Публикации на проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова


Мутафова, Красимира (2019) Троян. Документи, открития, събития, личности. Съставители Е. Авджиева, Д. Вутова. Троян: Издателство „Фабер“, 2018, 594 с. – Музейното списание, година VI/ 6, 2019, В. Търново: Издателство „Фабер“, 2019, ISSN: 2367-5349. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2019) Правната концепция за зиммите, правомощията на православната църква и османската власт (по османски документи от ХVІІ и ХVІІІ век). – В: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Международна научна конференция, Велико Търново, 09–10 ноември 2018 г. Велико Търново : Издателство „Фабер“, 2019, с. 317–337, ISBN 978-619-00-0946-7. В. Търново

Мутафова, Красимира (2019) Review of: Troyan. Documents, discoveries, events, personalities. Compilers E. Avdzhieva, D. Vutova. Troyan: Faber Publishing House, 2018, 594 p. – сп. Епохи, 2019, Т. 27, бр. 1, с. 254–261. ISSN: 1310 – 2141 (print), ISSN: 2534 – 8418 (online). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2019) Ислям и християнство в Севлиево (Серви/Селви) в османската документация от ХVІ–ХVІІІ в. (За някои спорни въпроси относно ранната история на града). – Известия на Регионален исторически музей –Велико Търново, Т. 33. Велико Търново, 2019, с. 291–311. ISSN 0861–5888. Севлиево

Мутафова, Красимира (2019) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за десети клас. Авторски колектив: М. Палангурски, Ив. Лазаров, Кр. Мутафова, Ив. Русев, Л. Стоянов, В. Стойчева, Ю. Симеонова. София: ИК „Рива“ АД, 2019 (с. 87–113). ISBN 978-619-225-106-2. София

Мутафова, Красимира (2019) Православни структури на Балканите през XVII–XVIII в. – В: Андреев, Стефан, Мария Калицин, Красимира Мутафова. Православни структури на Балканите през ХVІІ – ХVІІІ век. (Съгласно документи от Истанбулския османски архив). Велико Търново: Издателство „Абагар“, 2019, с. 50–108. ISBN 978-619-168-228-7 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2019) Православни структури на Балканите през ХVІІ – ХVІІІ век. (Съгласно документи от Истанбулския османски архив). Велико Търново: Издателство „Абагар“, 2019, 672 с. (с. 50–108, студия – авторски текст, съавторство в теоретичната част и показалците, превод на 73 документа). ISBN 978-619-168-228-7. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2018) Сведения за църковни вакъфи през XVIII в. в османски документи от фонда „Пископос калеми“. – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. Варна, 2018, с. 201-216. ISSN 2534-9244. Индексиран сборник, включен в базата данни RePEc (Research Papers in Economics) Варна

Мутафова, Красимира (2018) Вера Мутафчиева – явление в българската наука. – сп. Епохи, 2018, Т. 26, бр. 1, с. 123–142. ISSN: 1310 – 2141 (print), ISSN: 2534 – 8418 (online). В. Търново

Мутафова, Красимира (2018) Османски извори за Севлиево и Севлиевско (превод на откъси от муфассал дефтери от 1516/17, 1613/14 и тапу тахрир дефтери за събиране на данъците авариз-и диванийе и текялиф-и йорфийе от 1641/1642–1646 г.) – В: Подбрани османски извори за Севлиево и Севлиевска каза. Съставители Хр. Темелски и Ст. Андреев. Севлиево, 2018, с. 44–69, 149–209, 217–233, 301–303, 333–335. ISBN 978-954-8455-98-5. Севлиево

Мутафова, Красимира (2018) Троян и Троянско в османската документация от XV–XVII век (Селищна мрежа, демографски и етнодемографски облик на населението, православие и ислям, антропонимия и стопанска характеристика). – В: Троян. Документи, открития, събития, личности. Съставители Е. Авджиева, Д. Вутова. Троян: Издателство „Фабер“, 2018, с. 131–211. ISBN: 978-619-00-075. COBISS.BG-ID - 1285820388. В. Търново

Мутафова, Красимира (2018) Спорове между католици и православни в Сараево през XVII в. в османски документи от „Пископос калеми“ (към конфесионалната история на Босна преди и след османското завоевание) – Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Година I (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. Велико Търново, 2018, с. 417-448 . ISBN: 92603-3534. В. Търново

Мутафова, Красимира (2017) Православни архиереи, свещеници, енориаши в османски документи от фонда “Пископос калеми”. // Балканите – език, история, култура. Т. 5. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 257–270. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2017) Стопанска характеристика на Троянския регион през XVI – XVII век: традиционни поминъци и външни влияния (по данни на османски документи от периода). – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т. 2. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Варна, 2017, с. 264-287. ISSN 2534-9244. COBISS.BG-ID 1283840996. Варна

Мутафова, Красимира (2017) Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV–XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и редакция Ст. Първева, О. Тодорова. София: ИК “Гутенберг”, 2016, 731 с. – сп. Епохи, 2017, Т. 25, бр. 2, с. 492-499. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2016) Средновековни крепости в региона на Ловеч и Троян в османски документи от XVI век. – В: Великите Асеневци : Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на българската патриаршия. Велико Търново : Издателство „Абагар“, 2016, с. 537-557. ISBN 978-619-168-175-4.COBISS.BG-ID 1285201636. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2015) Топоси на градското пространство в османската документация от ХVІ–ХVІІ век (на примера на Търново, Никопол и Враца). – В: Балканите – език, история, култура. Т. 4. Издателство „ИВИС“, Велико Търново, 2015, с. 39-62, ISSN 1314-4065, COBISS.BG-ID 1276560612. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2015) Балканите – език, история, култура. Т. 4. Велико Търново: Издателство "Ивис", 2015, 630 с. ISSN 1314-4065 (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, А. Петрова, Ц. Иванова, Г. Георгиева, Д. Симеонов, Д. Буша, З. Абаджъ). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2015) Пришълците: динамика на миграциите, социален статус и адаптация (на примера на османски регистрови данни от ХVІ–XVII в. относно Никополски санджак). // Епохи, 2015, Т. XXII/ кн. 1, с. 195-2011, ISSN 1310-2141. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2015) Предговор на Сборник Балканите – език, история, култура : Четвърта международна научна конференция Велико Търново 18-20 октомври 2013. Т. 4. / Ред. колегия Красимира Мутафова, Анастасия Петрова, Стела Дерменджиева, Ценка Иванова, Надежда Христова, Гергана Георгиева, Димитър Симеонов, Даниела Буша, Зейнеб Абаджъ. – Велико Търново : Издателство "Ивис", 2015, с. 13-24. ISSN 1314-4065 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2014) Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. В. Търново: Издателство "Фабер", 2014, 792 с. ISBN 978-619-00-0176-8 (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2014) Предговор на сборник Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време : Сборник с материали от Интензивна програма „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време”, Велико Търново, 12–23 май 2013 г. и 11–22 май 2014 г. Т. 3. / Красимира Мутафова, Надежда Христова, Ивелин Иванов, Гергана Георгиева. – Велико. Търново: „Фабер”, 2014, с. 21-25. ISBN 978–619–00–0176–8 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2014) Ethno-demographic Character of the Bulgarian Cities in Ottoman Registers of the 16th Century. Topoi of Urban Space: Tarnovo and Nikopol. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Сборник с материали от Интензивна програма „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“ (Велико Търново 12–23 май 2013 г. / 11–22 май 2014 г.). Т. 3. Велико Търново : Издателство „Фабер“, 2014, с. 332–357, ISBN 978-619-00-0176-8, COBISS.BG-ID 1272060644. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2014) Prishaltsite (the new-comers): Social Status and Adaptation (according to Ottoman Register Data from the 16th–17th Centuries Regarding the Sancak of Nikopol) – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Сборник с материали от Интензивна програма „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време” (Велико Търново 12–23 май 2013 г. / 11–22 май 2014 г.). Т. 3. Велико Търново : Издателство „Фабер“, 2014, с. 410–427, ISBN 978-619-00-0176-8, COBISS.BG-ID 1272060644. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) БАЛКАНИТЕ – ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА. Т. 3. Велико Търново, Издателство „ИВИС”, 2013, 607 с. // сп. Балканистичен форум, 2013, кн.3, с. 281–285. Благоевград

Мутафова, Красимира (2013) Балканите – език, история, култура. Т. 3. Велико Търново: Издателство "Ивис", 2013, 607 с. ISSN 1314-4065 (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, А. Петрова, Ц. Иванова, Д. Буша, З. Абаджъ). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) Еврейската общност в Никопол и Плевен – опит за съпоставително изследване. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвременност. Научна конференция ’28 октомври 2011 г. Т. VІ, Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 143–161. ISBN 978-954-524-930-3. COBISS.BG-ID - 1265734372. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) Балканските мостове на познание (Балканите – език, история, култура (ІІ) // Балканите – език, история, култура. Т. 3. Велико Търново : Издателство „ИВИС“, 2013, с. 17–35, ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID - 1263915748. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) Османски документи от „Пископос калеми“ за взаимоотношенията централна – местна османска власт – православна църква. – В: Балканите – език, история, култура. Т. 3. Велико. Търново : Издателство „ИВИС“, 2013, с. 82–91, ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID - 1263915748. Велико. Търново

Мутафова, Красимира (2013) Религия и идентичност (християнство и ислям) по българските земи в османската документация от ХV–ХVІІІ век. Велико Търново : Издателство “Фабер”, 2013, 376 с., ISBN 978-619-00-0009-9. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) Предговор на сборник Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време : Сборник с материали от Студентска кръгла маса : Интензивна програма "Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време" : Велико Търново 12–13 май 2012 г. Т. 2. / Красимира Мутафова, Надежда Христова, Ивелин Иванов, Гергана Георгиева. - Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2013, с. 15–22. ISBN 978-954-400-920-5. COBISS.BG-ID 1258138852. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 2. Велико Търново: Издателство "Фабер", 2013, 315 с., ISBN 978-954-400-920-5 (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) Балканите – език, история, култура. Т. 3. Велико Търново: Издателство "Ивис", 2013, 607 с. ISSN 1314-4065 (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, А. Петрова, Ц. Иванова, Д. Буша, З. Абаджъ). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) Предговор на Сборник Балканите – език, история, култура : Трета международна научна конференция Велико Търново 14-15 октомври 2011. Т. 3. / Ред. колегия Красимира Мутафова, Анастасия Петрова, Стела Дерменджиева, Ценка Иванова, Надежда Христова, Даниела Буша, Зейнеб Абаджъ. – Велико Търново : Издателство "Ивис", 2013, с. 13-14. ISSN 1314-4065 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) Балканите между християнството и исляма: антропонимия и идентичност през ХVІ в. – В: Сб. Междукултурен диалог и образование на Балканите и в Източна Европа : трета научна конференция [16.11.2012 г.]. Велико Търново : Издателство „ИВИС“, 2013, с. 44–66. ISBN 978-954-2968-55-9. COBISS.BG-ID 1262839780. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2012) Мутафова, Красимира. Търново и Търновска каза през XV–XIX в. – В: Мутафова, Красимира, Мария Калицин. Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи. Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена. Отговорен редактор Ст. Андреев. Второ преработено и допълнено издание. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, с. 29–79, ISBN 978-954-524-871-9. COBISS.BG-ID 1250397412. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2012) Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 1. Велико Търново: Издателство "Фабер", 2012, 478 с. ISBN 978-954-400-721-8 (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2012) Предговор на сборник Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време : Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси Жеравна 12–13 май 2009 г., Велико Търново 15–16 октомври 2010 г. Т. 1. / Красимира Мутафова, Надежда Христова, Ивелин Иванов, Гергана Георгиева. - Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2012, с. 15–16. ISBN 978-954-400-721-8. COBISS.BG-ID 1250887908. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2012) Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи. Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена. Второ преработено и допълнено издание. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, 476 с., (авторски текст: 29–79, 98-232, 338-340, 364-366, 369-372, 377-379, 384-392, 394-399) ISBN 978-954-524-871-9. COBISS.BG-ID 1250397412. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2012) Между еретичното и каноничното: павликяните в българските земи през ХVІ–ХVІІ в. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време, Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси Жеравна 12–13 май 2009 г., Велико Търново 15–16 октомври 2010 г. Велико Търново : Издателство „Фабер“, 2012, с. 317–331, ISBN 978-954-400-721-8. COBISS.BG-ID 1250887908. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2012) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. Авторски колектив: Й. Андреев, Е. Стателова, Кр. Мутафова, П. Петков, Т. Мишев. София : ИК „Кръгозор“. Последно обновяване. Одобрен от МОН, 2012, авторски текст с. 111–162, ISBN 978-954-771-281-2. COBISS.BG-ID 1249610980. София

Мутафова, Красимира (2012) История на България. Помагало за кандидат-студенти и зрелостници. Второ преработено и допълнено издание, Варна : Издателство „Славена“, Електронно издание, 2012, с. 7–188, ISBN 978-954-579-618-0. Варна

Мутафова, Красимира (2012) In memoriam professoris Iordani Andreevi. – сп. Епохи, год. XIX (2011), кн. №1, Велико Търново, 2012, с. 9–15, ISSN 1310 – 2141. COBISS.BG-ID - 1120927204. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2011) „Трансплантираният Анадол?“: нови регистрови данни за Османпазарска каза. – В: Балканите – език, история, култура. Т. 2. Велико Търново : Издателство „Ивис“, 2011, с. 90–103. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID - 1244937444. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2011) За комплексния анализ на приписките (начални бележки). – Във: Факти и мистификации в старите текстове. Съст. и предговор Б. Христова, Е. Узунова. София : ИК „Гутенберг“, 2011, с. 47–59. ISBN 978-954-523-115-5 (Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“); ISBN 978-954-617-119-1 (ИК „Гутенберг“). COBISS.BG-ID1239721956. София

Мутафова, Красимира (2011) Мистичните братства на хетеродоксните мюсюлмани в религиозния живот и конфесионални отношения в Румелия през XV–XVI в. – сп. Епохи, год. XIX (2011), кн. №2, Велико Търново, с. 201–236, ISSN 1310 – 2141. COBISS.BG-ID - 1120927204. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2011) Сборник Балканите – език, история, култура : Втора международна научна конференция Велико Търново 23-24 октомври 2009. Т. 2. / Ред. колегия Красимира Мутафова, Анастасия Петрова, Стела Дерменджиева, Ценка Иванова, Надежда Христова. – Велико Търново : Издателство "Ивис", 2011, 463 с. ISSN 1314-4065 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2009) Река Дунав – „наша“ историко-географска културна граница? – В: България, българите и Европа – мит, история, съвременност. Материали от научната конференция, организирана от ИЮФ,’31 октомври 2008 г. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 479–497. ISBN - 978-954-524-713-2. COBISS.BG-ID - 1267151076. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2009) Никопол в османските регистри от ХVІ в. – В: „България, земя на блажени…“ in memoriam professoris Iordani Andreevi. Сб. с материали от Международната конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев. Велико Търново : Издателство „Ивис“, 2009, с. 514–534. ISBN 978-954-8387-55-2. COBISS.BG-ID - 1230538724. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2009) Антропоними на православното население в Търново и Търновско в османски документи от ХVІ в., незасвидетелствани в ономастичната справочна литература. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 9, Велико Търново : Издателство „ИВИС“, 2009, с. 85–106. ISBN 978-954-8387-31-6. COBISS.BG-ID - 1230440932. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2009) ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БАЛКАНИТЕ – ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА“ (Великотърновски университет, 23–24 октомври 2009 г.), сп. Проглас, кн. 2, 2009, с. 191-192. ISSN 0861 7902. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2009) Извори за историята на град Омуртаг. Т. 1. Османски документи ХV–ХVІІІ в. Встъпителна студия, превод, коментар и показалци. Велико Търново : Издателство “Фабер”, 2009. 355 с., (авторски текст: 29-56, 199-202, 216-223, 236-239, 257-259) ISBN 978-954-400-094-3. COBISS.BG-ID1231598052. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2008) Възможности за изследване на българската история през ХV–ХVІІ в. в Истанбулския османски архив. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Материали от научната конференция, организирана от ИЮФ, ноември 2006 г., Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 141–155. ISBN 978-954-524-586-2 (т. 1). COBISS.BG-ID 1228475620. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2008) “The Danube – “Our” Northern Border” – report, presented at the 6th roundtable: “Water as the Historical Scene for the Alliance of Civilization” of the Regional Process of the 5th World Water Forum, 08-09 November, 2008, Istanbul, TURKEY (co-author S. Dermendzhieva) Istanbul

Мутафова, Красимира (2008) Балканите – език, история, култура. Т. 1. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 501 с. ISBN 978-954-638 (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, А. Петрова, Ц. Иванова). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2008) The Dual Sanctuaries on the Balkans and the Confessional Co-existence between Christians and Moslems. – Internatiomal conference entitled “Sharing Sacred Space: Religion and Conflict Resolution.” – February 14–15, 2008, The Center for the Study of Democracy, Toleration and Religion (CDTR) and the Center for the Study of Human Rights (CSHR) at Columbia University, USA Columbia University, USA

Мутафова, Красимира (2008) Доброволните помюсюлманчвания в Османската империя през последната четвърт на ХVІІ – 30-те години на ХVІІІ в. – В: Етнически и културни пространства на Балканите. Част. 1. Минало – исторически ракурси. Сборник в чест на проф. дин Цветана Георгиева. София : УИ „Св. Климент Охридски“, 2008, с. 340–382. ISBN 978-954-07-2713-4 (Ч.1). COBISS.BG-ID 1231072996. София

Мутафова, Красимира (2008) Санкциониране на посегателства срещу физическата неприкосновеност и честта на личността в законодателствата на османските султани от ХV–ХVІ в. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвременност. Т. 2, Материали от научната конференция, организирана от ИЮФ, ’31 октомври 2007 г., Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 244–252. ISBN - 978-954-524-660-9. COBISS.BG-ID - 1228475620. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2008) Търновската митрополия в османски документи от ХVІІІ в. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, Т. ХХІІІ, 2008, с. 235–246. ISSN 1313-6690 COBISS.BG-ID 1180499940. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2008) Утраквистичните светилища, посветени на Саръ Салтък на Балканите и кодът на конфесионално съжителство. – В: „Балканите – език, история, култура“ (Материали от международната научна конференция (2007), Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 280-290. ISBN978-954-524-636-4. COBISS.BG-ID1229435620. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2008) Сборник Балканите – език, история, култура : Международна научна конференция Велико Търново 13-15 април 2007. Т. 1. / Ред. колегия Красимира Мутафова, Анастасия Петрова, Стела Дерменджиева, Ценка Иванова, Надежда Христова. – Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 501 с. ISBN 978-954-636-4. COBISS.BG-ID1229435620. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2007) Възможности за изследване на българската история през XV – XVII век в Истанбулския османски архив. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Материали от научната конференция, организирана от ИЮФ, ноември 2006 г., Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 141-155, ISBN 978-954-524-586-2. COBISS.BG-ID 1228475620 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2007) История на България. Помагало за кандидат-студенти и зрелостници. Второ преработено и допълнено издание. Варна : Издателство „Славена“, 2007, 342 с., с. 7–188 (авторски текст), ISBN 978-954-579-618-0. COBISS.BG-ID 1243712484 Варна

Мутафова, Красимира (2007) The Cult of the Saints in the Alevi Villages of Yablanovo (Alvanlar), Malko Selo (Küçükler) and Mogilets (Veletler) in Bulgaria. – In: 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi şoleni. Ankara, 2007, s. 249–259. ISBN 978-975-507-220-3. Ankara

Мутафова, Красимира (2007) Павликянски селища в османски документи от ХVІ в.: антропонимия и идентичност. – В: Историята и книгите като приятелство. Сб. в памет на Митко Лачев. Съставители: Н. Данова, Св. Иванова, Хр. Темелски. София: Издателство „Гутенберг“, 2007, с. 147–174. ISBN 978-954-617-024-8. COBISS.BG-ID 1244220900. София

Мутафова, Красимира (2006) Павликянски селища в Централна Северна България в османски документи от ХVІ в. – В: Етнологията вчера, днес, утре. Изследвания, посветен на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 479–493. ISBN - 954-524-510-7; 978-954-524-510-7. COBISS.BG-ID - 1046063076. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2005) Ислямските секти и ордени в Османската империя в съчинения на западноевропейски автори от ХVІ–ХVІІ в. – сп. Епохи, г. ХІ, кн.1–2, 221–237 (Материали от международната научна конференция „Средновековна Европа и Балканите“ в памет на доц. д-р Борислав Примов и доц. д-р Георги Първев, ’14 –15 ноември 2003 г.). ISSN - 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2005) The Centres of Islamic Mysticism in Rumili in the Relations between Muslims and Christians during the 15th –16th centuries. – In: Uluslararası Osmanlı ve Cumhuiyet Dönemi Türk-Bulgar Ilişkeleri Sempozyumu 11-13 Mayıs 2005, Eskişehir. Bildililer kitabı, Istanbul, 2005, s. 325–335. ISBN 975-6881-04-06. Istanbul

Мутафова, Красимира (2005) История на България. Помагало за кандидат-студенти и зрелостници. 320 с., с. 7–188 (авторски текст), ISBN 954-579-425-9. COBISS.BG-ID 1043497700. Варна

Мутафова, Красимира (2003) Култът към светците в алианските села Ябланово, Малко село и Могилец. – В: Град Омуртаг и Омуртагския край. История и култура. Т. 2. Съст. Ив. Радев, М. Тошев. Велико Търново : Издателство „Фабер“, 2003, с. 324–356. ISBN 954-775-255-3. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2003) Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи. Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена. Отговорен редактор Ст. Андреев). УИ „Св. св. Кирил и Методий“. 384 с. (с. 24-54, 64-219, 290-292 авторски текст). ISBN 954-524-384-8. COBISS.BG-ID 1042402020. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2003) Бившият столичен център Търново в османотурски документи от ХVІ век. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д. и. н Йордан Андреев. ’14–15 май 1999 г. Ред. К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. УИ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, 2003, с. 578–596. ISBN - 954-524-349-X. COBISS.BG-ID - 1041143012. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2003) Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д. и. н Йордан Андреев. ’14–15 май 1999 г. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“. 640 с. ISBN - 954-524-349-X. COBISS.BG-ID - 1041143012. (Сборник. Ред. колегия К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2002) Osmanlı Imparatorluğu’ndaki Derviş Kardeşlik Cemiyetleri ve Tarikatları ile Tırnova. – In: Türkler. Cilt, 10. Ed. K. Çiçek, S. Koca. Ankara : YENİ TÜRKİYE YAYINLARI, 2002, s. 568–578. Ankara

Мутафова, Красимира (2002) Старопрестолният Търнов в османотурската книжнина (ХV–ХVI век). Велико Търново : Издателство „Faber“, 2002, 344 с. ISBN 954-775-078-Х. COBISS.BG-ID 1038680292. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2002) Поданикът – християнин, мюсюлманин, чужденецът и законът в Османската империя през ХVI в. – В: Човекът и законът – минало, настояще, бъдеще. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2002, с. 16–47. ISBN 954-524-316-3. В. Търново

Мутафова, Красимира (2002) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. Авторски колектив: Й. Андреев, Е. Стателова, Кр. Мутафова, П. Петков, Т. Мишев. (авторски текст с. 111–162). София: ИК „КРЪГОЗОР“, ISBN 954-771-042-7. COBISS.BG-ID 1041145828. София

Мутафова, Красимира (2001) Още за историята на Троянския манастир. – Духовна култура, 2001, кн. 1, с. 22–29. ISSN 0324-1173. COBISS.BG-ID 1155952356. София

Мутафова, Красимира (2001) Средища на ислямския мистицизъм в старата столица Търново. – В: История на мюсюлманската култура по българските земи. Т. 7. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 2001, с. 409–447. ISBN 954-8872-31-5. COBISS.BG-ID 1037721316. София

Мутафова, Красимира (2001) Българите в османската правна система (втората половина на ХV –ХVI в.) – В: България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от международната научна конференция в памет на доц. Христо Коларов. ’30-31 октомври 1998 г. Ред. Й. Андреев, Кр. Мутафова, М. Младенов. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 261–281. ISBN - 954-524-280-9. COBISS.BG-ID - 1038425060. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2001) Historical Accounts of the Halveti Shaykh Bali Efendi of Sofia in a Newly Discovered Vita Dating from the Nineteenth Century. – In: Islam and Christian-Muslim Relations. Great Britain, Vol. 12, № 3, July, 2001, pp. 339–353, ISSN 0959-6510 (print), 01/030281-01 (online). Great Britain, Cambridge

Мутафова, Красимира (2001) България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от международната научна конференция в памет на доц. Христо Коларов. ’30-31 октомври 1998 г. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2001, 654 с. (Сборник. Ред. колегия Й. Андреев, Кр. Мутафова, М. Младенов.).ISBN 954-524-280-9. ISBN - 954-524-280-9. COBISS.BG-ID - 1038425060. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2000) Култът към светците в народния ислям и утраквистичните светилища. – В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Н. Колев. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, 2000, с. 249–266. ISBN - 954-524-257-7. COBISS.BG-ID - 1036239332. В. Търново

Мутафова, Красимира (1999) Правова регламентация на конфесионалните отношения между християни и мюсюлмани в българските земи през ХV–ХVIII в. – В: Религия и църква в България. Социални и културни измерения в православието и неговата специфика в българските земи. София, 1999, с. 313–330. ISBN 954-9943-06-2. COBISS.BG-ID - 1034850020. София

Мутафова, Красимира (1999) Религиозната самоидентичност в българското и византийското общество през ХIV– първата половина на ХV в. (в динамиката на османската инвазия). – В: Средновековните Балкани. Политика, религия, култура. София : Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1999, с. 131–140. ISBN 954-430-606-4. COBISS.BG-ID - 1034232804. София

Мутафова, Красимира (1999) Конфесионални отношения в Търново след османското завоевание. – В: Дни на науката’99. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. 19–34. Велико Търново

Мутафова, Красимира (1999) Османотурски документи от ХIХ век за храма на Троянския манастир. – В: Старопланински проучвания, 1. София, 1999, с. 74–83. ISSN 0861-802X. София

Мутафова, Красимира (1998) Исторически реалии за халветийския шейх Бали Ефенди Софийски в новооткрито житие от ХІХ в. – В: Мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. Т. 2. Съставители Р. Градева, Св. Иванова. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 1998, с. 212–243. ISBN 954-8872-13-7. COBISS.BG-ID 1032853988. София

Мутафова, Красимира (1997) Конфесионални отношения между християни и мюсюлмани и ислямизацията в българските земи през ХV-ХVII век. София, 1997 София

Мутафова, Красимира (1996) 24.Към проблема за османските методи на завоевание (историографски модел на представяне през ХV в.) – В: Османската инвазия на Балканите и краят на средновековната българска държава. Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Исторически факултет, Т. 32, кн. 3, 1994, Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1996, с. 159–181. ISSN 0204-6369. COBISS.BG-ID 1146284004. Велико Търново

Мутафова, Красимира (1995) Павликяните – „други“ за всички. – В: Представата за „другия“ на Балканите. Под ред. на Н. Данова и др. София, 1995, с. 68–77. ISBN - 954-430-287-5. COBISS.BG-ID - 1029049316. София

Мутафова, Красимира (1995) За някои аспекти на противоречията между католици и православни в българските земи през ХVII в. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения „Проф. Иван Гълъбов“. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1995, с. 381–397. ISBN - 954-524-121-7. COBISS.BG-ID - 1028507364. Велико Търново

Мутафова, Красимира (1995) Mutafova, Krassimira. Historical Accounts about the Halveti Şeyh Bali Efendi of Sofia in a Newly Discovered Vita Dating from the 19–th century. – Études balkaniques, 1995, № 3-4, pp. 117–131. ISSN: 0324-1645. COBISS.BG-ID 1134145252. София

Мутафова, Красимира (1995) On the Problem of the Ottoman Methods of Conquest (according to Neşri and Sultan Murad's Gazavatname). – Études balkaniques, 1995, № 2, pp. 64–82. ISSN: 0324-1645. COBISS.BG-ID 1132355044. София

Мутафова, Красимира (1994) Към историята на Търновската митрополия през ХVII в. – В: Материали от юбил. науч. конф., посветена на 70 год. от рождението на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 11-14 апр. 1991 г. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1994, с. 263–273. ISBN - 954-524-076-8. COBISS.BG-ID - 1027793124 Велико Търново

Мутафова, Красимира (1994) История на българския народ през ХV–ХVII в. В таблици, схеми, карти и тестове. Учебно помагало. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1994. ISBN 954-524-070-9. COBISS.BG-ID 1029066980. Велико Търново

Мутафова, Красимира (1993) The Paulicians – “Different” for all. – Études balkaniques, 1993, № 4, pp. 29–38. ISSN: 0324-1645. COBISS.BG-ID 1127718628 София

Мутафова, Красимира (1993) Теории и хипотези за гагаузите. – В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 2. Велико Търново, 1993, с. 94–110. COBISS.BG-ID 1026467812. Велико Търново

Мутафова, Красимира (1993) Отношения между православни духовници и католици в българските земи през втората половина на ХVII в. – Исторически преглед, № 6, с. 101–116. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1129021668 София

Мутафова, Красимира (1992) За някои аспекти на ислямизационния процес, отразени в дамаскините през ХVIII в. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV–ХVIII в.В. Търново, с. 408–415. В. Търново

Мутафова, Красимира (1992) Към историята на Троян и Троянско през ХV-ХVII в. – В: Културно-историческо наследство на Троянския край. Кн. 5. Принос към историята на Троянския край от древността до Освобождението. Съст. Т. Тотевски. 46–-66, . София

Мутафова, Красимира (0) „Конфесионални отношения между християни и мюсюлмани и ислямизацията в българските земи през XV-XVII век“, дисертация за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР. Защитена пред СНС по нова и най-нова история. Защитена пред СНС по нова и най-нова история. Диплома № 24729/ 23. 05. 1997 г. (Протокол на ВАК 08, №3/ 11. 03. 1997 г.). Научен ръководител Цветана Георгиева.

Мутафова, Красимира (0) Мутафова, Красимира. Наказания и санкции, налагани на православни свещеници и енориаши на Балканите през XVII – XVIII век (по османски документален материал). – В: Сборник с материали от Шестата международна конференция “Балканите – език, история, култура”, 26-28 октомври 2017 г., Велико. Търново (24 с.) Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/