Публикации на доц. д-р Росица Димитрова Димкова


Димкова, Росица (2019) Практико-педагогически аспекти в хандбалната игра. В.Търново: I & B, 2019, ISBN: 978-619-7281-31-6.

Димкова, Росица (2018) Изследване на физическото развитие на студенти участващи в занятията по спортни игри в СА „Д.А.Ценов“ Свищов. В.Търново: Педагогически алманах, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий", 2018, том 26, брой 1, стр. 77-81, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print).

Димкова, Росица (2018) Концепция за иновативна дейност в дългосрочен обучителен процес по хандбал. В.Търново: Педагогически алманах, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий", 2018, том 26, брой 1, стр. 66-77, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print).

Димкова, Росица (2018) Специфика на модулното обучение по физическо възпитание и спорт в начален образователен етап. Враца: Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Филиал ВТУ “Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 122-128, ISBN: 978-619-72-81-38-5, COBISS.BG-ID 1274513892.

Димкова, Росица (2018) Взаимовръзката между основните показатели, характеризиращи физическите качества и техническите умения на студентите от СА „Д. А. Ценов - Свищов“. В.Търново: Международна научна конференция “Педагогическото образование – традиции и съвременност“, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий", 2018, с.187-191 ISSN: 2534-9317.

Димкова, Росица (2017) Behavioral analysis of premier league top coaches in concern with their pre and post game decisions. Анализ на поведението при решения на топ треньори от висша лига преди и след спортното състезание. В.Търново: Pedagogical Almanac, University "St. St. Cyril and Methodius ", 2017, issue 1, pp. 49-61, ISSN: 1310-358X, Педагогически алманах, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий", , 2017, том 25, брой 1, стр. 49-61, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID 1287317476.

Димкова, Росица (2017) Съвременен подбор на методи и принципи в обучението по минихандбал. В.Търново: Педагогически алманах, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий", 2017, том 25, брой 1, стр. 62-68, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID 1287318756.

Димкова, Росица (2017) Cognitive P300 potential in retired sportsmen, who had carrier in contact sports”. Pleven: Journal of Biomedical and Clinical Research, MU, 2017, Vol 10 No 1, (p. 29-31), ISSN:1313-6917.

Димкова, Росица (2017) Neurosurgery – the most frequent pathologies Pleven: Publishing Center of Medical University. 2017, рp.117-119, ISBN:978-954-756-186-1.

Димкова, Росица (2016) Basic rules in creating approaches for physical activity. Dubai, UAE: International scientific and practical conference “World science”, 2016,pp. 55-57 ISSN 2413-1032. COBIB. DUBAI - Union cooperative bibliographic database.

Димкова, Росица (2016) Информиране на семейството за създаване на иновативни подходи за физическа активност. В.Търново: Педагогически алманах, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий", 2016, том 24, брой 2, с. 281-290, ISSN: 2367-9360, COBISS.BG-ID 1284191460.

Димкова, Росица (2015) Обучение в минихандбалната игра с кондиционна и координационна насоченост. София: "Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта", 2015, НСА ПРЕС, Сборник научни доклади, стр. 88-91, ISBN: 978-954-718-426-8, COBISS.BG-ID 1269360100.

Димкова, Росица (2015) Criteria for selecting children in minihandball game. Santarem, Portugal: Revista da ESDRM, 2015, Journal of Science Culture and Sport, v.3, n.3, pр. 228-232, ISSN: 2182-9608.

Димкова, Росица (2015) Създаване на ефективни подходи за физическа активност. София: НСА „ Васил Левски“, Сборник научни доклади – изд. НСА ПРЕС, 2015., с. 88-90, ISBN: 978-954-718-426-8, COBISS.BG-ID 1269360100.

Димкова, Росица (2014) Единна програма по хандбал. София: ММС, БФХ, "Болид инс", 2014, стр. 179-186, ISBN: 978-954-394-144-5.

Димкова, Росица (2014) Фактори влияещи върху отношението на учениците за занимания с физически упражнения и спорт през свободното време. София: По някои актуални проблеми на физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади – изд. НСА ПРЕС, 2014, стр. 65-71, ISBN:978-954-718-398-8, COBISS.BG-ID 1269360100.

Димкова, Росица (2014) Hemsball game and its influence on handicapped children’s psychopsysical condition and the family’s opinion. Turkey: International Journal of Science Culture and Sport, 2014, Special Issue 1, Vol. 2., №5, Doi: 10.14486/IJSCS138, pp. 665 – 693. Online ISSN 2148-1148.

Димкова, Росица (2014) Подвижни игри в началния курс. В. Търново: I & B, 2014, стр. 7-31, ISBN: 9789549689-82-2, COBISS.BG-ID 1274524388.

Димкова, Росица (2014) Основни закономерности при селекцията в минихандбала. В. Търново: Педагогически алманах, ВТУ ‘’Св. Св. Кирил и Методий’’, 2014, том 22, бр.1, с. 98-104, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID 1274034404

Димкова, Росица (2013) История на Педагогически колеж Плевен. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2013, ISBN: 978-619-00-0005-1, COBISS.BG-ID 1266312932.

Димкова, Росица (2013) Предизвикателства и възможности за продължаващо професионално развитие в учителски мрежи. София: Традициии и иновации в образованието, Международен научен форум по случай 60 години ДИУУ – СУ ‘’Св. Климент Охридски’’, 2013, с. 289-298, ISBN: 978-954-07-3799-7. COBISS.BG-ID 1264725476. София: Традициии и иновации в образованието, Международен научен форум по случай 60 години ДИУУ – СУ ‘’Св. Климент Охридски’’, 2013, с. 289-298, ISBN: 978-954-07-3799-7. COBISS.BG-ID 1264725476.

Димкова, Росица (2012) Методическо ръководство по Хандбал. В.Търново: I & B, 2012, ISBN: 978-954-9689-66-2, COBISS.BG-ID 1254017764 .

Димкова, Росица (2012) Фактори и ниво на агресивност и асоциалност при юноши. В.Търново: ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Международна научна конференция Кинезиология - 2012, с. 107-110, ISSN - 1313-244X, COBISS.BG-ID 1125170916.

Димкова, Росица (2012) Иновационни подходи за практикуване на минихандбал. В.Търново: ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Международна научна конференция Кинезиология - 2012, с. 198-202, ISSN - 1313-244X, COBISS.BG-ID 1125170916.

Димкова, Росица (2011) Изследване формирането на потребност за системни занимания с физически упражнения и спорт. В.Търново: ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Международна научна конференция Кинезиология - 2011, с. 284-286, ISSN - 1313-244X, COBISS.BG-ID 1125170916.

Димкова, Росица (2011) Анкетно проучване на ученици за нагласата им в часовете по физическо възпитание и участие в часовете със спортна насоченост. В.Търново: ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Международна научна конференция Кинезиология - 2011, с. 148-151, ISSN - 1313-244X, COBISS.BG-ID 1125170916.

Димкова, Росица (2010) Методически особености в обучението по минихандбал. София: “Спорт и наука”, НСА ”Васил Левски”, 2010, бр. 4, стр. 38-42, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276

Димкова, Росица (2010) Изследване на пулсовото натоварване на учениците в часовете по физическо възпитание. София: “Спорт и наука”, НСА ”Васил Левски”, 2010, бр. 4-ІІ, стр. 305-308, ISSN: 1310-3339, COBISS.BG-ID 1121090276.

Димкова, Росица (2009) Многостранно двигателно обучение и специфика в тренировъчната подготовка по минихандбал. София: “Спорт и наука”, НСА ”Васил Левски”, 2009, бр. 2, с. 69-71, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276.

Димкова, Росица (2009) Аз играя хандбал. Велико Търново: I& B, 2009, ISBN: 978-954-96-89-53-2, COBISS.BG-ID 1232668644.

Димкова, Росица (2009) Персонална тренировъчна програма за подобряване на физическото състояние на организма. В.Търново: Педагогически алманах, ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, 2009, с.113-121, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID 1235189476.

Димкова, Росица (2009) Рационалният начин на живот – верният път към здравето. В.Търново: Педагогически алманах, ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, 2009, с. 134-141, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID 1235204324.

Димкова, Росица (2008) Правилна исхрана и дозирани от физички напор ако предуслов за добро здравje и високи спортски резултати. Скопие: Списание за педагошки прашаньа ”Просбетно дело”, бр. 2, 2008, с. 66, ISSN: 0350-6711. COBISS.MK-Co-operative Online Bibliographic System and Services.

Димкова, Росица (2008) Някои насоки в предварителната подготовка на хандбалисти до 10 – годишна възраст. София: “Спорт и наука”, НСА ”Васил Левски”, 2008, бр. 4, с.153-156, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1180416228.

Димкова, Росица (2008) Спортот во функциja на хуманизациjaта во општеството. Скопие: Списание за педагошки прашаньа ”Просбетно дело”, 2008, бр.1,с. 91-96, ISSN: 0350-6711. COBISS.MK-Co-operative Online Bibliographic System and Services.

Димкова, Росица (2008) Особености в тренировъчната дейност по минихандбал във възрастта на подрастващите. София: “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, бр.1, 2008, с. 66-71, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1180416228.

Димкова, Росица (2008) Модел за специализирана подготовка в обучението по минихандбал. София: “Спорт и наука”, НСА ”Васил Левски”, бр. 4, 2008 с.156, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1180416228.

Димкова, Росица (2008) Факторна структура на показателите, информиращи за ефективността от обучението по минихандбал. София: “Спорт и наука”, НСА ”Васил Левски”, бр.3, 2008, с. 101, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1180416228.

Димкова, Росица (2008) Хандбално букварче. Пловдив: ПК "Стови", ДАМС, 2008, с. 66-78, с. 208-213, с. 250-253, с. 412-421, с. 434-441. ISBN: 978-954-90886-4-9.

Димкова, Росица (2008) Установяване на моментната физическа дееспособност на 9-10 годишни деца. В.Търново: Министерство на образованието и науката. V национална научно-практическа конференция физическо възпитание и спорт, 2008, с. 89-91, ISBN 978-954-9689-47-1.

Димкова, Росица (2008) Установяване ефективността от обучението на два технически похвата при деца занимаващи се с минихандбал. В.Търново: Министерство на образованието и науката. V национална научно-практическа конференция физическо възпитание и спорт, 2008, с. 85-88, ISBN 978-954-9689-47-1.

Димкова, Росица (2007) Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол. В.Търново: Научна конференция ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Кинезиология - 2007, с. 213-218, ISSN: 1313-244X, COBISS.BG-ID 1125170916.

Димкова, Росица (2007) Изследване ефективността на показателя “Дрибъл с топка между стойки” при обучението по минихандбал. Шумен: Научна конференция ШУ “Епископ Константин Преславски. Сп.“Спорт и наука”- издание на НСА ”Васил Левски”, ДАМС и БОК., извънреден брой 3, 2007, с.150-154, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1176126180.

Димкова, Росица (2007) Масажът и аромотерапията – ключ към вътрешната хармония и душевния комфорт. В.Търново: Научна конференция, ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Кинезиология - 2007, с. 152-155, ISSN: 1313-244X, COBISS.BG-ID 1125170916.

Димкова, Росица (2007) Отчитане ефективността на някои показатели информиращи за динамичната гъвкавост и издръжливост при 9-10 годишни момчета занимаващи се с минихандбал. София: “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, 2007 - извънреден бр. 5, с. 211, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1176126180.

Димкова, Росица (2007) Класификация на основните понятия в хандбалната игра. Велико Търново: I& B, 2007, ISBN 978-954-9689-46-4, COBISS.BG-ID 1232632036.

Димкова, Росица (2007) Констатиране на проявените психически качества на 9-10 годишни хандбалисти и баскетболисти след прилагане на нова методика. София: “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, 2007, бр. 6, с. 73-79, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1176126180.

Димкова, Росица (2007) Развитие на новаторските техники в биг уеол катеренето. В.Търново: Научна конференция, ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Кинезиология - 2007, с. 210-212, ISSN: 1313-244X, COBISS.BG-ID 1125170916.

Димкова, Росица (2006) Основни изисквания към педагога, занимаващ се с минихандбал. В.Търново: Съвременни аспекти на спортното образование. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 134-136, ISВN-10: 954-524-517-4, COBISS.BG-ID 1242741476.

Димкова, Росица (2006) Взаимовръзките между понятията физическо възпитание и човешка инвалидност. В.Търново: Съвременни аспекти на спортното образование. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 203, ISВN-10: 954-524-517-4, COBISS.BG-ID 1242741476.

Димкова, Росица (2006) Модел за обучение по минихандбал. Велико Търново: Дисертационен труд, Автореферат, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, 2006.

Димкова, Росица (2006) Модел за обучение и усъвършенстване на индивидуалните действия в защита на 9-10 годишни момчета занимаващи се с минихандбал. София: 50 години списание “Спорт и наука”, 2006, извънреден бр. 2, с. 108-117, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276.

Димкова, Росица (2006) Корелационен анализ на показателите информиращи за някои физически качества на деца обучавани по минихандбал след оказано въздействие. Велико Търново: Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Cборник научни статии ”Бойка”, 2006, с. 39-46, ISBN-10: 954-9689-35-2. COBISS.BG-ID 1243053796.

Димкова, Росица (2006) Отчитане ефективността от обучението в техника на стрелба по минихандбал. Велико Търново: Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Cборник научни статии “Бойка”, 2006, с. 59-67, ISBN-10: 954-9689-35-2,COBISS.BG-ID 1243053796.

Димкова, Росица (2005) Български народни хора. В. Търново: “Бойка”, 2005, ISBN: 954-9689-30-1, COBISS.BG-ID 1044691684.

Димкова, Росица (2005) Структура на психофизическата подготовка на младежи с професионална ориентация към българската армия след оказано експериментално въздействие. В. Търново: Научна конференция, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005 с. 349-361, ISBN: 954-524-454-2.

Димкова, Росица (2005) Възпитаване на нравствени качества в часовете по физическа култура. Велико Търново: Научна конференция, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 337-348, ISBN: 954-524-454-2, COBISS.BG-ID 1242741476.

Димкова, Росица (2004) Сравнителен анализ на сила на долни крайници на 10-11 годишни момичета и момчета занимаващи се с минихандбал. Шумен: Научна конференция ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2004, с. 355, ISSN 1314–6769.

Димкова, Росица (2004) Баскетболът и хандбалът в ученическите игри. Шумен: Научна конференция ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2004, с. 335, ISSN 1314–6769.

Димкова, Росица (2004) Анкетно проучване на необходимостта от създаване на модел за обучение по минихандбал. София: Сборник трудове НСА ПРЕС, 2004, с. 58-62, ISBN: 954-718-132-7, COBISS.BG-ID 1043143652.

Димкова, Росица (2004) Физическото възпитание в основно-образователната степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението. Велико Търново: „Бойка”, 2004, с.145-187, ISBN: 954-9689-17-4, COBISS.BG-ID 1044192996.

Димкова, Росица (2004) Анализ на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалност Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика. Велико Търново: Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят”, Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 406-407, ISBN: 978-954-524-608-1, COBISS.BG-ID 1242741476.

Димкова, Росица (2003) Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 320-327, ISBN: 954-524-454-2, COBISS.BG-ID 1242741476.

Димкова, Росица (2003) Баскетбол, Волейбол, Хандбал – 100 упражнения за обучение и тренировка. В. Търново: “Бойка”, 2003, с. 102-133, ISBN: 954-9689-09-3, COBISS.BG-ID 1040310756.

Димкова, Росица (2002) Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес. Велико Търново: Сборник Трудове на ВТУ ,,Кинезиология- 2002”, том 1, с. 275-277, ISBN: 954-9689-08-5, COBISS.BG-ID 1040309732.

Димкова, Росица (2002) Изследване и сравняване устойчивостта и стабилността на двигателните навици при 12 и 14 годишни хандбалисти. Велико Търново: Сборник Трудове на ВТУ - "Кинезиология - 2002", том 1, с. 272-274, ISBN: 954-9689-08-5, COBISS.BG-ID 1040309732.

Димкова, Росица (2001) Педагогически процедури и операции за формирането на здравната култура на ученика в часовете по физическа култура. Велико Търново: Научни трудове ВВОУ ”В. Левски”, 2001, книжка №70, с. 461-469, ISSN: 0861-0312.

Димкова, Росица (2001) Изследване ефективността на стрелбата в хандбала при 12 и 14 годишни момчета. Велико Търново: Научни трудове ВВОУ ”В. Левски”, 2001, книжка №70, с. 453-460, ISSN: 0861-0312.

Димкова, Росица (2000) Формиране на потребност у учащите се за занимание с физкултурна дейност. В. Търново: Физическото възпитание и спортът между два века. Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 130-137, ISBN: 954-775-004-6, COBISS.BG-ID 1242741476.

Димкова, Росица (2000) Установяване на закономерностите в динамиката на физическата дееспособност и сравнителен анализ при 12-годишни и 14-годишни хандбалисти. В. Търново: Физическото възпитание и спортът между два века. Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 171, ISBN: 954-775-004-6, COBISS.BG-ID 1242741476.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/