Публикации на доц. дпн Христо Славов Кючуков


Кючуков, Христо (2005) Десегрегация или интеркултурна интеграция (науч. ред.) Десегрегация или интеркултурна интеграция (науч. ред.) Десегрегация или интеркултурна интеграция (науч. ред.) В. Търново

Кючуков, Христо (2005) A history of the Romani People. (с Ян Ханкок) Honasdale: Boyds Mills Press

Кючуков, Христо (2004) Кратка граматика на калдерашкия ромски диалект в България. (със Златко Младенов) София: Делфи

Кючуков, Христо (2004) Христоматия по ромска история и култура (с Елена Марушиякова и Веселин Попов) София Иктус

Кючуков, Христо (2004) Интеркултурно образование на ромските деца (с Валентина Колева) София: Иктус

Кючуков, Христо (2004) Методика на обучението по български език в началните класове в условия на билингвизъм Методика на обучението по български език в началните класове в условия на билингвизъм София: Просвета

Кючуков, Христо (2004) Здравното образование и подготовка за семеен живот на ученици роми Здравното образование и подготовка за семеен живот на ученици роми Здравното образование и подготовка за семеен живот на учен София: Делфи

Кючуков, Христо (2004) Образователен статус на ромската жена София: Център за изследване и политики за жените

Кючуков, Христо (2003) Кратко описание на ромския език в България София: Делфи

Кючуков, Христо (2003) Детска реч и билингвизъм ( науч. ред.) София: Дайвърсити Пресс

Кючуков, Христо (2002) Писмената реч на български език на ученици роми в 3-5 клас София: Иктус

Кючуков, Христо (2002) New aspects of Roma children education (науч. ред.) Sofia; Diversity Publications

Кючуков, Христо (2001) Развитие на детския ромски и детския турски билингвизъм в България София: Иктус

Кючуков, Христо (2000) What is the Romani Language? (с П. Бакер) науч. ред Herefordshire Press

Кючуков, Христо (1999) Ограмотяване в условия на билингвизъм (със Стойка Здравкова) Варна

Кючуков, Христо (1999) Съвременни идеи и подходи за обучение по български език на деца билингви в дуезична среда Варна

Кючуков, Христо (1999) Образователни нагласи на ромите в България (с Енчо Герганов) София: Тилиа

Кючуков, Христо (1998) Лингводидактически аспекти на ромския език (върху материал от шведско-ромски ии българо-ромски билингвизъм) София: Делфи

Кючуков, Христо (1997) Психолингвистични аспекти на ранния билингвизъм София

Кючуков, Христо (1997) The Typology and the Dialectology of Romani.(науч. ред. с П. Бакер и Я. Матрас) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company

Кючуков, Христо (1996) Етнолингводидактика София: Клуб’90

Кючуков, Христо (1995) Romany children and their preparation for literacy. A case study. Tilburg University Press

Кючуков, Христо (1994) Подготовка за ограмотяване в условия на билингвизъм Софийско университетско издателство

Кючуков, Христо (1992) Развитие на устната свързана реч при 5-6 годишни деца билингви София: УНИЦЕФ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/