Публикации на проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова


Гълъбова, Даринка (2019) Моливко – играя и зная МАТЕМАТИКА. – В: Книга за учителя I група (3-4г.), 416с. (под общата редакция на проф. д-р Даринка Гълъбова). В.Търново: Слово, 2019, с.3 -15, с.75 - 146. ISBN: 978-619-212-050-4 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) МОЛИВКО - играя и зная МАТЕМАТИКА. Познавателна книжка за първа възрастова група (3-4 г.). В.Търново: Слово, 56 с., 2019 ISBN 978-619-212-054-2 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) МОЛИВКО - играя и зная изобразително изкуство. Познавателна книжка за първа възрастова група (3-4 г.). В.Търново: Слово, 56 с., 2019 ISBN 978-619-212-055-9 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) Моливко – играя и зная Математика. Познавателна книжка за втора възрастова група (4-5 г.) В.Търново: Слово, 2019, 56 с. ISBN: 978-619-212-060-03 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) Моливко – играя и зная МАТЕМАТИКА. – В: Книга за учителя II група (4-5г.), 416с. (под общата редакция на проф. д-р Даринка Гълъбова). В.Търново: Слово, 2019, с.3 -15, с.75 - 146. ISBN: 978-619-219-057-3 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) МОЛИВКО - играя и зная изобразително изкуство. Познавателна книжка за втора възрастова група (4-5 г.). В.Търново: Слово, 56 с., 2019 ISBN 978-619-212-062-7 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2018) Моливко – играя и зная Математика. Познавателна книжка за трета възрастова група (5–6 г.). В.Търново: Слово, 2018, 80 с. ISBN: 978-619-212-029-0 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2018) Моливко – играя и зная Математика. Познавателна книжка за четвърта възрастова група (6–7 г.). В.Търново: Слово, 2018, 72 с. ISBN: 978-619-212-034-4 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2018) Моливко – играя и зная МАТЕМАТИКА. – В: Книга за учителя III група (5-6г.), 416с. (под общата редакция на проф. д-р Даринка Гълъбова). В.Търново: Слово, 2018, с.3 -15, с.75 - 146. ISBN: 978-619-212-039-9 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2018) Моливко – играя и зная МАТЕМАТИКА. – В: Книга за учителя IV група (6 - 7г.), 416 с. (под общата редакция на проф. д-р Даринка Гълъбова). В.Търново: Слово, 2018, с.3 - 8, с.83 - 172. ISBN 978-619-212-040-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2017) Ролята на конструктивистката образователна среда при измерването на величини от децата в подготвителните предучилищни групи. – Педагогика, 2017, 6, с.731-740. Print ISSN 0861-3982 , Online ISSN 1314-8540 София: сп.Педагогика

Гълъбова, Даринка (2016) Дидактичен модел „Конструктивна математика за деца“. – Педагогика, 2016, 9, с.1159 – 1173. Print ISSN 0861-3982 Online ISSN 1314-8540 София: сп.Педагогика

Гълъбова, Даринка (2016) Морфодинамиката на развитието на ноосферния интелект или иновационна образователна NDM-парадигма в границите на АЗ-концепцията на математическото моделиране. – Математика Плюс, 2016, 4, с.69 -71. ISSN 0861-8321 Aria София: сп. Математика Плюс

Гълъбова, Даринка (2015) Формиране на математическата компетентност на 3–7- годишните деца чрез пръчиците на Кюизинер. Сб. научни трудове от международна научна конференция "Педагогическо образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 20-21 ноември, 2015г. Втора секция „Предучилищна педагогика”. Ред. Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, Online ISBN 978-619-728-01-9 В.Търново: Ай анд Би

Гълъбова, Даринка (2015) 125 години подготовка на учители по математика в България.- В: Сборник научни трудове "Математика и математическо образование". Proceedings of the Forty Fourth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians SOK “Kamchia”, April 2–6, 2015. с. 119-136. ISSN 1313-3330 2015 София: УИ "Св.Кл.Охридски"

Гълъбова, Даринка (2014) Методът „Мандала“ за синергетично предучилищно образование. – В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 53, серия 6.2, Педагогика и психология, история, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2014, с.106-111. ISSN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”

Гълъбова, Даринка (2013) Педагогическото ателие като перспективна образователна технология във висшето образование. – В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2013, с.17 - 23. ISSN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”

Гълъбова, Даринка (2013) Продуктивни образователни технологии за развиване на професионално-педагогическата компетентност на бъдещите учители. Конкурс "Моите първи педагогически опити" – В: Синергетични модели на образователни технологии във висшето педагогическо образование. Ред. Диляна Крусева. В.Търново: Слово, 2013, с. 7-31 и с.86-151. В.Търново: Слово NSBN 978-954-439-987-0 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2013) Система от перспективни технологии във висшето педагогическо образование в контекста на синергетичния подход. – В: Синергетичният подход във висшето образование върху примери от дидактика на математиката. Ред. Детелин Гинчев. В.Търново: Слово, 2013, с.149 - 212. ISBN 978-954-439-986-3 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Рефлексията в дейността решаване на задачи върху примери от 9 клас. – Математика и информатика, 2012, 2, с.131 – 140 Print ISSN 1310–2230 София: сп.Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2012) Моливко. Детска математика: и в градината, и у дома забавна е като игра (3-4 г.). В.Търново: Слово, 2012, 64 с. ISBN 978-954-439-953-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Дидактически модел „Геометрични конструктори" за развиване на практическа компетентност на студентите за пробуждащо обучение на 3-7-годишните деца - синергетичен аспект. – В:Научни трудове на Русенски университет "А.Кънчев", том 51, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев". 2012, с. 27 - 31. ISBN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев".

Гълъбова, Даринка (2012) Синергетичен модел “Пробуждащо математическо обучение”. – Математика и информатика. 2012, 5, с.416 – 425. Print ISSN 1310–2230 Online ISSN 1314–8532 София: сп. Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2012) Синергетичният подход в системата на университетското педагогическо образование. Сборник научни статии "Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование", Първа книга, Том 1. Международна научна конференция на СУ "Кл. Охридски". Китен, 02-09. 09.2011 /Ред. Емилия Рангелова, Надежда Витанова и др. Габрово: Екс-Прес, 2012, с. 85 - 89. ISBN 978-954-490-335-0 Габрово: Екс-Прес

Гълъбова, Даринка (2012) Педагогическа синергетика. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2012, 210 с. ISBN 978-954-524-879-5 В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2012) Педагогически технологии за управление на самостоятелната работа на студентите - бъдещи детски учители. Сборник научни статии "Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование" от Международна научна конференция на Софийски университет "Климент Охридски". Първа книга. Том 2. Китен, 02-09 септември, 2012. Ред. Емилия Рангелова, Надежда Витанова и др. Габрово: Екс-Прес, с. 285-290. ISBN 978-954-490-336-7 Габрово: Екс-Прес

Гълъбова, Даринка (2012) Цифрите в света на детето - 45 похвата за предучилищна подготовка. – Педагогика, година LXXXIV, 2012, Volume 84 , 2, с. 237 – 246. ISSN Рrint 0861-3982 Online 1314-8540 София: сп.Педагогика

Гълъбова, Даринка (2012) Ръководство за семинарни упражнения по методика на формиране на математически представи в детската градина. В.Търново: Слово, 2012, 183 с. ISBN 978-954-439-967-2 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Моливко. Детска математика: и в градината, и у дома забавна е като игра (5-6 г.). В.Търново: Слово, 2012, 64 с. ISBN 9789544399559 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Моливко. Детска математика: и в градината, и у дома забавна е като игра (4-5 г.). В.Търново: Слово, 2012, 64 с. ISВN 789544399542 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Моливко. Детска математика: и в градината, и у дома забавна е като игра (6-7 г.). В.Търново: Слово, 2012, 64 с. ISBN: 9789544399566 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2011) Методическата компетентност за използване на активни методи в обучението като елемент на професионалната подготовка на учителя по математика. Сборник от национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", Шумен, 13 -14 септември, 2011 г. Ред. Станимир Станев. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с.192 -200. ISBN 978-954-577-603-8 Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Гълъбова, Даринка (2011) Моливко. Моторика за трета възрастова група на детската градина (5-6 г.). Сборник научни трудове "40 години Шуменски университет (1971 - 2011)" от национална конференция с международно участие, Шумен, 13 -14 септември, 2011 г. Ред. Станимир Станев. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 192 - 200. ISBN 978-954-577-603-8 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2011) Моливко. Моторика за втора възрастова група на детската градина (4-5 г.). В.Търново: Слово, 32 с. ISBN: 978-954-439-945-0 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2011) Моливко. Моторика за първа възрастова група на детската градина (3-4 г.). В.Търново: Слово, 16 с. ISBN: 978954439950-4 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2011) Текстови задачи в картинки и игри в подготвителната група в детската градина. Сборник научни трудове "40 години Шуменски университет (1971 - 2011)". от национална конференция с международно участие, Шумен, 13 -14 септември, 2011 г. Ред. Станимир Станев. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с.192 -200. ISBN 978-954-577-603-8 Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Гълъбова, Даринка (2010) Модели на рефлективни практики в обучението на бъдещите учители по математика. Сб. доклади от юбилейна конференция "Синергетика и рефлексия в обучението", Бачиново: 10-12.09.2010. Ред. Асен Рахнев. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски" , 2010, с.126 - 131. ISBN 978-954-423-621-2 Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски"

Гълъбова, Даринка (2010) Интерактивна образователна технология "Числови кръгове".– Предучилищно възпитание, 2010, Год. 58 ( 3 ) с. 14 - 18. ISSN 0204-7004 София:сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2010) Технологията "Учебно портфолио" в университетското обучение по дисциплината "Методика на обучение по математика". – Педагогика, 2010, 5. с.82 - 95. ISSN 0861-3982 (Рrint) 1314-8540 (Online) София: сп. Педагогика

Гълъбова, Даринка (2010) Интегралният подход при изучаване на метрични зависимости в правоъгълен триъгълник.– сп. Математика и информатика, 2010, година ХХХV (LIII) кн. 2. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2009) Модулно-блоково проблемно обучение по дисциплината "Педагогика на математиката" в контекста на модернизация на висшето образование. – Педагогика, 2009, год. ХIX (1 - 2). с.67 – 81. ISSN 0861-3982 (Рrint) 1314-8540 (Online) София: Педагогика, 2009

Гълъбова, Даринка (2009) Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) Първа част. Осева симетрия и нейните свойства. – Математика и информатика, 2009, 4, с.15 - 23. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2009) Иновативна образователна технология «Къща на текстовите задачи» в подготвителна група/клас. – Предучилищно възпитание, 2009, 7. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2009) Интегративните функции на учебното портфолио като форма на организация на учебно-познавателната дейност на студентите–бъдещи учители по математика. – В: "Междупредметните връзки в обучението по математика и информатика". В.Търново: ИВИС, 2009, с. 20- 27. ISBN 978-054-8387-49-1 В.Търново: ИВИС

Гълъбова, Даринка (2009) METHOD OF THE PROJECT FOR INTERACTIVE TRAINING IN MATHAMATICAL DIDACTICS. Proceedings of the 6-th Mediterranean Conference on Mathematics Education, Plovdiv, Bulgaria, 22-26 April 2009. Ed by Asen Rahnev. Plovdiv: University of Plovdiv. рр 375 - 383. ISBN 978-9963-9277-9-1 Пловдив: Университетско издателство "П. Хилендарски"

Гълъбова, Даринка (2009) Иновационни интерактивни методи и техники при работа с учебни помагала по математика (върху примера на дидактична система “Моливко»). – Дом, дете, детска градина, 2009, 5. ISSN: 1312-0580 София: сп. Дом, дете, детска градина

Гълъбова, Даринка (2009) Технологичен интерактивен модел “Сюжетно планиране” на задължително-регламентирана педагогическа ситуация по математика (Тема “Движение в лабиринти”за 6-7-годишни деца). – Предучилищно възпитание, 2009, 8, с. 7 - 14. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2009) Нагледно-действена аритметика по метода на Монтесори. – Начално образование, 2009, 4, с.14 - 23. ISSN 0204-4951 София: сп. Начално образование

Гълъбова, Даринка (2009) Теория и методика на формирането на математически представи у децата от детската градина. В.Търново: Слово, 2009, 270 с. ISBN: 978-954-439-913-9 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2009) Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) Втора част. Ротация и централна симетрия. – Математика и информатика, 2009, 5, с. 7- 16. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: сп. Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2009) Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) Трета част. Транслация. Еднаквости. – Математика и информатика, 2009, 6, с.23 - 29. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: сп. Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2009) Овладяване от студентите на математически трикове за поддържане интереса на учениците към математиката. Сб. от Юбилейна национална научно-приложна конференция,"25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6–7 ноември, 2009 г. Ред. Пл. Легкоступ. Велико Търново: Фабер, 2009, с. - ISBN 978-954-400-472-4 Велико Търново: Фабер, 2009

Гълъбова, Даринка (2009) Концептуален модел “Приказна математика от 3 до 7 г.” за педагогическо взаимодействие в смесена разновъзрастова група. – В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, том 48, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев". с.11 - 18. ISSN 1311-3321 (print) Русе: Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев"

Гълъбова, Даринка (2008) Ръководство за стажант-учители по математика. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2008, 291 с. ISBN 978-954-524-648-7 В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2008) Трансдисциплинарные и синергетические стратегии в высшем образование по методике обучения по математике. Сб. научных статей из научной конференции "Актуальные проблемы дошкольное образование". Ред. Л.Н.Воронецкой, Ш.В.Поздеевой. Беларус: Минск, Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка", 2008, с. 61 - 63. ISBN 978-985-501-653-4 Беларус: Минск, Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"

Гълъбова, Даринка (2008) Развиващи игри с логическите блокчета на Денеш (от теорията към практиката). – Предучилищно възпитание, 2008, 3, с. 5 - 8. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: МОН, сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2008) Синергетична концепция за избор и функциониране на учебните помагала за предучилищно възпитание. – Предучилищно възпитание, 2008, 8, с. - . ISSN 0204-7004 (Рrint) София: МОН, сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2008) Интерактивният метод "Сюжетно планиране" и модернизацията на педагогическото висше образование. - Стратегии на образователната и научната политика, 2008, 4, с.353- 364. ISBN 1310-0270 (print) 1314-8575 (online) София: МОН, сп. Стратегии на образователната и научната политика

Гълъбова, Даринка (2007) МОТОРИКА (6-7 г.). В.Търново: Слово, 2007, 64 с. ISBN: 978-954-439-870-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2007) Математика, диагностика и моторика. – В: Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина (6-7 г.) по всички образователни направления, диагностика и моторика. В.Търново: Слово, 2007, с. 337-387; с. 571- 605; 643-662. ISBN: 978-954-439-890-3 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2007) Семиотични аспекти на математическата подготовка и възпитание. – Педагогически Алманах, 2007, Том 15 (1) с. 168 - 178. Рrint ISSN 1310-358X Оnline 2367-9360 В.Търново: сп. Педагогически Алманах

Гълъбова, Даринка (2007) Методика и модели на ТРИЗ-педагогиката в подготвителна група за училище. Сб. от научно-практическа конференция "125 години предучилищно възпитание", 11-12 април, 2017. Ред.Е.Миновска. Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов". с.107 - 110. ISBN 978-954-912228-4-8 Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов"

Гълъбова, Даринка (2007) Съвременни образователни технологии в границите на синергетичната и синектичната парадигма. Сб. от научно-практическа конференция "125 години предучилищно възпитание", 11-12 април, 2017. Ред.Е.Миновска. Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов". с.13- 23 (пленарен доклад. ISBN 978-954-912228-4-8 Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов"

Гълъбова, Даринка (2007) Дидактични табла "Моливко. Математически въртележки" (5-7 г.) с книга на учителя. В.Търново: Слово, 2007, 54 с. ISBN 955646 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2007) Методика на изучаване на знаците за сравняване на числа в детската градина. Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, В.Търново, 15-17 октомври 2004, Ред. Пл. Легкоступ. В. Търново: УИ «Св. Св. Кирил и Методий», 2007. ISBN 978-954-524-608-1 В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2006) Приложна програма ДЕТМАТ за студенти от спец.ПНУП и ПУПЧЕ по дисциплината Педагогика на математическата култура.Сб. от научно-приложна конференция "Математика, информатика и информационни технологии", посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ. Велико Търново, 12-13.05.2016г. В.Търново: Веста, с. 274-280 В.Търново: Веста

Гълъбова, Даринка (2006) Дизайн на математико-техническото взаимодействие в предучилищна възраст.Сб.от научно-приложна конференция "Математика, информатика и информационни технологии", посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ, В.Търново, 12-13.05.2016г. В.Търново: Веста с.267-273. В.Търново: Веста

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко. Приказна математика за 3-4-годишни деца. В.Търново: Слово, 2005, 96 с. ISBN: 954-439-832-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (3-4 г.). В. Търново: Слово, 2005. 48 с. ISBN: 954-439-830-9 В. Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (4 -5 г.). В.Търново: Слово, 2005, 48 с. ISBN: 954-439-839-2 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2005) Математика (5-6 г.) – В: Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 4-5-годишни деца (трето допълнено издание). Търново: Слово, 2005. с. 335-380 ISBN: 978-954-439-931-3 Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (5-6 г.). В. Търново: Слово, 2005. 48 с. ISBN:954-439-831-7 В. Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко. Книга за учителя за трета възрастова група на детската градина (5-6 г. деца) одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Книга за учителя за ПУВ и подготовка на 6-7 г. деца в подготвителна група/клас в детската градина/ училище. одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група (6-7г.). В.Търново: Слово, 2005, 88 с. ISBN: 978-954-439-805-7 Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Контент – анализ на учебни помагала за подготвителна предучилищна група. Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", май, 2003 г. Педагогика и методика. Ред.Пл. Легкоступ, М. Георгиева и др. В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с.264 - 270. ISBN 954-524-454-2 В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий",

Гълъбова, Даринка (2005) Теоретико-практическата подготовка по математика на студентите от Педагогически факултет. Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", май, 2003 г. Педагогика и методика. Ред.Пл.Легкоступ, М.Георгиева и др. В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с.271-285. ISBN 954-524-454-2 В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2004) Развиващи игри с детски шахмати за пет – седемгодишни деца. Сб. от юбилейна научна конференция "120 години предучилищно възпитание", В.Търново, 2003. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2004, с.403- 408. ISBN 954-439-796-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Честит юбилей на моята рецензентка (проф. д-р Дина Батоева).– Педагогически Алманах.В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2004, Том 12 (1 ) ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2004) Диагностика на готовността на детето за училище. Представяне и методически указания за приложение на тестова система "Вече мога сам" (теоретична част и научна редакция), приложение.– В: Книга за учителя "Моливко. Диагностика за подготвителна група на детската градина "Вече мога сам". В.Търново: Слово, 2004, с. 7- 46, с. ISBN 954 439 807-4 Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Съвременни аспекти на предматематическата подготовка в някои европейски страни. Сб.от научна практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище”, Слово, В.Търново, 2004, с.9-19. ISBN 954-439-803-1 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Логически подход в подготовката на децата за училище. Сб.от научна практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище”. Слово, В.Търново, 2004, с.35 - 44. ISBN 954-439-803-1 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Дидактичната система Моливко – математика и логика (анализи и обобщения от петгодишна апробация). Сб.от научна практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище”, Слово, В.Търново, 2004, с.172- 184. ISBN 954-439-803-1 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Моливко в страната Математика кн.4. (6-7 години). В.Търново: Слово, 2004, 72 с. ISBN 978-954-439-772-2 Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Методика на формиране на елементарни математически представи. В.Търново: Слово, 2003,240 с. ISBN 954-439-781-7 Слово: В. Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Integrative Approach to Introduction of Metric Dependences in Rectangular Triangle. Proceedings of the Third International Conference "Сreativiti in matematics and the education of gifted students'' ICCME&EGS 03, Rousse, Bulgarid, august 3-9, 2003. pp 98 - 100. ISBN 960-8073-10-3 Гърция: Атина

Гълъбова, Даринка (2003) Логика за най-малките. – Педагогически Алманах, 2003, Том 11 (1). с. 188 - 196. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В.Търново: сп. Педагогически Алманах

Гълъбова, Даринка (2003) “Професор д-р Марга Янкова Георгиева”. – В: Професорите на Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2003, с.197. В.Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”

Гълъбова, Даринка (2003) Моливко в страната Математика (6 - 7 г.). В.Търново: Слово, 2003, 72 с. ISBN: 954-439-772-8 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2003) Гълъбова, Д. и др. Книга на учителя в подготвителна група по направления (Математика и др.), 2003. /Веселина Петрова, Радка Гайдова, и др. Първо издание. В.Търново: Слово Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) С Моливко играй и мисли (6-7 г.). В.Търново: Слово, 2003, 96 с. ISBN: 978-954-439-668-8 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2002) Диагностика на математико-познавателните постижения на децата от предучилищна възраст.Сб. от научно-практическа конференция ”Детето на ХХІ век “, В. Търново: Регионален комитет на ОМЕП, с. 43 В. Търново: Регионален комитет на ОМЕП

Гълъбова, Даринка (2002) Методика на формиране на елементарни математически представи у децата в детската градина. В.Търново: Астарта, 2002, 256 с. ISBN 954-91070-4-3 В.Търново: Астарта

Гълъбова, Даринка (2002) Картинни загадки на Моливко. Познавателни и математически тестове (3-4 г.). В.Търново: Слово, 2002, 48 с. ISBN: 954-439-740-Х В. Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2002) Книга за учителя. Моливко. Познавателни и математически тестове за деца от 3-7 г. В.Търново: Слово, 2003, 53 с. ISBN 954 439 755-8 В.Търново: Слово, 2003, 53 с. ISBN 954 439 755-8

Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко в страната Логика (5 – 7 г.). В.Търново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 978-954-439-680-0 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2001) Модел на тестов текущ контрол по Дидактика на математиката. – Математика и информатика, 2001, 2. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: сп.Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2001) Диагностични методи за изследване творческото въображение.– Предучилищно възпитание, 2000, 10, с. 5 - 7. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2001) Изследване устойчивостта на вниманието на децата при интегриране на математически и двигателни дейности. Сб. от Първа научно-приложна конференция на ОМЕП “Здравно възпитание”, В. Търново, 9-10 април, 2001. Ред. Елена Стоева, Антоанета Наумова.. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий" , с.124 - 130. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на писането на цифри от бъдещия първокласник.– Предучилищно възпитание, 2001, 4. ISSN 0204-7004 (Рrint) София, сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на понятието текстова задача в детската градина.– Предучилищно възпитание, 2001, ISSN 0204-7004 (Рrint) София: сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2001) Здравна математика със сапуни и вода - интегративно занимание за 5- 7-годишни деца. Сб. от Първа научно-приложна конференция на ОМЕП “Здравно възпитание”, В. Търново, 9-10 април, 2001-2005. Ред. Елена Стоева, Антоанета Наумова. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий" , 2001, с.124 - 130. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2001) Професионално-практическа подготовка на учителя по математика в средното училище. В.Търново: Фабер, 2001 В.Търново: Фабер .

Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко играй и мисли (3-4 г.). В.Tърново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 954-439-653-5 В.Tърново: Слово

Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко играй и мисли (5–6 г.). В.Търново: Слово, 2001, 88 с. ISBN: 954-439-665-9 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко играй и мисли (4-5 г.). В.Търново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 978-954-439-654-1 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2000) Система за математическа подготовка, ориентирана към умственото развитие на децата от три до седемгодишна възраст. Научна стециалност Методика на обучението по математика (05.07.03) публична защита 01.07.2000 г., Софийски университет "Кл.Охридски", зала 1. Научен ръководител: проф. д-р Георги Христов Бижков Научно жури: Специализиран научен съвет по педагогика (СНСП ) при ВАК, гр. София, председател проф. Димитър Павлов, н.секретар доц. д-р Нели Бояджиева Рецензенти: проф. д-р Марга Янкова Георгиева, проф. Дина Батоева

Гълъбова, Даринка (2000) Математическа подготовка на децата за училище. В.Търново: Слово, 2000, 128 с. ISBN 954 439643-8 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2000) Математика в игри за детската градина. В.Търново: Слово, 2000, 152 с. ISBN 954-439-642-X В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (1999) Пропедевтика на понятието текстова задача.– Педагогически Алманах, 1999, Том 7 (1) ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В.Търново: сп. Педагогически Алманах

Гълъбова, Даринка (1994) Фабрика за преобразуващи машини или за операторите в детската градина.Сб. резюмета от доклади от Трета национална научнопрактическа конференция "Учебници и учебни помагала по математика 1. - 4. клас", Стара Загора, 11-12 май, 1994 г. Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева", с.20 -21 Стара Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева"

Гълъбова, Даринка (1994) Автодидактични игри и упражнения за развиване на пространствено-схематичното мислене на шест- седемгодишните деца.Сб. резюмета от доклади от Трета национална научнопрактическа конференция "Учебници и учебни помагала по математика 1. - 4. клас", Стара Загора, 11-12 май, 1994 г. Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева", с.21 -23 Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева"

Гълъбова, Даринка (1993) Диагностични аспекти за формирането на математически представи у децата в детската градина. Сб. от Международна научна конференция "Хуманизиране на педагогическия процес", Благоевград, 14-15 май, 1993 г. Ред. доц.Магдалена Глушкова и др. Благоевград: Офсетова печатна база при БСТ, 1993, с. 82 - 83. Благоевград: Офсетова печатна база при БСТ

Гълъбова, Даринка (1990) Фактори, определящи развиващия характер на предматематическото обучение.Сб. от научно-практическа конференция "Развиващи функции на учебния процес в детската градина" на ВТУ и СУ, Велико Търново: 31 май- 1 юни, 1990, Ред. проф.д-р Елка Петрова и др. В.Търново, с.124-126. Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/