Публикации на доц. д-р Веска Кирилова Димитрова


Кирилова, Веска (2018) Ненормативна субституция на проходните съгласни [s], [z] и [с], [з] в устната практика на френския и българския език В. Търново

Кирилова, Веска (2018) Случаи на ненормативна субституция на френските полусъгласни [j, ɥ, w] и на българската съгласна [й] в устната практика на френския и българския език. Годишник на департамент "Романистика и германистика", 2018, т. 4, c. 15-31, Online ISВN 978-619-233-023-1 Идентификационен номер: 21463

Кирилова, Веска (2018) Entre Beckett et moi. V. Choumélov Алманах „Думите“, Бургас: ИК „“Конфедерация на българските писатели“, 2018, бр. 1, с. 314-315, ISBN 978-619-7411-06-5. COBISS.BG-ID 1286766052

Кирилова, Веска (2017) Ненормативна консонантна субституция на звук по признака звучност/беззвучност в устната реч на френския и българския език - В: Нено Неделчев в науката за Българите, сб. в чест на проф. д-р Нено Неделчев по случай неговата 70-годишнина, В. Търново: Изд. „Ивис“, 2017, с. 300-313, ISBN 978-619-205-070-2. COBISS.BG-ID 1282153188

Кирилова, Веска (2017) Ненормативна субституция на веларните съгласни [k, g, ŋ] и [к, г, х] в устната практика на френския и българския език В. Търново

Кирилова, Веска (2017) Ненормативна субституция на преградните съгласни [t, d] и [т, д] с носова съгласна в устната практика на френския и българския език Известия, 2017, кн. Х, год Х, Научен център „Св. Дазий Доростолски“ към Филиала на РУ „Ангел Кънчев“ в Силистра, Изд. център на РУ, с.134-143, ISBN1313-7395.

Кирилова, Веска (2017) Случаи на ненормативна субституция на носовите съгласни [m, n, ɲ, ŋ] и [м, н] в устната практика на френския и българския език Годишник на департамент "Романистика и германистика", 2017, т. 3, Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на проф. Павлина Стефанова д.н. София: Изд. на НБУ, с. 13-24. Online ISBN 978-954-535-993-4. COBISS.BG-ID 1283258596

Кирилова, Веска (2017) Ненормативна субституция на затворената гласна [u]/[у] в устната практика на френския и в българския език -В: Нено Неделчев в науката за Българите, сб. в чест на проф. д-р Нено Неделчев по случай неговата 70-годишнина, В. Търново: Изд. „Ивис“, 2017, с. 313-322, ISBN 978-619-205-070-2. COBISS.BG-ID 1282153188

Кирилова, Веска (2017) Ненормативна субституция на средните гласни [O], [Ɔ] и на широката гласна [O] в устната практика на френския и българския език Studia phililogica universitatis velikotarnovensis, 2017, т. 36(1), В. Търново: УИ“Св.св. Кирил и Методий“, с. 93-102. ISSN: 2534-9236 (Online). ISSN: 2534-918X (Print). COBISS.BG-ID 1277647332

Кирилова, Веска (2016) Ненормативна епентеза на вокална и консонантна дължина в устната реч на френския и българския език Годишник на департамент „Романистика и германистика“, 2016, т. 2. София: Изд. на НБУ. Online ISSN 1313-7875 Идентификационен номер: 21122

Кирилова, Веска (2016) Прояви на ненормативна епентеза на глайдове в устната реч на френския и българския език – В: Trees of knowledge: roots and roots. Essays in Honour of Michael Grancharov. Пловдив: ПУ„Паисий Хилендарски“, 2016, с. 104-114, ISBN 978-619-202-203-7. COBISS.BG-ID 1282656228

Кирилова, Веска (2015) Дискурсни особености на устната спонтанна реч на фонетично ниво. – В: В началото бе словото... Сб. в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н. София: Изд. на НБУ, 2015, с. 207–221, ISBN 978–954–535–870–8. COBISS.BG-ID 1272909540.

Кирилова, Веска (2015) Проява на ненормативна епентеза на преградните съгласни [t], [d] и [т], [д] в устната практика на френски и български език Годишник на департамент „Романистика и германистика“, 2015, т. I. Юбилейно издание в чест на 70-годишнината на доц. д-р Анушка Леви, София: Изд. на НБУ, с. 136–148, ISBN 978–954–535–758–892–0. COBISS.BG-ID 1278214628

Кирилова, Веска (2015) Прояви на ненормативна епентеза в устната реч на френския и българския език В. Търново: Изд. „Ивис”, 2015, 220 c. ISBN 978-619-205-020-7. COBISS.BG-ID 1273420516

Кирилова, Веска (2014) Changements phonétiques non normatifs de segments consonantiques dans la pratique orale de la langue française et bulgare Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. Декември 2012. Ред. С. Станчев, В. Белчева, С. Киримбу, А. Бабру-Киримбу, В. Стоянова, П. Вълчева, Г. Върлинкова. В. Търново: Изд. “ИВИС”, 2014, с. 263–270, ISBN 978–954–2968–77–1.COBISS.BG-ID 1267736292

Кирилова, Веска (2011) Lexique nominal, II partie В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 264 c., ISBN 978-954-524-787-3. COBISS.BG-ID 1229386468

Кирилова, Веска (2011) Сборник с материали за подготовка на кандидатстудентския изпит по френски език В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 116 с., ISВN 978–954–524–790–3. COBISS.BG-ID 1238081252

Кирилова, Веска (2011) Réflexions sur l’élision des segments consonantiques palato-vélaires [K-G],[К-Г] dans la langue orale spontanée française et bulgare - В: Професор д-р Върбан Вътов 70 години: юбилеен сборник. В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 243–257, ISBN 978–954–524–810–8. COBISS.BG-ID 1246114788

Кирилова, Веска (2011) Еlision des segments consonantiques bilabiaux [b-m] – [б-м] dans la langue orale spontanée française et bulgare – В: Паисий Христов – една кариера в служба на словото, Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов. В. Търново : Изд. “Фабер”, 2011, с. 124–132, ISBN 978–954–400–472–9.COBISS.BG-ID 1237702372

Кирилова, Веска (2011) Elision des segments consonantiques [l-r] – [л-р] dans la langue orale spontanée française et bulgare Сб. от научна конференция „Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи“, Велико Търново, 2010 г. Ред. С. Станчев, С. Грудкова, В. Стоянова, Я. Коева, В. Белчева. В. Търново: Изд. „Ивис“, 2011, с. 82-101. ISSN 978-954-2968-18-4. COBISS.BG-ID 1249131492

Кирилова, Веска (2010) Elision du segment consonantique [v] – [в] dans la langue orale spontanée française et bulgare Сб. от конф. "Теория и практика на съвременното чуждоезиковото обучение". Ред. С. Станчев, С. Грудкова, В. Стоянова, Я. Коева, В. Белчева. В. Търново: Изд. “ИВИС”, 2010, с. 53–67, ISBN: 978–954–8387–87–3. COBISS.BG-ID 1239647972

Кирилова, Веска (2010) Réflexions sur le rôle de la loi du moindre effort articulatoire lors de la troncation des mots dans la langue spontanée française et bulgare – В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80 годишнина, В. Т-во: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 129–141, ISBN 978–954–524–724–8. COBISS.BG-ID 1234359524

Кирилова, Веска (2010) Réflexion sur l’élision des segments consonantiques [t-d-n] – [т-д-н] dans la langue spontanée française et bulgare Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, т.31(1). В. Търново : УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, с. 297–319, ISSN 0204–6369. COBISS.BG-ID 1248949476

Кирилова, Веска (2009) Elision de quelques segments vocaliques dans la langue parlée spontanée française et bulgare Сб. от конф. "Съвременно образование и чужд език". Май 2008. Ред. Б. Питев, Д. Питева. В. Търново : “ Астарта”, 2009, с. 22–35, ISBN: 978–954–350–084–0. COBISS.BG-ID 1233468900

Кирилова, Веска (2009) Réflexions sur l’acquisition de la compétence socioculturelle en langue étrangère. – В: 45 години Филологически факултет. В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 17–26, ISBN: 978 – 954 – 524 – 673 – 9. COBISS.BG-ID 1230260196

Кирилова, Веска (2008) Le message publicitaire – réception, décodage, persuasion et adhesion Сб. от конф. "Съвременно образование и чужд език", май 2007. Ред. Г. Върлинкова, В. Стоянова, М. Христова. В. Търново: “ Астарта”, 2008, с. 171–180, ISBN: 1313 – 4086. COBISS.BG-ID 1233468900

Кирилова, Веска (2008) Lexique nominal. I partie В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 296 с., ISBN 978 – 954 – 524 – 657 – 9. COBISS.BG-ID 1229386468

Кирилова, Веска (2007) Случаи на фонетична интерференция при обучението по френски език Сб. от конф. ""Съвременно образование и чужд език, май 2006. Ред. А. Иванова, М. Аврамова, С. Грудкова, М. Христова. В. Търново: Изд. Астарта, 2007, с. 113–121, ISBN: 978 – 954 – 350 – 36 – 9. COBISS.BG-ID 1244115684

Кирилова, Веска (2005) Произнасяне на абревиатурите във френски, испански и български език La théorie opérative et les études littéraires et linguistiques. A la mémoire de Christo Todorov В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 91–97, ISBN: 954 – 524 – 468 – 2. COBISS.BG-ID 1044244708

Кирилова, Веска (2005) За декодирането на някои поговорки във френски, испански и български език La théorie opérative et les études littéraires et linguistiques. A la mémoire de Christo Todorov. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 97–105, ISBN: 954 – 524 – 468 – 2. COBISS.BG-ID 1044244708

Кирилова, Веска (2004) Ортографична интерференция на / J / във френски и испански език Сб. от конф. "Съвременно образование и чужд език". Октовмри 2003. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 84–88, ISBN– 954–8324–52–0. COBISS.BG-ID 1043593700

Кирилова, Веска (2003) За някои звукоподражателни думи във френски, испански и български език Сб. от конф. "Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език". Научна конференция в чест на Международната година на езиците, 15-17 май 2001. Ред. Б. Борисова, Д. Генова, К. Бонева, К. Стоянова, Я. Коева. В. Търново: УИ „Св св. Кирил и Методий“, 2003, с. 168–175, ISBN: 954 – 524 – 377 – 5. COBISS.BG-ID 1041660900

Кирилова, Веска (2000) Donne-moi ta main… et prends lа mienne… Сборник с материали за кандидатстудентския изпит по френски език – 10 варианта за изпита по френски език В.Търново: Изд. “Слово”, 2000, 80 с., ISBN 954 439 625-Х. COBISS.BG-ID 1035381988

Кирилова, Веска (2000) Идеогенетични основи на адиективалната синтагма Сб. от конф. "Лингвистика на литературния текст и теория на литературата". Международна научна конференция 23-25 октомври 1998. В памет на доц. Хр. Тодоров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2000, с.300-314, ISBN 954 – 524 – 229 – 9. Идентификационен номер: 13555

Кирилова, Веска (1999) Etats d’âme. Guéno Motchoukov В. Търново: Изд. „ПАН-ВТ“, 1999, с. 36, ISBN 954 9507 61–0.

Кирилова, Веска (1999) Brèves: Actualités de la nouvelle. Nouvelles bulgares, № 58 Франция. Villelongue d’Aude: Ed. Atelier du Gué, 1999, 116 р. ISBN-13: 978-2913589049.

Кирилова, Веска (1998) Видове отношения в субстантивните подчинителни непредикативни словосъчетания във френски, испански и български език Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, В. Търново, 1998, кн. 62. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ, с. 280–288, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146740196

Кирилова, Веска (1998) Към класификацията на обстоятелственото пояснение за време във френския и българския език. Проглас, 1998, бр. 1. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 141–149, ISSN 0661–7902. COBISS.BG-ID 1142462180

Кирилова, Веска (1998) Някои случаи на категориална конверсия при образуване на прилагателните имена във френски, испански и български език Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, 1998, кн. 62. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ, с. 267–274, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146740452

Кирилова, Веска (1997) Към класификацията на обстоятелственото пояснение за място в българския и френския език Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, 1997, кн. 51. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ, с. 209–218, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146308836

Кирилова, Веска (1997) Общи случаи на категориална конверсия при образуване на съществителни имена във френския, испанския и българския език Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, 1997, кн. 51. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ, с. 202–209, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146306532

Кирилова, Веска (1997) За някои случаи на употреба на определителния член със съществителните имена във френски, испански и български език. Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, 1997, кн. 51. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ. с. 193–202, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146306276.

Кирилова, Веска (1994) За някои грешки при усвояване на употребата на френските предлози Сб. от конф. "La langue et la littérature françaises dans la civilisation mondiale", Colloque international organisé par le Département de Langues et de Littératures Romanes de l’Université “Sts Cyrille et Méthode » de V. Tirnovo. du 5 au 7 Novembre 1992, 1994, с. 361-369, ISBN: 9954 – 524 – 087 - 3. COBISS.BG-ID 1027221732

Кирилова, Веска (1992) Тайните на Марсилия. Е. Зола София: Тренев& Тренев, 1992, 328 с., ISBN 954–06–0039–1.

Кирилова, Веска (0) Фонологични аспекти на проява на закона за минималното артикулационно усилие в устната спонтанна реч на френски и български език, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Диплома № ВТ-14 4-0075, издадена на 25 юни 2014.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/