Публикации на доц. д-р Павел Атанасов Сарафов


Сарафов, Павел (2018) Съседското право като институт на вещното право в България. София: Сиела, 2018, 240 с. ISBN: 978-954-28-2742-9

Сарафов, Павел (2017) Съотношение между способите за защита на вещните права. – Търговско право, 2017, № 2, 17-31. ISBN 0861-6892

Сарафов, Павел (2016) Румен Чолов-колегата и учителя - Ius Romanum. Commercium, бр. 1/2016, с.22-44

Сарафов, Павел (2016) За колективното начало при уреждане на отношенията в етажната собственост. - Норма,2016, No 8, с. 47-65, ISSN 1314-5118

Сарафов, Павел (2016) Идеологическият подход при осмислянето на правото на собственост и неговите познавателно-понятийни последици за гражданското право -В: Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, с.161-176

Сарафов, Павел (2014) Наследяване на предприятието на ЕТ -В: 50 години Великотърновски пуниверситет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и методий", 2014, ISBN 978-954-524-971-6, с. 86-91

Сарафов, Павел (2014) Относно факторите за установяване възгледа за правото на собственост в модерното частно право.- В: Theo Noster. Сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, с. 175-180

Сарафов, Павел (2012) Физическото лице търговец. София: Сиби, 2012, 240 с. ISBN 978-954-730-802-2

Сарафов, Павел (2012) Промяна правното качество на физическо лице търговец в правоотношенията, по които то е участник. - Търговско право, 2012, № 3, 41-64. ISBN 0861-6892

Сарафов, Павел (2011) Възгледът за правото на собственост от Освобождението на България до първата половина на ХХ в. - В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сборник статии]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011, 149-159. ISBN: 9789540732756

Сарафов, Павел (2003) Публичната и частната собственост като видове право на собственост. - Правна мисъл, 2003, № 2, 78-93. ISSN 1310-7348

Сарафов, Павел (2002) Особености на собствеността като субективно вещно право. - Съвременно право, 2002, № 6, 30-40. ISSN: 0861-18-15

Сарафов, Павел (2002) Собствеността като основно право на личността. - Съвременно право, 2002, № 2, 65-77. ISSN: 0861-18-15

Сарафов, Павел (2001) Понятието „собственост“ според Конституцията. - Съвременно право, 2001, № 6, 7-17. ISSN: 0861-18-15

Сарафов, Павел (2001) Допустимост и правна сила на договорните клаузи за непрехвърлимост на собствеността. - Търговско право, 2001, № 2, 70-82. ISBN 0861-6892

Сарафов, Павел (2001) Още веднъж за правната същност на ипотеката. - В: Правни изследвания в памет на професор Иван Апостолов. С., Улпиан, 2001, 305-323.

Сарафов, Павел (2000) Съсобственост между частна и публична собственост. - Собственост и право, 2000, № 5, 5-12. ISSN: 1312-9473

Сарафов, Павел (1999) Ограничения при упражняване на правото на собственост. - Съвременно право, 1999, № 1, 40-49. ISSN: 0861-18-15

Сарафов, Павел (1999) Може ли косвено представителство да възниква чрез пълномощно? (Относно косвеното представителство по Закона за митниците и Правилника за неговото приложение). - Търговско право, 1999, № 4, 68-75. ISBN 0861-6892

Сарафов, Павел (1998) Защита на кредиторите при преобразуване на търговски дружества. - Търговско право, 1998, № 5, 3-11. ISBN 0861-6892

Сарафов, Павел (1997) Атакуемо ли е прихващане на насрещен дълг срещу търговско дружество в ликвидация? (За различията между ликвидация и несъстоятелност). - Търговско право, 1997, № 4, 16-23. ISBN 0861-6892

Сарафов, Павел (1996) Правото на частна собственост като конституционно неприкосновено право. - Съвременно право, 1996, № 6, 15-25. ISSN: 0861-18-15

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/