Публикации на доц. д-р Магдалена Маринова Легкоступ


Легкоступ, Магдалена (2019) Методически аспекти на обучението по религия Издателство „Фабер”, В. Търново, 2019, 292 с. ISBN: 978–954–400–824–6 COBISS.BG-ID 1257492964

Легкоступ, Магдалена (2019) Методология на корелационно изследване на деца от начална училищна възраст, изучаващи религия „Християнско възпитание и цифрови медии“ Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 10/2019, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2019, с. 35–42; http://www.edutechjournal.org/; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2018) ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ, МЕДИИ И РЕЛИГИОЗНО ВЪЗПИТАНИЕ Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 9/2018, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2018, с. 75–80; http://www.edutechjournal.org/; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2018) Учебни програми по учебния предмет религия (християнство-православие) за I – VII клас Министерство на образованието и науката https://mon.bg/upload/14989/pr_UP-religia-hr_pravoslavie_170418.pdf

Легкоступ, Магдалена (2017) От слово сме родени : избрани стихотворения / Павел Гърбов ; предговор Издателство - София : Синод. изд. на Бълг. православна църква, 2017, 248 стр. ISBN - 978-619-7306-03-3. COBISS.BG-ID - 1289842404

Легкоступ, Магдалена (2017) Принципът за цялостност в катехизическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски и св. Йоан Златоуст Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, 2017, с. 269-276. ISBN - 978-954-91187-3-5. COBISS.BG-ID - 1284506596

Легкоступ, Магдалена (2017) Православие, пол и социални роли Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, с. 221-230. ISBN - 978-954-91187-3-5. COBISS.BG-ID - 1284506596

Легкоступ, Магдалена (2017) От благовестието на проповедта към тайнството на просветлението Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, 2017, с. 253-268. ISBN - 978-954-91187-3-5. COBISS.BG-ID - 1284506596

Легкоступ, Магдалена (2017) Иновативен модел за подкрепа на обучението по религия на територията на Община Кюстендил Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 8/2017, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2017, с. 75–80; http://www.itlearning-bg.com; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2017) Библейски и катехизически основи на литургичната проповед Трудове на катедра "Историческо и практическо богословие", Православен богословски факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" : доклади от научни четения, 12 май 2016. Т. 1 / [ред. кол. Иван Тютюнджиев ... и др.]. В. Търново, 2017, с. 56–63. ISBN - 978-954-337-338-3. COBISS.BG-ID - 1285561572

Легкоступ, Магдалена (2016) Религиозно образование и информационни технологии – предизвикателства и проблеми. Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 7, година VI, 2016, с. 167–172, ISSN 1314–1791; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2016) Бедността и социалното изключване като проблеми на инклузивното обучение по религия Сб. Образованието на деца и младежи в променящия се свят [Електронен ресурс] / състав. Светослав Зашев. В. Търново : Асоц. за иновации в образованието, 2016, с. 41-47. ISBN - 978-619-90162-4-4. COBISS.BG-ID - 1281617380

Легкоступ, Магдалена (2016) Съдържание и основни идеи в катехезическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски Сп. „Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Легкоступ, Магдалена (2016) Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците в. „100 Вести“, гр. Габрово, 14 април 2016, с. 4.

Легкоступ, Магдалена (2016) Катехизацията на възрастни като актуален проблем на Църквата. Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013", Секция Православен богословски факултет, 10 май 2013 г. (Велико Търново ; 2016) [Eлектронен ресурс] ISBN - 978-619-208-043-3. COBISS.BG-ID - 1279503588

Легкоступ, Магдалена (2016) Културното многообразие и обучението по религия в европейските образователни системи Мултикултурният човек : сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена). Т. 2, Богословие, църковна история и християнско изкуство ; Общество, образование и култура / [състав. Станислав Боянов] ; [ред. кол. Георги Марков ... и др.]. София : ИК Гутенберг, 2016, с. 648–674. ISBN - 978-619-176-080-0. COBISS.BG-ID - 1554440916

Легкоступ, Магдалена (2015) Православна музика за малки и големи Ловчанска Света Митрополия

Легкоступ, Магдалена (2015) Case Studies in Religious Education as a Method of Experiential Learning Methods of teaching in religious education: learning by heart or by experience? : proceedings of the conference held in Sofia, Bulgaria, June 17-21, 2014 / [ed. by Risto Aikonen, Andrian Aleksandrov]. Sofia : Regional Development Foundation, 2015, p. 42-49. ISBN - 978-954-92940-9-5. COBISS.BG-ID - 1274426084

Легкоступ, Магдалена (2015) Формиране на диалогични компетенции в подготовка на учителите по религия Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 6, година VI, 2015, с. 167–172. ISSN 1314–1791; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2014) Религиозното образование днес – типове и подходи в съвременната педагогическата практика Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". - Год. 22, бр. 2 (2014), с. 7-20. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID - 1274051812

Легкоступ, Магдалена (2014) Казусът в обучението по религия като метод за учене чрез опит Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 5, година V, 2014, с. 174–180. ISSN 1314–1791; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2014) Образователни и литургични аспекти на съвременната катехизация в Еладската православна църква Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Издателство - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с.237-242. ISBN 978-954-524-982-2; COBISS.BG-ID 1274111972

Легкоступ, Магдалена (2013) Методически аспекти на обучението по религия В. Търново : Издателство „Фабер”, 2013, 292 с. ISBN - 978-954-400-824-6. COBISS.BG-ID - 1257492964

Легкоступ, Магдалена (2013) Първи стъпки в православната вяра. Кн. 1, За Бог, за хората и за света Издателство - В. Търново : Фабер, 2013, 44 с. ISBN - 978-954-400-826-0. COBISS.BG-ID - 1250941924

Легкоступ, Магдалена (2013) От благовестие към катехизация – забравеното тайнство на просветлението Официален сайт на Православния богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” http://pbfvt.pravoslavie.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-03-20-08-53-47&catid=43:2012-01-26-12-21-11

Легкоступ, Магдалена (2013) Време е нашата Църква да изживее своите болезнени страсти и да възкръсне в чистотата на своето призвание в. Янтра днес, № 247, 20 дек. 2013, с. 6.; http://www.dnesbg.com/kultura/bogoslovat-dots-d-r-magdalena-legkostup-vvreme-e-nashata-tsarkva-da-izzhivee-svoite-bolezneni-strasti-i-da-vazkrasne-v-tchistotata-na-svoeto-prizvaniev.html

Легкоступ, Магдалена (2013) Катехизацията като историческа функция на църквата и съвременна образователна среда Теология и социум. Съвременни перспективи : сборник от доклади от научна конференция с международно участие по случай двадесетата годишнина от основаването на Православния богословски факултет към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 17-18 октомври 2011 г., Велико Търново / [ред. кол. Димитър Попмаринов - отг. ред. ... и др.]. София : Изд. Омофор, 2013, с. 331–347. ISBN - 978-954-2972-16-7. COBISS.BG-ID - 1258134244

Легкоступ, Магдалена (2013) Форми на оценяване на учениците в обучението по религия – примери от практиката Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 4, година IV, 2013, с. 219–226; ISSN 1314–1791; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2013) Социалната инклузия в съвременното обучение по религия Педагогика : месечно научнотеоретично списание. Год. 85, бр. 9 (2013), с. 1340-1349. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID - 1261097956

Легкоступ, Магдалена (2012) Духовно-нравственото възпитание в детската градина Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, Год. 20, бр. 2 (2012), с. 61-75. Online ISSN 2367-9360, Print ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID - 1254998500

Легкоступ, Магдалена (2012) Обучението по религия – диалог и инклузия Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2012, 260 с. ISBN 978-954-400-763-8; COBISS.BG-ID 1250321636

Легкоступ, Магдалена (2012) Дизайн на тренинг за формиране на умения и нагласи за общуване в инклузивна образователна среда „Обичай и прави добро” Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Част 2. / науч. ред. Анелия Гърбачева. Велико Търново: Издателство "Веста", 2012, с. 29–70. ISBN - 978-954-543-041-1; 978-954-543-042-8. COBISS.BG-ID - 1246606308

Легкоступ, Магдалена (2012) Педагогически умения за формиране на позитивна дисциплина в първоначалната подготовка на учителите Образование и технологии : годишно научно-методическо списание. - Год. 3, бр. 3 (2012), с. 33-34. ISSN 1314-1791. COBISS.BG-ID - 1276351204

Легкоступ, Магдалена (2012) Професионална компетентност за осъществяване на социално-културна инклузия в обучението по религия Педагогическото образование - кариерно развитие и конкурентоспособност [Електронен ресурс] : сборник доклади от научно-практически форум, 2-3 ноември 2012 г., Бургас. Издателство - София : Център за психосоц. подкрепа, 2012, с. 187–193. ISBN - 978-954-92349-9-2. COBISS.BG-ID - 1283635940

Легкоступ, Магдалена (2012) Мултикултурен контекст на европейското религиозно образование – тенденции и предизвикателства Педагогика : месечно научнотеоретично списание. Год. 84, бр. 9 (2012), с. 1542-1553. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID - 1248890852

Легкоступ, Магдалена (2012) Религиозното познание в системата на предучилищното възпитание Сб. материали от кръгла маса „Религиозното познание в учебното съдържание на общото образование. Електронен сборник”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012. Съставител: Магдалена Легкоступ, ISBN 978-954-524-881-8

Легкоступ, Магдалена (2012) Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Ч. 2 / науч. ред. Анелия Гърбачева В. Търново : Веста, 2012. с. 29–70. ISBN - 978-954-543-041-1; 978-954-543-042-8. COBISS.BG-ID - 1246606308

Легкоступ, Магдалена (2011) Съвременното обучение по религия – актуални подходи и основни принципи Съвременното обучение по религия – актуални подходи и основни принципи // Сб. по случай 60. г. от рождението на проф. дпн Пламен Радев, Пловдив, 2011, с. 216–222. ISBN 978-954-423-667-0;

Легкоступ, Магдалена (2011) Интегрирано обучение чрез образователното съдържание на християнските празници Интегрирано обучение : диалог и разнообразие / под науч. ред. на Анелия Гърбачева. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 167–203. ISBN - 978-954-524-794-1. COBISS.BG-ID - 1237953252

Легкоступ, Магдалена (2011) ОТ БЛАГОВЕСТИЕ КЪМ КАТЕХИЗАЦИЯ – ЗАБРАВЕНОТО ТАЙНСТВО НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО 20.03.13, официален сайт на Православния богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” http://pbfvt.pravoslavie.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-03-20-08-53-47&catid=43:2012-01-26-12-21-11

Легкоступ, Магдалена (2011) Разрешаване на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия Образование и технологии : годишно научно-методическо списание. - Год. 2, бр. 2 (2011), с. 177-181. ISSN 1314-1791. COBISS.BG-ID - 1274421988

Легкоступ, Магдалена (2011) Евхаристията в мистагогичните катехези на св. Кирил Йерусалимски Свидетелства на традицията : сборник материали от научноизследователски проекти на Православния богословски факултет. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 278–292. ISBN - 978-954-524-801-6. COBISS.BG-ID - 1240277220

Легкоступ, Магдалена (2011) Катехизическото учение на св. Кирил Йерусалимски София : Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2011, 192 с. ISBN - 978-954-07-3279-4. COBISS.BG-ID - 1246431972

Легкоступ, Магдалена (2010) Съвременни аспекти на педагогическите принципи в катехезите на св. Кирил Йерусалимски Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2, с. 48-60, 2010, ISSN: 1313-8022, COBISS.BG-ID - 1236389092

Легкоступ, Магдалена (2010) Дидактически принципи на катехизация в огласителните и тайновъведителни поучения на св. Кирил Йерусалимски Православие и постмодернизъм : сборник с доклади от научна конференция / [ред. кол. Казимир Попконстантинов ... и др.]. Издателство „Омофор”, С., 2010, с. 325–338. ISBN - 978-954-9700-90-9. COBISS.BG-ID - 1232439780

Легкоступ, Магдалена (2009) Св. Кирил Йерусалимски като катехет : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.01.17 - Теология В. Търново : [М. Легкоступ], 2009. ISBN - (Подв.). COBISS.BG-ID - 1248386532

Легкоступ, Магдалена (2009) Същност, цели и задачи на християнската катехизация Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1, 2009, с. 75–80. ISSN 1313-8022. COBISS.BG-ID - 1232417764

Легкоступ, Магдалена (2009) Св. Кирил Йерусалимски и съвременното преподаване на християнските ценности Сб. доклади от конференция с международно участие „Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији на вредности културе мира“. Ниш: Филозофски факултет, 2009, с. 449–460, ISBN 978-86-7379-179-1; COBISS.BG-ID 167531276

Легкоступ, Магдалена (2009) Основни литургични средства на катехизация според св. Кирил Йерусалимски Духовна култура : месечно списание за религия, философия, наука и изкуство. - LXXXVII, бр. 3, Синодално издателство, С., 2009, с. 42–49. ISSN 0324-1173; COBISS.BG-ID - 1183698660

Легкоступ, Магдалена (2008) Ключови компетенции при религиозно-нравственото обучение 45 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. LVI, 8 (2008), с. 54-59. ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060

Легкоступ, Магдалена (2008) Съвременни методи за повишаване на интереса на учениците в обучението по религия Сб. доклади “Съвременни образователни технологии в основното училище”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, ISBN 978-954-524-628-9; COBISS.BG-ID 1228373988

Легкоступ, Магдалена (2005) Календар на празниците ИК – Просвета, София, 2005, ISBN 978-954-01-1554-2

Легкоступ, Магдалена (2005) Веротърпимостта в изучаването на религиозните системи в контекста на глобализиращия се свят Сборник доклади от юбилейна научна конференция на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" на тема "Образованието в глобализиращия се свят", 15-17 октомври 2004 г., Ч. 2: Десегрегация или интеркултурна интеграция / Под науч. ред. на Христо Кючуков. В. Търново : Фабер, 2005, с. 327-338. ISBN - 954-775-442-4. COBISS.BG-ID - 1044178148

Легкоступ, Магдалена (2005) Дидактичните игри в уроците със старозаветна тематика в началното училище Сб. доклади: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р протопр. Н. Шиваров, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, ISBN 954-524-491-7; COBISS.BG-ID 1243599332

Легкоступ, Магдалена (2004) Научно съобщение за съвременната практика в България – тема “Рождество Христово” Международен религиозно-педагогически симпозиум в България: Религиозното обучение в контекста на общоевропейския дом = International symposium on religious education held in Bulgaria: Religious education within the context of the common European home : София, 5-10.10.2003 : Материали / Ред. Иван Денев, Енгелберт Грос. София : Богословски фак. на СУ "Св. Климент Охридски", 2004, с. 28–38. ISBN - 954-91538-1-9. COBISS.BG-ID - 1043394276

Легкоступ, Магдалена (2004) Обучението по религия в българското общообразователно училище Църковен вестник : издание на Българската православна църква за религиозна и църковно-обществена просвета. - CV, 16 (1 - 15 септ. 2004), с. 1, 3. ISSN 0205-1362. COBISS.BG-ID - 1217859812

Легкоступ, Магдалена (2003) Картината и образът на духовността Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. - LI, кн. 3 (2003), с. 32-35. ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID - 1161094116

Легкоступ, Магдалена (2003) Учителят по религия и възпитанието в православно-народностен дух Начално образование : месечно списание. - XLIII, кн. 2 (2003), с. 26-34. ISSN 0204-4951. COBISS.BG-ID - 1160323044

Легкоступ, Магдалена (2003) Нравствено съдържание на учебния предмет Религия Международна научна конференция Религия, образование и общество за един мирен свят, Кърджали, 31 окт.- 1-2 ноем. 2003 : Сб. докл. / Ред. кол. протопрезвитер Николай Шиваров и др. ; [Предг. Иван Костов]. [Кърджали] : Дъга-ВК, 2003, с. 32-39. ISBN - 954-9634-20-5. COBISS.BG-ID - 1042147300

Легкоступ, Магдалена (2003) Проблеми на обучението по Религия в българското общообразователно училище Педагогика : месечно научнотеоретично списание. - ХIII, кн. 9 (2003), с. 58-61. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID - 1162102756

Легкоступ, Магдалена (2002) Християнското семейство и възпитанието Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. - L, 9 (2002), с. 40-43. ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID - 1159842788

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/