Публикации на доц. д-р Пенка Тодорова Кънева


Кънева, Пенка (2019) Междупредметните връзки в ранното обучение по английски език като чужд. Педагогически алманах, 2019, бр. 1, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 49-53. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print). СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID - 1121205220.

Кънева, Пенка (2018) Критерии за избор на учебен комплекс по английски език. Сб. доклади от годишна университетска научна конференция, 14-15 юни 2018 година, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", с. 140 - 147, ISSN 2367-7481, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book).

Кънева, Пенка (2016) Началното ограмотяване – „ключ” за успешен живот в променящия се свят. Педагогика. 2016 г., кн.7, с. 982-987. ISSN 0861 – 3982. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране: ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. - София: МОН, 1991- ISSN 0204-6237. 0861-3982 (print) 1314-8540 (online). COBISS.BG-ID1281242084.

Кънева, Пенка (2015) Literacy readiness in teaching English. In: Acquisition of Slavic Languages. Lincom Studies in Language Acquisition and Bilingualism. Ed. by Hristo Kyuchukov. Munich: Lincom. 2015, pp. 183 – 198. ISBN 978 3 86288 671 5.

Кънева, Пенка (2015) Видове упражнения за начално ограмотяване по английски език. Сб. от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2015, с. 212-218. ISBN 978-619-208-001-3. COBISS.BG-ID 1274917860.

Кънева, Пенка (2015) Англоезичната грамотност на изхода на началния етап на основната училищна степен. В: Грамотността в началното училище. Ред. М. Мандева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 210-219. ISBN 978-619-208-029-7. COBISS.BG-ID 1279455716

Кънева, Пенка (2015) 3а четенето и езиковото образование на утрешния ден (1. – 4. клас). Български език и литература. 2015, кн. 1, с. 43-58. В съавторство с Мариана Гатева Мандева. ISSN 0323-9519. СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. БЪЛГАРСКИ език и литература. – София: МОН, 1958-. ISSN 0323-9519 (print). Световна база данни: Web of Science 2015-. COBISS. BG-ID1120425188.

Кънева, Пенка (2014) Методи на обучение по правопис на български и английски език в началните класове. Чуждоезиково обучение 2014, кн. 5, с. 521-541. ISSN 0205–1834 (Print). В съавторство с Даниела Тодорова Йорданова. СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна и нформация. ЧУЖДОЕЗИКОВО обучение = Foreign language teaching: двумесечно научно-методическо списание. - София: МОН, 1985-. ISSN 0205-1834 (print) 1314-8508 (online). Световна база данни: Web of Science 2015-. COBISS.BG-ID 1265406436

Кънева, Пенка (2014) Как да помогнем на малките ученици при овладяване на английския правопис? Чуждоезиково обучение, кн. 2014, кн. 4, с. 378 - 384. ISSN 0205–1834 (Print). СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна и нформация. ЧУЖДОЕЗИКОВО обучение = Foreign language teaching: двумесечно научно-методическо списание. - София: МОН, 1985-. ISSN 0205-1834 (print) 1314-8508 (online). Световна база данни: Web of Science 2015-. COBISS.BG-ID1265390820

Кънева, Пенка (2014) Взаимодействието между родния и чуждия език. ИЗБРАНО от текстовете, публикувани в списанията на Национално издателство АЗ-БУКИ, бр. 35, 28 август – 3 септември, 2014 (стр. II – V)

Кънева, Пенка (2013) Фолклорът в обучението по английски език на деца. Научни трудове, том 52, серия 6.3 от Конференция на РУ§СУ'13, 25.10.2013, Ред. проф. д-р Ангел Смрикаров. Русе, с. 135-139. ISSN 1311-3321. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев" = Научныетруды...=Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”. – Русе, 1999- 1311-3321 (print) 2535-1028 (CD) 2603-4123 (online). COBISS.BG-ID1121172452

Кънева, Пенка (2012) Английският правопис в начална училищна възраст. Велико Търново, Астарта, 2012, (200 с.). ISBN 978-954-350-144-1. COBISS.BG-ID 1252319204

Кънева, Пенка (2012) Първи упражнения за четене и правилно писане на английски език. Велико Търново, Астарта, 2012, (80 с.). ISBN 978-954-350-145-8. COBISS.BG-ID1253166052

Кънева, Пенка (2012) Приложение на диктовката в обучението по правопис на български и английски език. Сборник доклади от научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 25-26 октомври 2012 година, том 1, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, с.181-190. В съавторство с Даниела Тодорова Йорданова. ISBN 978-954-753-104-8. COBISS.BG-ID1262087908

Кънева, Пенка (2012) Възможности за пренос на знания и умения по правопис от обучението по български език в обучението по английски език. Традиции и иновации в началното образование. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, с. 375 - 381. ISBN 978-954-07-3634-1. COBISS.BG-ID 1261278692

Кънева, Пенка (2012) Английският правопис в начална училищна възраст. Педагогически алманах, 2012, том 20, брой 1, с. 94-110, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“. ISSN1310-358X. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID 1121205220

Кънева, Пенка (2011) Приложението на фонетичния метод и неговите разновидности в процеса на ограмотяване по английски език. Начално образование, 2011, кн. 6, с. 43-50. ISSN 0204 – 4951. СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна и нформация. ПЕДАГОГИКА: месечно научно-теоретично списание. – София: МОН, 1991- Заб.: Обединява от 2012 Начално образование -ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание - ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID - 1119655396

Кънева, Пенка (2011) Практическата подготовка на студентите от специалностите Начална училищна педагогика и чужд език и Предучилищна педагогика и чужд език за преподаване на английски език. Педагогически алманах, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", с. 20-29. ISSN 1310-358X. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID - 1121205220

Кънева, Пенка (2010) Умението за четене с разбиране и грамотността. Сб. от научна конференция с международно участие: 25 години Педагогически факултет. 6 – 7 ноември 2009. Ред. Р. Кузманова-Карталова, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 386-391. ISBN 978-954-400-422-4. COBISS.BG-ID1236540644

Кънева, Пенка (2009) Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Тема: Формиране на начални умения за четене с разбиране на английски като чужд език – II клас Рецензенти: проф. д-р Стойка Здравкова, доц. д-р Тодор Шопов Научно жури: Висша атестационна комисия към Министерския съвет на Република България № на дипломата: № 33610 (Научна комисия 18, Протокол №12, от 08.10.2009 г.) Дата на издаване: 09.12.2009 г. COBISS.BG-ID1262000868

Кънева, Пенка (2008) Изследване на уменията за четене с разбиране на английски език на български второкласници. Чуждоезиково обучение, 2008, кн. 2, с.30-40. ISSN 0205-1834. СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна и нформация. ЧУЖДОЕЗИКОВО обучение = Foreign language teaching: двумесечно научно-методическо списание. - София: МОН, 1985-. ISSN 0205-1834 (print) 1314-8508 (online). Световна база данни: Web of Science 2015-. COBISS.BG-ID1180568292

Кънева, Пенка (2008) Умението за четене с разбиране на английски език. В: Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. Ред. Проф. Тодор Шопов и др. София:УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 231-245. ISSN 978-954-07-2794-3. COBISS.BG-ID1230065636 ISSN 978-954-07-2794-3

Кънева, Пенка (2007) Обучението по четене на английски език като чужд език в началната училищна степен. В: Начално образование, 2007, кн. 4, с. 3-11. ISSN 0204-4951. СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна и нформация. ПЕДАГОГИКА: месечно научно-теоретично списание. – София: МОН, 1991- Заб.: Обединява от 2012 Начално образование -ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание - ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID1174650852

Кънева, Пенка (2007) Възможностите на балансирания подход за ефективно формиране на детското четене в англоговорящите страни. Начално образование, 2007, кн. 6, с. 20-31. ISSN 0204-4951. СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна и нформация. ПЕДАГОГИКА: месечно научно-теоретично списание. – София: МОН, 1991- Заб.: Обединява от 2012 Начално образование -ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание - ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID - 1119655396

Кънева, Пенка (2006) Готовността за ограмотяване [на второкласниците в България] по английски език като чужд Педагогически алманах, 2006, том 14, кн.1, с. 133-149, Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 1310-358X. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID - 1121205220.

Кънева, Пенка (2005) Приложение на мултимедия в обучението по чужд език – английски в начална училищна възраст. Сб. от Научна конференция на СУ§РУ "Научни трудове на Русенския университет", том 44, серия 6.3, Русе, 25-26.10.2005 г. Ред. А. Смрикаров и др., Русе: РУ „Ангел Кънчев”, 2005, с. 94-99. ISSN 1311-3321. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев" = Научныетруды...=Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”. – Русе, 1999- 1311-3321 (print) 2535-1028 (CD) 2603-4123 (online). COBISS.BG-ID1121172452

Кънева, Пенка (2005) Учебникът по английски език за втори клас “Blue skies” – предпоставка за усвояване на някои компенсаторни стратегии за общуване. Сб. от Научна конференция на СУ§РУ "Научни трудове на Русенския университет", том 44, серия 6.3, Русе, 25-26.10.2005 г. Ред. А. Смрикаров и др., Русе: РУ „Ангел Кънчев”, 2005, с. 99-102. ISSN 1311-3321. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев" = Научныетруды...=Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”. – Русе, 1999- 1311-3321 (print) 2535-1028 (CD) 2603-4123 (online). COBISS.BG-ID1121172452

Кънева, Пенка (2005) За подходите към ограмотяването по английски език в начална училищна възраст. Осигуряване и оценяване на качеството на обучение. Трета есенна научна конференция на ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”

Кънева, Пенка (2005) Възможности за здравно възпитание в часовете по английски език във втори клас Висшето педагогическо образование - проблеми, постижения, тенденции. Научна конференция на ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”. (съавтор)

Кънева, Пенка (2004) Анализ на одобрените от МОН учебни комплекти по английски език за втори клас Образованието в глобализиращия се свят. Юбилейна научна конференция на Педагогически факултет към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 168-173. ISBN 978-954-524-608-1

Кънева, Пенка (2004) Методът на цялостната физическа реакция и обучението по английски език в предучилищна възраст Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения. Втора есенна научна конференция на ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”

Кънева, Пенка (2004) Феноменът Хари Потър и обучението по английски език в началните класове Образование и изкуство. Том II. Юбилейна международна научна конференция на ПФ към ШУ “Епископ Константин Преславски”, Шумен

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/