Публикации на доц. д-р Магдалена Маринова Легкоступ


Легкоступ, Магдалена (2018) ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ, МЕДИИ И РЕЛИГИОЗНО ВЪЗПИТАНИЕ Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 9/2018, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2018, с. 75–80; http://www.edutechjournal.org/; COBISS.BD-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2018) Учебни програми по учебния предмет религия (християнство-православие) за I – VII клас Министерство на образованието и науката https://mon.bg/upload/14989/pr_UP-religia-hr_pravoslavie_170418.pdf

Легкоступ, Магдалена (2017) Предговор Гърбов, П. От Слово сме родени. Синодално издателство на Българската православна църква, София 2017, 248 стр. ISBN 978-619-7306-03-3

Легкоступ, Магдалена (2017) Принципът за цялостност в катехизическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски и св. Йоан Златоуст Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, 2017, с. 269-276. ISBN 978-954-91187-3-5

Легкоступ, Магдалена (2017) Православие, пол и социални роли Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, с. 221-230. ISBN 978-954-91187-3-5

Легкоступ, Магдалена (2017) От благовестието на проповедта към тайнството на просветлението Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, 2017, с. 253-268. ISBN 978-954-91187-3-5

Легкоступ, Магдалена (2017) Иновативен модел за подкрепа на обучението по религия на територията на Община Кюстендил Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 8/2017, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2017, с. 75–80; http://www.itlearning-bg.com; COBISS.BD-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2017) Библейски и катехизически основи на литургичната проповед Трудове на катедра „Историческо и практическо богословие“, том 1. Научни четения „Християнството: предание, история и богослужение“, 12 май 2016 г., Православен богословски факултет, Великотърновски унивесрситет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2017, с. 56–63.

Легкоступ, Магдалена (2016) Религиозно образование и информационни технологии – предизвикателства и проблеми. Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 7, година VI, 2016, с. 167–172, ISSN 1314–1791; COBISS.BD-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2016) Съдържание и основни идеи в катехезическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски Сп. „Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Легкоступ, Магдалена (2016) Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците в. „100 Вести“, гр. Габрово, 14 април 2016, с. 4.

Легкоступ, Магдалена (2016) Маринова, М. Културното многообразие и обучението по религия в европейските образователни системи Сб. „Мултикултурният човек“, Катедра „История и археология“ при Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2016, с. 648–674.

Легкоступ, Магдалена (2015) Православна музика за малки и големи Ловчанска Света Митрополия

Легкоступ, Магдалена (2015) Катехизацията на възрастни като актуален проблем на Църквата. CD сборник с доклади от Секция Православен богословски факултет на Юбилейната международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015

Легкоступ, Магдалена (2015) Case Studies in Religious Education as a Method of Experiential Learning Aikonen. R., A. Aleksandrov (ed.). Methods of Teaching in Religious Education: Learning by Heart or by Experience? Proceeding of Conference Held in Sofia, Bulgaria, June 17-21, 2014, Regional Development Foundation, Sofia, 2015, p. 42-49. ISBN 978-954-92940-9-5. COBISS.BG-ID 1274426084

Легкоступ, Магдалена (2015) Формиране на диалогични компетенции в подготовка на учителите по религия Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 6, година VI, 2015, с. 167–172. COBISS.BD-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2014) Религиозното образование днес – типове и подходи в съвременната педагогическата практика сп. „Педагогически алманах“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, ISSN: 2367-9360 (Online); ISSN: 1310-358Х (Print). COBISS.BG-ID 1281364708

Легкоступ, Магдалена (2014) Казусът в обучението по религия като метод за учене чрез опит Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 5, година V, 2014, с. 174–180. COBISS.BD-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2014) Бедността и социалното изключване като проблеми на инклузивното обучение по религия Международен сб. „Образованието на деца и младежи в променящия се свят“ = Образование детей и молодежи в изменяющемся мире = Education of chidren and youth in a changing world. В. Търново: АИО, с. 41-47. ISBN 978-619-90162-1-3; COBISS.BG-ID 1266089956

Легкоступ, Магдалена (2014) Образователни и литургични аспекти на съвременната катехизация в Еладската православна църква Сб. по случай 80. г. от рождението на проф. д-р протопр. Николай Шиваров, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, с.237-242. ISBN 978-954-524-982-2; COBISS.BG-ID 1274111972

Легкоступ, Магдалена (2013) Методически аспекти на обучението по религия Издателство „Фабер”, В. Търново, 2013, 292 с. ISBN: 978–954–400–824–6 COBISS.BG-ID 1257492964

Легкоступ, Магдалена (2013) Първи стъпки във вярата – за Бог, за хората и за света Издателство „Фабер”, В. Търново, 2013, 44 с. ISBN: 978-954-400-826-0. COBISS.BG-ID 1250941924

Легкоступ, Магдалена (2013) От благовестие към катехизация – забравеното тайнство на просветлението Официален сайт на Православния богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” http://pbfvt.pravoslavie.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-03-20-08-53-47&catid=43:2012-01-26-12-21-11

Легкоступ, Магдалена (2013) Време е нашата Църква да изживее своите болезнени страсти и да възкръсне в чистотата на своето призвание в. Янтра днес, № 247, 20 дек. 2013, с. 6.; http://www.dnesbg.com/kultura/bogoslovat-dots-d-r-magdalena-legkostup-vvreme-e-nashata-tsarkva-da-izzhivee-svoite-bolezneni-strasti-i-da-vazkrasne-v-tchistotata-na-svoeto-prizvaniev.html

Легкоступ, Магдалена (2013) Катехизацията като историческа функция на църквата и съвременна образователна среда Теология и социум. Съвременни перспективи. Изд. Омофор, С., 2013, с. 331–347. ISBN 978-954-2972-16-7. COBISS.BG-ID 1258134244

Легкоступ, Магдалена (2013) Форми на оценяване на учениците в обучението по религия – примери от практиката Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 4, година IV, 2013, с. 219–226; COBISS.BD-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2013) Социалната инклузия в съвременното обучение по религия сп. Педагогика, Година LXXXV, книжка 9, 2013, с. 1340–1349. COBISS.BD-ID 1119662308

Легкоступ, Магдалена (2012) Духовно-нравственото възпитание в детската градина сп. „Педагогически алманах“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012, http://zdrasti.info/duhovno-nravstvenoto-vzpitanie-v-detskata-gradina-d-r-magdalen.html; Online ISSN 2367-9360, Print ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1235152356

Легкоступ, Магдалена (2012) Обучението по религия – диалог и инклузия Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2012, 260 с. ISBN 978-954-400-763-8; COBISS.BG-ID 1250321636

Легкоступ, Магдалена (2012) Дизайн на тренинг за формиране на умения и нагласи за общуване в инклузивна образователна среда „Обичай и прави добро” Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство "Веста", 2012, с. 29–70. ISBN 978-954-543-041-1; COBISS.BG-ID 1246606308

Легкоступ, Магдалена (2012) Педагогически умения за формиране на позитивна дисциплина в първоначалната подготовка на учителите Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии”, Година ІІІ, Бургас, 3/2012; COBISS.BD-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2012) Професионална компетентност за осъществяване на социално-културна инклузия в обучението по религия Сб. материали от Научно-практически форум „Педагогическото образование – кариерно развитие и конкурентоспособност”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Издателство „Център за психосоциална подкрепа”, 2012, с. 187–193. ISBN 978-954-92349-9-2

Легкоступ, Магдалена (2012) Мултикултурен контекст на европейското религиозно образование – тенденции и предизвикателства ПЕДАГОГИКА, Т. 84, 2012, № 9, с. 1542–1553. COBISS.BD-ID 1119662308

Легкоступ, Магдалена (2012) Религиозното познание в системата на предучилищното възпитание Сб. материали от кръгла маса „Религиозното познание в учебното съдържание на общото образование. Електронен сборник”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012. Съставител: Магдалена Легкоступ, ISBN 978-954-524-881-8

Легкоступ, Магдалена (2011) СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО РЕЛИГИЯ – АКТУАЛНИ ПОДХОДИ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ Съвременното обучение по религия – актуални подходи и основни принципи // Сб. по случай 60. г. от рождението на проф. дпн Пламен Радев, ISBN 978-954-423-667-0, Пловдив, 2011, с. 216–222. ISBN 978-954-423-667-0;

Легкоступ, Магдалена (2011) ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ Интегрирано обучение. Диалог и разнообразие. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 167–203. ISBN 978-954-524-794-1 COBISS.BG-ID 1237953252

Легкоступ, Магдалена (2011) ОТ БЛАГОВЕСТИЕ КЪМ КАТЕХИЗАЦИЯ – ЗАБРАВЕНОТО ТАЙНСТВО НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО 20.03.13, официален сайт на Православния богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” http://pbfvt.pravoslavie.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-03-20-08-53-47&catid=43:2012-01-26-12-21-11

Легкоступ, Магдалена (2011) Разрешаване на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия Сб. „Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие”, Бургас, 2011, с. 177–181. ISSN 1314-1791; COBISS.BD-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2011) Евхаристията в мистагогичните катехези на св. Кирил Йерусалимски Сб. материали от научно-изследователски проекти на Православния богословски факултет, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 278–292. ISBN 978-954-524-801-6; COBISS.BD-ID 1240277220

Легкоступ, Магдалена (2011) Катехизическото учение на св. Кирил Йерусалимски Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2011, 192 с. ISBN 978-954-07-3279-4; COBISS.BD-ID 1246431972

Легкоступ, Магдалена (2010) Съвременни аспекти на педагогическите принципи в катехезите на св. Кирил Йерусалимски Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2, с. 48-60, 2010, ISSN: 1313-8022, COBISS.BG-ID 1245104868

Легкоступ, Магдалена (2010) Дидактически принципи на катехизация в огласителните и тайновъведителни поучения на св. Кирил Йерусалимски Православие и постмодернизъм, Издателство „Омофор”, С., 2010, с. 325–338. ISBN 978-954-9700-90-9; COBISS.BD-ID 1232439780

Легкоступ, Магдалена (2009) СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ХРИСТИЯНСКАТА КАТЕХИЗАЦИЯ Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1, 2009, с. 75–80. ISSN 1313-8022, COBISS.BG-ID 1245104868

Легкоступ, Магдалена (2009) Св. Кирил Йерусалимски и съвременното преподаване на християнските ценности Сб. доклади от конференция с международно участие „Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији на вредности културе мира“, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 2009, ISBN 978-86-7379-179-1; COBISS.BD-ID 167531276

Легкоступ, Магдалена (2009) ОСНОВНИ ЛИТУРГИЧНИ СРЕДСТВА НА КАТЕХИЗАЦИЯ СПОРЕД СВ. КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ Сп. “Духовна култура”, бр. 3, Синодално издателство, С., 2009, с. 42–50. ISSN 0324-1173; COBISS.BD-ID 1141804260

Легкоступ, Магдалена (2008) КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ 45 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Сп. “Предучилищно възпитание”, бр. 8, 2008, с. 54-59, ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060

Легкоступ, Магдалена (2008) Съвременни методи за повишаване на интереса на учениците в обучението по религия Сб. доклади “Съвременни образователни технологии в основното училище”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, ISBN 978-954-524-628-9; COBISS.BD-ID 1228373988

Легкоступ, Магдалена (2005) Календар на празниците ИК – Просвета, София, 2005, ISBN 978-954-01-1554-2

Легкоступ, Магдалена (2005) Веротърпимостта в изучаването на религиозните системи в контекста на глобализиращия се свят Сб. доклади „Десеграция или интеркултурна интеграция”, част втора, В. Търново, 2005, с. 327-338. ISBN 954-775-442-4; COBISS.BG-ID 1044178148

Легкоступ, Магдалена (2005) Дидактичните игри в уроците със старозаветна тематика в началното училище Сб. доклади: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р протопр. Н. Шиваров, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, ISBN 954-524-491-7; COBISS.BG-ID 1243599332

Легкоступ, Магдалена (2004) Научно съобщение за съвременната практика в България – тема “Рождество Христово” Сб. Международен религиозно-педагогически симпозиум в България, СУ “Св. Климент Охридски”, Богословски факултет, С., 2004, с. 28–38, ISBN 954-91538-1-9

Легкоступ, Магдалена (2004) Обучението по религия в българското общообразователно училище The teaching of religion in Bulgarian general education school Църковен вестник бр.16, 1-15 септември, 2004 г. Ecclesiastic Gazette issue16, 1-15 September, 2004, Sofia

Легкоступ, Магдалена (2003) Картината и образът на духовността сп. „Предучилищно възпитание”, кн. 3, 2003, с. 32–35. ISSN 0204-7004; COBISS.BD-ID 1119665636

Легкоступ, Магдалена (2003) Учителят по Религия и възпитанието в православно-народностен дух сп. „Начално образование”, кн. 2, 2003, с. 26–34, ISSN 0204-4951; COBISS.BD-ID 1119655396.

Легкоступ, Магдалена (2003) Нравствено съдържание на учебния предмет Религия Сб. доклади от Международна научна конференция „Религия, образование и общество за един мирен свят” – ПУ, Филиал „Любен Каравелов”, Кърджали, 2003, ISBN 954-9634-20-5.

Легкоступ, Магдалена (2003) Проблеми на обучението по Религия в българското общообразователно училище сп. „Педагогика”, кн. 9, 2003, с. 58–61, ISSN/ISBN 0861-3982 (print), 1314-8540 (online); COBISS.BD-ID 1119662308

Легкоступ, Магдалена (2002) Християнското семейство и възпитанието сп. „Предучилищно възпитание”, кн. 9, 2002, с. 40–43. ISSN 0204-7004; COBISS.BD-ID 1119665636

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/