Публикации на доц. д-р Магдалена Маринова Легкоступ


Легкоступ, Магдалена (2019) Методически аспекти на обучението по религия Издателство „Фабер”, В. Търново, 2019, 292 с. ISBN: 978–954–400–824–6 COBISS.BG-ID 1257492964

Легкоступ, Магдалена (2019) Методология на корелационно изследване на деца от начална училищна възраст, изучаващи религия „Християнско възпитание и цифрови медии“ Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 9/2018, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2019, с. 35–42; http://www.edutechjournal.org/; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2018) ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ, МЕДИИ И РЕЛИГИОЗНО ВЪЗПИТАНИЕ Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 9/2018, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2018, с. 75–80; http://www.edutechjournal.org/; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2018) Учебни програми по учебния предмет религия (християнство-православие) за I – VII клас Министерство на образованието и науката https://mon.bg/upload/14989/pr_UP-religia-hr_pravoslavie_170418.pdf

Легкоступ, Магдалена (2017) От слово сме родени : избрани стихотворения / Павел Гърбов ; предговор Издателство - София : Синод. изд. на Бълг. православна църква, 2017, 248 стр. ISBN - 978-619-7306-03-3. COBISS.BG-ID - 1289842404

Легкоступ, Магдалена (2017) Принципът за цялостност в катехизическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски и св. Йоан Златоуст Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, 2017, с. 269-276. ISBN - 978-954-91187-3-5. COBISS.BG-ID - 1284506596

Легкоступ, Магдалена (2017) Православие, пол и социални роли Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, с. 221-230. ISBN - 978-954-91187-3-5. COBISS.BG-ID - 1284506596

Легкоступ, Магдалена (2017) От благовестието на проповедта към тайнството на просветлението Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, 2017, с. 253-268. ISBN - 978-954-91187-3-5. COBISS.BG-ID - 1284506596

Легкоступ, Магдалена (2017) Иновативен модел за подкрепа на обучението по религия на територията на Община Кюстендил Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 8/2017, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2017, с. 75–80; http://www.itlearning-bg.com; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2017) Библейски и катехизически основи на литургичната проповед Трудове на катедра "Историческо и практическо богословие", Православен богословски факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" : доклади от научни четения, 12 май 2016. Т. 1 / [ред. кол. Иван Тютюнджиев ... и др.]. В. Търново, 2017, с. 56–63. ISBN - 978-954-337-338-3. COBISS.BG-ID - 1285561572

Легкоступ, Магдалена (2016) Религиозно образование и информационни технологии – предизвикателства и проблеми. Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 7, година VI, 2016, с. 167–172, ISSN 1314–1791; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2016) Съдържание и основни идеи в катехезическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски Сп. „Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Легкоступ, Магдалена (2016) Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците в. „100 Вести“, гр. Габрово, 14 април 2016, с. 4.

Легкоступ, Магдалена (2016) Културното многообразие и обучението по религия в европейските образователни системи Мултикултурният човек : сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена). Т. 2, Богословие, църковна история и християнско изкуство ; Общество, образование и култура / [състав. Станислав Боянов] ; [ред. кол. Георги Марков ... и др.]. София : ИК Гутенберг, 2016, с. 648–674. ISBN - 978-619-176-080-0. COBISS.BG-ID - 1554440916

Легкоступ, Магдалена (2016) Бедността и социалното изключване като проблеми на инклузивното обучение по религия Образованието на деца и младежи в променящия се свят [Електронен ресурс] / състав. Светослав Зашев. В. Търново : Асоц. за иновации в образованието, 2016, с. 41-47. ISBN - 978-619-90162-4-4. COBISS.BG-ID - 1281617380

Легкоступ, Магдалена (2015) Православна музика за малки и големи Ловчанска Света Митрополия

Легкоступ, Магдалена (2015) Катехизацията на възрастни като актуален проблем на Църквата. Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013" (Велико Търново ; 2013) [Eлектронен ресурс] ISBN - 978-619-208-007-5. COBISS.BG-ID - 1279503588

Легкоступ, Магдалена (2015) Case Studies in Religious Education as a Method of Experiential Learning Methods of teaching in religious education: learning by heart or by experience? : proceedings of the conference held in Sofia, Bulgaria, June 17-21, 2014 / [ed. by Risto Aikonen, Andrian Aleksandrov]. Sofia : Regional Development Foundation, 2015, p. 42-49. ISBN - 978-954-92940-9-5. COBISS.BG-ID - 1274426084

Легкоступ, Магдалена (2015) Формиране на диалогични компетенции в подготовка на учителите по религия Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 6, година VI, 2015, с. 167–172. COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2014) Религиозното образование днес – типове и подходи в съвременната педагогическата практика Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". - Год. 22, бр. 2 (2014), с. 7-20. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID - 1274051812

Легкоступ, Магдалена (2014) Казусът в обучението по религия като метод за учене чрез опит Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 5, година V, 2014, с. 174–180. COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2014) Бедността и социалното изключване като проблеми на инклузивното обучение по религия Образованието за деца и младежи в променящия се свят = Образование детей и молодежи в изменяющемся мире / [състав. Светослав Зашев]. [В. Търново] : Асоц. за иновации в образванието, 2014, с. 41-47. ISBN - 978-619-90162-1-3. COBISS.BG-ID - 1266089956

Легкоступ, Магдалена (2014) Образователни и литургични аспекти на съвременната катехизация в Еладската православна църква Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Издателство - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с.237-242. ISBN 978-954-524-982-2; COBISS.BG-ID 1274111972

Легкоступ, Магдалена (2013) Методически аспекти на обучението по религия В. Търново : Издателство „Фабер”, 2013, 292 с. ISBN - 978-954-400-824-6. COBISS.BG-ID - 1257492964

Легкоступ, Магдалена (2013) Първи стъпки в православната вяра. Кн. 1, За Бог, за хората и за света Издателство - В. Търново : Фабер, 2013, 44 с. ISBN - 978-954-400-826-0. COBISS.BG-ID - 1250941924

Легкоступ, Магдалена (2013) От благовестие към катехизация – забравеното тайнство на просветлението Официален сайт на Православния богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” http://pbfvt.pravoslavie.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-03-20-08-53-47&catid=43:2012-01-26-12-21-11

Легкоступ, Магдалена (2013) Време е нашата Църква да изживее своите болезнени страсти и да възкръсне в чистотата на своето призвание в. Янтра днес, № 247, 20 дек. 2013, с. 6.; http://www.dnesbg.com/kultura/bogoslovat-dots-d-r-magdalena-legkostup-vvreme-e-nashata-tsarkva-da-izzhivee-svoite-bolezneni-strasti-i-da-vazkrasne-v-tchistotata-na-svoeto-prizvaniev.html

Легкоступ, Магдалена (2013) Катехизацията като историческа функция на църквата и съвременна образователна среда Теология и социум. Съвременни перспективи : сборник от доклади от научна конференция с международно участие по случай двадесетата годишнина от основаването на Православния богословски факултет към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 17-18 октомври 2011 г., Велико Търново / [ред. кол. Димитър Попмаринов - отг. ред. ... и др.]. София : Изд. Омофор, 2013, с. 331–347. ISBN - 978-954-2972-16-7. COBISS.BG-ID - 1258134244

Легкоступ, Магдалена (2013) Форми на оценяване на учениците в обучението по религия – примери от практиката Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 4, година IV, 2013, с. 219–226; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2013) Социалната инклузия в съвременното обучение по религия Педагогика : месечно научнотеоретично списание. Год. 85, бр. 9 (2013), с. 1340-1349. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID - 1261097956

Легкоступ, Магдалена (2012) Духовно-нравственото възпитание в детската градина Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, Год. 20, бр. 2 (2012), с. 61-75. Online ISSN 2367-9360, Print ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID - 1254998500

Легкоступ, Магдалена (2012) Обучението по религия – диалог и инклузия Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2012, 260 с. ISBN 978-954-400-763-8; COBISS.BG-ID 1250321636

Легкоступ, Магдалена (2012) Дизайн на тренинг за формиране на умения и нагласи за общуване в инклузивна образователна среда „Обичай и прави добро” Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Част 2. / науч. ред. Анелия Гърбачева. Велико Търново: Издателство "Веста", 2012, с. 29–70. ISBN - 978-954-543-041-1; 978-954-543-042-8. COBISS.BG-ID - 1246606308

Легкоступ, Магдалена (2012) Педагогически умения за формиране на позитивна дисциплина в първоначалната подготовка на учителите Образование и технологии : годишно научно-методическо списание. - Год. 3, бр. 3 (2012), с. 33-34. ISSN 1314-1791. COBISS.BG-ID - 1276351204

Легкоступ, Магдалена (2012) Професионална компетентност за осъществяване на социално-културна инклузия в обучението по религия Педагогическото образование - кариерно развитие и конкурентоспособност [Електронен ресурс] : сборник доклади от научно-практически форум, 2-3 ноември 2012 г., Бургас. Издателство - София : Център за психосоц. подкрепа, 2012, с. 187–193. ISBN - 978-954-92349-9-2. COBISS.BG-ID - 1283635940

Легкоступ, Магдалена (2012) Мултикултурен контекст на европейското религиозно образование – тенденции и предизвикателства Педагогика : месечно научнотеоретично списание. Год. 84, бр. 9 (2012), с. 1542-1553. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID - 1248890852

Легкоступ, Магдалена (2012) Религиозното познание в системата на предучилищното възпитание Сб. материали от кръгла маса „Религиозното познание в учебното съдържание на общото образование. Електронен сборник”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012. Съставител: Магдалена Легкоступ, ISBN 978-954-524-881-8

Легкоступ, Магдалена (2012) Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Ч. 2 / науч. ред. Анелия Гърбачева В. Търново : Веста, 2012. с. 29–70. ISBN - 978-954-543-041-1; 978-954-543-042-8. COBISS.BG-ID - 1246606308

Легкоступ, Магдалена (2011) Съвременното обучение по религия – актуални подходи и основни принципи Съвременното обучение по религия – актуални подходи и основни принципи // Сб. по случай 60. г. от рождението на проф. дпн Пламен Радев, Пловдив, 2011, с. 216–222. ISBN 978-954-423-667-0;

Легкоступ, Магдалена (2011) Интегрирано обучение чрез образователното съдържание на християнските празници Интегрирано обучение : диалог и разнообразие / под науч. ред. на Анелия Гърбачева. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 167–203. ISBN - 978-954-524-794-1. COBISS.BG-ID - 1237953252

Легкоступ, Магдалена (2011) ОТ БЛАГОВЕСТИЕ КЪМ КАТЕХИЗАЦИЯ – ЗАБРАВЕНОТО ТАЙНСТВО НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО 20.03.13, официален сайт на Православния богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” http://pbfvt.pravoslavie.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-03-20-08-53-47&catid=43:2012-01-26-12-21-11

Легкоступ, Магдалена (2011) Разрешаване на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия Образование и технологии : годишно научно-методическо списание. - Год. 2, бр. 2 (2011), с. 177-181. ISSN 1314-1791. COBISS.BG-ID - 1274421988

Легкоступ, Магдалена (2011) Евхаристията в мистагогичните катехези на св. Кирил Йерусалимски Свидетелства на традицията : сборник материали от научноизследователски проекти на Православния богословски факултет. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 278–292. ISBN - 978-954-524-801-6. COBISS.BG-ID - 1240277220

Легкоступ, Магдалена (2011) Катехизическото учение на св. Кирил Йерусалимски София : Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2011, 192 с. ISBN - 978-954-07-3279-4. COBISS.BG-ID - 1246431972

Легкоступ, Магдалена (2010) Съвременни аспекти на педагогическите принципи в катехезите на св. Кирил Йерусалимски Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2, с. 48-60, 2010, ISSN: 1313-8022, COBISS.BG-ID - 1236389092

Легкоступ, Магдалена (2010) Дидактически принципи на катехизация в огласителните и тайновъведителни поучения на св. Кирил Йерусалимски Православие и постмодернизъм : сборник с доклади от научна конференция / [ред. кол. Казимир Попконстантинов ... и др.]. Издателство „Омофор”, С., 2010, с. 325–338. ISBN - 978-954-9700-90-9. COBISS.BG-ID - 1232439780

Легкоступ, Магдалена (2009) Св. Кирил Йерусалимски като катехет : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.01.17 - Теология В. Търново : [М. Легкоступ], 2009. ISBN - (Подв.). COBISS.BG-ID - 1248386532

Легкоступ, Магдалена (2009) Същност, цели и задачи на християнската катехизация Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1, 2009, с. 75–80. ISSN 1313-8022. COBISS.BG-ID - 1232417764

Легкоступ, Магдалена (2009) Св. Кирил Йерусалимски и съвременното преподаване на християнските ценности Сб. доклади от конференция с международно участие „Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији на вредности културе мира“. Ниш: Филозофски факултет, 2009, с. 449–460, ISBN 978-86-7379-179-1; COBISS.BG-ID 167531276

Легкоступ, Магдалена (2009) Основни литургични средства на катехизация според св. Кирил Йерусалимски Духовна култура : месечно списание за религия, философия, наука и изкуство. - LXXXVII, бр. 3, Синодално издателство, С., 2009, с. 42–49. ISSN 0324-1173; COBISS.BG-ID - 1183698660

Легкоступ, Магдалена (2008) Ключови компетенции при религиозно-нравственото обучение 45 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. LVI, 8 (2008), с. 54-59. ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060

Легкоступ, Магдалена (2008) Съвременни методи за повишаване на интереса на учениците в обучението по религия Сб. доклади “Съвременни образователни технологии в основното училище”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, ISBN 978-954-524-628-9; COBISS.BG-ID 1228373988

Легкоступ, Магдалена (2005) Календар на празниците ИК – Просвета, София, 2005, ISBN 978-954-01-1554-2

Легкоступ, Магдалена (2005) Веротърпимостта в изучаването на религиозните системи в контекста на глобализиращия се свят Сборник доклади от юбилейна научна конференция на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" на тема "Образованието в глобализиращия се свят", 15-17 октомври 2004 г., Ч. 2: Десегрегация или интеркултурна интеграция / Под науч. ред. на Христо Кючуков. В. Търново : Фабер, 2005, с. 327-338. ISBN - 954-775-442-4. COBISS.BG-ID - 1044178148

Легкоступ, Магдалена (2005) Дидактичните игри в уроците със старозаветна тематика в началното училище Сб. доклади: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р протопр. Н. Шиваров, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, ISBN 954-524-491-7; COBISS.BG-ID 1243599332

Легкоступ, Магдалена (2004) Научно съобщение за съвременната практика в България – тема “Рождество Христово” Международен религиозно-педагогически симпозиум в България: Религиозното обучение в контекста на общоевропейския дом = International symposium on religious education held in Bulgaria: Religious education within the context of the common European home : София, 5-10.10.2003 : Материали / Ред. Иван Денев, Енгелберт Грос. София : Богословски фак. на СУ "Св. Климент Охридски", 2004, с. 28–38. ISBN - 954-91538-1-9. COBISS.BG-ID - 1043394276

Легкоступ, Магдалена (2004) Обучението по религия в българското общообразователно училище Църковен вестник : издание на Българската православна църква за религиозна и църковно-обществена просвета. - CV, 16 (1 - 15 септ. 2004), с. 1, 3. ISSN 0205-1362. COBISS.BG-ID - 1217859812

Легкоступ, Магдалена (2003) Картината и образът на духовността Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. - LI, кн. 3 (2003), с. 32-35. ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID - 1161094116

Легкоступ, Магдалена (2003) Учителят по религия и възпитанието в православно-народностен дух Начално образование : месечно списание. - XLIII, кн. 2 (2003), с. 26-34. ISSN 0204-4951. COBISS.BG-ID - 1160323044

Легкоступ, Магдалена (2003) Нравствено съдържание на учебния предмет Религия Международна научна конференция Религия, образование и общество за един мирен свят, Кърджали, 31 окт.- 1-2 ноем. 2003 : Сб. докл. / Ред. кол. протопрезвитер Николай Шиваров и др. ; [Предг. Иван Костов]. [Кърджали] : Дъга-ВК, 2003, с. 32-39. ISBN - 954-9634-20-5. COBISS.BG-ID - 1042147300

Легкоступ, Магдалена (2003) Проблеми на обучението по Религия в българското общообразователно училище Педагогика : месечно научнотеоретично списание. - ХIII, кн. 9 (2003), с. 58-61. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID - 1162102756

Легкоступ, Магдалена (2002) Християнското семейство и възпитанието Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. - L, 9 (2002), с. 40-43. ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID - 1159842788

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/