Публикации на гл.ас. д-р Румен Пенчев Рикевски


Рикевски, Румен (2018) Съпоставителен анализ на фразеологизмите в новогръцкия и българския език Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018 г. ISBN: 978-619-208-133-1

Рикевски, Румен (2017) Съпоставителен анализ на фразеологизми с неизменяемо местоимение и глагол в новогръцкия и българския език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.IX. В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2017, 143-150 с. ISBN: 978-619-208-128-7

Рикевски, Румен (2016) Фразеологизми със сходна и тъждествена номинация в новогръцкия и българския език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.VIII. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016. 216-225 c. ISBN: 978-619-208-060-0

Рикевски, Румен (2015) За колокациите и устойчивите словосъчетания в новогръцкия език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.VII. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015. 155-160 c. ISBN: 978-954-524-996-9

Рикевски, Румен (2011) Компютърна обработка на естествени езици – формализми за автоматичен морфологичен анализ Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.V. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011. 365-369 c. ISBN: 978-954-524-780-4

Рикевски, Румен (2009) Компютърна обработка на естествени езици – аспекти на автоматичен синтактичен анализатор Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.IV. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 383-387 с. ISBN: 978-954-524-718-7

Рикевски, Румен (2008) Методика за автоматизирано изграждане на честотен речник на новогръцкия език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.III-1. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, 252-257 c. ISBN: 978-954-524-663-0

Рикевски, Румен (2003) Някои проблеми при работа със старогръцки шрифтове под WINDOWS 95 и 98 Societas Classica: Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 5-10 с. ISBN: 954-524-348-1

Рикевски, Румен (1999) Η διδασκαλία της νεοελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στην ειδικότητα «Εφαρμοσμένη γλωσσολογία» της Φιλολογικής σχολής του Πανεπιστημίου „Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου“ Βουλγαρίας Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Τ. 1. / Παντελής Γεωργογιάννης. – Πάτρα, 1999, 262-266 σ.

Рикевски, Румен (1999) Οι μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο „Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου“ Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Τ. 1. / Παντελής Γεωργογιάννης. – Πάτρα, 1999, 49-52 σ.

Рикевски, Румен (1996) Гръцкият езиков проблем Societas Classica. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, 103-111 c. ISBN: 954-524-135-7

Рикевски, Румен (1996) Употреба на някои остарели предлози в съвременната гръцка публицистика Societas Classica. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, 112-121 c. ISBN: 954-524-135-7

Рикевски, Румен (1993) Префикс α при словообразуването в новогръцкия език – семантика и развитие Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“, Кн.28 Филологии. В. Търново, 1993, 179-183 с. ISSN 0861-0312

Рикевски, Румен (1993) Учебникът по новогръцки език за чужденци „Τα νέα ελληνικά για ξένους“, Θεσσαλονίκη, 1990“ Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“, Кн.28 Филологии. В. Търново, 1993, 79-86 с. ISSN 0861-0312

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/