Публикации на доц. д-р Цветанка Цветкова Дилова-Нейкова


Дилова-Нейкова, Цветанка (2019) Дилова-Нейкова, Цв. Плуване. Велико Търново: Ай анд Би, 2019, 141 с. ISBN 978-619-7281-45-3; COBISS 1288256228. Велико Търново: Ай анд Би

Дилова-Нейкова, Цветанка (2018) Дилова-Нейкова, Цв. Съвременни методики на обучение по плуване в Република България и водещите държави в плувните спортове. Сб. от Mеждународна научна конференция "Педагогическото образование традиции и съвременност", Велико Търново, 16-17 ноември 2018 г. Съставител Р. Христова-Коцева. Велико Търново: Ай Анд Би, 2018 г. с. 90-97, ISSN: 2534-9317 Издателство "Ай Анд Би", Велико Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2017) Дилова-Нейкова, Цв. Изследване на студенти от специалността физическо възпитание чрез скрининг на функционалното движение. - Педагогически алманах, 2017 г., т. 25/ бр.2, стр. 199-204. ISSN: 2367-9360; COBISS.BG-ID 1121205220 Педагогически алманах. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". гр. Велико ТърновоТом 25/бр. 2

Дилова-Нейкова, Цветанка (2016) Дилова-Нейкова, Цв. Определяне степента на значимост на компонентите от програмираното обучение по плуване. Сб. от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 18-19 ноември 2016 г., Велико Търново: Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317 ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Дилова-Нейкова, Цветанка (2015) Дилова-Нейкова, Цв. Изследване на 12-13-годишни волейболистки чрез скрининг на функционалното движение. Сб. от Юбилейна международна научна конферевнция "30 години Педагогически факултет", Велико Търново: 21 ноември 2014 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 534-542. ISBN 978-619-00-0352-6, COBISS.BG-ID 1274247140 Юбилейна международна научна конференция. 30 години Педагогически факултет. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Дилова-Нейкова, Цветанка (2014) Плуване. Велико Търново: Ай анд Би, 2014, 141 с. ISBN 978-954-9689-52-5. I&B LTD. В. Търново’

Дилова-Нейкова, Цветанка (2013) Дилова-Нейкова, Цв. Проучване на нагласите и очакванията на кандидатстващите специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание.към ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий. Сб. от Международна научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование", Враца 31 май 2013 г. Ред. Д. Цонкова. Велико Търново: Ай анд Би, 2013, с. 443-450. ISBN 978-954-9689-79-2; COBISS.BG-ID 1274513892 Европейски стандарти в спортното образование, Враца

Дилова-Нейкова, Цветанка (2013) Дилова-Нейкова, Цв. Програмирано обучение по плуване. Сб. от Четвърта международна научна конференция „Кинезиология’ 2012, Велико Търново, 18-19 октомври 2012 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Ай анд Би ООД, 2013, с. 180-183. ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Дилова-Нейкова, Цветанка (2013) Дилова-Нейкова, Цв. Възможности за приложение базовата стабилност като съвременна фитнес тренировка в часовете по физическо възпитание и спорт за студенти. Сб. от Международна научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование", Враца 31 май 2013 г. Ред. Д. Цонкова. Велико Търново: Ай анд Би, 2013, с. 126-133. ISBN: 978-954-9689-79-2; COBISS.BG-ID 1274513892 Европейски стандарти в спортното образование. гр. Враца

Дилова-Нейкова, Цветанка (2012) Дилова-Нейкова, Цв. Сравнителен анализ на резултатите от държавни първенства по модерен петобой. Сб. от Трета международна научна конференция „Кинезиология’ 2011", Велико Търново, 27 и 28 октомври 2011 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Ай анд Би ООД, 2012, с. 329-331. ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 I&B LTD. В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2010) Дилова-Нейкова, Цв. Многостранна насоченост на плувната подготовка на състезатели по плуване. Сб. от Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 508-511. ISBN 978-954-400-422-4; COBISS.BG-ID 1236540644 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Турново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2009) Дилова-Нейкова, Цв. Развитие на бързината при 14-16-годишни плувци. - Педагогически алманах, 2009, бр. 2, с. 142-146. ISNN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1121205220 Педагогически алманах. ВТУ "Св. св. Кирил и методий"

Дилова-Нейкова, Цветанка (2008) Дилова-Нейкова, Цв. Структурни промени на някои психофизически показатели при обучението по плуване. Сб. от Научна конференция “Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. Разград, 06 декември 2008 г. Ред. Д. Кайков, М. Малчев. Велико Търново: Фабер, 2008, с. 87-94. ISBN 978-954-400-003-5; COBISS.BG-ID 1229828836 "Фабер", В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2008) Дилова-Нейкова, Цв. Плуване. Велико Търново: Ай анд Би, 2008, 139 с. ISBN 978-954-9689-52-5; COBISS.BG-ID 1232645604 I&B LTD. В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2008) Дилова-Нейкова, Цв. Развитие на скоростната издръжливост при 14-16-годишни плувци. Сб. от Международна научна конференция "130 години военно образование в България", Велико Търново, 27-29 ноември 2008 г. Ред. Хр. Атанасов. Велико Търново: ПБ ВВОВУ "В. Левски”, 2009, т. 2, с. 191-194. ISNN: 1313-0390; COBISS.BG-ID 1237733348 ВВОУ „В. Левски”, В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2008) Дилова-Нейкова, Цв. Развитие на издръжливостта при 14-16-годишни плувци. Сб. от Международна научна конференция "130 години военно образование в България", Велико Търново, 27-29 ноември 2008 г. Ред. Хр. Атанасов. Велико Търново: ПБ ВВОВУ "В. Левски”, 2009, т. 2, с. 195-198. ISNN 1313-0390; COBISS.BG-ID 1237733348 ВВОУ „В. Левски”, В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2007) Дилова-Нейкова, Цв. Анализ на плувната подготовка при подрастващи плувци. Сб. от Трети международен конгрес "Спорт, стрес, адаптация", София, 19-21 ноември 2004 г. Ред. Ст. Виденова. София: ИК Тип-топ-прес, 2007, с. 586-596. ISBN 954-8964-61-9; COBISS.BG-ID 1243370212 Сборник доклади. ІІІ Международен конгрес НСА. Спорт, стрес, адаптация. С., 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2007) Дилова-Нейкова, Цв. Плуване. Учебно ръководство. Велико Търново: Бойка, 2007, с. 126. ISBN 978-954-9689-41-9; COBISS.BG-ID 1227490020 “Бойка”, В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2007) Дилова-Нейкова, Цв. Възможности за спортна дейност със студенти освободени от физически натоварвания. Сб. от Международна научна конференция "Кинезиология 2007", Велико Търново, 18-19 октомври 2007 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Ай анд Би, 2008, с. 116-118. ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 I&B LTD. В. Търново. 2007

Дилова-Нейкова, Цветанка (2005) Дилова-Нейкова, Цв. Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на българската армия. Сб. от Педагогика и методика: Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005 г. Ред. колегия Пл. Легкоступ и др. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий” 2005, с. 362-370. ISBN 954-524-454-2; COBISS.BG-ID 1044179172 Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005

Дилова-Нейкова, Цветанка (2005) Дилова-Нейкова, Цв. Възпитаване на нравствени качества в часовете по физическа култура. Сб. от Педагогика и методика: Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005 г. Ред. колегия Пл. Легкоступ и др. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий” 2005, с. 337-348. ISBN 954-524-454-2; COBISS.BG-ID 1044179172 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2005) Дилова.Нейкова, Цв. Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас. Сб. от Педагогика и методика: Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005 г. Ред. колегия Пл. Легкоступ и др. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий” 2005, с. 320-327. ISBN 954-524-454-2; COBISS.BG-ID 1044179172 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2005) Дилова-Нейкова, Цв. Повишаване на психическата работоспособност в занятията по плуване. Сб. от Десета научна конференция „Личност, мотивация, спорт”, София, 2004 г. Ред. Н. Попов. София: НСА ПРЕС, 2005, т. 10, с. 194-199. ISBN 954-718-145-9; COBISS.BG-ID 1269360100 „Личност, мотивация, спорт”, НСА "Васил Левски", С. 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова, Нейкова, Цв. Ефективност на психическите методи на въздействие приложени при обучението по плуване върху физическата дееспособност на студентки. Сб. от Юбилейна международна конференция "Образование и изкуство", Шумен, май 2004 г. Ред. колегия А. Балтаджиева, Г. Колев и др. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2004, т. ІІІ, с. 311-316. ISBN 954-577-217-4; COBISS.BG-ID 1042479588 Шумен, 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. Възможности за усъвършенстване на обучението по плуване. - Наука & спорт. 2004, бр. 4, с. 31-37. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1277426404 С., сп. „Наука и спорт”, кн. 4. 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. Повишаване на специалната физическа тренировка на плувците чрез тренажорни устройства. Велико Търново: Бойка, 2004, 27 c. ISBN 954-9689-14-X; COBISS.BG-ID 1042552548 „Бойка”, В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. Плуването – предпоставка за повишаване на физическата дееспособност и подобряване на физическото развитие. – В: Формиране на готовност за оцеляване. София: НСА "В. Левски", 2004, с. 30–36. ISBN 954-718-132-7; COBISS.BG-ID 1043143652 НСА "В. Левски", София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дълбока вода и стрес. Велико Търново: Бойка, 2004, 67 с. ISBN 954-9689-16; COBISS.BG-ID 1042552292 “Бойка”, Велико Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. Умението да се плува – предпоставка за професионална реализация. - Спорт & наука, 2004, бр. 3, 2004, с. 90-96. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1277426404 С., сп. „Наука и спорт”, кн. 3. 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Физическото възпитание в предучилищната възраст. - В: Теория и методика на физическото възпитание. Кор. М. Алексиева. Велико Търново: Бойка, 2003, с. 143-170. ISBN 954-96-89-12-3 “Бойка”, В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв. Методи за повишаване ефективността на обучението по плуване. Сб. от Годишната научна конференция на НСА "Спорт общество образование", София, 29-30 май 2002 г. Ред. колегия Йонко Йонов и др. София: НСА ПРЕС, 2003, т. 8, с. 203-207. ISBN 954-718-1079-6; COBISS.BG-ID 1032297700 НСА ПРЕС, София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв. Нормативни критерии за оценка и подбор в етапа на начална спортна подготовка по плуване. Сб. от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", Велико Търново, 25-26 октомври 2002 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Бойка, 2003, т. I, с. 264-270. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1041378020 „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв. Сравнителен анализ на резултати от изпитни нормативи по ОФП на студенти от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” за периода 1998 – 2002. Сб. от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", Велико Търново, 25-26 октомври 2002 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Бойка, 2003, т. I, с. 130-131. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1041378020 „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв. Осъвременяване на изпитните нормативи по плуване за студентите от специалност ПОФВ. Сб. от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", Велико Търново, 25-26 октомври 2002 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Бойка, 2003, т. ІІ, с. 80-81. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020 „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв. Изследване влиянието на идеомоторната тренировка върху някои качества на вниманието. Сб. от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", Велико Търново, 25-26 октомври 2002 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Бойка, 2003, т. ІІ, с. 77-79. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020 „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв. Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на българската армия. Сб. от научна конференция "40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005 г. Ред. Пл. Легкоступ. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий” 2005, с. 362-370. ISBN 954-524-454-2; COBISS.BG-ID 1044179172 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. Влияние на умората при плуване върху някои психологически показатели. - Педагогически алманах, 2002, бр. 1, с. 227-231. ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1121205220 Педагогически алманах, Велико Търново, 2002

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. Туризмът, природата и духовно-естетическото възпитание на студентите. Педагогически алманах, Велико Търново, 2002, бр. 1,с. 200-205. ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1121205220 Педагогически алманах, Велико Търново, 2002

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. Висша атестационна комисия, Образователна и научна степен "доктор", Научна специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) Диплома No/дата: 28744/23.12.2003 г., утвърдена с Протокол No/дата: 16/13.10.2003. Тема на дисертационния труд: Методика за ускорено начално обучение по плуване. Научен ръководител: проф. д.п.н. Димитър Кайков. Рецензенти: проф. д.п.н. Никола Попов, доц. д-р Лазар Каменов. COBISS.BG-ID 1262383844 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. Изследване на влиянието на специализирани методи върху психиката на начинаещи плувци. - В: Проблеми на училищното физическо възпитание. София: Сердолик, 2002, с. 49-56. ISBN 954-90530-7-5; COBISS.BG-ID 1038323684 „Сердолик”, С., 2002

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. Ефективност на нови методи за психофизически въздействия в началното обучение по плуване. - В: Проблеми на училищното физическо възпитание. София: Сердолик, 2002, с. 65-72. ISBN 954-90530-7-5; COBISS.BG-ID 1038323684 „Сердолик”, С., 2002

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи по ОФП. Сб. от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", Велико Търново, 25-26 октомври 2002 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Бойка, 2003, т. I, с. 136-137. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1041378020 „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. За развитието на координационните възможности на учениците от ІІ клас. - В: Проблеми на училищното физическо възпитание. София: Сердолик, 2002, с. 73-79. ISBN 954-90530-7-5; COBISS.BG-ID 1038323684 "Сердолик", София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. Факторна структура на началната подготовка по плуване. - В: Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в българското училище. София: Сердолик, 2002, с. 44-52. ISBN 954-90530-9-1; COBISS.BG-ID 1038735076 "Сердолик", София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. Изследване на влиянието на специализирани методи върху психиката на начинаещи плувци. - В: Проблеми на училищното физическо възпитание. София: Сердолик, 2002, с. 49-56. ISBN 954-90530-7-5, COBISS.BG-ID 1038323684 "Сердолик", София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. Психофизически въздействия в обучението по плуване. Велико Търново: Фабер, 2002, 59 с. ISBN 954-775-096-8; COBISS.BG-ID 1038625252 “Фабер”. Велико Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2001) Сравнителен анализ на физическите и функционални възможности на студентки с различен брой часове по физическо възпитание в курса им на обучение във ВТУ. Сб. от Международна конференция “Технологии, сигурност, екология”. Ред. Д. Панайотова. Велико Търново: УИ ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 2001, кн. № 70, с. 395-400. ISSN 0861-0312 ВВОУ „В. Левски”, В. Търново, 2001

Дилова-Нейкова, Цветанка (1999) Дилова-Нейкова, Цв. Повишаване на специалната физическа подготовка на плувците чрез тренажорни устройства. - Педагогически алманах, Велико Търново, 1999, бр. 1,2, с. 255-268. ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1121205220 Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий:

Дилова-Нейкова, Цветанка (1993) Дилова-Нейкова, Цв. Нормативи за подбор и ориентация на студенти в профилираните групи по спортна стрелба. - В: Научно-практически аспекти на физическото възпитание. Велико Търново: УИ ВТУ 'Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 33-36. COBISS.BG-ID 1025793252 ВТУ 'Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1991.

Дилова-Нейкова, Цветанка (1990) Средства на физическото възпитание. - В: Теория и методика на физическото възпитание. Ред. Мариана Дамянова. Велико Търново: УИ ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1990, с. 18-34. COBISS.BG-ID 1100490468 Велико Търново, 1990

Дилова-Нейкова, Цветанка (1990) Характеристика на програмата по физичвско възпитание за детските градини и някои методически насоки. - В: Теория и методика на физическото възпитание. Ред. Мариана Дамянова. Велико Търново: УИ ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1990, с. 128-158. COBISS.BG-ID 1100490468 УИ ВТУ "Св. св. КИрил и Методий"

Дилова-Нейкова, Цветанка (1987) Плуване - В: Физическо възпитание. Ред. Г. Шопов и кол. Велико Търново: Печатница ВТУ "Кирил и Методий", 1987, с. 213-221. COBISS.BG-ID 1101272548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/