Публикации на проф. д-р Даниела Христова Тасевска


Тасевска, Даниела (2018) Професиональные роли психолога в социальной работе с людьми третьего возроста / XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] Сб. изд. СПбГУП, 2018, с. 28-32 ISBN 978-5-7621-0952-9 Конференция "Современые проблемы социалЬной психологии и социалЬной работе: ХІІІ Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, 23 марта, 2018г." под науч. ред В. В. Грошкова Санкт-Петербург.

Тасевска, Даниела (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството Psychological Review ISSN 0033-295X Психологическое Обозрение [Инд./Реф. в: SCOPUS] Psychological Review ISSN 0033-295X Психологическое Обозрение

Тасевска, Даниела (2018) ЧЕК-ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ / - The British Journal for the Philosophy of Science ISSN 0007-0882 - рубрика Психология [Инд./Реф. в: SCOPUS] The British Journal for the Philosophy of Science ISSN 0007-0882 - рубрика Психология [Инд./Реф. в: SCOPUS]

Тасевска, Даниела (2018) МОТИВИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ (ПЕДАГОШКИТЕ СПЕЦИЈАЛИСТИ) Конференция на Щипски университет, Република Македония

Тасевска, Даниела (2018) Migrtion process and reflektive aproach to social integration and non-dicrimination of chldrenprefugees in Bulgaria CENTAR ZA STRATSKA ISTRAJIVANJA NACIONALE BEEZBEDNOSTI-CESNA B, BEFGRAD, ISTAKNUTI TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODECEG NACIONALNOG ZNACAJA "JOGOISTOCNA EVROPA I POSTMODERNI IZAZOVI" , CIP - нАРОДНА БИБЛИОТЕКА, СЪРБИЯ, бЕОГРАД, COBISS.SR-ID 260924428

Тасевска, Даниела (2018) Migration process and reflektive approach to social integration and non diskrimination of children-refugees in bulgarria Jugoistocna Evropa i postmoderni izazovi, ed.Sl. Neskovic, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu kn. XXIII i XXIV, Beograd, CESNA-B, s.1-6, ISBN 978-86-85985-35-5

Тасевска, Даниела (2018) Тасевска, Даниела (2018) "КРОСКУЛТУРАЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА САМООЦЕНКА НА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ СТУДЕНТИ"" Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", сборник докладов, с.369-374. ISBN 978-5-7609-1376-0 Тверски университет, международна научно-практическа конференция

Тасевска, Даниела (2018) Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение 
 Велико Търново, Издателство Ивис, 2018, ISBN 978-619-205-093-1 с. 46 -79 В.Търново 


Тасевска, Даниела (2017) Национална сигурност и образователна политика при работа с деца -бежанци Tematski zbornik radova. Drustveni fenomeni i korporativna bezbednost. Beograd, 2017

Тасевска, Даниела (2017) Национална сигурност и образователна политика при работа с деца бежанци Centar za Strteska Istrazivanja Nacionalne Beezbednisti-Cesna bq Beograd, COBISS.SR-ID252022540

Тасевска, Даниела (2017) Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи. Проект "Повярвай в себе си", В.Търново, изд. Фабер, с.45-55, с. 78-82, ISBN 978-619-00-0685-5 В.Търново 
 


Тасевска, Даниела (2017) Adolescent career development and professional counseling at school «МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (ПСИХОЛОГИЈА, ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА) С П И С А Н И Е на научни трудови ОСМА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН“ Година IV Број 3 Април 2017 - СВЕТИ НИКОЛЕ, Р. МАКЕДОНИЈА - - 2017 - http://konferencii.msu.edu.mk/wp-content/uploads/000_Spisanie-8-konferentsija-PSIHOLOGIJA_print_FINAL.pdf

Тасевска, Даниела (2017) GLOBAL EDUCATION AND IDENTITY DINAMICS AT SCHOOL AGE - Anglo American publications, USA LLC 1 st ANGLO-AMERICAN CONFERENCE on Multidisciplinary Studies (AACMS 2017)

Тасевска, Даниела (2017) MOTIVATING TEACHERS (PEDAGOGICAL SPECIALISTS) УДК 37.011.3-051:005.32 прегледен труд CONTEMPORARY EDUCATION - CONDITIONS, CHALLENGES AND PERSPECTIVES ISBN: 978-608-244-472-7

Тасевска, Даниела (2017) ETHNIC IDENTITY AND EDUCATIONAL IMPACTS FOR ANTI-DISCRIMINATION IN SCHOOL-AGE YEARS INTERNATONAL JOURNAL with scientific papers "KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS", Institute of Knowledge Management, IJK,vol. 16.4., pp 1325-1810, Skopje, 2017, CLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR 1.023, 2017: p. 1401-1407, ISSN 1857-923X

Тасевска, Даниела (2016) Ромски дискриминационни практики и реч на омразата в преподаването на университетски преподаватели (Анализ на информацията от база данни от анкетно проучване). В: научно списание "Педагогика", София, Година LXXXVIII; Книжка 3; 2016: 7-23, Издател: Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ ISSN 1314 – 8540 (Online), ISSN 0861 – 3982 (Print). The articles from Pedagogy Journal arelisted through EBSCO host Research Databases. The Pedagogy Journal has been includedin the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

Тасевска, Даниела (2016) Психолого-педагогически анализ на мерките по изпълнение на националния план за образование на ромите в България. В: научно списание "Педагогика", София, Година LXXXVIII, Книжка 1, 2016: 17-40. Издател: Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“, ISSN 1314 – 8540 (Online), ISSN 0861 – 3982 (Print), The articles from Pedagogy Journal arelisted through EBSCO host Research Databases. The Pedagogy Journal has been included in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

Тасевска, Даниела (2016) A model of educational policy to stimulate the process of multi-integration by Promoting policultural identity. В: International journal KNOWLEDGE "THE TEACHER OF THE FUTURE" 2016: 59-63. Vol. 13.1, Skopje 2016: 59-63. ISSN: 1857-92. GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR 1.02.

Тасевска, Даниела (2016) Attitudes to entreprenevrship of unemployed women in Bulgaria. The XV International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World" (United Kingdom, Oxford, 06-08 september 2016: p. 499. Oxford University Press, ISBN: 978-0-875-86396-7.

Тасевска, Даниела (2016) Iсторична свiдомисть студентсськоi молодi в умовах мiнливостi соцiокультурного простору Украйна, Мелiтополь, Мiнiiстерство на осветi i науки Украiни, Мелiтопольский державний педагогiчний унiверситет iменi Богдана Хмельницького; В: Международно науково-практично конференц "Людина в умовах мiнливостi соцiокультурного простору духовно-рактичний вимiр"

Тасевска, Даниела (2016) ЦЕННОСТНИ ОРИЕНТАЦИИ И МОТИВАЦИОННИ ПОТРЕБНОСТИ ЗА УЧЕНЕ В УСЛОВИЯТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В: "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." /съст. Елена Бораджиева/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, ISBN 978 - 619 - 208

Тасевска, Даниела (2016) МОДЕЛ ЗА КОНСТРУКТИВНО РОДИТЕЛСКО ПОВЕДНИЕ ЗА АФЕКТИВНА АДАПТАЦИЯ В ГОРНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В: "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." /съст. Елена Бораджиева/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, , ISBN 978 - 619 - 208

Тасевска, Даниела (2015) Практики на комуникативната технология във ВУЗ: традиция и новаторство Йонкова, Красимира, Даниела Тасевска, Елена Бораджиева - Практики на комуникативната технология във ВУЗ: традиция и новаторство. В: Диоген "Психология 2015", В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 7-26, ISBN 978 - 619 - 208 - 063 - 1

Тасевска, Даниела (2015) Как да спорим с опонента. В: Учебно помагало, курс 3, Програма за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми, БУП „Димитър Паница“ и Сдружение „Нов път“-Хайредин.

Тасевска, Даниела (2015) ДИНАМИКА ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНЫЕ ВОСПИТАНИЯ. В: „Наука и савремени универзитет 4“, Филозофски факултет, Универзитета у Нишу, (gen. editor: Проф. др Бојана Димитријевић), 2015: 50-55, ISBN 978-86-7379-392-4, Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis.

Тасевска, Даниела (2015) Как да работим с агресивни деца Второ преработено и допълнено издание. Издателство РААБЕ – България, 2015 г., ISBN/ISSN: 978-954-9619-53-9.

Тасевска, Даниела (2015) Езикът на омразата и преподаването в университетите. Представен на кръгла маса на тема: „Езикът на омразата и неговото въздействие върху интеграционния процес”, проведена на 7 април в Министерски съвет.

Тасевска, Даниела (2015) Психологический анализ конструктивной мотивации учебной деятельности. В: Людиновимiрнсть гармонiзацii культурно-освiтнього простору майбутнiх педагогiв: науковi досягнення I перспективи, (Gen. edit.: by V. V. Molodychenko), 2015: 228-233, ISBN 978-617-7055-97-5 (tom 2), м. Мелiтополь, Украiна

Тасевска, Даниела (2015) „20 години психология – пътуване към себе си“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015.

Тасевска, Даниела (2015) Младежко лидерство - наръчник за професионалисти. В: България: ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - Велико Търново, 2015

Тасевска, Даниела (2015) Организационен практикум. В: България: Европейски информационен център - Велико Търново, 2015, http://www.europeinfocentre.bg/e-centre/

Тасевска, Даниела (2015) Как да работим с агресивни деца. Малки книжки в помощ на учителя Второ допълнено издание София, Издателство -РААБЕ България ООД, 2015г., с. 186. ISBN 978-954-9619-53-6

Тасевска, Даниела (2014) Образование за равни права Велико Търново, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», гр. В. Търново, 2014 г., с. 254. ISBN 978-954-524-952-5

Тасевска, Даниела (2014) Психосоциална подкрепа при случаи на домашно насилие София, StarWay, с.105. ISBN 978-954-8685-19-1

Тасевска, Даниела (2014) Прагматика на съществуването и консуматорски нагласи в юношеството. В: Научни трудове на СУБ „Дни на науката 2014”, УИ, Велико Търново, 2014

Тасевска, Даниела (2014) Family Roles and Effectiveness of Communicative Functioning. В: "Education Science innovation – ECI”, European university politechnikal– Перник, (Editor: Maya Konova), 2014: 301-309, Издател: ЕМАЙВИ КОНСУЛТ ЕООД, ISSN 1314-5711.

Тасевска, Даниела (2014) Психологични детерминанти на подкрепата за старите хора Монография, Фабер, ISBN:978-619-00-0077-8 с. 323 В.Търново

Тасевска, Даниела (2014) Спортна психология – лекционен курс. С.: Star Way, 2014.

Тасевска, Даниела (2014) Методологически основания за развиване на умения за социална принадлежност и аз-автономност в условията на предучилищното образование В: Европейски информационен център, Велико Търново, 2014

Тасевска, Даниела (2014) Доклад-презентация, "Две напред, една назад - родителско танго с тийнеджър" Международен форум-изложение "Здраве, щастие, красота", 8-мо издание, В.Т, 14-18 март, 2014 - доклад -презентазция

Тасевска, Даниела (2014) Психология - обща, възрастова, педагогическа и спортна. Учебник, Велико Търново: Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, 2014 г., 208 с., ISBN 978-954-524-953-2

Тасевска, Даниела (2013) История на Философски факултет Велико Търново, 2013, Издателство Фабер, с. 40-43; с. 71-85; с. 146-161. ISBN: 978-619-00-0017-4

Тасевска, Даниела (2013) Теоретични основания за разработване, внедряване и приложение на учителско портфолио в образователните институции. Велико Търново, 2013, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. В: Научен сборник „50 години ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. 11-16. ISBN: 978-954-524-691-1

Тасевска, Даниела (2013) Родителски капацитет и възрастови аспекти на дискриминацията като модел на поведение. Враца, БГ-ПРИНТ ООД., 2012 г. В: Детската градина – отговорност за бъдещето – Юбилеен сборник по повод 130 години предучилищно възпитание в България. с.159-166 ISBN: 978-619-7102-07-9

Тасевска, Даниела (2013) Модел за експериментално проучване на блинд шаха върху когнитивните функции и социалната интеграция на зрящи и незрящи децав средна училищна възраст. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с.69-94; Книжна поредица „Диоген” – Психология 2012, ISBN 978-954-524-893-1

Тасевска, Даниела (2013) Model for Social Change Social Independence of the GypsiesChildren. В: Maximizing comparative advantages of cross-border regions (TheEuropeanIntegration of Romania and Bulgaria: Problems and Issues, Габрово, 2013

Тасевска, Даниела (2013) Когнитивните умения и социалните взаимоотношения при структуриране на себесъзнанието на личността в подготвителна група. В: Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка, Модул 1 „Изграждане на потребностно-мотивационна среда на детето за общуване”, НАРЪЧНИК ЗА ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ, (под научната редакция на доц. д-р Галена Иванова), рецензенти: проф. д-р Красимира Маринова, проф. д-р Анна Клим-Климашевска, 2013: 78-85, Министерство на образованието и науката с партньорство НИОКСО, София 2013

Тасевска, Даниела (2013) Кроскультурнi особливостi при появi I розвитку пiсля пологовоi депресii. Мелiтополь,Украiна, 2013 г. Мелiтополский державний педагогiчний унiверситет iменi Богдана Хмельницкого, с. 58-71 ISSN: 1314-22-83

Тасевска, Даниела (2013) Слово, образ и действий в качестве средства кодирования личной биографии. Рига, Латвия. Международная Высшая Школа Практической психологии, В: Психология переходов: слово, образ, действие, с.127-131 UDK 159.9 `[05] RA 510

Тасевска, Даниела (2013) Проектно ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с.7-23; Книжна поредица „Диоген” – Психология 2013, ISBN 978-954-524-923-5

Тасевска, Даниела (2013) Опыт работы. В: Международная высшая школа практической психологии – Рига. Бюллетинь №27, 2013

Тасевска, Даниела (2013) Новата образователна парадигма и качество на взаимовръзката “учител-ученик”. Велико Търново, Издателство Фабер, 2013. В: Научни трудове на СУБ „Дни на науката 2012”, с. 386-394 ISSN: 1314-22-83

Тасевска, Даниела (2013) Дневниковые записи как средство кодирования личной биографии. Рига, 2013г. Международная Высшая Школа Практической психологии. В: Международная виртуальная конференция, Психологических исследовании. ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ – Идеи. Проекты. Опыт работы. Международная высшая школа практической психологии – Рига. Бюллетинь №27. (Сборник научных статей, №27), с. 67- 69 UDK 159.9 `[05] RA 510

Тасевска, Даниела (2012) Психосоциални интервенции за превенция на отпадане от училище. В: Диоген "Психология -2011" /съст. Красимира Петрова/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 7-37, ISBN 978 - 954 - 524 - 836 - 8

Тасевска, Даниела (2012) Педагогическа и възрастова психология учебник, Велико Търново, Фабер, 2012

Тасевска, Даниела (2012) Динамика на субектните отношения в образователната среда (Анализ на необходимостта от психологическа подкрепа на ученика). Враца, 2012г. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново. В: „Диалог на педагогическите компетенции“, Юбилеен сборник 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца, с. 135-143 ISBN 978-954-524-839-9

Тасевска, Даниела (2011) Interventions aimed at helping care leavers to master social skills. CRAIOVA, 2011, 8 р. В: Europian Conference: The impact of EU integation on Border Regions ISBN 978-606—567-121-8

Тасевска, Даниела (2011) Театрална лаборатория за психосоциално развитие в училищна възраст Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 191 стр., ISBN 978-954-524-804-7

Тасевска, Даниела (2011) Аспекти на българския методически принос към проблема “готовност на децата за училище БОН – Благоевград, 2011, В Сборник „Съвременни тенденции на предучилищното възпитание”, с.34-38. ISBN 978-954-395-061-4

Тасевска, Даниела (2011) Морални дилеми и Аз-ефективност в периода на младостта Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и методий”, В: Научни трудове на СУБ „Дни на науката 2011”, с. 180-187. ISSN 1314-22-83

Тасевска, Даниела (2011) Ucenje otrokovih pravic В: Europian Information Centre, Ljubljana, 2011

Тасевска, Даниела (2011) Manual – Fichas Unidadas. Los derechos de los ninos en Europa fichas ptakticas В: Europian Information Centre, Valladolid, 2011

Тасевска, Даниела (2011) Психосоциални интервенции за превенция на отпадане от училище. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с.114-136; Книжна поредица „Диоген” – Психология 2011, ISBN 978-954-524-836-8

Тасевска, Даниела (2011) От мотивации к автомотивации в сфере образования. Trnava, В: Ruckova, G. /zost./ Zbornik prispevkov, с. 228 -234. ISBN: 978-80-8105-366-5

Тасевска, Даниела (2010) Модел за групова психокорекционна работа с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления (програмен подход „Имам избор”) Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010г., с.48-76; Книжна поредица „Диоген”, ISBN 978-954-524-766-8

Тасевска, Даниела (2010) Коучингът-психологически инструмент за актуализиране на битийния модус в зряла възраст. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и методий”, В: Научни трудове на СУБ „Дни на науката 2010”, с. 132-140; ISSN 1314-22-83

Тасевска, Даниела (2010) Teaching the Rights of the Child В: Europian Information Centre – V. Turnovo, 2010

Тасевска, Даниела (2010) Да преподаваме правата на детето. В: Европейски информационен център – В. Търново, 2010

Тасевска, Даниела (2010) Да преподаваме правата на детето, Велико Търново: Издателство ЕИЦ, 2010, стр.196, ISBN 978-954-9469-08-0 Учебник/учебно помагало Велико Търново: Издателство ЕИЦ, 2010, стр.196, ISBN 978-954-9469-08-0

Тасевска, Даниела (2010) Образователен театър В: Всички различни, всички равни

Тасевска, Даниела (2009) Обединени в различието В: Обединени в различието, Европейски информационен център – В. Търново, 2009

Тасевска, Даниела (2009) Eвтаназията – забраненото изцеление или последен акт за себеутвърждаване на личността. Божилова, Н. (съст.). В: „Евтаназия. Философско-етически, морално-правни и психологически аспекти”, гр. Велико Търново, 2009, с. 72-97; ISBN 978-954-524-691-3

Тасевска, Даниела (2009) Психологически аспекти на уменията за създаване на лична социална мрежа при младежи, напускащи социална институция. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, Книжна поредица „Диоген”, Психология 2009, с. 89-100 ISBN 978-954-524-723-1

Тасевска, Даниела (2008) Социална интеграция на хора със специфични нужди и модели на психосоциална адаптация към увреждането В: Тодорков, К., съст., Психология. Колективна монография. В. Търново, 2008

Тасевска, Даниела (2008) Възрастови аспекти на дискриминацията като модел на поведение. В: Полiкультурнiсть, дiалог i злагода: украськi реалii, Мелiтопольский дерижавний педагогiчний унiверситет, 2008.

Тасевска, Даниела (2008) Психологически аспекти на европейска идентичност в юношеска възраст. В: Потеров, Р., съст., Интеркултурен диалог и интеграция. Годишник Том VІ. Факултет по изкуства, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2008, с. 93-96, ISBN 978-954-680-568-3

Тасевска, Даниела (2008) Интерактивен театър в училище. Театрална лаборатория за решаване на проблеми. В: Съвременни образователни технологии в основното училище. УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008.

Тасевска, Даниела (2008) Психологопедагогически проблеми на професионалния избор в юношеска възраст. В: Теоретичнi та практичнi питания кульлтурологii. Мелiтопольский державний педагогiчний унiверситет, 2008.

Тасевска, Даниела (2008) Практикум по психологическо консултиране в училище В: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008.

Тасевска, Даниела (2008) SOS семейства в криза. Психологическа подкрепа на дисфункционални семейства за ефективно родителство. УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008г., c. 219, ISBN 978-954-524-653-1 В: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008

Тасевска, Даниела (2007) Същност, значение и механизми на социализацията при младежи с умствени увреждания. В: Крачунов, М., съст., С мисъл за другите. В. Търново, 2007.

Тасевска, Даниела (2007) The CLIP. Workbook - 2, 3, 4, 5 част В: Swiss Agency for Development and Cooperation, 2007.

Тасевска, Даниела (2007) Социална промяна и нагласи за женско предприемачество в зрялата възраст (2007) В: Библиотека "Диоген" Психологични перспективи. Ред. К. Йонкова. Велико Търново: "Фабер", 2007, с. 5 - 36. ISBN-10: 954 - 775 - 693 - 1; ISBN-13: 978 - 954 - 775 - 693 - 9 В: Йонкова, Кр., съст., Психологични перспективи. Колективна монография. В. Търново, 2007.

Тасевска, Даниела (2007) Конструктивно преживяване на чувство за вина у деца, отглеждани в институция. В: грижата за децата и проектната дейност. ФИЦЕ – Бюлетин, 2007.

Тасевска, Даниела (2007) Същност на социалните умения за осъществяване на себепромяната. В: III Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя, Мелiтопольский дерижавний педагогiчний унiверситет, 2007.

Тасевска, Даниела (2007) Моделиране на проактивно поведение в средна училищна възраст. В: Годишник Наука–Образование–Изкуство. Том І, част 2. Съюз на учените – Благоевград, 2007, с. 340-340, ISBN 978-954-680-529-4

Тасевска, Даниела (2007) Моделиране на проактивно поведение у тийнейджъри, лишени от родителска грижа. В: Политика, Европйска интеграция и социална промяна. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ФФ. В. Търново, 2007.

Тасевска, Даниела (2007) Комплексното решаване на проблеми в професионалното консултиране на младежи, напускащи социална институция. В: Годишник Наука-Образование-Изкуство. Том І, част 2. Съюз на учените – Благоевград, 2007, с. 327-333, ISBN 978-954-680-529-4

Тасевска, Даниела (2007) Работа на доброволци в специализирани институции за деца В: Имаш ли време за нас? Ръководство за обучение на доброволци за работа с деца от специализирани институции. Съвместно издание на Български младежки Червен кръст, Международна Социална служба България и Швейцарски Червен кръст, София, 2007.

Тасевска, Даниела (2007) Психосоциални проблеми на деца отглеждани в дисфункционални семейства на алкохолици В: Потеров, Р., съст., Европа като културно пространство. Годишник Том V. Факултет по изкуства, ЮЗУ „Неофит Рилски”, с. 240-249, Блд, 2007 . 978-954-680-514-0

Тасевска, Даниела (2006) Застосування болгорського казкогово епосу для оптимiзацii процесу психокорецiйного впливу В: В: Антропологiзм в освiтi: джерела, досягненния та перспективи. Журнал постметодика, Президйй ВАК, Украйна, 2006

Тасевска, Даниела (2006) Работа със собствената биография и културна идентичност. В: Потеров, Р., съст., Национални култури и европейска идентичност. Годишник Том ІV. Факултет по изкуства „Неофит Рилски”, Благоевград, 2006, с. 98-102 ISBIN 10: 954-680-428-2 ISBIN 13: 978-954-680-428-0

Тасевска, Даниела (2006) Публични влияния за ограничаване на насилническите отношения в малката общност. В: Интимни и публични светове на Балканите. Балканистичен форум, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2006.

Тасевска, Даниела (2006) Рефлексия върху собствената биография, история и идентичност В: Наръчник на CLIP „Формиране на умения за независим живот” - РАЗДЕЛ 2, Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество, 2006.

Тасевска, Даниела (2006) Модели за решаване на конфликти В: Наръчник за работа по превенция на конфликти. Помагало за учители. Разград, 2006

Тасевска, Даниела (2006) Страници на психолога. Практикум по социално развитие в средна училищна възраст. В: Помагало за класния ръководител. РИО, В. Търново, 2006.

Тасевска, Даниела (2006) Тенденции на личностна активност в груповодинамичния тренинг. В: Приложна психология и социална практика. Варна, 2006.

Тасевска, Даниела (2005) Ресурсно-ориентиран подход при работа с младежи със социално-психологически дефицити, с.147-155 В: Теоретичнi та практичнi питання культурологii. Випуск XXI, Мелiтополь, УДК 78.01.:008+781 (4Укр), с. 147-155.

Тасевска, Даниела (2004) Да се учим на ненасилие Помагало за учителя

Тасевска, Даниела (2002) Психотерапевтичен фокус върху апатията на студенти психолози в практическото обучение по "Психологическо консултиране" Варна, Приложна психология и социална практика,.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/