Публикации на гл.ас. д-р Марин Кирилчев Петков


Петков, Марин (2010) Две български лични имена от ранното средновековие: опит за тълкуване (на немски език) "Beiträge zur Namenfroschung" том 45, № 1, Хайделберг, стр. 69 - 83.

Петков, Марин (2010) По въпроса за произхода на някои проблемни старобългарски лични имена Проблеми на славянското и балканското езикознание“ (Международна научна конференция, 14 - 15 ноември 2008), Велико Търново, стр. 215 - 225.

Петков, Марин (2009) Словообразувателните типове в стровисоконемските хипокористични лични имена (на немски език) „45 години филологически факултет. Юбилеен сборник“, Велико Търново, стр. 132 – 141.

Петков, Марин (2009) Роднините в старовисоконемските и старобългарските лични имена „Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева“, Велико Търново, стр. 233 – 242.

Петков, Марин (2009) Предаване на алитерацията в романите за Хари Потър (английски → немски, български)(на немски език) „Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer“, hrsg. von Nikolina Burneva, Ana Dimova, Ludmila Ivanova, Reneta Kileva-Stamenova, Дрезден, стр. 153 – 162.

Петков, Марин (2008) Имената в романите за Хари Потър в преводите на немски и български „Съпоставително езикознание“, ХХХII, № 1, София, стр. 25 – 42.

Петков, Марин (2008) Частите на тялото в старовисоконемските и старобългарските лични имена "Филологически сборник 3", Твер-Велико Търново, стр. 174 – 178.

Петков, Марин (2008) Относно личното име Стратимир (на немски език) "Beiträge zur Namenforschung" том 43, № 1, Хайделберг, стр. 37 – 46.

Петков, Марин (2007) Говорещите имена в романите за Хари Потър „Проглас“, ХVI, № 2, Велико Търново, стр. 161 – 173.

Петков, Марин (2007) Някои предварителни наблюдения върху семантиката на именните основи в старовисоконемските и старобългарските славянски антропоними „Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 9.“, Велико Търново, стр. 193 – 212.

Петков, Марин (2007) Готско ли е името на българския хан Маламир? Филологически сборник 2“, Велико Търново-Твер, стр. 40 – 42.

Петков, Марин (2007) Формите за обръщение в драмата на Шилер "Валенщайн" (на немски език) „Фридрих Шилер – за бъдните столетия“ [Библиотека: Германистични студии. Под общата редакция на Николина Бурнева]. Велико Търново, стр. 115 – 136.

Петков, Марин (2006) "Историята на езика като аспект на германистиката, представен посредством старонемски лични имена" (на немски език) „Езиковата политика на Европейсия съюз и европейското университетско пространство“ в два тома, съст. Багрелия Борисова, Весела Белчева, Милена Иванова, Гергана Ковачева, Силвия Христова, Велико Търнов

Петков, Марин (2006) "Личните имена в старовисоконемски и старобългарски език в съпостави-телен план" (на български език) „Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2004 и 2005 г.“, Пловдив, стр. 223 – 228.

Петков, Марин (2006) "Към проблема за най-старите славянски лични имена в Извори за българската история" „Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 8. Материали от Национална конференция по ономастика (София, май 2004 г.)“. Велико Търново, стр. 20 – 38.

Петков, Марин (2006) Един общ словообразувателен модел в старовисоконемски и старобългарски лични имена Филологически сборник 1, Велико Търново - Твер, стр. 150 - 154

Петков, Марин (2005) "Старовисоконемските и старобългарски лични имена, окончаващи на –mar/–мер" (на български език) „Съпоставително езикознание“, ХХХ, № 2, София, стр. 26 – 38.

Петков, Марин (2005) "По въпроса за мотивацията в старовисоконемското именуване" (на немски език) „Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев“, съст. Кирил Цанков, Анелия Петкова. Велико Търново, стр. 147 -153.

Петков, Марин (2004) "Тривиална ли е научната фантастика?" (на немски език) Сборник „Texte aus dem Supermarkt. Beiträge zur Trivialliteratur“, Shumen, стр. 44 – 56.

Петков, Марин (2004) "Възможности за прилагане на етимологията в чуждоезиковото обучение по немски език" (на немски език) „30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Târnovo – Traditionen und Reformen“ (юбилеен сборник на конференцията „30 години филология във ВТУ“), Veliko Târnovo, стр. 165 – 175.

Петков, Марин (2003) "Немско - български етимологични двойки думи и тяхното приложение в преподаването на чужд език" (на немски език Научни трудове на Пловдивския университет, т. 41, кн. 1, Филология, Пловдив, стр. 377 – 385.

Петков, Марин (2003) Лексиката от областта на военното дело в старовисоконемски и старобългарски лични имена (на немски език) „Linguistique balkanique“, XLIII, 2-3 (en hommage au prof. dr. Ljudvig Selimski), Sofia 2003 – 2004, стр. 201 – 212.

Петков, Марин (2002) "Начало на раннонововисоконемско писане в Нюрнберг" (на немски език Научни трудове на Пловдивския университет, т. 40, кн. 1, Филология, Пловдив, стр. 355 – 361.

Петков, Марин (2001) "Уредбата на канцеларията на император Максимилиан I – изследвания върху графемната система" (на немски език) Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, Heft 1, стр. 21 – 46.

Петков, Марин (1998) "Келтските заемки в немски език" (на немски език) Сборник доклади от Юбилейната научна сесия, организирана от ВВОВУ “Васил Левски”, книжка 62, Филологии, част ІІ, Велико Търново, стр. 50 – 55.

Петков, Марин (1998) "Топоними от келтски произход в немскоезимното землище" (на немски език Сборник доклади от Юбилейната научна сесия, организирана от ВВОВУ “Васил Левски”, книжка 62, Филологии, част ІІ, Велико Търново, стр. 56 – 59.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/