Публикации на доц. д-р Пепа Петрова Лунгарова


Лунгарова, Пепа (2016) Bilingual Inscriptions from the Province of Lower Moesia In: Studia Classica Serdicensia vol. V, Series of the Faculty of Classical and Modern Philology at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2016. ISBN 978-954-07-4103-1

Лунгарова, Пепа (2016) Христоматия по обща история на Църквата от основаването на Църквата на Петдесетница до схизмата през 1054 (извори и исторически карти). Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново. ISBN 978-619-208-046-4

Лунгарова, Пепа (2015) Военна диплома от Домициан. Societas classica VII, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. ISBN 978-954-524-996-9.

Лунгарова, Пепа (2013) Култът към Victoria и идеята за победа, отразена в епиграфски паметници от провинция Долна Мизия. Societas classica VI, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. ISBN 978-954-524-903-7.

Лунгарова, Пепа (2013) Акценти в обучението по латински език при филологическите специалности. Societas classica VI, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. ISBN 978-954-524-903-7.

Лунгарова, Пепа (2012) Процесът на обучение по латински език за неспециалисти (във Филологически и Исторически факултети). “Дар-РХ”, В. Търново, ISBN 978-954-9489-32-3.

Лунгарова, Пепа (2011) Римските култове в провинция Долна Мизия. 290 с. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. ISBN 978-954-524-823-8.

Лунгарова, Пепа (2011) Римските култове в провинция Долна Мизия. Каталог. 318 с. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. ISBN 978-954-524-824-5.

Лунгарова, Пепа (2011) Култът към Меркурий в провинция Долна Мизия. В: Societas classica, V, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 30-43. ISBN 978-954-524-780-4.

Лунгарова, Пепа (2010) Numen (по епиграфски свидетелства от провинция Долна Мизия). In: Studia classica Serdicensia, Tom I, Musarum semper amator, София, 526-535. ISBN 978-954-07-3033-2.

Лунгарова, Пепа (2009) Култът към Марс в провинция Долна Мизия. В: Societas classica, ІV, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 112-126. ISBN 978-954-524-718-7.

Лунгарова, Пепа (2009) Свидетелства за култа към Concordia в провинция Долна Мизия. В: Юбилеен сборник “45 години Филологически факултет” - УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 204-208. ISBN 978-954-524-673-9.

Лунгарова, Пепа (2008) История на култа към Fortuna и неговите прояви в провинция Долна Мизия. В: Societas classica ІII - 1, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 266-283. ISBN 978-954-524-663-0.

Лунгарова, Пепа (2007) Colonne à inscription du village de Butovo (Moesia Inferior). In: Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, Barcelona, 847-850.

Лунгарова, Пепа (2006) Култът към Гениите в провинция Долна Мизия. В: Societas classica, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 131-140. ISBN-10: 954-524-508-5; ISBN-13: 978-954-524-508-4.

Лунгарова, Пепа (2005) Изображения на Немезида върху монетите на Никополис ад Иструм. В: Юбилеен сборник в чест на ст.н.с. д-р Хр. Харитонов, В. Търново, 2005 г, 76 - 79. ISBN 954-427-660-2.

Лунгарова, Пепа (2004) Аспекти на култа към Немезида в Долна Мизия и Тракия. В: Юбилеен сборник по случай 70 годишнината на проф. д-р Зл. Гочева, “Епохи” ХІІ, кн. 1-2, В. Търново, 101-110. ISSN 1310-2141.

Лунгарова, Пепа (2004) Култът на Bonus Eventus в територията на Долна Мизия. В: Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров, том 2, София, 129 -132. ISSN 1312-5540.

Лунгарова, Пепа (2004) Représentations de Dionysos et de sa suite dans la plastique en bronze au Musée d’Histoire de Véliko Tarnovo. In: The Acta of the 16 th International Congress of Antique Bronzes, Bucharest, 293-300. ISBN 973-7925-33-5.

Лунгарова, Пепа (2002) Култове от територията на Никополис ад Иструм (по епиграфски паметници от Велико Търново). В: ”Римският и късноантичният град”, София, 91 - 98. ISBN 965-430-845-8.

Лунгарова, Пепа (1999) Exercemus Latine. “Ровита”, Велико Търново. ISBN 954-8914-01-8.

Лунгарова, Пепа (1999) Nicopolis ad Istrum (Lower Moesia) Bilingual Burial Inscriptions. In: Atti di XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 1999, 769-776.

Лунгарова, Пепа (1996) Лингвистичните термини от гръцки и латински произход в българския език. В: Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски”, кн. 46, Филологии, Велико Търново, 169-178. ISSN 0861-0312.

Лунгарова, Пепа (1996) Граматико-лексикални съпоставки в преподаването на латински език при студенти неспециалисти от Английска и Немска филология. В: Societas classica, Велико Търново, 1996, 5-19. ISBN 954-524-135-7.

Лунгарова, Пепа (1995) Жертвеник в чест на Зевс от хълма Царевец. В: Епохи, кн. 1, 55-59. ISSN 1310-2141.

Лунгарова, Пепа (1994) Френските заемки от латински произход в български език. In: La langue et la litterature francaises dans la civillisation mondiale. V. Tirnovo, 1994, 161-168. ISBN 954-524-087-3.

Лунгарова, Пепа (1993) Двуезичен надгробен паметник от римската епоха от Горна Оряховица. В: Известия на Историческия музей В. Търново. – кн. VІІІ, 1993, 97-103. ISSN 0861-5888.

Лунгарова, Пепа (1993) Хрониката на Албер де Безано за третия и четвъртия кръстоносен поход и преминаването им през българските земи. В: Studia protobulgarica et mediaevalia Europensia. В чест на проф. В. Бешевлиев, В. Търново, 1993, 105-109. ISBN 954-524-020-2 (в съавторство).

Лунгарова, Пепа (1992) Характеристика на производните със суфикс -tor/-or в латински език. В: Трудове на ВТУ ”Кирил и Методий”, Велико Търново, 1992; ХХVІ/2 за 1989/1990. 69-93.

Лунгарова, Пепа (1988) Основни преводачески операции в учебния превод от латински на български език. В: Трудове на ВТУ “Кирил и Методий”, Велико Търново, 1988; ХХІІ/2, за 1985/86, 77-100.

Лунгарова, Пепа (0) Латински фразеологизми с ономастичен компонент в лингвокултурологичен аспект. Международна научна конференция "Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока", В. Търново, 13-14 ноември 2015.

Лунгарова, Пепа (0) Античност и филология Международна научна конференция "Езици, култури, комуникации", Велико Търново, 3-4 юни 2016 (организатор Филологически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий").

Лунгарова, Пепа (0) Historia miscella - един непознат източник за българската средновековна история, използван в хрониката на монаха Зигеберт. Международна научна конференция „Българо-византийски отношения през ранното средновековие (VII-XI в.), Велико Търново, 28-29 октомври 2016 г. (организатор ВТУ, Исторически ф-т, Център за медиевистични проучвания)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/