128; ISSN 1314-2593 Велико Търново

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Допустимо ли е сключване на извънсъдебно споразумение в хода на оздравителното производство// Търговско и облигационно право: София - ИК"Труд и право", 2016, бр. № 6, с. 63-69; ISSN 1312-8133 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Възобновяване на производството по несъстоятелност в специалната хипотеза на чл.741 а ТЗ// Търговско право - София, 2016, бр. № 2, 95-101, ISBN 08616892 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Общ преглед на ранната превенция на несъстоятелността: от предпазния конкордат до европейските препоръки за преструктуриране на предприятията – Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков- Велико Търново: Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий, 2016, с.190-202; ISBN 978-619-208-072-3 Велико Търново

Тянкова-Тодорова, Янка (2015) Оздравителни мерки при несъстоятелност на банки// Търговско и облигационно право: София- ИК"Труд и право", 2015, бр.№ 4, с. 67 – 78; ISSN 1312-9511 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2014) Европейские правовые нормы о банкротстве - Регламент Европейского парламента о процедурах несостоятельности №1346/2000 от 29.05.2000 г.// Известие, Казахский университет международных отношений и мировых отношений и мировый языков имени Абылай хана, бр.4/ 2014, Алматы, с. 40-47, ISSN 2307-650X Казахстан: Алмати

Тянкова-Тодорова, Янка (2014) Прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл.740, ал.2 ТЗ// Търговско и облигационно право: София, ИК"Труд и право", 2014, № 5, с.52-58; ISSN 1312-9511 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност - София: Сиби, 2013, 234 стр.; ISBN 978-954-730-857-2 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Потребителска несъстоятелност// сп.Съвременно право, бр.№5/2013, с.32-43, ISSN 08611815 София: СИБИ

Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност и споразумението в медиацията//В: Развитие на правото в глобализиращия се свят, Юбилеен сборник по случай 100-годишнинита от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнина от рождението на проф.дюн Витали Таджер, София.: Фенея, 2013, с.327-344; ISBN 978-619-163-017-2 София: Фенея

Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Извънсъдебното споразумение и оздравителният план в производството по несъстоятелност – кратък сравнителен анализ// сп.Търговско и облигационно право: София: ИК"Труд и право", 2013, бр.№3, с.56-67, ISSN 1312-9511 София: ИК "Труд и право"

Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност. В сп. Търговско и конкурентно право, бр.№ 1/2012; с.57-64; ISSN 1312-9511 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Опростяване на процедурите по несъстоятелност и по-справедливо третиране на честните търговци в несъстоятелност – актуални препоръки на Европейската Комисия – В: сб.Юбилейна международна научна конференция 14.04.2011г. “Ius est ars boni et aequi”, Университетско издателство «Св.св.Кирил и Методий», 2012, с.182-201; ISBN 978-954-524-845-0 Велико Търново

Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност - Търговско и конкурентно право, 2012, №1, с. 57-63; ISSN 1312-9511 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Приложение на медиацията в производството по несъстоятелност. В: Сборник от международна научна конференция на ЮФ на ВСУ «Черноризец Храбър», Университетско издателство ВСУ «Черноризец Храбър»; с. 103-113; ISBN 978-954-715-567-1 Варна

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Несъстоятелност на лица - нетърговци; с. 1-325; ISBN 978-954-28-0721 София: Сиела

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Модернизация на европейското и българско конкурентно право Велико Търново: Фабер, 2010, с. 156, ISBN 978-954-400-324-1

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Съвременни тенденции на обособяване на доброволна и принудителна несъстоятелност. В сп. Търговско и конкурентно право, № 7/2010 , с.53-.60; ISSN 1312-9511 София: ИК "Труд и право"

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Необходимост от създаване на особени и опростени процедури в производството по несъстоятелност. В сп. Търговско и конкурентно право, бр.№ 4/2015 г.; с.67-78; ISSN 1312-9511 София: ИК "Труд и право"

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Приложение на производството по несъстоятелност на юридически лица с нестопанска цел. В сп. Търговско и конкурентно право, бр.№ 12/2010, с.49-59 ; ISSN 1312-9511 София: ИК "Труд и право"

Тянкова-Тодорова, Янка (2009) Потребителска несъстоятелност // сп. Съвременно право, бр.№ 1/2013 г.; с. 32-44; ISSN 0861-1815 София: СИБИ

Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Откриване на производството по несъстоятелност за починал или заличен едноличен търговец// сп. Търговско право, № 3/2008; ISBN 0861-6892 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Скрито съучастие в производството по несъстоятелност// Сп. Търговско право,бр. № 6/2008, с. ; ISBN 0861-6892 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Откриване на производство по несъстоятелност на неограничено отговорен съдружник// Сп. Търговско право, бр.№ 2/2008 г.; с. ; ISBN 0861-6892 София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/