Публикации на гл.ас. д-р Вакрилен Петков Кильовски


Кильовски, Вакрилен (2018) Видимото слово: Специфики на визуалното в поетиката на Е. Е. Къмингс PHILOLOGIA: ФИЛОЛОГИЯ. - София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, 33, (с. 34-55). ISSN 0204-8779.

Кильовски, Вакрилен (2018) Хибридната идентичност на междухудожественото произведение: семиотичен прочит на понятието "интермедия", От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността. Велико Търново: УИ, 2018, ISBN 978-619-208-141-6

Кильовски, Вакрилен (2016) “Estlin With Georgia On His Mind: A Reading Of E. E. Cummings’ "The/Sky/Was" As An Ekphrastic Poem”, TREES OF KNOWLEDGE: ROOTS AND ROUTES, Essays in Honour of Michael Grancharov, Tsoneva‐Mathewson,S., Rowland, Y., Kostadinova, V., (eds.), Plovdiv University Press,(pp. 240-250), ISBN 978-619-202-203-7

Кильовски, Вакрилен (2013) “The Nude, the Grasshopper and the Poet-Painter: A reading of E. E. Cummings’ ‘r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r’.” Spring: The Journal of the E. E. Cummings Society 20 (2013): (pp. 99-109), ISSN 0735-6889

Кильовски, Вакрилен (2013) „The “Chair Caning”, “L'ombre Du Soleil” & Mr. R. Mutt’s Urinal: The Impact Of Technology On The Avant-Gardists’ Interart Practices”, Паисиеви четения, Литературознание, Научни трудове, том 50, кн. 1, сб. Г, 2012. ПУ, Пловдив 2013, (pp. 230-243), ISSN 0861-0029

Кильовски, Вакрилен (2012) „11 u shall nt take the name of ur EEC in vain: the modern Txt Db8 & E.E.Cummings”, Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, Kostova, L (ed.) U Veliko Tarnovo Press, 2012, (pp.274-285),ISBN 978-954-524-858-0

Кильовски, Вакрилен (2010) Кильовска, Ваня (в съавторство с), “Интеркултурни аспекти на чуждоезиковото обучение” (сс 145 – 157) В: сборник доклади „Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение”, изд. „Ивис”, Велико Търново, 2010 ISBN 978-954-8387-87-3

Кильовски, Вакрилен (2008) “Jewish identities within the American selves: ethnocentric anxieties in three Jewish American authors”(with Ivan Angelov), Writing the Self Modes of Self-Portrayal in the Cultural Text, ed. Radu Surdulescu, University of Bucharest Review, A Journal of Literary and Cultural Studies Vol. X, no. 1, 2008, ISSN: 1454 – 9328

Кильовски, Вакрилен (2006) “Aesthetic Response to Political Madness in the American War imprisonment Memoir”- Съвременно образование и чужд език, Велико Търново, 2006, стр. 208-215, ISBN-10: 954-8324-98-9

Кильовски, Вакрилен (2005) “The Enormous Room: Pilgrimage into the prodigious Universe of the Individual” – The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context, Danova, M. (ed.), София, 2005, Polis Publishing, стр. 292-300, ISBN 954-796-012-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/