Публикации на доц. д-р Свилен Богданов Станчев


Станчев, Свилен (2019) On language as a conflict factor Сб. IX Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах». КИIB: TОВ НВП "Iнтерсервic", 25-28, ISBN 978-617-696-869-6

Станчев, Свилен (2019) Bruecken zur Interkulturalitaet im Fremdsprachenunterricht. Ionesco, Eduard, Chirimbu Sebastian (ed.). Challenges of Transition from School to Labor Market. Competence and Career. Procedia of 2nd edition. PTS 2018 International Symposium.UK: ACADEMIA Publishing, 10-19. ISBN 978-1-9998738-6-8

Станчев, Свилен (2018) За особеностите на един чуждоезиков учебник за висшите училища, публикуван в България през 50-те години на ХХ в. Сборник "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" // Foreign language teaching between past and present. Велико Търново: Ивис, 2018, 51-58.

Станчев, Свилен (2017) Продуктивни модели на валентна вариативност в английския и българския. Сп. "Проглас", кн. 2, 236 - 245

Станчев, Свилен (2017) Лингводидактически ретроспективи, или за два български учебника по немски език от 30-те години на XX век Сп. "Чуждоезиково обучение", кн.3

Станчев, Свилен (2017) Ретроспективни щрихи към чуждоезиковото обучение в България (CD). В. Търново: Ивис.

Станчев, Свилен (2017) New approaches in the process of foreign language teaching: music and short stories Conference Proceedings: Educational perspectives - professional guide of good practice in education. UK, Nielsen.

Станчев, Свилен (2016) Изграждане на представата за Германската демократична република в българските учебници по немски език от 60-те и 70-те години на ХХ в. Сп. "Чуждоезиково обучение", кн.1

Станчев, Свилен (2016) Didaktisch-methodische Ueberlegungen und unterrichtspraktische Ideen zur oesterreichischen Landeskunde im DaF-Unterricht Diversity in Knowledge Society (Education, Education Leadership, Interdisciplinary Studies, Language, Literature). Milano: Rediviva Edizioni, 47-52.

Станчев, Свилен (2016) Valency changing phenomena in English and Bulgarian Сб. "Филологията - класическа и нова". Юбилейна научна конференция на Факултета по класически и нови филологии", СУ "Св. Климент Охридски".

Станчев, Свилен (2016) Wie das Land, so das Sprichwort, или за един нов тематичен речник в помощ на обучението по немски като чужд език Сп."Чуждоезиково обучение", кн.6

Станчев, Свилен (2016) On language and Culture, the Natural Language User and the Theory of Grammar Сб. "Език, култура и лингводидактика / Language, Culture and Language Didactics"

Станчев, Свилен (2016) За динамичната метода по немски език на Благой Мавров или как да усвоим най-необходимото от всекидневния говор Сп. "Образование", бр. 6

Станчев, Свилен (2015) Детската литература в огледалото на модерността. Сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 4

Станчев, Свилен (2015) Структурни и функционални измерения на глаголната преходност и допълнението в английския и българския Сп. "Проглас", бр.1

Станчев, Свилен (2015) On the parameters and theoretical framework for the account of the ‘V-O’ relation in English Chirimbu, S. et al. (eds) Procedia of Interdisciplinarity DSCEI2014 Section Humanities. Sandy (Utah, USA): Aardvark Global Publishing.

Станчев, Свилен (2015) On the image of the German Democratic Republic in Bulgarian foreign language teaching textbooks from the socialist period. The International Symposium of Teaching Creativity, Thinking and Educational Management: conference proceedings. Pitesti: Tiparg, 38-51.

Станчев, Свилен (2014) Станчев, Св.,Белчева, В. За езиковата комуникация и интеркултурната компетентност в съвременния образователен дискурс. Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: Ивис, 2014, 9–12.

Станчев, Свилен (2014) Езикът като мост: за многоезичността, многоезичието и английския като lingua franca Сб. "Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация".

Станчев, Свилен (2013) 3. От традиционните категории към когнитивна перспектива в английската морфология [Nedelcheva, Sv. ENGLISH MORPHOLOGY – TRADITIONAL AND COGNITIVE PERSPECTIVE. Шумен: Университетско издателство, 2012.] сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 2, 2013. София: Аз Буки Национално издателство за образование и наука, МОМН.

Станчев, Свилен (2012) Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация сп. "Проглас", кн. 2, 2012. В. Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2012.

Станчев, Свилен (2012) Einführung in die österreichische Landeskunde (für Studenten der Fachrichtungen Grundschulpädagogik mit Deutsch und Vorschulpädagogik mit Deutsch. V.Tarnovo: Ivis, 2011(рецензия на книга). сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 1, 2012. София: Аз Буки Национално издателство за образование и наука, МОМН

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/