Публикации на ас. Марияна Станчева Манева


Манева, Марияна (2010) Die Schlüsselqualifikationen als Faktor für den Erfolg im Beruf Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение, В. Търново

Манева, Марияна (2009) Landeskundliche Ansätze im Fremdsprachenunterricht Съвременно образование и чужд език, В.Търново

Манева, Марияна (2009) Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина, В.Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/