Публикации на доц. д-р Станка Бонова Дойчинова


Дойчинова, Станка (2019) Писател и съдба За творчеството на Густав Херлинг-Груджински Литературен вестник бр.19 2019 г., с.15

Дойчинова, Станка (2018) Отзив за дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Мария Атанасова Чокани на тема Развой на жанровете на официално-деловия стил в българския и в полския език (автобиография, молба и пълномощно); научна област: 2. Хуманитарни науки професионално направление: 2.1. Филология научна специалност: Български език (Съвременен български език); 2018 г.

Дойчинова, Станка (2018) Анджей Франашек, Светлините на тази земя София, Литературен вестник, бр. 27, 2018, с. 38-40

Дойчинова, Станка (2018) Катажина Вишинска, „Прозорливото дете“ – за биографията на Збигнев Херберт София, Литературен вестник, бр. 27, 2018, с. 16

Дойчинова, Станка (2018) Стефан Хвин, Защо Бруно Шулц не иска да бъде еврейски писател (за „изтриването“ на еврейското в Санаториум „Клепсидра“ и Канелените магазини), Литературен вестник, бр. 38, 2017 г., с 26-27 София, Литературен вестник, бр. 38, 2017 г., с 26-27

Дойчинова, Станка (2018) Веслав Тайс, Правото на живот на детето: помощ и спасителна дейност по време на Втората световна война (1939-1945)

Дойчинова, Станка (2018) Tłumacz przysięgły języka polskiego. Realia bułgarskie // Kongres polonistów 2016, Katowice Катовице

Дойчинова, Станка (2018) Културата в консекутивния превод. Адресативни форми в преводите от български на полски език // Култура-памет-идентичност, Благоевград 2018, ISBN: 978-954-00-0156-2. Благоевград

Дойчинова, Станка (2017) Фразематика и чуждоезиково обучение. (Върху материали от български и от полски език) Велико Търново

Дойчинова, Станка (2017) Речев етикет и превод на документация. Върху материали от български и полски език // STUDIA PHILOLOGICA, 2017 / Том 36 / Брой 2 Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISSN: 2534-9236 (Online) ISSN: 2534-918X (Print)

Дойчинова, Станка (2017) Красотата в обръщенията към деца Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, ISBN 9786192081003

Дойчинова, Станка (2017) „Българската граматика от полска гледна точка“, рецензия на Zarys gramatyki języka bułgarskiego, Zbigniew Rusek, Kraków 2014 София, списание "Език и литература" 2017 1-2, ISSN 0342-1270

Дойчинова, Станка (2017) Марек Пацукевич, Антропологичният дискурс в творчеството на Конрад София, Литературен вестник, бр. 18, 2017 г., с 30-31

Дойчинова, Станка (2017) Александра Намисло, Поляци, репресирани заради оказана от тях помощ на еврейското население – програма на Института за национална памет София, сп. История, кн. 5/2017

Дойчинова, Станка (2016) Интернет като инструмент за подпомагане на превода. Върху примери от български и от полски език Проглас, кн. 2, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISSN 0861-7902, с. 431

Дойчинова, Станка (2016) „В началото бяха релсите“ София, Литературен вестник бр. 16-17, 2016

Дойчинова, Станка (2016) Помагало по специализиран превод. Превод на документация - български и полски език. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2016, ISBN 978-619-208-061-7

Дойчинова, Станка (2016) Войчех Карпински, Победата на Гедройч София, Литературен вестник, бр. 35, с. 27

Дойчинова, Станка (2016) Ивона Хофман, Обединена Европа на страниците на „Култура“ София, Литературен вестник, бр. 35, 2016 г, с. 16

Дойчинова, Станка (2015) Ханна Кралл, Креслото Алманах за литература, наука и изкуство Света гора, Велико Търново, ISSN 1311-0209

Дойчинова, Станка (2014) Войчех Ягелски, Баши – доказателство за съществуването на Бог София, Литературен вестник, бр. 19, 2014 г, с. 25-27

Дойчинова, Станка (2014) Рецензия на Zarys gramatyki języka bułgarskiego, атор Zbigniew Rusek Krakow, Wydawnictwo Andrzej Nowosad ABC, ISBN978-83-938937-0-6

Дойчинова, Станка (2013) Юлиан Тувим. „In vino Veritas” София, Литературен вестник, бр. 30-31, 2013 г, с. 14-15

Дойчинова, Станка (2013) Błędy w użyciu przyimków polskich Postscriptum polonistyczne, 2(12) 2013, s. 311, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wydawnictwo Gnome, ISSN 1898-1593

Дойчинова, Станка (2012) Жанета Налевайк. „Литература-литературознание-философия. Проблеми на релацията, езиците, комуникацията Проглас, кн. 2, В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 0861-7902

Дойчинова, Станка (2010) Рецензия на учебно помагало Фонетични упражнения по полски език, В. Мирославска Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, ISBN 978-954-524-728-6

Дойчинова, Станка (2009) Фразеологични единици, свързани с християнството. Българско-полски паралели. В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-656-2

Дойчинова, Станка (2008) Костеливият орех на превода. (Превод на устойчиви сравнения в обучението на студентите по полски език) Славяните и Европа. Сборник с материали от Осми национални славистични четения, София 2008

Дойчинова, Станка (2008) Български и полски фразеологични единици с компонент дявол Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. дфн Кети Анкова–Ничева) (Материали от III национална конференция с международно участие на Българското лексикографско дружество). АИ “Проф. Марин Дринов”, София 2008, ISBN 9789543221660, с. 421.

Дойчинова, Станка (2006) Български и полски фразеологични единици, свързани с акта на вярата и с християнския етичен кодекс Проглас кн. 1, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново 2006, ISSN 0861 7902, с. 33

Дойчинова, Станка (2006) Фразеологични единици в българския и в полския език, свързани с християнството

Дойчинова, Станка (2004) Bóg wysoko, car daleko. Kilka uwag o kulturowych podstaw funkcjonowania tego frazeologizmu w języku bułgarskim Etnolingwistyka 16, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ISSN 0860-8032, с. 305

Дойчинова, Станка (2004) На всяка манджа меродия. Трапезата в културата на българи и сърби, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISBN 954-524-406-2, с. 113-122.

Дойчинова, Станка (2003) Езиков образ на извънезиковата реалност. Фразеологична интерпретация на света. Българистични проучвания, В. Търново, издателство Фабер, ISBN 954-775-281-2, 2003 г., с.247-256

Дойчинова, Станка (2002) Фразеологичният елемент от езиковия образ на българския поп Българистични проучвания, Фабер, В. Търново 2002 г, ISBN 954-775-130-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/