Публикации на проф. д-р Димитър Георгиев Давидов


Давидов, Димитър (2019) Структура на психофизическата готовност на младежи и на девойки след проведена специализирана подготовка Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 27-28 юни 2019 г. Том 2. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново 2019 г. (стр. 157-166) ISSN 1314-1937.

Давидов, Димитър (2018) Dynamics of the development of students' psychomotorics. UDK 37 International jornal , Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE. Shientific papers, MEDICAL SCIENCES AND HEALTH Vol. 22.5 Global Impact & Quality Factor 1.322 (2016). Promoted in Vrnjacka Banja, Serbia, 16-18 march 2018.Editor: IKM -Skopje. for editor Robert Dimitrovski PhD (pp. 1201-1206) ISSN 2545-4439 ISSN 1857-923X

Давидов, Димитър (2018) Formation of organizational methodology skills in students from the “Pedagogy of physical education training“ specialty through gymnastics. UDK 37 International jornal , Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE. Shientific papers, MEDICAL SCIENCES AND HEALTH Vol. 22.5 Global Impact & Quality Factor 1.322 (2016). Promoted in Vrnjacka Banja, Serbia, 16-18 march 2018.Editor: IKM -Skopje. for editor Robert Dimitrovski PhD (pp. 1217-1220) ISSN 2545-4439 ISSN 1857-923X

Давидов, Димитър (2018) Специализирана двигателна активност за развитие на психофизически качества на студенти. Монография. Издателство „Ай анд Би“, В. Търново, 2018. (обем - 134 стр.)ISВN 978-619-7281-37-8;COBISS.BG-ID 1286835684 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1717093494169619

Давидов, Димитър (2017) Давидова, Т. Д. Давидов. Психо-физическа подготовка за действие в нестандартни ситуации. Ръководство за подготовка чрез туристическата и игрова дейност. Издателство „Ай анд Би“. Велико Търново, 2017 г., обем 86 с., авторство 43-66 с. Издателство „Ай анд Би“. Велико Търново, 2017 г., обем - 86 стр., авторство 43-66 с. ISВN 978-619-7281-26-2; COBISS.BG-ID 1284425444 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1832374120746057&rec=3&sid=9

Давидов, Димитър (2017) Танкушева Нели, Николина Танкушева, Димитър Давидов. Количествено-качествен анализ на държавното първенство по спортна гимнастика - жени за 2016 г. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 1-2 юни 2017. Том 1. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. (стр. 164-174) ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. (стр. 164-174), ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2017) Давидов, Димитър, Калояна Крумова – Цончева, Емилия Петкович. Приложението на уреда Rockin gym в техническата подготовка на подрастващи гимнастици. . Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 1-2 юни 2017. Том 1.Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. с. 175-180. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. (стр. 175-180) ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2017) Д. Давидов, Д. Изисквания и критерии за оценяване на спортно-техническата подготовка на студенти по гимнастика. Издателство „Ай анд Би“ - В. Търново, 2017, с.35, ISВN 978-619-7281-32-3; COBISS.BG-ID 1284400612 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1832374120746057&rec=4&sid=9 Издателство „Ай анд Би“ - В. Търново, 2017, с.35, ISВN 978-619-7281-32-3; COBISS.BG-ID 1284400612 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1832374120746057&rec=4&sid=9

Давидов, Димитър (2017) Давидова, Теодора. Диана Димитрова, Димитър Давидов. Целенасочена двигателна активност по време на бременност. Сборник доклади от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“ 21-22.04.2017 г., Враца. Научен редактор: проф. Стефан Стойков дпн. Издателство „Ай анд Би“ Велико Търново, 2017 г.,с.322-329. ISВN 978-619-7281-24-8 Издателство „Ай анд Би“ Велико Търново, 2017 г. (стр. 322-329) ISВN 978-619-7281-24-8

Давидов, Димитър (2016) Petković, Е., D. Stanković, Br. Dragić, N. Tankuševa, D. Davidov, Nikolina Tankuševa. Relations between motoric abilities on the results of the practical exam in artistic gymnastics. XIX International Scientific Conference “FIS COMMUNICATIONS 2016“ in Physical Education, sport and recreation. Friday, 21st October 2016 Editor in chief Sasa Pantelic PhD, SESSION: PHYSICAL EDUCATION. (pp. 234-239) ISBN: 978-86-87249-80-6 SESSION: PHYSICAL EDUCATION, (с. 234-239) ISBN: 978-86-87249-80-6

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д., В. Мадански, Бp. Маринов. Оптимизиране методиката за оценка по физическа подготовка на държавния изпит на курсанти от НВУ„В. Левски“. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2016 г. с. 214-216. ISSN 2367-7481 (електронно издание). . Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. (214-216), ISSN 2367-7481

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. Установяване на моментната физическата дееспособност на студенти от ВТУ. Установяване на моментната физическата дееспособност на студенти от ВТУ. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски»,Велико Търново, 2016 г.. с. 198-203. ISSN 2367-7481 (електронно издание). Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. (стр. 198-203) ISSN 2367-7481

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. Повишаване на физическата подготовка на студенти от НВУ «В. Левски» чрез нетрадиционни средства. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2016 г. с. 204-212. ISSN 2367-7481 (електронно издание). Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. (с. 204-212) ISSN 2367-7481

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. Изследване на специални двигателни навици и умения, като елементи на моментната физическа готовност за действие в нестандартни ситуации. „Спорт и сигурност“, доклади от четвърта научна конференция, НСА „В. Левски“, 18-19 май 2016 г. Редактор: Татяна Пунева. Издателство НСА ПРЕС София 2016 г., с.53-57. ISSN:2367-914Х Издателство НСА ПРЕС София 2016 г., (стр. 53-57), ISSN:2367-914Х

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. Изисквания и критерии за оценяване на организационно-методическата подготовка на студенти по гимнастика. Издателство „Ай анд Би“, Велико Търново, 2016 г., с. 28. ISВN 978-619-7281-27-9; COBISS.BG-ID 1284400356 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1832374120746057&rec=5&sid=9 Издателство „Ай анд Би“ - (обем - 28 стр.) ISВN 978-619-7281-27-9; COBISS.BG-ID 1284400356 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1832374120746057&rec=5&sid=9

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д., К. Крумова-Цончева, Т. Давидова. Основна гимнастика. Издателство „I&В” ltd. В. Търново, 2015. Издателство „I&В” ltd. В. Търново, 2016. обем.134 с., авторство 5-34 с.,и 127-132 с., . IBSN 978-619-7281-11-8; COBISS.BG-ID 1279862244 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1832374120746057

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. К. Крумова-Цончева. Кратък гимнастически терминологичен речник. Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново, 2015. с. 92. IBSN 978-954-350-220-3 Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново, 2015. с. 92. IBSN 978-954-350-220-3

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Т. Давидова. Ръководство за самоподготовка на кандидат-студенти за изпита по специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание”. Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново, 2015. с. 44. ISBN 978-954-350-221-0 Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново, 2015. с. 44. ISBN 978-954-350-221-0

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Изследване на равновесната устойчивост на студенти след оказано въздействие. Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта Сборник научни доклади. Редактор: Татяна Пунева. НСА ПРЕС, ИДК при НСА. С., 2015 г. с. 40.-46. ISВN 978-954-718-426-8 НСА ПРЕС, ИДК при НСА. С., 2015 г. (стр. 40-46). ISВN 978-954-718-426-8

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Влияние на заниманията по гимнастика върху някои личностни черти на характера на студенти. „Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта”, сборник научни доклади. Редактор: Татяна Пунева. НСА ПРЕС, ИДК при НСА, С., 2015. с. 34-40. IBSN 978-954-718-406-0 НСА ПРЕС, ИДК при НСА, С. 2015. (стр. 34-40). IBSN 978-954-718-406-0

Давидов, Димитър (2015) Davidova, Т., D. Davidov. О turismo como meio essencial da preparação psicológica e física para poder agir em situações pouco vulgares. Revista da ESDRM of Science Culture and Sport, Santarem, Portugal, 2015. ISSN: 2182-9608 . Revista da ESDRM of Science Culture and Sport, Santarem, Portugal, 2015. ISSN: 2182-9608

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Приложение на пътеката за преодоляване на препятствия в НВУ за психофизическа подготовка на студенти. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция. проведена на 16-17 юли 2015 г. Том 3. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «В. Левски». Велико Търново 2015. с. 210-217. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ «В. Левски». Велико Търново 2015. (стр. 210-217). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Кандидат-студенти за специалността «Педагогика на обучението по физическо възпитание» във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» . Актуални проблеми и тенценции.Сборник доклади от годишна университетска научна конференция. проведена на 16-17 юли 2015 г. Том 3. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «В. Левски». Велико Търново 2015. с. 203-210. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ «В. Левски». Велико Търново 2015.(стр. 203-210). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Установяване моментното състояние на психомоториката на студенти. Университетска годишна научна конференция. НВУ «В. Левски» 16-17 юли 2015. Davidov, D. (2015) Determinig the momentary condition of the psychomotor skills of students. ». Издателски комплекс на НВУ «В. Левски». Велико Търново 2015. (стр. 217-222). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д., Спортната информираност на студентите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (анкетно проучване). Юбилейна международна научна конференция на тема “50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - 10 май 2013 год. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2015 г. (стр. 523-527), ISВN 978-619-208-001-3

Давидов, Димитър (2014) Давидов, Д. Обучение на студенти за самозащита при нападение срещу личността. Сборник научни доклади „По някои актуални проблеми на физическото възпитание и спорта”, Редактор: Татяна Пунева. Издателство НСА ПРЕС, ИДК при НСА, София, 2014, с. 72-77. IBSN 978-954-718-398-8 НСА ПРЕС, ИДК при НСА, С., 2014. . (стр. 72-77), IBSN 978-954-718-398-8

Давидов, Димитър (2014) Илиев, Б. Т. Давидова, Д. Давидов. Анализ на ефективността на приложена експериментална методика за формиране на физическа готовност на лица упражняващи професията личен охранител. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. с. 120-127. ISSN 1314-1937 Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. (стр. 120-126), ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2014) Давидов. Д., Т. Давидова. Изследване на качеството издръжливост на студенти. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“.Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. с. 127-133. ISSN 1314-1937 Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. (стр.127-133) ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2014) Давидов. Д. Пилатес. Характеристика, същност и значение. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. с. 133-139. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. . (стр. 133-139), ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2014) Давидов, Д. Теоретични занятия по физическо възпитание и спорт в образователната ни система. Същност и значение. Педагогически алманах. Педагогическо списание на ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий», Брой 2/2014. Университетско издателство на ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий». В. Търново, 2015, с. 265. принт ISSN 1310358Х; COBISS.BG-ID 1274113252. http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2018599387608294&rec=10&sid=7 Университетско издателство на ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий». В. Търново, 2015, с. 94-99, ISSN 1310358Х; COBISS.BG-ID 1274113252. http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2018599387608294&rec=10&sid=7

Давидов, Димитър (2013) Давидов, Д. Т. Давидова. Туристическата дейност в часовете по физическа подготовка със студенти. Сборник доклади от Научна конференция «Актуални проблеми на сигурността», проведена на 16-18 октомври 2013 г., Том 5, Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2013 г. с. 69-74. ISBN 978-954-753-200-7 , Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2013 г. (стр. 69-74). IBSN 978-954-753-200-7

Давидов, Димитър (2013) Давидов, Д. Моноструктурни методи за психична регулация и въздействие и приложението им в спортното усъвършенстване по гимнастика на студенти. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция проведена на 27-28 юни 2013, том 2. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, с. 186-191. ISSN 1314-1937 ” Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, (стр. 186-191). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2013) Давидов, Д. Физическата дееспособност на студенти с ниско ниво на развитие на двигателните качества. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция проведена на 27-28 юни 2013, том 2. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, с. 191-198. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски” (стр. 191-198). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2013) Давидов, Д. Т. Давидова. Установяване на физическата дееспособност на студенти от НВУ«Васил Левски». Сборник доклади от Научна конференция «Актуални проблеми на сигурността», проведена на 16-18 октомври 2013 г., Том 5, Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2013 г. с. 63-69. ISBN 978-954-753-200-7 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2013 г. IBSN 978-954-753-200-7

Давидов, Димитър (2012) Давидова, Т, Д. Давидов. Значение на емоционалната подструктура за формирането на адекватна психофизическа готовност.Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски” проведена на 14-15 юни 2012 г.,том 1. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012, с. 262-266. IBSN 978-954-753-095-9 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012. (стр. 262-266). IBSN 978-954-753-095-9

Давидов, Димитър (2012) Давидова, Т, Д. Давидов. Основни принципи на специализираната психофическа подготовка. Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски” проведена на 14-15 юни 2012 г.,том 1. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012, с. 257-262. IBSN 978-954-753-095-9 Сборник доклади от юбилейната научна конференция по повод създаването на НВУ "Васил Левски" проведена на 14-15 юни 2012 г. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012.(стр. 257-262). IBSN 978-954-753-095-9

Давидов, Димитър (2012) Давидов, Д. Състояние на силовата подготовка на италиански гимнастици. Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски” проведена на 14-15 юни 2012 г.,том 1. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012, с. 252-257. IBSN 978-954-753-095-9 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012. (стр. 252-257). IBSN 978-954-753-095-9

Давидов, Димитър (2012) Давидов, Д. Физическото възпитание в нашето съвремие. Задачи, проблеми, тенденции. Сборник научни статии «Научно приложни аспекти на физическото възпитание и спорт. Издателство ”Faber” В. Търново, 2012, с. 5-15. ISBN 978-954-400-636-5; COBISS.BG-ID 1245019364 Издателство ”Faber” В. Търново, 2012 г. (стр. 5-15). ISBN 978-954-400-636-5; COBISS.BG-ID 1245019364

Давидов, Димитър (2011) Давидова, Т, Д. Давидов. Проследяване динамиката на резултатите от теста скок на дължина от място на студенти от ВТУ за периода 2002-2011г. Сборник трудове от ІІІ международна научна конференция Кинезиология 2011. Издателство „I&В” ltd. В. Търново. ISSN 1313-244X Издателство „I&В” ltd. В. Търново. (стр. 314-318). ISSN 1313-244X

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д., Т. Давидова. Нестандратни ситуации и необходимост от специализирана психофизическа подготовка с подрастващи за преодоляването им. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, проведена на 23-24 юни 2011 г. том 2. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски”, Велико Търново, 2011. с. 156-162. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. (стр. 156-162). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д. Оптимизиране на обучението на студенти от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание” чрез използването на съвременни технически видеосредства. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, проведена на 23-24 юни 2011 г. том 2. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски”, Велико Търново, 2011. с. 147-152.. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. (стр. 147-152). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д. Причини за наранявания в уроците по гимнастика в училище. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, проведена на 23-24 юни 2011 г. том 2. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски”, Велико Търново, 2011. с.152-156.. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. (стр. 152-156). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д. Мерки за безопасност в уроците по гимнастика. Издателство „I&В” ltd. В. Търново, 2011. с.55. IBSN 978-954-9689-60-0; COBISS.BG-ID 1239664100; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1832374120746057 Издателство „I&В” ltd. В. Търново, 2011. с.55. IBSN 978-954-9689-60-0; COBISS.BG-ID 1239664100; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1832374120746057

Давидов, Димитър (2010) Давидов, Д. Проучване на факторите «трудност» и «опасност» в занятията по гимнастика в училище. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, проведена на 30 септември-01 октомври 2010 г. Том 10. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. с. 45-50. IBSN 1314-1937 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. (стр. 45-50). IBSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2010) Давидов, Д. Т. Давидова. Актуализиране на системата за контрол и оценка по дисциплината «Физическо възпитание» във ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий». Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, проведена на 30 септември-01 октомври 2010 г. Том 10. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. с. 35-39. IBSN 1314-1937 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. (стр. 35-39). IBSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2010) Давидов, Д. Методическата подготовка по гимнастика на студенти от специалност „Педагогика на обучение по физическо възпитание”. Издателство „Фабер”, В. Търново, 2010. (стр. 487-490). ISВN 978-954-400-422-4

Давидов, Димитър (2010) Маринов, Бр., В. Мадански, Т. Давидова, Д. Давидов, В. Василев. Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти – прием 2008 година. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, проведена на 30 септември - 01 октомври 2010 г. Том 1. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски” . Велико Търново. 2010. с. 191-197. ISSN 1314-1937 Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, проведена на 30 септември - 01 октомври 2010 г. Том 1. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски” . Велико Търново. 2010. с. 191-197.. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2010) Маринов, Бр., В. Мадански, Т. Давидова, Д. Давидов, В. Василев. Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи на курсанти на базата на измерената им моментна физическа дееспособност. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, проведена на 30 септември - 01 октомври 2010 г. Том 1. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски” . Велико Търново. 2010. с. 197-203. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ “В.Левски” . Велико Търново. 2010 г. (стр. 197-203). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2009) Давидов, Д., Г. Сергиев, Т. Давидова, Бр. Маринов. Гимнастика. Издателство I&B, Велико Търново 2009 г. 180 с., ISBN 954-9689-36-0; COBISS.BG-ID 1232638436 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1832374120746057&rec=6&sid=1 Издателство I&B, Велико Търново 2009 г. 180 с., ISBN 954-9689-36-0; COBISS.BG-ID 1232638436 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1832374120746057&rec=6&sid=1

Давидов, Димитър (2009) Давидов, Д, В. Мадански, Б. Маринов. Възможности за повишаване психофизическата подготовка на студенти от НВУ „В. Левски”. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ„В. Левски”. проведена на 19-20 ноември 2009 г. Том 1. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. В. Търново 2009. с. 149-157. ISSN 954-753-035-6 Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. В. Търново 2009. (стр. 149-157). Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, проведена на 19-20 ноември Издателски комплекс на НВУ “В.Левски” . Велико Търново. 2010. с. 149.-157. ISSN 954-753-035-6

Давидов, Димитър (2008) Давидов, Д., Т., Давидова. Туризмът - средство за повишаване на психофизическата подготовка на студенти. Издателство «Фабер» Издателство «Фабер» 2008. с.117-124. ISBN 978-954-400-003-5 Издателство «Фабер» Издателство «Фабер» 2008. ISBN 978-954-400-003-5

Давидов, Димитър (2007) Преодоляване на препятствия – фактор за повишаване на психофизическата подготовка на военнослужещите. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Сборник материали от научна конференция. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Сборник материали от научна конференция. Издателство „Фабер”, В. Търново, 2007. с. 109-116. ISBN 978-954-775-812-4. COBISS.BG-ID 1276211428

Давидов, Димитър (2007) Давидов, Д. Актуални проблеми на гимнастиката в училищното физическо възпитание. V-та Научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт” . Издателство „I&В” ltd. В. Търново 2008.( стр.44-47) ISBN 978-954-9689-47-1

Давидов, Димитър (2007) Давидов, Д. Т. Давидова, Цв. Дилова. Възможности за спортна дейност със студенти освободени от часовете по физическо възпитание. Сборник трудове от II Международна научна конференция Кинезиология, 2007, проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 18-19 октомври 2007 год. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. „Издателство „I&В” ltd. В. Търново. (стр. 116-119). ISSN 1313-244Х Сборник трудове от II Международна научна конференция Кинезиология, 2007, проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 18-19 октомври 2007 год. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. „Издателство „I&В” ltd. В. Търново. (стр. 116-119). ISSN 1313-244Х

Давидов, Димитър (2006) Давидов, Д. Семейно спортуване. Физическо възпитание, спорт и туризъм. Издателство „Фабер”. С., 2006.. (стр. 29-35). Физическо възпитание, спорт и туризъм. Издателство „Фабер”. С., 2006.. (стр. 29-35).

Давидов, Димитър (2006) Давидов, Д. Комбинация от упражнения на гимнастическа стена. Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 55-59) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8 Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 55-59) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8

Давидов, Димитър (2006) Приложна физическа подготовка на младежи за професионална реализация. Издателство „Бойка”, В. Търново, 2006. с. 76. ISBN-10:954-9689-34-4, ISBN-13:978-954-9689-34-1; COBISS.BG-ID 1243054052 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1644093794035040

Давидов, Димитър (2006) Давидов, Д., Бр. Маринов. Семейни занимания с физически упражнения и спорт (анкетно проучване). Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 24-29) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8 Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 24-29) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8

Давидов, Димитър (2005) Давидов, Д. Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсантки от Военната академия ,,Уест Поинт”- САЩ и НВУ (ВВОВУ) “В. Левски” . Научно методическо списание. Извънреден брой 1/2005 г. Главен редактор: Станка Виденова. Издателска къща „Тип-топ прес” София. 2005. с. 156-161. ISSN 1310-3393 Научно методическо списание. Извънреден брой 1/2005 г. Издателска къща „Тип-топ прес” С., 2005. (стр.156-161) ISSN 1310-3393

Давидов, Димитър (2005) Давидова, Т. И. Алексиев, Д. Давидов, М. Алексиева Социално-психологическо проучване на кандидат-студенти за специалностите “Начална училищна педагогика и физическо възпитание” и “Педагогика на обучението по физическо възпитание” Личност, мотивация, спорт. НСА ПРЕС, С., 2005. (стр.105-114) ISBN 954-718-145-9

Давидов, Димитър (2005) Давидов, Д. Т. Давидова, Цв. Дилова. Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към Сухопътните войски на Българската армия. Педагогика и методика. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. (стр.362-371) ISBN 954-524-454-2

Давидов, Димитър (2005) Давидова, Т. Д. Давидов, Р. Димкова. Структура на психофизическата подготовка на младежи с професионална ориентация към Българската армия след оказано експериментално въздействие. Педагогика и методика. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. с.349-362. ISBN 954-524-454-2 Педагогика и методика. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. (стр.349-362) ISBN 954-524-454-2

Давидов, Димитър (2005) Алексиева, М. Т. Давидова, Д. Давидов. Най-обща характеристика на началното обучение по минибаскетбол в немската система по физическо възпитание и спорт. Педагогика и методика. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. (стр.328-337) ISBN 954-524-454-2

Давидов, Димитър (2005) Гимнастическите упражнения - допълнително средство в часовете по физическо възпитание във ВУ. Научна конференция - Враца, 2005. Научна конференция - Враца, 2005.

Давидов, Димитър (2005) Давидов, Д. Гимнастическа терминология. Издателство "Бойка" В. Търново, 2005. ISBN 954-9689-32-8; COBISS.BG-ID 1243055332 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1832374120746057 Издателство "Бойка" В. Търново, 2005, . ISBN 954-9689-32-8; COBISS.BG-ID 1243055332 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1832374120746057

Давидов, Димитър (2005) Давидов, Д. Гимнастиката в училищното физическо възпитание - техника и методика на обучение. Издателство "Бойка" В. Търново, 2005. ISBN 954-9689-33-6; COBISS.BG-ID 1243002084 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1832374120746057 Издателство "Бойка" В. Търново, 2005. ISBN 954-9689-33-6; COBISS.BG-ID 1243002084 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1832374120746057

Давидов, Димитър (2004) Дилова, Цв., Т. Давидова, Д. Давидов, Р. Димкова, М. Алексиева. Физическо възпитание в основно-образователна степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението. Издателство „Бойка”, В. Търново, 2004. ISBN 954-9689-17-4 Издателство „Бойка”, В. Търново, 2004. ISBN 954-9689-17-4

Давидов, Димитър (2004) Давидов, Д. Бр. Маринов. Физическата подготовка в НВУ”Васил Левски” на съвременния етап. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Издателство НСА „В. Левски”, С, 2004, с. 168-176 ISBN 954-718-136-Х Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Издателство НСА „В. Левски”, С, 2004. (стр. 168-176) ISBN 954-718-136-Х

Давидов, Димитър (2004) Давидов, Д. Някои аспекти относно професионалната военна служба и физическата подготовка (анкетно проучване). Образование и изкуство том ІІІ. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004, с. 317-320. ISBN 954-577-217-4 Образование и изкуство том ІІІ. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004, с. 317-320. ISBN 954-577-217-4

Давидов, Димитър (2004) Давидова, Т. И. Алексиев, Д. Давидов, М. Алексиева. Изследване мотивацията на кандидат-студенти при избора им на професията “учител по физическо възпитание” (анкетно проучване). Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004. с. 382-387. ISBN 954-577-217-4 Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004. (стр. 382-387) ISBN 954-577-217-4

Давидов, Димитър (2004) Давидов, Д. Изследване на някои личностни черти на младежи след оказано експериментално въздействие. Формиране на готовност за оцеляване. Издателство НСА “В. Левски”. С, 2004. с.50-58. ISBN-954-718-132-7 Формиране на готовност за оцеляване. Издателство НСА “В. Левски”. С, 2004. с.50-58. ISBN-954-718-132-7

Давидов, Димитър (2004) Давидов, Д. Визуално-логичен анализ на ново упражнение на успоредка – задно обтегнато превъртане с цяло обръщане от вис до вис. Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят” ВТУ 15-16 окт. 2004. В. Търново - 2004 Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят” ВТУ 15-16 окт. 2004. В. Търново - 2004

Давидов, Димитър (2004) Давидов, Д., Р. Димкова, М. Алексиева. Анализ на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика. Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят” ВТУ 15-16 окт. 2004. В. Търново - 2004

Давидов, Димитър (2003) Давидов, Д., К. Гълъбова. Някои особености при провеждането и изпълнението на тестове по физическа подготовка използвани във военната академия,,Уест Поинт” - САЩ. Спорт, общество, образование. Сборник с доклади от Годишната научна конференция на НСА „В. Левски“ 29-30 май 2002 г. Редактор и коректор: Антоанета Драганова-Попова. Технически редактор: Мая Стоянова. Издателство НСА ПРЕС, София, 2003. с. 93-98. ISBN 954-718-107-6 (том 8) Спорт, общество, образование, том 8. НСА ПРЕС, С, 2003. ISBN 954-718-954-718-10-79-6

Давидов, Димитър (2003) Давидов, Д. Относно физическата дееспособност на донаборниците и нормативите от Наставленията по физическа подготовка от 67г., 79 г., 91 г.”. Спорт, общество, образование. Сборник с доклади от Годишната научна конференция на НСА „В. Левски“ 29-30 май 2002 г. Редактор и коректор: Антоанета Драганова-Попова. Технически редактор: Мая Стоянова. Издателство НСА ПРЕС, София, 2003. с. 168-174. ISBN 954-718-107-6 (том 8) Спорт, общество, образование, том 8. НСА ПРЕС, С, 2003. ISBN 954-718-954-718-10-79-6

Давидов, Димитър (2003) Алексиев, И., Д. Давидов. Локализация на контрола – фактор, влияещ на справянето със стреса. Издателство „Сердолик”, С, 2003. (стр. 32-38) ISBN 954-91262-3-4 Издателство „Сердолик”, С, 2003. (стр. 32-38) ISBN 954-91262-3-4

Давидов, Димитър (2003) Давидов, Д. Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти във ВВОВУ,,В.Левски” за периода от 1983 г. до 2002 г. Сборник трудове от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002", проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 год. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Том ІІ. Издателство ,,Бойка” В.Търново, 2003, с.28-33. ISBN 954-968911-5; COBISS.BG-ID 1041378020 Сборник трудове от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002", проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 год. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Том ІІ. Издателство ,,Бойка” В.Търново, 2003,с..28-33. ISBN 954-968911-5; COBISS.BG-ID 1041378020

Давидов, Димитър (2003) Давидов, Д. Специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на Българската армия. Велико Търново

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. Актуални проблеми на физическата подготовка свързани с военно образователната реформа. Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, с. 32-34. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1040309732 Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, с.32-34. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1040309732

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. И. Алексиев. Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти-випускници обучаващи се с различен брой часове по физическа подготовка в учебните планове.Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" На 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, с. 34-36. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1040309732 Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" На 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, г. с. 34-36. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1040309732

Давидов, Димитър (2002) Маринов, Бр, Д. Давидов. Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти от Военната академия ,,Уест Поинт”-САЩ и ВВОВУ,,В.Левски” – В.Търново. Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” . В. Търново, 2001. (стр. 419-428) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. За необходимостта от физическа подготовка с военна насоченост в горната степен на обучение в училище.Научна конференция 2001 с международно участие "Технологии, сигурност, екология.". Научни трудове книжка №70 ВВОВУ,,В.Левски” . В.Търново, 2001.Редактор: Донка Панайотова. Издателски комплекс към ВВОВУ "В. Левски". с. 486-491. ISSN 0861-0312 Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” В.Търново, 2001 (стр. 486-491) Издателски комплекс към ВВОВУ "В. Левски" ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. Изследване на физическата подготовка на ученици в предказармена възраст по тестове от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия. Научна конференция 2001 с международно участие "Технологии, сигурност, екология.". Научни трудове книжка №70 ВВОВУ,,В.Левски” . В.Търново, 2001.Редактор: Донка Панайотова. Издателски комплекс към ВВОВУ "В. Левски". с.491-499. ISSN 0861-0312 Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” В.Търново – 2001 (стр. 491-499) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. Необходимост от специализирана подготовка на учители по физическо възпитание и спорт за работа с ученици – донаборници Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр.19-24) ISBN 954-90530-7-5

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. Методическата подготовка на курсантите от ВВОВУ "В.Левски" за ръководители на занятия по физическа подготовка Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр.38-43) ISBN 954-90530-7-5

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. Ив. Алексиев. Усвояване на техники и удари от ръкопашния бой в часовете по физическо възпитание. Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. с. 38-44. ISBN 954-90530-9-1 Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр. 38-44) ISBN 954-90530-9-1

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. Анализ на физическата подготовка на кадрови войници Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр. 71-78) ISBN 954-90530-9-1

Давидов, Димитър (2002) Димкова, Р., М. Алексиева, Д. Давидов. Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес. Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, (стр. 275-278) ISBN 954-9689-08-5

Давидов, Димитър (2001) Давидов, Д. Някои проблеми свързани с раздела гимнастиката от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия – 1991 год. Физическата подготовка и спорт в Българската армия. ВИ, С, 2001. (стр. 131-136)

Давидов, Димитър (2000) Давидов, Д. Изследване физическата дееспособност на курсанти от ВВОВУ "В.Левски" активно занимавали се със спорт преди постъпването им във военното училище Физическото възпитание и спортът между два века. Издателство „Фабер”. В.Търново, 2000. (стр.49-55) ISBN 954-775-004-6

Давидов, Димитър (2000) Давидов, Д. Сравнителен анализ на скоростно-силовите възможности на италиански и български 18 годишни младежи. Издателство „Фабер”. В.Търново, 2000. . (стр.121-126) ISBN 954-775-004-6

Давидов, Димитър (1997) Георгиев, Г. В. Василев, Д. Давидов. Относно усъвършенстване методиката за обучение на курсантите по плуване стил ,,бруст” . ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997. (стр. 71-78) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (1997) Давидов, Д. Оптимизирана методика на обучение на гимнастическите упражнения ,,раменна стойка” и ,,страничен отскок” на успоредка”. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997. (стр. 188-197) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (1997) Маринов, Бр., Д. Йорданов, Д. Давидов. Анализ на физическата подготовка на курсантите от ВВОВУ,,Васил Левски” за периода от кандидат-курсантските изпити до завършване етапа на единичното обучение. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56, В. Търново, 1997.

Давидов, Димитър (1996) Давидов, Д. Техника и методика на обучение на някои основни упражнения по гимнастика от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 44, В. Търново, 1996

Давидов, Димитър (1996) Давидов, Д., В. Василев, Г. Георгиев. Характеристика, значение и упражнения за развитие на качеството гъвкавост” Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 44, В. Търново, 1996

Давидов, Димитър (1996) Давидов, Д. Помощ и пазене, мерки за безопасност в занятията по гимнастика. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 44, В. Търново, 1996

Давидов, Димитър (1996) Василев, В., Г. Георгиев, Д. Давидов. Формиране на психофизическите и моралноволеви качества в занятията по ръкопашен бой с курсанти. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 43. В. Търново, 1996 (стр. 329-336) ISSN 0861-0312

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/