Публикации на гл.ас. д-р Пламен Радков Русев


Русев, Пламен (2012) История на религиозните доктрини. Св. 1. Lux in tenebris: Общо въведение. В. Търново

Русев, Пламен (2011) A.MA.RU. История за началото на историята. - В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т.ІV. с. 47-60. В. Търново

Русев, Пламен (2006) Тиамат и Саргон. Към разбиране на акадската доктрина за политическата власт. – В: Международна научна конференция посветена на 70-годишнината на проф. протопр. Николай Шиваров. с. 206-214. В. Търново

Русев, Пламен (2006) Гудеа – тайнството на свещеното в практиката на властника (интерпретация на Cyl. A, XII: 12 – XIV: 4 от “Химна на Гудеа за строителството на Храма на Нингирсу”). – В: Културните текстове на миналото: София

Русев, Пламен (2005) Отсъствието на Месалим от Шумерския царски списък. Подход за локализация на лугалството му. – В: Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”. Т. 2., НБУ, 2004, с. 321-328. София

Русев, Пламен (2003) Политическите институции на шумерския град към средата на III хил. пр. н. е. (По данни от архива на Фара/Шурупак). – В: Сб. Societas classica. с. 59–76. В. Търново

Русев, Пламен (2001) Царските надписи на Урнанше, лугал на Лагаш. Опит за съотносителна времева стратификация. (По съдържателни критерии). – В: Палеобалканистика и старобългаристика. ІІ. с. 603–622. В. Търново

Русев, Пламен (2001) Месалим, лугал на Киш. Политическа история на ранен Шумер (ХХVIII–ХХVI в. пр. н. е.). 259 стр., ил., хрон. сх., карти. В. Търново

Русев, Пламен (2001) Вариант за синхронизиране (и датиране) на първите династии на Киш и Урук в Двуречието. – В: Seminarium Thracicum 5. Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров. с. 9–23. София

Русев, Пламен (2001) Месалим, лугал на Киш и Иштаран, бог на Дер. Проблеми на връзката. – Минало, 2001, 4, с. 27–39. София

Русев, Пламен (1999) МЕСАЛИМ, ЛУГАЛ НА КИШ. Проблеми на политическата история на Южна Месопотамия към средата на ІІІ хилядолетие пр.н.е. (По писмени извори) В. Търново

Русев, Пламен (1995) Фигуралният фриз от “Щандарта от Ур”. Вариант за семантичната му интерпретация. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения “Професор Иван Гълъбов”. с. 265–271. В. Търново

Русев, Пламен (1994) Въпроси на военната организация и тактика в Шумер (Раннодинастичен период). – Епохи, 1994, 3, с. 49–60. В. Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/