Публикации на проф. д-р Милена Величкова Алексиева


Алексиева, Милена (2018) Establishment of the current physical development of children with special educational needs 8 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. с. 228-234

Алексиева, Милена (2018) ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛОЖЕН ИГРОВИ ПОДХОД XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" http://niais.kemsu.ru/conf/conf/ito_2018/sect/index.htm?sec_id=2866

Алексиева, Милена (2018) ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Алексиева, Милена (2018) Игровият подход в обучението по баскетбол В. Търново, „Ай анд Би“, 2018, 116 с., ISBN:978-619-7281-41-5 Второ преработено и допълнено издание

Алексиева, Милена (2018) Установяване разликите в мотивацията за участие в спортни занимания при ученици от Гърция и България Спорт и наука, брой 4, ISSN 1310-3393, с. 136-147

Алексиева, Милена (2018) Factor structure of physical development, physical workability and specific preparedness of 8-year-old schol children 11th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT Vol. 22 (2018) ISSN:1453-1194 pp 298 - 302

Алексиева, Милена (2017) THE SUPPORTING ENVIRONMENT – FACTOR FOR SPORT CHOICE IN THE FREE TIME OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL AGE Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.95-98 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160

Алексиева, Милена (2017) Развитие и управление на спорта "баскетбол 3 х 3" Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317

Алексиева, Милена (2017) ПРОСЛЕДЯВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА БАСКЕТБОЛИСТКИ ОТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317

Алексиева, Милена (2017) КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ Спорт и наука, 2017/2, с. 206

Алексиева, Милена (2017) PHYSICAL CAPABILITY EVALUATION OF CHILDREN WITH MENTAL ILLNESSES Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.85-88 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160

Алексиева, Милена (2016) ИЗСЛЕДВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ И ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП КЪМ СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ Педагогически алманах, 2016, бр. 1, с.60

Алексиева, Милена (2016) Анализ на спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт Спорт и наука, С. ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2016) Игровият подход в обучението по баскетбол „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-05-7

Алексиева, Милена (2016) Баскетбол в училище „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-09-5

Алексиева, Милена (2016) Адаптирана физическа активност „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-06-4

Алексиева, Милена (2016) Changes in the physical capability of 8 and 9 year old students after applied game approach Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 16(1), Art 14, pp. 84 – 87

Алексиева, Милена (2016) Motivation of students from the initial educational degree for participation in the organization of sport activities Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет с. 148

Алексиева, Милена (2016) Characteristics of the specific preparedness of 7 and 8 year old students after applied game approach in basketball education Physical education, sport and health, Pitesti, Romania, ISSN:1453-1194

Алексиева, Милена (2016) Relation structure of the physical development, the physical capability and the specific preparedness of 7 year old students "Инновации в технологиях и образовании", г. Беловo

Алексиева, Милена (2015) Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-854-9689-98-3

Алексиева, Милена (2015) Анализ на техническата подготвеност на 15-18-годишни момичета с интелектуални затруднения Международна научна конференция „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ - 2015, ВТУ

Алексиева, Милена (2015) КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРИЗНАЦИТЕ НА ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНА ПОДГОТВЕНОСТ В НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ 3 Х 3 Спорт и наука, с. 267, Изв. бр. 5, С. ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Aнaлиз нa нивoтo нa физичeскoтo рaзвитиe нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд при oбучeниe пo минибaскeтбoл Пeдaгoгичeски aлмaнaх/кн.2, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Алексиева, Милена (2015) Оценяване индивидуалните баскетболни способности на ученици с интелектуални затруднения Спорт и наука, с. 226, Изв. бр. 5, С. ISSN: 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Проучване мотивацията на учениците за участие в организирани спортни занимания. Спорт и наука, 152 с. С. ISSN: 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Сравнителен анализ на показатели за физическо развитие при ученици от начален етап на основната образователна степен Спорт и наука, с. 186, Изв. брой 5, ISSN: 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) ОСОБЕНОСТИ НА СПЕЦИФИЧНАТА БАСКЕТБОЛНА ПОДГОТВЕНОСТ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ Сп. Спорт и наука 2015/5

Алексиева, Милена (2015) Устaнoвявaнe нивoтo нa физичeскaтa дeeспoсoбнoст нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд Спорт и наука, с. 186, Изв. бр. 5, С. ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2014) Включващо обучение за деца със СОП чрез средствата на баскетболната игра –В: сб. „30 години педагогически факултет“ с. 443, „Фабер”, В. Търново ISBN: 978-619-00-0352-6

Алексиева, Милена (2014) Зелена светлина за игрите „Фабер“, В. Търново, ISBN: 978-619-00-0156-0

Алексиева, Милена (2014) КОНСТАТИРАНЕ НИВОТО НА СПЕЦИФИЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ НА 15-18-ГОДИШНИ МОМЧЕТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ СУ – Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, 2014 ISSN 1314-2275

Алексиева, Милена (2014) Констатиране нивото на физическото развитие на 9-10-годишни ученици Сп. Спорт и наука, С., 2014/5

Алексиева, Милена (2013) Определяне игровото съдържание на учебния материал в ядро „Спортни игри” при ученици от начален етап на основната образователна степен Сп. Спорт и наука, С. 2013/3

Алексиева, Милена (2013) Игрите в началното училище В. Търново, „Фабер”. ISBN 978-954-400-953-3

Алексиева, Милена (2013) Assessment and optimization of the special physical and the specific technical-tactical preparedness of the best bulgarian basketball players – cadets. Lithuania, Klaipeda University

Алексиева, Милена (2012) Начално обучение по баскетбол – практико-педагогически аспекти „Фабер“, В. Търново 978-954-400-686-0

Алексиева, Милена (2012) СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИГРОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАСКЕТБОЛНИЯ ОТБОР (КАДЕТИ) НА „ЧЕРНО МОРЕ” Сп. Спорт и наука 2012/2

Алексиева, Милена (2012) Сравнителен анализ на игровата ефективност на отбори по баскетбол ЮЗУ”Неофит Рилски”, сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката”, 2012

Алексиева, Милена (2012) Сравнителен анализ на игровата ефективност на баскетболния отбор (кадети) на „Черно море” Сп. Спорт и наука, 2012/2

Алексиева, Милена (2012) Предпоставки, осигуряване и организация на заниманието по баскетбол с млади играчи сб. Кинезиология, 2011

Алексиева, Милена (2012) Рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info сб. Кинезиология, 2011

Алексиева, Милена (2011) Характеристика на специфичната игрова ефективност на баскетболисти (кадети) Сп. Спорт и наука 2011/3

Алексиева, Милена (2011) Система за въвеждане на баскетболната игра Сп. Спорт и наука, 2011/5

Алексиева, Милена (2011) Баскетбол – теоретически основи I&B

Алексиева, Милена (2010) Оптимизиране на дейностите в часовете по физическо възпитание в началния етап на основната образователна степен Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010/1

Алексиева, Милена (2010) Изследване на индивидуалната състезателна ефективност на баскетболистите от отбора на „Черно море” – Варна (кадети) Сп. Спорт и наука, 2010/3

Алексиева, Милена (2010) Игровият подход в обучението по минибаскетбол Сп. Спорт и наука, 2010/6

Алексиева, Милена (2010) Варианти за оптимизиране изявите на подрастващи играчи по баскетбол Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Алексиева, Милена (2010) Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010/1

Алексиева, Милена (2010) Варианти за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по баскетбол при хора с интелектуални затруднения Фабер, 2010

Алексиева, Милена (2009) Тиймбилдинг – рекреация и екстремност Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009/2

Алексиева, Милена (2009) Приносът на тиймбилдинг за повишаване ефективността на екипни показатели сп. Спорт и наука. 2009/6

Алексиева, Милена (2009) Анализ на преподаването на основните цели на баскетболната игра в началния етап на основната образователна степен Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009/2

Алексиева, Милена (2009) Нормативна база за контрол и оптимизиране на физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-год. баскетболисти сп. Спорт и наука 2009/4

Алексиева, Милена (2009) Влияние на специализирана методика за начално обучение по баскетбол върху физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-годишни момчета

Алексиева, Милена (2008) Установяване на корелационните зависимости между физическите качества на 9-10-годишни деца в етапа на начално обучение по минибаскетбол сп. Спорт и наука, С. 2008/3

Алексиева, Милена (2008) Определяне корелационната структура на физическото развитие и техническата подготвеност на 9-10-годишни баскетболисти сп. Спорт и наука, С. 2008/6

Алексиева, Милена (2008) Историческо развитие, аспекти и специфика на женската агресия в спорта сп. Спорт и наука, С. 2008/5

Алексиева, Милена (2007) Изследване ефективността от прилагане нова методика при усвояването на техническия елемент „дрибъл” в началното обучение по минибаскетбол сп. Спорт и наука 2007/5

Алексиева, Милена (2007) Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол сб. „Кинезиология – 2007”

Алексиева, Милена (2007) Социална и възпитателна роля на туризма в училище Сборник “Туристически и спортни практики в училище”, “Фабер”, В. Търново, 2007

Алексиева, Милена (2007) Анализ на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят”, В. Търново, 2004, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2007

Алексиева, Милена (2006) Анализ на игрови показатели на състезателки от женски баскетболен клуб сп. Спорт и наука 2006/2

Алексиева, Милена (2006) Установяване на моментната физическа дееспособност на ученици от ІІІ клас Сб. ”Физическото възпитание в нашето съвремие”, “Бойка” 2006

Алексиева, Милена (2005) Социално-психологическо проучване на кандидат-студенти за специалностите “Начална училищна педагогика и физическо възпитание” и “Педагогика на обучението по физическо възпитание сборник "Личност, мотивация, спорт"

Алексиева, Милена (2005) Психо-педагогическа характеристика на подвижни игри Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005

Алексиева, Милена (2005) Взаимовръзките между понятията физическо възпитание и човешка инвалидност сб. “Съвременни аспекти на спортното образование”, 2005

Алексиева, Милена (2005) Най-обща характеристика на началното обучение по минибаскетбол в немската система по физическо възпитание и спорт сборник "Педагогика и методика"

Алексиева, Милена (2005) Възпитаване на нравствени качества в часовете по физическа култура сборник "Педагогика и методика"

Алексиева, Милена (2005) Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас сборник "Педагогика и методика"

Алексиева, Милена (2004) Варианти за популяризирането на минибаскетбола в България, заимствани от страни с традиции в развитието му Сборник трудове “Формиране на готовност за оцеляване”

Алексиева, Милена (2004) Анкетно проучване относно баскетболната игра сред 10-11 годишни ученици Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004.

Алексиева, Милена (2003) Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас сборник "Педагогика и методика", 2003

Алексиева, Милена (2003) Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес сборник "Кинезиология 2002”,

Алексиева, Милена (2003) Баскетболът и хандбалът в ученическите игри сборник “Образование и изкуство”

Алексиева, Милена (2003) Изследване мотивацията на кандидат-студенти при избора на професията “учител по физическо възпитание” – анкетно проучване сборник “Образование и изкуство”

Алексиева, Милена (2003) Анализ на игровите действия и индивидуална оценка на състезателите, взели участие във финалния етап на 60-то държавно първенство по баскетбол – мъже сборник "Кинезиология 2002"

Алексиева, Милена (2003) Мястото на баскетбола в училищния спорт сборник “Кинезиология 2002”

Алексиева, Милена (2003) Сравнителен анализ на средните стойности на показатели, характеризиращи активността и стрелковите умения на състезатели по баскетбол сборник “Кинезиология 2002”

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/