Публикации на доц. д-р Надежда Найденова Христова


Христова, Надежда (2019) Infidelity in Medieval Christian Bulgaria In: Proceedings of an International Conference: Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy. Ed. by D. Dimitrov, M. Palangurski, N. Hristova, V. Hristova, V. Bouzov. Bologna: Filodiritto Publisher, 2019, pp. 34-41 ISBN 978-88-85813-37-3

Христова, Надежда (2019) Кореспонденцията на Бланш Кастилска – кралица, регент и защитница на Франция [The Correspondence of Blanche of Castile – Queen, Regent, Guardian, and Protectress of France] България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ХІІІ. Сб. от Научна конференция, Велико Търново, 31 октомври 2018 г. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, с. 68-76 ISSN 2603-3895 (Print); ISSN 2603-3860 (Onlain)

Христова, Надежда (2018) За семейството през ХІІІ век: съветите на Егидий Римски към владетели и гражданив De regimine principum [About the Family in the 13th Century: Aegidius Romanus' Instructions to Rulers and Townspeople in De regimine principum] Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и методий". Година І (ХХХІІІ), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев. - В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 237-250. ISSN 2603-3534

Христова, Надежда (2018) Damages and Punishments for Offences against the Person in Pactus Legis Salicae and the Law for Judging People Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy. Proceedings of an International Conference / Еds. D. Dimitrov, M. Palangurski et all). – Bologna: Filodiritto Publisher, pp.15-20. ISBN 978-88-85813-05-2 Инд./реф. Web of Science; Conference Proceedings/Thomson Reuters

Христова, Надежда (2016) Наши юбиляри: доц. д-р Стела Монева. Библиографска справка в чест на 60-годишнината й // Епохи. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, Т. 24, бр. 2, с. 318-325. ISSN 2534-8418 (Online); ISSN 1310-2141 (Print)

Христова, Надежда (2016) Жените в Западна Европа (V – ІХ век). Второ допълнено издание. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016. – 320 стр. ISBN 978-619-208-076-1

Христова, Надежда (2015) Благоденстващите градове на средновековна Европа (на примера на няколко италиански града от края на ХІІІ до началото на ХV век) [The Prosperous Towns of Medieval Europe (on the example of several Italian towns from the end of the 13th until the beginning of the 15th century)] [Инд./Реф. в CEEOL] Епохи. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, Том 23, бр. 2, с. 465-473. ISSN 2534-8418 (Online); ISSN 1310-2141 (Print)

Христова, Надежда (2015) Щрихи от университетското всекидневие в Западна Европа през Средновековието [An Outline of the University Daily Round in West Europe during the Middle Ages] // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. VІІІ. Доклади от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 30 октомври 2013 г. / Ред. Борис Борисов. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 33-40. ISBN 978-954-524-988-4

Христова, Надежда (2015) Щрихи от всекидневието в англосаксонска Англия [An Outline of Everyday Life in Anglo-Saxon England] // Материали от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 1963–2013”. Секция Исторически факултет. В. Търново, 10 май 2013 г. / Ред. Борис Борисов. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 11-22. ISBN 978-619-208-002-0

Христова, Надежда (2015) Празници на светци в няколко италиански града през ХІІІ–ХV век [Saints’ Feast Days in Some Italian Towns in the 13th–15th Centuries] // Балканите – език, история, култура. Т. ІV. Четвърта международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 18–20 октомври 2013 г. / Ред. Красимира Мутафова, Надежда Христова, Стела Дерменджиева, Ценка Иванова, Анастасия Петрова, Гергана Георгиева, Димитър Симеонов, Даниела Буша, Зейнеб Абаджъ. – В. Търново: „ИВИС”, 2015, с. 231-240. ISSN 1314-4065.

Христова, Надежда (2014) Да остарееш по английски: грижи за възрастните в средновековна Англия (ХІІІ–ХV в.) [To Grow Old, Like the English Did: Cares for the Elderly in Medieval England (13th–15th c.)] [Инд./Реф. в CEEOL] // Сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Мария Иванова / Маргарита Карамихова. – Епохи, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, кн. 2, с. 161-171. ISSN 1310-2141.

Христова, Надежда (2014) Радостите на брака или как да намериш идеалната съпруга [The Joys of Marriage or How to Find the Ideal Wife] // Средновековният човек и неговият свят : Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов / Ред. Росина Костова. – В. Търново: Фабер, 2014, с. 673-681. ISBN 9786190001089

Христова, Надежда (2014) Предговор на сборник Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време : Сборник с материали от Интензивна програма „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време”, Велико Търново, 12–23 май 2013 г. и 11–22 май 2014 г. Т. 3. / Ред. Красимира Мутафова, Надежда Христова, Ивелин Иванов, Гергана Георгиева. – В. Търново: „Фабер”, 2014, с. 21-25. ISBN 978–619–00–0176–8

Христова, Надежда (2013) Общество и църква в Исландия през ХІ–ХІІ в. – един интересен феномен (според „Закони на сивата гъска”) [Society and Church in Iceland in the 11th–12th Centuries – an Interesting Phenomenon (according to Grágás)] // Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ. Материали от Трета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 14–15 октомври 2011 г. / Ред. Красимира Мутафова, Надежда Христова, Стела Дерменджиева, Анастасия Петрова, Ценка Иванова, Даниела Буша, Зейнеб Аладжъ. – В. Търново: „ИВИС”, 2013, с. 242-262. ISSN 1314–4065.

Христова, Надежда (2013) Храната като социален маркер в средновековна Англия (XIII–XV в.) [Food as a Social Marker in Medieval England (13th–15th c.)] // Quod deus vult! Сборник в чест на проф. д.и.н. Красимира Гагова / Ивайла Попова, Александър Николов, Никола Дюлгеров. – Mediaevalia. Специално издание. – София, 2013, с. 296-310. ISSN 1314-2755.

Христова, Надежда (2012) Обезщетения и наказания за причиняване на телесна повреда и смърт според „Закони на сивата гъска” [Compensations and Punishments for Causing Bodily Injury or Death according to Gray Goose Laws] [Инд./Реф. в CEEOL] // Епохи. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, Том 20, бр. 1, с. 100-121. ISSN 2534-8418 (Online); ISSN 1310-2141 (Print).

Христова, Надежда (2012) Брачният секс през Средновековието: между църковната доктрина и всекидневието [Marital Sex in the Middle Ages: Between the Church Doctrine and the Daily Round] // Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси (Жеравна, 12–13 май 2009; Велико Търново, 15–16 октомври 2010 г.) / Ред. Красимира Мутафова, Надежда Христова, Ивелин Иванов, Гергана Георгиева. – В. Търново: Издателство „ФАБЕР”, 2012, с. 253-265. ISBN 978-954-400-721-8.

Христова, Надежда (2012) На масата в делник и празник: менюто на аристократичните семейства в Западна Европа (ХІІІ–ХV в.) [At the Table on Workdays and Feast-days: The Diet of the Aristocratic Families in Western Europe (13th–15th c.)] // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. V. Научна конференция в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов. В. Търново, 27 октомври 2010 г. / Ред. Борис Борисов. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 153-164. ISBN 978-954-524-844-3.

Христова, Надежда (2011) Посегателство върху имущество в Закон за съдене на людете и в Салическия закон [Cases of Encroachments on Property in Law for Judging People and Pactus Legis Salicae] България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. Доклади от Международна научна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев „България, земя на блажени…”. В. Търново, 29–31 октомври 2009 г. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 72-90. ISBN 9789545247767

Христова, Надежда (2011) Отношения между съпрузите и между родители и деца според църковното право в България и католическа Европа (ХІІ–ХІV век) [Relations between Spouses and between Parents and Children according to the Church Law in Bulgaria and Catholic Europe (12th–14th c.)] Балканите – език, история, култура. Т. 2. Сборник с доклади от Втората международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 23–24 октомври 2009 г. / Отг. ред. К. Мутафова. – В. Търново: „ИВИС”, 2011, с. 70-80. ISSN 2535-1346 (Online); ISSN: 1314-4065 (Print)

Христова, Надежда (2009) Което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Бракът в църковното право на България и католическа Европа (ХІІ–ХІV век) [What God Has Joined Together Let Not Man Put Asunder. Marriage in Church Law in Bulgaria and Catholic Europe (12th – 14th c.)] – В. Търново: „Фабер”, 2009. – 239 стр. [Veliko Tarnovo: Faber, 2009, 239 pp.] ISBN 978–954–400–197–1

Христова, Надежда (2008) Bulgaria: Geography, History, Culture Veliko Tarnovo: Veliko Tarnovo University Press, 2008, 252 pp.

Христова, Надежда (2008) Обезщетения и наказания за посегателства срещу физическата и половата неприкосновеност, честта и живота на личността в Pactus Legis Salicae [Compensations and Punishments Concerning Violations of Personal Physical and Sexual Immunity, Honour and Life in Pactus Legis Salicae] България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІІ. Научна конференция. В. Търново, 31 октомври 2007 г. / Отг. ред. Д. Димитров. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 237-243. ISBN 9789545246609

Христова, Надежда (2008) Канонически основания за развод и последващ брак в България и католическа Европа (ХІІ – средата на ХІV в.) [Canonical Grounds for Divorce and Remarriage in Bulgaria and Catholic Europe (from the 12th to the Middle of the 14th Century)] Балканите – език, история, култура. Международна научна конференция. Велико Търново, 13–15 април 2007 г. / Отг. ред. К. Мутафова. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 265-272. ISSN 2535-1346 (Online); ISSN 1314-4065 (Print)

Христова, Надежда (2007) Държавна и църковна политика по въпросите на брака в кралствата на франки и англосакси (V–ІХ век) [State and Church Policy on Matrimonial Issues in the Kingdoms of Franks and Anglo-Saxons (5th–9th c.)] България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Научна конференция, 1 ноември 2006 г. – Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 112-121.

Христова, Надежда (2007) Индия, Китай, Япония през ІІІ–ХVІ век [India, China, and Japan from the 3rd to the 16th century] В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007. - 400 стр. [Veliko Tarnovo: St Cyril and St Methodius University Publishing House, 2007, 400 pp.]

Христова, Надежда (2006) Престъпления срещу християнската нравственост в два ранносредновековни юридически паметника [Offences against Christian Morals in Two Early Medieval Legal Written Records] Етнологията вчера, днес и утре. Изследвания, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев. – Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 462-469. ISBN 9545245107

Христова, Надежда (2004) Сведения за англосаксонския период от историята на Англия в „Земният кръг” на Снори Стурлусон [The Reflection of the Anglo-Saxon Period in the History of England in Snorri Sturluson’s Heimskringla] Снори Стурлусон и корените на нордската книжовност. Материали от Международна конференция, проведена в СУ „Св. Климент Охридски” (14–16 октомври 2002), посветена на десетгодишнината на скандинавистиката в България / Ред. Владимир Старирадев. – София: СУ „Св. Климент Охридски”, 2004, с. 147-158. ISBN 9549124924; 9789549124927

Христова, Надежда (2004) Жените в Западна Европа (V–ІХ век) [Women in West Europe (5th–9th c.)] – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004. – 320 стр. [Veliko Tarnovo: St Cyril and St Methodius University Publishing House, 2004, 320 pp.]

Христова, Надежда (2003) Родът и семейството в ранносредновековна Западна Европа (по англосаксонски и франкски материал) [The Family in Western Europe in the 5th–9th Centuries (On Anglo-Saxon and Frankish Material)] Епохи. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, Том 11, бр. 1-2, с. 51-57. ISSN 2534-8418 (Online); ISSN 1310-2141 (Print)

Христова, Надежда (2003) Проблеми на брака в германската езическа традиция (франки и англосакси) [Problems of the Heathen Matrimonial Germanic Traditions: Franks and Anglo-Saxons] Studia protobulgarica et mediavalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. Материали от юбилейната научна конференция в чест на 100-годишнината на чл.-кор. проф. д-р Веселин Бешевлиев. В. Търново, 12–15.05.2000 г. – София: ИК „Тангра ТанНакРа”, 2003, с. 444-450. ISBN 9549942554

Христова, Надежда (2003) Църковните отци и писатели от ІІ–V век за християнския брак [The Church Fathers and Christian Writers of the Period from the 2nd to the 5th Century about Christian Marriage] Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 345-362.

Христова, Надежда (2002) Жените на брачния пазар в кралствата на франки и англосакси [Women on the Marriage Market in the Kingdoms of Franks and Anglo-Saxons] Българска етнология, 2002, кн. 2, с. 81-96. ISSN 1310-5213 (Print); ISSN 2367-6892 (Online)

Христова, Надежда (2002) Имуществени права на жената според франкски и англосаксонски юридически извори (V–ІХ век) [Women’s Property Rights according to Frankish and Anglo-Saxon Legal Sources (5th–9th c.)] Човекът и законът – минало, настояще и бъдеще. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 5-15. ISBN 954-524-316-3.

Христова, Надежда (2002) Икономическа осигуреност на жената като съпруга, разведена и вдовица през V–ІХ век – норма и действителност [Economic Providing for a Woman as a Wife, Divorced or Widowed in the 5th–9th Centuries – Standard and Reality] Историците на прага на ХХІ век. Предизвикателства и алтернативи. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 13-28. ISBN 954-524-341-4

Христова, Надежда (2002) Ролята на жените в икономическия и политическия живот в кралствата на франки и англосакси през V–ІХ век (по писмени извори) [The Role of Women in the Economic and Political Life in the Kingdoms of Franks and Anglo-Saxons in the Period from the 5th to the 9th Century (according to written sources)] История, 2002, №2-3, с. 1-15. ISSN 1314 – 8524 (Online); ISSN 0861 – 3710 (Print)

Христова, Надежда (2001) Жените във викингските общности на територията на Англия (ІХ–средата на ХІ век) [Women in the Viking Communities in the Territory of England from the 9th to the Middle of the 11th Century] // Викингите – мореплаватели, откриватели, създатели. Материали от Международна конференция, проведена в СУ „Св. Климент Охридски”, 15–17 май 2000 / Елизария Рускова. – София: „Балкан Прес” АД, 2001, с. 310-319. ISBN 954–428–217–3.

Христова, Надежда (2000) Полигинията в германската брачна традиция (някои аспекти на брачното поведение на меровингските крале) [Polygyny in Germanic Marriage Tradition (Some Aspects of the Matrimonial Behaviour of Merovingian Kings)] Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Николай Колев. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 205-215. ISBN 954 - 524 - 257 - 7

Христова, Надежда (2000) Правен статус на жените в кралствата на франки и англосакси (V–ІХ век) [Legal Status of Women in the Kingdoms of Franks and Anglo-Saxons in the Period from the 5th to the 9th Century] Епохи. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2000, Том 10, бр. 2, с. 161-191. ISSN 2534-8418 (Online); ISSN 1310-2141 (Print).

Христова, Надежда (1999) Дилемата „сексуалност или девство” в християнската концепция за сексуалността (ІІ – ср. на V век) [The Dilemma “Sexuality or Virginity” in the Christian Conception of Sexuality (the 2nd – the Middle of the 5th Century)] // История. – София, 1999, кн. 1, с. 31-47. ISSN 0861.

Христова, Надежда (1998) Образ Божи или врата на дявола. Патристическата концеция за жената (ІІ–V в.). [An Image of God or the Devil’s Gateway. The Patristic Conception of Woman (2nd–5th c.)] // Историческо бъдеще. – София: Асоциация „Клио”, 1998, №2, с. 3–30. ISSN 1311-0144.

Христова, Надежда (1995) Градският въздух прави човека свободен. Сборник с документи и материали за средновековния европейски град. [Town Air Makes a Man Free. A Collection of Sources and Materials for Medieval European Towns. In co-authorship with S. Bogdanov and I. Ivanov] Варна: „Славена”, 1995. - 223 стр. [Varna: Slavena, 1995, 223 pp.] ISBN 354 579 015 6

Христова, Надежда (1994) Жената във франкското общество (по “История на франките” от Григорий Турски) [Women in the Frankish Society (according to Historia Francorum by St Gregory of Tours)] Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1994, с. 139-146.

Христова, Надежда (1992) Жената в англосаксонското общество (VІ–ІХ в.) [Women in the Anglo-Saxon Society (6th–9th c.)] Сборник в чест на проф. д-р Симеон Дамянов. Доклади от конференция, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов. Велико Търново, 24–26 октомври 1991 г. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1992, с. 336-340.

Христова, Надежда (1992) Предпоставки за кръстоносните походи [Preconditions for the Crusades] История, 1992, кн. 2, с. 53-60.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/