Публикации на проф. дн Теодора Михайлова Давидова


Давидова, Теодора (2017) Давидова, Теодора., Д. Димитрова, Д. Давидов. Целенасочена двигателна активност по време на бременност Европейски стандарти в спортното образование, Враца 2017, сборник доклади от научна конференция проведена 21-22.04. 2017 в гр. Враца. Ред. проф. Ст. Стойков. В. Търново, издателство Ай анд Би, 2017, с. 322-329; ISBN: 978-619-7281-24-8.

Давидова, Теодора (2017) Психофизическа подготовка за действие в нестандартни ситуации: ръководство за подготовка чрез игрова и туристическа дейност В. Търново: Ай анд Би, 2017. 85 с. (авторство: стр.7-43; стр.67-83); ISВN 978-619-7281-26-2 ; COBISS.BG-ID 1284425444 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1347145168049036

Давидова, Теодора (2016) Техника и методика на обучение на лекоатлетическите упражнения в училище В. Търново: Ай анд Би, 2016. 178 с. ISBN 978-619-7281-12-5 ; COBISS.BG-ID 1279897572 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1347145168049036&rec=3&sid=12

Давидова, Теодора (2016) Специализирана психо-физическа подготовка на ученици със средствата на леката атлетика В. Търново: Ай анд Би, 2016, 138 с., ISBN 978-619-7281-08-8 ; COBISS.BG-ID 1279895012 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1254588289911366

Давидова, Теодора (2016) Критерии за оценяване на методическата подготовка на студенти от специалността ПОФВ по учебната дисциплина „Лека атлетика” В. Търново: Ай анд Би, 2016, 27 с. ISBN 978-619-7281-14-9 ; COBISS.BG-ID 1279896804 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1347145168049036&rec=4&sid=11

Давидова, Теодора (2016) Физическо възпитание на деца със специални образователни потребности В. Търново: Ай анд Би, 2016. 113 с. ISBN 978-619-7281-10-1; COBISS.BG-ID 1279940836 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1237065579326675&rec=1&sid=3

Давидова, Теодора (2016) Основна гимнастика В. Търново: Ай анд Би, 2016, обем 134 с. (авторство: стр.32 - 57). ISBN 978-619-7281-11-8 ; COBISS.BG-ID 1279862244 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1254588289911366&rec=10&sid=7

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т., Д. Тасева, К. Лазарова-Николова. Физическо възпитание на деца със специални образователни потребности Сборник доклади от Международна конференция-МУ "Проф.д-р Параскев Стоянов", гр. Варна, Варненски Медицински Форум, том 5, брой приложение 4, МУ - Варна, 2016, с.362

Давидова, Теодора (2016) Лекоатлетическите дисциплини от „средни и дълги бягания” като основно средство за въздействие върху развитието на елементите на волевата подструктура на психофизическата готовност за действие в нестандартни ситуации Сборник доклади от Четвъртата научна конференция "Спорт и сигурност" ,18-19 май 2016, НСА "В. Левски", София, научен комитет: Кр. Петков, Ив. Ачкаканов, К. Лазарова и др. София: НСА ПРЕС, 2016, с. 25-29; ISSN:2367-914Х ; COBISS.BG-ID 1275735780; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1253410834115379&rec=8&sid=1

Давидова, Теодора (2016) Въздействие върху познавателната подструктура на готовността на ученици за действие в нестандартни ситуации чрез лекоатлетически упражнения Сборник доклади от Четвърта научна конференция "Спорт и сигурност", 18-19 май 2016 г. София, научен комитет: Кр. Петков, Ив. Ачкаканов, К. Лазарова и др., София, НСА "Васил Левски", 2016, с. 29-35; ISSN:2367-914Х ; COBISS.BG-ID 1275735780 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1253410834115379&rec=8&sid=1

Давидова, Теодора (2015) DAVIDOVA, Т., D. Davidov. О turismo como meio essencial da preparacao psicolgica e fsica para poder agir em situaes pouco vulgares Revista da ESDRM of Science Culture and Sport, Santarem, Portugal, ISSN: 2182-9608

Давидова, Теодора (2015) Корелационно-структурни модели на психофизическата готовност на 9-10-годишни деца в хода на специализирана психофизическа подготовка Сборник научни доклади "Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта". София: НСА ПРЕС, ИДК при НСА, 2015, с. 6-12. ISВN 978-954-718-426-8

Давидова, Теодора (2015) Корелационно-структурен модел на моментната психофизическа готовност на 12–14-годишни момичета Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 16-17 юли 2015 г., гр. В. Търново, Том 3., Ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс - НВУ „Васил Левски”, 2015; с. 196-203, ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6

Давидова, Теодора (2015) Давидова, Т. Формиране на адекватна психофизическа готовност за действие в нестандартни ситуации. Област на ВО: Педагогически науки, Професионално направление: 1,3 Педагогика на обучението по…., Научна специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка. Номер на диплома: № ВТ-15 2-0007 от 15.07.2015 г. Дата на защита на дисертационен труд: 22.06.2015 г. Рецензенти: проф. д-р Йонко Тодоров Йонов, проф. д-р Росен Константинов Алексиев, проф. дн Димитър Танев Кайков. Общ обем на дисертацията 398 стр. и 64 стр. приложения. COBISS.BG-ID 1275864292 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1254588289911366 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Давидова, Теодора (2015) Факторна структура на моментната психофизическа готовност на 12 – 14-годишни момичета Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, 16-17 юли 2015 г., НВУ "В. Левски", гр. В. Търново, Том 3, Ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс - НВУ „Васил Левски”, 2015, с. 189-196, ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6

Давидова, Теодора (2015) Двигателните навици и умения, като елементи на моментната психофизическа готовност за действие в нестандартни ситуации Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 16-17 юли 2015 г. Том 3, Ред. Ив. Георгиева, Издателски комплекс - НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2015, с. 183-189, ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6

Давидова, Теодора (2015) Нестандартни ситуации в ежедневието на ученици от средна училищна възраст – анкетно проучване Сборник научни доклади "Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта". София: НСА ПРЕС, НСА "Васил Левски", Център за следдипломна квалификация, Ред. Т. Пунева, 2015, с. 96-101, ISSN 978-954-718-406-0 ; COBISS.BG-ID 1560591828 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1432546447903644&rec=31&sid=45

Давидова, Теодора (2015) Възможности за управление на процеса на формиране на адекватна психофизическа готовност Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади, НСА ПРЕС, Ред. Т. Пунева, НСА "Васил Левски", Център за следдипломна квалификация, София, с. 17-23, ISSN 978-954-718-406-0 COBISS.BG-ID 1560591828; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1432546447903644&rec=31&sid=45

Давидова, Теодора (2015) Ръководство за самоподготовка на кандидат-студенти за изпита по специалността ПОФВ В. Търново, издателство „АСТАРТА“, 2015, 44 с., ISBN 978-954-350-221-0

Давидова, Теодора (2015) Нестандартни ситуации Сборник научни доклади "Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта". Ред. Т. Пунева. София: НСА ПРЕС, ИДК при НСА "Васил Левски", 2015, с. 96-101. ISВN 978-954-718-426-8

Давидова, Теодора (2015) Учебният процес по адаптирано физическо възпитание В: Педагогически алманах: педагогическо списание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ХХII Брой 2/2014 г. В. Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, с.100-105. ISSN 1310358Х ; COBISS.BG-ID 1274073060 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1719063746820880

Давидова, Теодора (2014) Същност на понятието „психофизическа готовност” Сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2013 г”, Ред. Д. Тимова. В. Търново: Фабер, 2014, с. 58-66. ISBN 978-619-00-0091-4 ; COBISS.BG-ID 1266222052 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1609042318797844&rec=1&sid=17

Давидова, Теодора (2014) Проследяване на настъпилите промени в моментната психическа готовност на 9–10-годишни деца след оказано експериментално въздействие със средствата на физическото възпитание и спорта Сборник научни доклади „По някои актуални проблеми на физическото възпитание и спорта”, Ред. Т. Пунева. София: НСА ПРЕС, ИДК при НСА "Васил Левски", 2014, с. 22-30, ISBN 978-954-718-398-8

Давидова, Теодора (2014) Формиране на психофизическа готовност за действия в екстремни ситуации в дейността на охранителя Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014, НВУ "В. Левски", В. Търново, Том 15, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2014, с. 114-120, ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6

Давидова, Теодора (2014) Установяване моментното състояние на психофизическите възможности на деца със специални образователни потребности В: Сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2013”, Ред. Д. Тимова, В. Търново: Издателство „Фабер”, 2014, с.15-20. ISBN 978-619-00-0091-4 ; COBISS.BG-ID 1266222052 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1812001967604678&rec=1&sid=3

Давидова, Теодора (2014) Анализ на ефективността на приложена експериментална методика за формиране на физическа готовност на лица упражняващи професията личен охранител Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014 г., Том 15, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“, Ред. Ив. Георгиева, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, 2014, с. 120-126, ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6

Давидова, Теодора (2014) Изследване на качеството издръжливост на студенти Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“, ред. Ив. Георгиева, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, 2014, с. 127-133, ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6

Давидова, Теодора (2013) Средства на специализираната психофизическа подготовка за формиране на адекватна готовност за действие в сложни ситуации Сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2012 г.”, Ред. Д. Тимова, В. Търново: Фабер, 2013, с. 32-42, ISBN 978-954-400-872-7 ; COBISS.BG-ID 1255468004 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1812001967604678&rec=1&sid=4

Давидова, Теодора (2013) Туристическата дейност в часовете по физическа подготовка със студенти Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 16-18 октомври 2013 г., Том 5, Ред. Ив. Георгиева, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, 2013, с. 69-74, ISBN 978-954-753-200-7 ; COBISS.BG-ID 1269166052 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1432546447903644&rec=32&sid=46

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Методическата подготовка по лека атлетика на студенти от специалност „Педагогика на обучение по физическо възпитание” Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция по повод 50 г. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013, Секция Педагогически факултет, В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 512-517; ISBN 978-619-208-001-3

Давидова, Теодора (2013) Адаптирано физическо възпитание - същност, цел, задачи Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2013 г., гр. В. Търново, том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки, Ред. Ив. Георгиева, В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2013, с. 198-206 ISSN. 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1270522596 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1609042318797844

Давидова, Теодора (2013) Установяване на физическата дееспособност на студенти от НВУ „В. Левски” Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 16-18 октомври 2013 г., Том 5, Ред. Ив. Георгиева, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, с. 65-69, ISBN 978-954-753-200-7 ; COBISS.BG-ID 1269166052 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1432546447903644&rec=32&sid=46

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т., Б. Илиев, Изследване на моментната физическата готовност на лица упражняващи професията „личен охранител” Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1963-2013, секция Педагогически факултет, В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 517-523; ISBN 978-619-208-001-3

Давидова, Теодора (2013) Адаптирано физическо възпитание В. Търново: Ай анд Би, 2013, 75 с. ISBN 978-954-9689-80-0 ; COBISS.BG-ID 1274533604 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1347145168049036&rec=1&sid=3

Давидова, Теодора (2013) DAVIDOVA, Т. Нemsball game – something new and interest in physical education and sport area http://hemsball.com/anasayfa.aspx?NewsModuleId=149

Давидова, Теодора (2013) Методи на адаптираното физическо възпитание Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 юни, В. Търново, том 2, Ред. Ив. Георгиева, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ, „Васил Левски”, 2013, с. 206-211, ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1270522852 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1554248465196320

Давидова, Теодора (2012) Значение на емоционалната подструктура за формирането на адекватна психофизическа готовност Сборник доклади от Юбилейна научна конференция по повод на 10 години от създаването на НВУ „В. Левски” – 14-15 юни 2012 г., Том 1, Ред. Ив. Георгиева, Издателски комплекс на НВУ "В. Левски", В. Търново, 2012, с. 262-266; IBSN 978-954-753-095-9 ; COBISS.BG-ID 1249116132 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1432546447903644&rec=42&sid=8

Давидова, Теодора (2012) Основни принципи на специализираната психофизическа подготовка Сборник доклади от Юбилейна научна конференция по повод на 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски” – 14-15 юни 2012 г., гр. В. Търново, Том 1, Ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "В. Левски", 2012, с. 257-262. IBSN 978-954-753-095-9 ; COBISS.BG-ID 1249116132 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1432546447903644&rec=42&sid=8

Давидова, Теодора (2011) Проследяване динамиката на резултатите от теста „скок на дължина от място” на студенти от ВТУ за периода 2002 – 2011 г. Сборник трудове от III Международна научна конференция „Кинезиология – 2011“, 27-28 октомври 2011 г., Ред. Л. Петров, Издателство „I&В” ltd., В. Търново, 2011, с. 313-318, ISSN 1313-244Х ; COBISS.BG-ID 1125170916 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1432546447903644

Давидова, Теодора (2011) Корелационно-структурен модел на психофизическата готовност на ученици след оказано въздействие върху емоционалната й подструктура. В: Сборник трудове от III Международна научна конференция „Кинезиология – 2011“, 27-28 октомври, В. Търново, Ред. Л. Петров, В. Търново: Издателство „I&В” ltd., 2011, с. 310-314. ISSN 1313-244Х ; COBISS.BG-ID; 1125170916http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1432546447903644

Давидова, Теодора (2011) Нестандартни ситуации и необходимост от специализирана психофизическа подготовка с подрастващи за преодоляването им Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие проведена в НВУ „В. Левски” на 23 – 24 юни 2011 г., В. Търново, Том 2, Ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2011, с. 156-162, ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6

Давидова, Теодора (2011) История на физическото възпитание В. Търново: Ай анд Би, 2011, 96 с. ISBN 978-954-9689-57-0 ; COBISS.BG-ID 1276946916 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1347145168049036&rec=5&sid=6

Давидова, Теодора (2010) Маринов, Б., Мадански, В., Т. ДАВИДОВА, Д. Давидов, В. Петров. Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи на курсанти на базата на измерената им моментна физическа дееспособност Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 30 септември - 1 октомври 2010 г., Том 1, с.197. Ред. Ив. Георгиева, Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”, В. Търново, 2010, с. 197-203, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) Актуализиране на системата за контрол и оценка по дисциплината физическо възпитание във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 30 септември – 1 октомври 2010 г., том 10, Ред. Ив. Георгиева, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010, с. 35-39, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) Маринов, Б., Мадански, В., Т. ДАВИДОВА, Д. Давидов, В. Петров. Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти – прием 2008 година Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, 30 септември- 1 октомври 2010 г., ред. Ив. Георгиева, Том 1, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010, с. 191-197, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) Даскалова-Янкова, А., Т. ДАВИДОВА. Специализирана психофизическа подготовка на ученици от начален етап на обучение в условията на глобализация и развитие на технологиите Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет“, 6-7 ноември 2009 г., Издателство „Фабер“, В. Търново, 2010, с.626-630, ISВN 978-954-400-422-4

Давидова, Теодора (2010) ДАВИДОВА, Т. Средства на психофизическата подготовка за действие в нестандартни ситуации Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет“, 6-7 ноември 2009 г., Издателство „Фабер“, В. Търново, 2010 г., с. 503-508, ISВN 978-954-400-422-4

Давидова, Теодора (2010) Изследване на емоционалната подструктура на психическата готовност на ученици от VI клас след оказано въздействие Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 30 септември – 1 октомври 2010 год., том 10, Ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2010, с. 39-45, ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6

Давидова, Теодора (2009) Възрастови особености при възприемането и преодоляването на сложни ситуации от младежи и девойки Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”,19-20 ноември 2009 г., том 1, Ред. Ив. Георгиева, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2009, с.142-149, ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6

Давидова, Теодора (2009) Гимнастика В. Търново: Ай анд Би, 2009, 154 с. (авторство на II глава с.17-25 и VIII глава с. 97-104), ISBN 954-9689-36-0 ; COBISS.BG-ID 1232638436 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1347145168049036

Давидова, Теодора (2008) Туризмът - средство за повишаване на психофизическата подготовка на студенти Сборник доклади и съобщения от научна конференция „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”, Разград, 06.12.2008, В. Търново: Издателство „Фабер”, 2008, с.117-124, ISBN 978-954-400-003-5 ; COBISS.BG-ID 1229828836 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1612334630606384

Давидова, Теодора (2008) Давидова, Т. Ситуацията като метод за въздействие в психофизическата подготовка - Сборник доклади и съобщения от научна конференция „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”, 06.12.2008 г., Разград. В. Търново: Издателство „Фабер”, 2008, с. 110-117, ISBN 978-954-400-003-5 ; COBISS.BG-ID 1229828836 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1859055812580841 Сборник доклади и съобщения от научна конференция „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”, 06.12.2008 г., Разград. В. Търново: Издателство „Фабер”, 2008, с. 110-117, ISBN 978-954-400-003-5 ; COBISS.BG-ID 1229828836 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1859055812580841

Давидова, Теодора (2008) ДАВИДОВА, Т. Децата и сложните ситуации V-та Научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт” 4-6 април 2007 г., сборник трудове, Ред. Л. Петров, Издателство „I&В” ltd., В. Търново, 2008, с. 92-96; ISBN 978-954-9689-47-1

Давидова, Теодора (2007) Давидова, Т. и др. Възможности за спортна дейност със студенти освободени от часовете по физическо възпитание - Сборник трудове от II международна научна конференция „Кинезиология – 2007“, 18-19 октомври 2007 г. - В. Търново, Ред. Л. Петров, Издателство „I&В” ltd., В. Търново, 2007, с. 116-119, ISSN 1313-244Х ; COBISS.BG-ID 1125170916 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1226309139255952 Сборник трудове от II международна научна конференция „Кинезиология – 2007“, 18-19 октомври 2007 г. - В. Търново, Ред. Л. Петров, Издателство „I&В” ltd., В. Търново, 2007, с. 116-119, ISSN 1313-244Х ; COBISS.BG-ID 1125170916 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1226309139255952

Давидова, Теодора (2007) Установяване на зависимостта между повишаване нивото на някои физически качества и придобиването на технически умения в хода на обучението по ръкопашен бой В: Сборник материали от научна конференция "Национална сигурност, физическо възпитание и спорт",12.10.2006 г., гр. София, Ред. М. Малчев. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2007, с. 101-109. ISBN 978-954-775-812-4 ; COBISS.BG-ID 1276211428 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1639354595691372&rec=13&sid=2

Давидова, Теодора (2006) Психофизическа готовност на състезатели по състезателно катерене Научно-методическо списание "Спорт и наука" 2006, бр.5-6. София: Издателска къща "Тип-топ прес", с. 186-194, ISSN 1310-3393 ; COBISS.BG-ID 1121090276 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1432546447903644&rec=3&sid=43

Давидова, Теодора (2006) ДАВИДОВА, Т., М. Алексиева. Основна и допълнителна предварителна подготовка на студентите от педагогическите специалности за усвояване на учебния материал по Подвижни и спортно-подготвителни игри Съвременни аспекти на спортното образование, сборник научни статии, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, с. 138-144, ISBN -10:954-524-517-4

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т. Обучението по лека атлетика в училище Издателство „Бойка”, В. Търново, 2005, 84 с., ISBN 954-9689-27-1

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т. Възможности за формиране на готовност у деца за действие в сложни ситуации чрез подвижните игри Спорт и наука, научно-методическо списание, бр.3, 2005

Давидова, Теодора (2005) Давидов, Д., ДАВИДОВА, Т., Цв. Дилова. Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на Българската армия Педагогика и методика, сборник научни доклади от научна конференция по повод 40 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, с. 362-371, ISBN 954-524-454-2

Давидова, Теодора (2005) Алексиева, М., ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Най-обща характеристика на началното обучение по минибаскетбол в немската система по физическо възпитание и спорт Педагогика и методика, сборник научни доклади от научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, с.328-337, ISBN 954-524-454-2

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов, Р. Димкова. Структура на психофизическата подготовка на младежи с професионална ориентация към Българската армия след оказано експериментално въздействие Педагогика и методика, сборник научни доклади от научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, с. 349-362 ,ISBN 954-524-454-2

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т., И. Алексиев, Д. Давидов, М. Алексиева. Социално-психологическо проучване на кандидат-студенти за специалностите „Начална училищна педагогика и физическо възпитание” и „Педагогика на обучение по физическо възпитание” Личност, мотивация, спорт, сборник доклади от научна конференция, НСА "Васил Левски". Издателство НСА – ПРЕС, С., 2005, с.105-114, ISBN 954-718-145-9

Давидова, Теодора (2005) Психофизическа подготовка на деца за действие в сложни ситуации В. Търново: Издателство „Бойка”, 2005, 92 с., ISBN 954-9689-29-Х ; COBISS.BG-ID 1044662756 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1612334630606384

Давидова, Теодора (2005) Формиране на моментна готовност за действие в сложна ситуация В. Търново: Бойка, 2005, 20 с. ISBN 954-9689-28-Х ; COBISS.BG-ID 1044692196 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1812001967604678

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т., М. Гърдева, М. Алексиева. Подвижни и спортно-подготвителни игри Издателство „Бойка”, В. Търново, 2005, с., ISBN 954-9689-22-0

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т. Основи на техниката по лека атлетика в училище Издателство „Бойка”, В. Търново, 2005, с.90, ISBN 954-9689-26-3

Давидова, Теодора (2005) Спортните интереси на курсантите от НВУ "Васил Левски" и тяхната реализация Списание "Спорт и наука", извънреден брой 1/2005 г., с. 199-202, ISSN 1310-3393 ; COBISS.BG-ID 1121090276 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1432546447903644&rec=3&sid=43

Давидова, Теодора (2004) Формиране на готовност у 9 - 10-годишни деца за действие в сложни ситуации посредством лекоатлетически упражнения в часовете по физическо възпитание Формиране на готовност за оцеляване, сборник научни статии, Център за следдипломна квалификация, издателство НСА “В. Левски”. С, 2004, с. 37-49, ISBN-954-718-132-7

Давидова, Теодора (2003) Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи по ОФП Международна научна конференция "Кинезиология 2002", 25-26 октомври 2002 г. Сборник трудове том I, Ред. Л. Петров. В. Търново: Бойка, В. Търново, 2003, с.136-138. ISBN 954-9689-08-5 ; COBISS.BG-ID 1040309732 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1812001967604678&rec=4&sid=1

Давидова, Теодора (2003) Давидова, Т. Факторна структура на психофизическата готовност на 9 - 10-годишни деца за действие в сложна ситуация. Сборник трудове от международна научна конференция "Кинезиология 2002", 25-26 октомври 2002 г., том ІІ, Ред. Л. Петров. В. Търново: Бойка, 2003, с. 126-130. ISBN 954-9689-08-5 ; COBISS.BG-ID 1041378020 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1612334630606384&rec=1&sid=4 Сборник трудове от международна научна конференция "Кинезиология 2002" - 25-26 октомври 2002 г., том ІІ, Ред. Л. Петров, издателство „Бойка”, В. Търново, 2003, с. 126-130, ISBN 954-9689-08-5 ; COBISS.BG-ID 1041378020

Давидова, Теодора (2003) Давидова, Т., Р. Алексиев. Формиране на психофизическа готовност у ученици от IV клас за действие в сложни ситуации Формиране на готовност за действие в екстремални ситуации - сборник научни статии, издателство СЕРДОЛИК, София, 2003, с. 16-25, ISBN 954-91262-3-4

Давидова, Теодора (2003) Корелационна структура на психофизическата готовност на 9-10 годишни деца след оказано експериментално въздействие Сборник научни трудове от международна научна конференция "Кинезиология 2002", 25-26 октомври 2002 г.,том ІІ, Ред. Л. Петров. В. Търново: Издателство „Бойка”, 2003, с. 69-74. ISBN 954-9689-11-5 ; COBISS.BG-ID 1041378020 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1612334630606384&rec=1&sid=4

Давидова, Теодора (2002) Давидова, Т., Цв. Дилова-Нейкова. Сравнителен анализ на резултатите от изпитните нормативи по ОФП на студенти от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" за периода 1998 - 2002 година. Сборник трудове от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", гр. В. Търново, том І, Ред. Л. Петров. В. Търново: Бойка, 2003, с.130-132. ISBN 954-9689-08-5 ; COBISS.BG-ID 1041378020 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1719063746820880&rec=1&sid=28 Международна научна конференция "Кинезиология 2002", сборник трудове, том І, Ред. Л. Петров, Издателство „Бойка”, В. Търново, 2003, с.130-132; ISBN 954-9689-08-5

Давидова, Теодора (2002) Давидова, Т., Й. Йонов. Изследване на факторите „трудност” и „опасност” в занятията по гимнастика и лека атлетика в часовете по физическо възпитание в начална училищна степен. Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт – сборник научни статии, София: издателство "Сердолик", 2002, с.43-49, ISBN 954-90530-7-5 ; COBISS.BG-ID 1038323684 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1652250827533692&rec=1&sid=9 Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт – сборник научни статии, издателство "Сердолик", С., 2002, с.43-49, ISBN 954-90530-7-5 COBISS.BG-ID 1038323684 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1652250827533692&rec=1&sid=9

Давидова, Теодора (2002) Давидова, Т. Формиране на готовност у 9 - 10-годишни деца за действие в сложни ситуации. Образователна и научна степен "доктор", Област на ВО: Педагогически науки, Професионално направление: 1,3 Педагогика на обучението по….., Научна специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) (05.07.05). Номер на диплома: 28498 от 04.06.2003 г., Висша атестационна комисия, Научна комисия 12, Протокол №7 от 24.03.2003 г. Научен ръководител: доц. д-р Йонко Тодоров Йонов. Рецензенти: проф. Димитър Кайков, дпн, доц. Веселин Маргаритов, дпн. Общ обем на дисертацията 212 стр., 12 приложения. COBISS.BG-ID 1262198244 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1237065579326675 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/