Публикации на доц. д-р Иван Костадинов Лазаров


Лазаров, Иван (2016) Царската власт в периода на възстановяване на Българската държава (1186-1196). - В: Великите Асеневци, Велико Търново, 2016, 25-33 Велико Търново

Лазаров, Иван (2016) Петър и Асен - освободителните на средновековна България (По повод 830 години от възстановяването на Българското царство). - В: Великите Асеневци, Велико Търново, 2016, 15-22 Велико Търново

Лазаров, Иван (2015) Петър и Асен-братята освободители, в: Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство 2014/2015, В.Търново, 2015, с. 66-76 Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство 2014/2015, В.Търново, 2015, с. 66-76

Лазаров, Иван (2014) Православный выбор Болгарии – историко-культурные аспекты. Православный ученый в современном мире. Духовно-нравственная культура и цели российского образования: Иновации, приемственость, мировозренческие парадигмы. Материалы третьей международной научно-практической конференции, т. 2, Воронеж, изд. Истоки, 2014, 460-464

Лазаров, Иван (2012) Кой кой е в средновековна България, Трето допълнено и основно преработено издание. София, изд. Изток – Запад, ISBN 978-619-152-012-1, 716 с. (съавтор) – 176 статии, подписани И.Л.

Лазаров, Иван (2012) Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Бележити българи,т. 6, София, 2012, с.28-35.

Лазаров, Иван (2012) Симеон Велики, в: Бележити българи,т. 2, С. 2012, с.92-105 София

Лазаров, Иван (2011) Стопанска история на България, 2011 г. съавтор В.Търново

Лазаров, Иван (2010) Великата лавра „Свети Четиридесет мъченици”. Културният туризъм. Бъдещето на България, Черноморски туристически форум Варна 2010, изд. Славена, Варна, 2010, с. 99-108.

Лазаров, Иван (2009) Богоборецът Лахана/Ивайло. Сборник „ България, земя на блажени...”. In memoriam professoris Iordani Andreevi, Велико Търново, 2009, с.59-72.

Лазаров, Иван (2007) История на България . Тестове и конспекти за кандидат-студенти. 3 изд., 2007 , 159 стр. / съавтор Велико Търново

Лазаров, Иван (2007) История и цивилизация за 11 клас. Задължителна подготовка. 2 изд., 2007 година; / съавтор Велико Търново

Лазаров, Иван (2006) Кратка история на българския народ. София, 2006.

Лазаров, Иван (2003) Политическа идеология на Второто българско царство XII-XIII в. (Генезис). Велико Търново, 2003 Велико Търново

Лазаров, Иван (2003) Меч и сабя - Оръжия на ранните номади (V - VІІ в.) Велико Търново, изд. "Ровита", 2003

Лазаров, Иван (1998) История на България (VІІ в. – 1947 г.) В. Търново, изд. “Слово”, 1998, 368 стр.

Лазаров, Иван (1996) История на България (VІІ в. – 1947 г.). В. Търново, изд. “Слово”, 1996.

Лазаров, Иван (1992) Власть и авторитет в средневековой Болгарии ХІІ-ХІV вв. (В контексте влияния Византии). Byzantinoslavica (Praha), 1992, LIII, fasc. 2, 228-232

Лазаров, Иван (1989) Документи за политическата история на средновековна България XII – XIV в. В. Търново : Великотърн. унив. „Кирил и Методий“, 1989. – 170 с.

Лазаров, Иван (1988) Граждански войни и междуособици в България при наследниците на Иван Асен II (1241-1280) Велико Търново, 1988.

Лазаров, Иван (1988) Междуособици в България през 1256-1257. Военно-исторически сборник, год. 53, кн. 1, 1988, 145- 155.

Лазаров, Иван (1988) Към историята на българо-сръбската война от 1254 г. Военно-исторически сборник, год. 57, кн. 1, 1988, 183-190.

Лазаров, Иван (1984) Управлението на Михаил II Асен и Ирина Комнина. Векове, кн. 2/1984, 12-19.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/