Публикации на преп. Силвия Димитрова Грудкова


Грудкова, Силвия (2016) Culture and tourism as content in project-based tasks. Сб. Език, култура, лингводидактика. (с.111-116). Велико Търново:IVIS Publishing. ISBN 978-619-205-024-5.

Грудкова, Силвия (2013) Катедра "Чуждоезиково обучение". Сб. История на философския факултет. (с.88-91). Велико Търново:Фабер. ISBN 978-619-00-0017-4.

Грудкова, Силвия (2011) Reflective activities for developing intercultural competencein the foreign language classroom. Сб. Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи. (с.151 161). Велико Търново: ИВИС. ISBN 978-954-2968-18-4.

Грудкова, Силвия (2011) Academic reading and intercultural competence. Сб. Балканите - език, история, култура. (с.314-321). Велико Търново: ИВИС. ISSN 1314-4065.

Грудкова, Силвия (2010) Some aspects of academic reading. Сб. Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. (с.30-39). Велико Търново: ИВИС. ISBN 978-954-8387-87-3.

Грудкова, Силвия (2009) Identifying paragraph purpose in academic texts. Сб. Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес. (с. 226-234). Варна: Наука и икомомика. ISBN 978-954-21-0425-4.

Грудкова, Силвия (2007) Critical reading in academic context. Активно учене и критическо мислене (CD-ROM). Доклади от конференция проведена в София, април, 2005. София: Бълг.асоц. по четене. ISBN 978-954-91310-3-1 COBISS.BG-ID 1227892196

Грудкова, Силвия (2006) Questions that teach interpretation skills. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново: Астарта. ISBN 978-954-350-36-9.

Грудкова, Силвия (2004) Story-based activities for teaching English to young learners. Сб. "120 години предучилищно възпитание". Велико Търново: Слово. ISBN 954-439-796-5.

Грудкова, Силвия (2004) Програма по аналитично четене на английски език. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново: Астарта. ISBN 978-954-350-36-9.

Грудкова, Силвия (2004) Възможностите на хипертекста за обучение по четене на чужд език. Сб. Библиотеки - четене - комуникации. Велико Търново: УИ Св.св. Кирил и Методий. ISBN 954-524-424-0.

Грудкова, Силвия (2003) Reading as communication - an interactive approach. Сб. Българският път към НАТО - перспективи и предизвикателства. Научни трудове, кн.73. Велико Търново:Издателски център НВУ Васил Левски. ISSN 0861-0312.

Грудкова, Силвия (2003) Write and Learn. 208 стр. Велико Търново: АСТАРТА. ISBN 954-8324-23-7.

Грудкова, Силвия (2002) Essays based on authentic materials. Сб. Детето на XXI век.(с.52-58). Велико Търново: ОМЕП.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/