Публикации на проф. дин Казимир Попконстантинов Константинов


Константинов, Казимир (2016) Надпис върху тухла с евангелски текст от средновековния манастир в м. „Френкхисар“ - В. Търново. В: Великите Асеневци : Сб. с докл. от конференция, посветена на 830 г. от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 г. от легитимното възобновяване на Българската патриархия. - В. Търново : Абагар, с. 412-417. ISBN 978-619-168-175-4 COBISS.BG-ID 1285201636

Константинов, Казимир (2015) Манастирът „Св. Йоан Продром“ на остров „Св. Иван“ в светлината на новите археологически проучвания (2008-2013). В: Известия на Народния музей - Бургас, Т. 5 : В памет на Цоня Дражева, с. 209-218. ISSN 0407-9477

Константинов, Казимир (2015) Новооткрито аязмо в княжеския манастир край Варна - свидетелство за култа към св. Богородица в България през ІХ – Х век : Археология и епиграфика. В: BULGARIA Mediaevalis. - Sofia : Bulgarian Historical Heritage Found., с. 59-73. ISSN 1314-2941

Константинов, Казимир (2015) Погребални практики на българския елит пруз Х-ХІ в.: археология и епиграфика. В: Европейският Югоизток през втората половина на Х – началото на ХІ в. : История и култура. – София, 2015, с. 404, обр. 4-5.

Константинов, Казимир (2014) Бронзов печат с надпис на гръцки от „Манастира на Георги Синкел Български“ в Преслав. В: REALIA Byzantino-Balcanica : studia in honorem annorum LХ annorum professoris Christi Matanov : Сб. в чест на 60-год. на проф. Христо Матанов. Ред. Йоанна Бенчева, Теодор Димитров. София : Тангра ТанНакРа ИК, с. 240-258. ISBN 978-954-378-118-8 COBISS.BG-ID 1267540452

Константинов, Казимир (2014) Оловен амулет с текст от Х в. против нежит от с. Градец, Видинско. В: Филология и текстология : Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уйлям Федер. Шумен : Науч. център "Преславска книжовна школа", с. 288-303. ISBN 978-619-00-0096-9 COBISS.BG-ID 1266302692

Константинов, Казимир (2014) Отпечатъци в българска писмена традиция (по епиграфски данни); Глаголическата писмена традиция в средновековна България (по епиграфски данни); Кирилската писмена традиция (по епиграфски данни); Как са се появили два "новооткрити Самуилови надписа". В: Епохата на българския цар Самуил : Език и писменост. София : Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, с. 7-16; с. 17-23; с. 24-44 ISBN 978-954-322-810-2 COBISS.BG-ID 1271188964

Константинов, Казимир (2014) Средновековен манастир „Св. Йоан Продром” на остров „Св. Иван”, Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2013. - София, с. 550-553.

Константинов, Казимир (2013) Манастирът на Георги Синкел Български в Преслав : Историята на една аристократична фамилия от Х в. В: Преслав, Т. 7. - В. Търново : Фабер, с. 44-63.

Константинов, Казимир (2013) Средновековен манастир „Св. Йоан Продром” на остров „Св. Иван”, Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2012. - София, с. 463-466.

Константинов, Казимир (2013) Псалтирни и евангелски текстове в епиграфски паметници от средновековна България. В: Българското средновековие: общество, власт, история : Сб. в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова. София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", с. 501-511. ISBN 978-954-07-3464-4 COBISS.BG-ID 1252378852

Константинов, Казимир (2012) Нежит и antaura по данни от текстове вълху оловни амулети и требници. В: Кирило-методиевски студии, Кн. 21. София: Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", с. 101-112. ISSN 0205-2253 COBISS.BG-ID 1121016036

Константинов, Казимир (2012) Средновековен манастир „Св. Йоан Продром” на остров „Св. Иван”, Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2011. - София, с. 481-483.

Константинов, Казимир (2012) Янка Николова (1922-2012). - По-важни публикации. В: Археология, № 1, с.158-159. ISSN 0324-1203.

Константинов, Казимир (2012) Манастирът на чъргубиля Мостич, местността Селище, Велики Преслав. В: Археологически открития и разкопки, 2012 [за 2011], с. 407-409.

Константинов, Казимир (2010) Новооткрити надписи-графити в Боянската църква. В: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология. Научна конференция, 29-30 ноември 2008 г., Велико Търново. Ред. Б. Борисов. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 623-641. ISBN 978-954-524-743-9 COBISS.BG-ID 1235324900

Константинов, Казимир (2010) Евангельские тексты в эпиграфических памятниках средневековой Болгарии. В: Остромирово Евангелие и современные исследования рукописной традиции новозаветных текстов. СПб: Российская национальная библиотека, 2010. с. 97-105. ISBN: 978-5-8192-0389-7 COBISS.BG-ID 1236006372

Константинов, Казимир (2009) Заклинателни молитви върху оловни амулети от средновековна България и паралелите им в Требници от средновековна Сърбия. В: Зборник радова Византолошког института/ Српске Академиjе наука и уметности. Византолошки Институт, 2009, 46, с. 341–350. ISSN 0584-9888 COBISS.BG-ID1118119652

Константинов, Казимир (2009) Зограф Василие и Боянската църква след 750 години. В: Зограф Василие и Боянската църква след 750 години. София: UNICART, 2009, 9-89. ISBN 978-954-92530-1-6 COBISS.BG-ID 1231891684

Константинов, Казимир (2009) Оловен амулет с глаголически текст. В: Кирило-Методиевски студии : Средновековието в огледалото на един филолог : Сб. в чест на Светлина Николова, 2009, № 18, с. 385-397.

Константинов, Казимир (2008) За два оловни амулета от X век от Варненския музей. В: Acta musei Varnensis, VII–2. Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси в историята на Черноморското крайбрежие. Материали от Международна конференция в памет на ст. н. с. Милко Мирчев, Варна, 15-17 септeмври, 2005. Варна : Зограф, 2008, с. 301-313. ISBN 954-15-0128-1 COBISS.BG-ID 1041656292

Константинов, Казимир (2006) Нежитъ идѣше от чръмнаго морѣ. В: Българска филологическа медиевистика. Сб. научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев по случай 60-гоишния му юбилей. Ред. Ангел Давидов. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, c. 99-108. ISBN 954-524-546-8 COBISS.BG-ID 1242745828

Константинов, Казимир (2006) Прѣложєниє кънигъ и гръцкият език в средновековна България (по епиграфски данни). В: Византия - Балканите - Европа : Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (= Studia Balkanica, 25). София: Институт по балканистика, 2006, с. 413-422. ISBN 978-954-91085-5-2 COBISS.BG-ID 1229309668

Константинов, Казимир (2006) Оловен амулет палимпсест с глаголико-кирилски текст. В: Тангра : Сб. В чест на 70-год. на акад. Васил Гюзелев. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2006, с. 311-330. ISBN 978-954-07-2435-5 COBISS.BG-ID 1230538980

Константинов, Казимир (2005) Манастирите при Равна и Караачтеке в манастирската география на България (ІХ – Х в.). В: AMV, ІІІ-2. Българските земи през средновековието (VІІ – ХІV в.). - Варна, 2005, с. 107–119.

Константинов, Казимир (2005) Още веднъж за т.нар. мартириум в Плиска. В: Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 24-32. ISBN 954-524-444-5 COBISS.BG-ID 1044314084

Константинов, Казимир (2005) Жените и монашеството в България през ІХ-Х в. По археологически данни. В: Год. СУ – ЦСВП „Ив. Дуйчев“, Т. 93 (12), 2005 [за 2003], с. 271.

Константинов, Казимир (2004) Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от X в. В: Palaeobulgarica/Старобългаристика, 2004, Год. 28 (кн. 4), с. 69-75. Print ISSN 0204-4021 COBISS.BG-ID: 1119677156

Константинов, Казимир (2004) Равненският храм „Св. Богородица“: осветен или обновен в 889 г.? В: Образ и слово. Юбилеен сборник по случай 60-год. на проф. Аксиния Джурова. София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2004, с. 369-380. ISBN 954-07-1998-4 COBISS.BG-ID 1042546148

Константинов, Казимир (2003) Оловен амулет с кирилско и глаголическо писмо. В: Палеославистика, лексикология, лексикография. Тезисы международной научной конференции, посвященной памяти Р. М. Цейтлин, 27-29 ноября 2002 г. Москва: Инст. славяноведения РАН, 2003, с. 52-53. iSBN 5-7576-0138-8 COBISS.BG-ID 1114693348

Константинов, Казимир (2002) Скрипторият в Равненския манастир : Още веднъж за украсата на старобългарските ръкописи от ІХ-Х в. В: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад : Ценности, традиции, общуване. - София : Гутенберг, 2002, с. 719-726. (Съавт. с Р. Костова)

Константинов, Казимир (2002) Оловен амулет с апокрифен текст от Варненския музей. В: Търновска книжовна школа. Седми междунарfoek симпозиум В. Търново, 8-10 октомври 1999 г. Т. 7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. Ред. Георги Данчев. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 283-286. ISBN 954-524-339-2. НРС

Константинов, Казимир (2002) Светителски култове в България ІХ – ХІV в. По епиграфски данни. В: Год. СУ – ЦСВП “Ив. Дуйчев”, Т. 92 (11), 2002, с. 158, бел. 23 и 166, № 12.

Константинов, Казимир (2000) Нови данни за прабългарската антропонимия (по епиграфски данни). В: Бълг. векове, 2000, № 2, с. 29-42

Константинов, Казимир (1999) Към въпроса за отшелническите практики в България през Х в.: светият отец Антони от Крепча и св. Йоан Рилски. В: Светогорска обител Зограф. Т. 3. Сб. от Трета конференция, 17-19 октомври 1996 г., София. София: Унив. издателство "Св. Климент Охридски", 1999, с. 84-88. ISBN 954-9943-04-6 COBISS.BG-ID 1034530788

Константинов, Казимир (1997) Старобългарски надписи. В: Altbulgarische Inschriften, 2, Wien, 1997 (= Die Slawischen Sprachen, 52).

Константинов, Казимир (1997) Молитва против нежит вьрху амулет от Пькуюл луй Соаре. В: Българите в Северното Причерноморие. Т. 6. Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1997, с. 123-130. ISBN 954-524-171-3 COBISS.BG-ID 1032840164

Константинов, Казимир (1997) Рунически надписи и знаци от манастира при Равна и техните аналози. В: Проблеми на прабългарската история и култура, 3. – Шумен, 1997, с. 110-111.

Константинов, Казимир (1995) Оловни пластини с надписи. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 2. И - О. София : Унив. издателство "Св. Климент Охридски", 1995, с. 850-853. ISBN 954-07-0463-4 COBISS.BG-ID 1029756900

Константинов, Казимир (1994) Старобьлгарски надписи. В: Altbulgarische Inschriften, 1, Wien, 1994 (= Die Slawischen Sprachen, 36).

Константинов, Казимир (1994) Апокрифна молитва от X–XI в. върху оловен амулет от с. Одърци, Толбухинско. В: Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов / Ред. кол. Велизар Велков - глав. ред. и др. ; [С предг. от Димитър Овчаров]. - С. : БАН, 1994, с. 288–292. ISBN 954-430-235-2

Константинов, Казимир (1994) Старобългарски надписи = Altbulgarische Inschriften. 1. В: Die slawischen Sprachen 36, 1994. - VIII, 270 p.

Константинов, Казимир (1994) Апокрифна молитва от X – XI в. върху оловен амулет от с. Одърци, Толбухинско. В: Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов / Ред. кол. Велизар Велков - глав. ред. и др. ; [С предг. от Димитър Овчаров]. - София : БАН, 1994, с. 288–292. ISBN 954-430-235-2

Константинов, Казимир (1994) Епиграфски бележки за Иван, царсимеоновият син. В: Българите в Северното Причерноморие: Изследвания и материали. Т. 3. Сб. от Трета научна конференция, Велико Търново, 10-11 декември, 1993. Ред. В. Тъпкова-Заимова. В. Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 71-78. ISBN 978-954-400-183-4 COBISS.BG-ID 1031408100

Константинов, Казимир (1993) Рунически надписи от Средновековна България. В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Материали от юбилейната научна конференция в чест на 90-годишнината на чл. кор. проф. д-р Веселин Бешевлиев, Велико Търново, 12-15 октомври 1990 г. Ред. К. Попконстантинов и др. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1993, с. 141-165. ISBN 9545240202 COBIS.BG-ID: 1026458852

Константинов, Казимир (1993) Оловна пластинка с надпис от X век. В: Плиска-Преслав, Т. 6. - София : БАН, 1993, с. 149-151.

Константинов, Казимир (1992) Въпроси около гроба и надписа на чъргубиля Мостич. В: Плиска – Преслав: Проучвания и материали, т. 5. Шумен: Хермес и Хермес, 1992, с. 268-274. ISBN 954-534-002-9 COBISS.BG-ID 1025113316

Константинов, Казимир (1992) За два паметника от ІХ-Х в. с псалтирни текстове. В: Приноси към българската археология. Т. 1. - София : Аргес, 1992, с. 113-120.

Константинов, Казимир (1988) За два амулета с апокрифни молитви от X в. В: Палеославистика и епиграфика : В памет на проф. Иван Гьльбов. - В. Тьрново, 1988. с. 29.

Константинов, Казимир (1987) Апокрифна молитва от X век върху оловна пластина. В: Die slawischen Sprachen, Vol.13, 1987, с. 45-54.

Константинов, Казимир (1987) Глаголическата писмена традиция в Средновековна България през IХ-ХI в. В: Кирило-методиевски студии. Т. 4. София: Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1987, с. 283-291. ISSN 0205-2253 COBISS.BG-ID: 1121016036

Константинов, Казимир (1987) Българските имена в "Liber confraternitatum vetustior" в манастира “Св. Петър” в Залцбург. В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", 1987, 1, с. 123-135. Print ISSN 1311-784X COBISS.BG-ID: 1239598564

Константинов, Казимир (1987) Les inscriptions du monastere rupestre prés du village Murfatlar (Basarab) В: Dobrudza : Etudes ethno-culturelles : Recueil d`articles / Red. en chef [с предг.] Dimitar Angelov ; Red. responsable Dimitar Ovcarov ; Mis en oeuvre par les soins du Dimitar Ovcarov ; [Прев. от бълг. Иван Шопов]. Sofia: Изд. на Acad. bulg. des sciences. Inst. d`archeologie, 1987, pp. 115-146. COBISS.BG-ID: 1084662244

Константинов, Казимир (1986) Новооткрити епиграфски паметници от Х-ХІ в. (апокрифни молитви върху олово). В: Доклад на Втори междунар. конгрес по българистика, София, 23 май - 3 юни 1986.

Константинов, Казимир (1986) Още веднъж за надписа с дата от старобългарския манастир до с. Равна, Варненски окръг. В: Археология, 1986, № 1, с. 8-19. ISSN 0324-1203 COBISS.BG-ID 1119614436

Константинов, Казимир (1985) Разпространение на старобьлгарската писменост през IX-X в. В: Старобългарска литература, 1985, 17, с. 39-69. Print ISSN: 0204-868X COBISS.BG-ID: 1121168612

Константинов, Казимир (1985) Епиграфика старобългарска. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1: А-З. Ред. Л. Грашева. София : БАН, 1985, с. 662-667. ISBN 954-430-943-8 COBISS.BG-ID 1040540132

Константинов, Казимир (1984) Новооткрит двуезичен надпис от Равна. В: Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. - София, 1984, с. 231-235.

Константинов, Казимир (1984) Към въпроса за черноризец Тудор и неговата приписка. В: Старобългарска литература, 1984, 15, с. 116-130. ISSN 0204-868X COBISS.BG-ID: 1121168612

Константинов, Казимир (1984) Глава I. Архитектурна история Круглой церкви; Глава II. Надписи-граффити из Круглой церкви; Глава III. Надписи, открытые возле Круглой церкви; Датировка надписей; Заключение В: Надписи из Круглой церкви в Преславе. София: БАН, 1984, с.11-28; с. 28-69; с. 69-77; с. 84-98; с. 98-101. COBISS.BG-ID: 1240778980

Константинов, Казимир (1984) Двуезични надписи и абецедари от старобългарския манастир при с. Равна, Варненски окръг. В: Известия на Народния музей – Варна, Т. 20 (35), 1984, с. 65-80. ISSN 0324-0533 COBISS.BG-ID 1120960996

Константинов, Казимир (1983) Ктиторская надпись из Круглой церкви в Преславе. В: Palaeobulgarica/Старобългаристика, 1983, Год. 7 (кн. 4), с. 39-55. Print ISSN 0204-4021 COBISS.BG-ID: 1119677156

Константинов, Казимир (1983) За почитането на Климент папа Римски в Средновековна България (по епиграфски данни). В: Palaeobulgarica/Старобългаристика, 1983, Год. 7 (кн. 2), с. 39-54. Print ISSN 0204-4021 COBISS.BG-ID: 1119677156

Константинов, Казимир (1982) За четенето и тьлкуването на надписа от с. Цар Асен, Силистренски окрьг. В: Археология, 1982, № 3-4, с. 43-49. ISSN 0324-1203 COBISS.BG-ID 1119614436

Константинов, Казимир (1982) За глаголическите надписи от X в. В: Археология, 1982, № 2, с. 27-37. ISSN 0324-1203 COBISS.BG-ID 1119614436

Константинов, Казимир (1980) Тракийско светилище при Драгановец, Търговищко. В: Тракийски светилища. Ред. Ив. Венедиков, Ал. Фол. Тракийски паметници; 2. София: БАН, Инст. по тракология, 1980, с. 90-140. COBIS.BG-ID: 1100897252

Константинов, Казимир (1980) Граждански комплекси в Плиска и Преслав. В: Средновековният български град. - София, 1980, с. 117-129.

Константинов, Казимир (1980) Два старобългарски надписа от Преслав. В: Векове, 1980, Год. 9 (№ 4), с. 25-30. ISSN 0324-0967 COBISS.BG-ID 1121472996

Константинов, Казимир (1977) Два старобългарски надписа от скалния манастир при Крепча, Търговищки окръг. В: Археология, 1977, № 3, с. 17-24. ISSN 0324-1203 COBISS.BG-ID: 1119614436

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/