Публикации на доц. д-р Таня Филипова Рачева


Рачева, Таня (2016) Diachronische Aspekte in der Phraseologie. Canetti Band 9, Röhrig Universitätsverlag St. Ingbert. 2016 (ISBN 978-3-86110-577-0).

Рачева, Таня (2014) "Неверни приятели" във фразеологията на двойката езици немски и български. Филологически сборник VI. Велико Търново – Твер. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2014.

Рачева, Таня (2011) За разширеното определение в немския и българския език. Филологически сборник. IV, Велико Търново – Твер, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011,

Рачева, Таня (2011) Допълнение към сказуемното определение в българския и в немския език. Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново, 2011.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/