Публикации на гл.ас. д-р Момчил Младенов Минчев


Младенов, Момчил (2019) Цар Иван Александър и развоят на гражданската война във Византия през 1343-1344 г. - сб. Търновска книжовна школа-пространства на паметта. Т. 11. Единадесети международен симпозиум Велико Търново, 26-29 октомври 2017 г. отг. редактор Ив. Лазаров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 480-488 ISBN 978-619-208-181-2

Младенов, Момчил (2018) Северните "варвари", Хемус и византийската периферия през ХІІ век. Известия 2017. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2018, т. V, с. 22-29. ISSN 2367-783X

Младенов, Момчил (2018) "Българската анонимна хроника" за смъртта на синовете на цар Иван Александър. Годишник на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, І (ХХХІІІ), 2017, Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. Отг. Ред. Пламен Павлов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 263-274 ISSN 2603-3534.

Младенов, Момчил (2018) Славяните между Византия и България в края на VІІІ век Епохи, 2015 (2018), XXIII(2), с. 311-320. Print ISSN 1310-2141

Младенов, Момчил (2017) Щрих към историята на монашеския център в Парория. сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново, 31 октомври 2016 г. Съст. Николай Кънев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. XI, с. 94-99 ISBN978-619-208-125-6

Младенов, Момчил (2017) Българското черноморие през ХІV век - контактна зона на православие и католицизъм. Сб. от Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“ Велико Търново 23 – 24 октомври 2015 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. V, с. 208-219 ISSN 1314-4065

Младенов, Момчил (2017) Двама византийски императори под стените на Ловеч Известия 2016. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2017, т. IV, с. 20-26 ISSN 2367-783X

Младенов, Момчил (2017) Политиката на император Михаил VІІІ Палеолог в Средиземноморието In: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. И. Дончева, И. Мандова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. IX, бр. 1. с. 438-450. ISSN 978-619-208-128-7 COBISS.BG-ID 1284944100

Младенов, Момчил (2017) Цар Самуил в Централна и Южна Гърция. Епохи, 2017, ХХV(2), с. 432-437. Print ISSN 1310-2141

Младенов, Момчил (2016) Българското царство и сражението при Пелагония през 1259 г. Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възстановяване на Българската патриаршия. Великите Асеневци. Рецензент Иван Тютюнджиев. Велико Търново: Абагар, 2016, с. 242-247. ISBN 978-619-168-175-4 COBISS.BG-ID 1285201636

Младенов, Момчил (2016) Пропаганда и история в епохата на хан Крум. Епохи, 2016, ХХІV(1), с. 49-56, Print ISSN 1310-2141

Младенов, Момчил (2016) Старопланинският регион и византийско-печенежките отношения през втората половина на ХІ век. Известия 2015. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Габрово: Фабер, 2016, т. III, с. 32-45, ISSN 2367-783X

Младенов, Момчил (2016) Старата столица в житейския път на академик Васил Гюзелев Епохи, 2016, ХХІV(2), с. 171-176. Print ISSN 1310-2141 COBBIS.BG-ID 1284568804

Младенов, Момчил (2016) За локализацията на славянското племе Верзити Епохи, 2016, ХХІV(2), с. 230-235. Print ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID 1284572388

Младенов, Момчил (2015) Старопланинският регион и походът на император Исак ІІ Ангел през 1190 г. Известия. 2014. Регионален исторически музей Габрово. Велико Търново: Фабер, 2015, т. II, с. 78-89. ISSN 2367-783X

Младенов, Момчил (2015) Silva Bulgarorum: щрихи към пространството и хората през Второто българско царство (края на ХІІ-ХІV век). Сб. от Четвърта международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 18–20 октомври 2013 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2015, т. IV, с. 82-94 ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1276575716

Младенов, Момчил (2015) Срещата на Патриарх Евтимий с император Йоан V Палеолог: проблеми на хронологията. Сб. от Десети юбилеен международен симпозиум „Търновска книжовна школа“, Търновската държава на духа, Велико Търново, 17-19 октомври 2013 г. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, т. Х, с. 584-592. ISBN 954-524-339-2 (Т10)

Младенов, Момчил (2014) Император Йоан VІІІ Палеолог и Фераро-Флорентинският събор (1438-1439). Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново, 30 октомври 2012 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, т. VII, с. 65-83. ISBN 978-954-524-943-3

Младенов, Момчил (2013) Светът на един византийски сановник от ХV век. сб. от научна конференция „България, българите и Европа - Мит, история, съвремие“, Велико Търново, 28 октомври 2011 г. Ред. Борис Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, т. VІ, 2013, с. 117-124. ISBN 978-954-524-930-3

Младенов, Момчил (2013) Папството в Авиньон, Византия и България. Сб. от Трета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2013, т. ІІI, с. 65-79. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1263792868

Младенов, Момчил (2012) Каталонската експедиция на Балканите в началото на ХІV век. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“ (в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов), Велико Търново, 27 октомври 2010 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, т. V, с. 165-176 ISBN 978-954-524-844-3.

Младенов, Момчил (2012) Константинополската патриаршия, Римската църква и съборът в Базел (1431-1449): Въпросът за Унията. Епохи, 2011 (2012), ХІХ (1), с. 73-93. Print ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID1251882212

Младенов, Момчил (2011) Някои аспекти от балканската политика на Шарл І д`Анжу. Сб. от Втората международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“. Велико Търново, 23–24 октомври 2009 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. ІІ, с. 81-89. ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1244936164

Младенов, Момчил (2011) Търновска България в антиосманските планове на Венеция през 1362 г. Сб. от Девети международен симпозиум „Търновска книжовна школа“. (Търново и идеята за Християнския универсализъм ХІІ-ХV век), Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, т. ІХ, с. 540-544. ISBN 954-524-339-2 (T9). COBISS.BG-ID 1248773860

Младенов, Момчил (2011) Византия и Папството през първата четвърт на ХІV век. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, (Доклади от международна научна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев, „България, земя на блажени….“, Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазаров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, т. ІV, с. 255-262. ISBN 978-619-208-125-6

Младенов, Момчил (2009) Отражението на Лионската уния от 1274 г. в някои старобългарски книжовни паметници. Епохи, 2007 (2009), ХV(1-2), с. 101-112. Print ISSN 1310-2141

Младенов, Момчил (2009) Българската Църква и Лионската уния от 1274 г. Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“ (В памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков), Велико Търново 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, т. ІІІ, с. 171-179. ISBN 978-619-208-125-6

Младенов, Момчил (2008) Петър Делян и Алусиан: за “кралските знаци” в средновековна България. Епохи, ХVІ, 2008 (2011), ХVІ (1-2), с. 65-73. Print ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID 1236900068

Младенов, Момчил (2007) Светци и мощи в средновековна България и Франция (Х–ХІV в.) (Търново и Орлеан). Сб. от Осми международен симпозиум „Търновска книжовна школа“. (Св. Евтимий, Патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа). Велико Търново, 14-16 октомври 2004 г. Отг. ред. Г. Данчев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, т. VІІІ, с. 593-606 ISBN 954-524-339-2 (T8)

Младенов, Момчил (2007) Сведения за България в анонимен географски трактат от втората половина на ХІІІ век. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“. Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 133-140. ISBN 978-954-524-586-2. COBISS.BG-ID-1228475620

Младенов, Момчил (2005) Император Йоан VІІ Палеолог (1390 г.) и българските земи. Епохи, 2003, (2005), ХІ(1-2), с. 189-196. Print ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID 1181287396

Младенов, Момчил (2005) Смъртта на цар Калоян. Сб. Рискът от смъртта на Балканите и в Европа. (Материали от ХVІІІ ателие на мрежата за научно и техническо сътрудничество в областта на европейската Етнология и Историография F.E.R. – Eurethno към Съвета на Европа). Ред. М. Иванова, С. Фурние, Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 95-103. ISBN 954-524-448-8.

Младенов, Момчил (2005) Калояновият пръстен. В: Одринската битка от 1205 година. Съст. и ред. В. Гюзелев. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2005, с. 75-84. ISBN 954-07-2143-1. COBISS.BG-ID 1043340772

Младенов, Момчил (2005) Светска и духовна власт в Европа и света (Историко-хронологически справочник) Велико Търново: Ровита, 2005, 416 с. ISBN 954-8914-18-2 COBISS.BG-ID 1243840484

Младенов, Момчил (2004) Един дунавски град на цар Иван Срацимир. Сб. Черно море между Изтока и Запада. Река Дунав мост между народи и култури. ІХ Понтийски четения Варна, 16–17 май 2003 г. Ред. С. Панова, В. Вълканов, В. Лозанова. Варна: АСИ, 2004, с. 355–361. ISBN 954-9336-02-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/