Публикации на гл.ас. д-р Ралица Дечкова Демиркова


Демиркова, Ралица (2018) Съпоставителният анализ като средство за изследване на преводимостта на игрите на думи Съпоставително езикознание, 2018, XLIII (4), с.13-27. Print ISSN 0204-8701

Демиркова, Ралица (2017) Рецензия за: Л. Иванова. Lost or Found in Translation - Оригинали и преводи в сферата на туризма. VTU Review: Studies in Humanities and Social Sciences, 2017, 1(1), с. 84-85. Print ISSN 2603-3070

Демиркова, Ралица (2015) Играта на думи в британската детска литература през призмата на превода (Върху материал от произведения на Луис Карол, Роалд Дал и Тери Пратчет и техните преводи на български език) Непубликувана дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор"

Демиркова, Ралица (2015) Езикова игра, игра на думи и каламбур – понятийно-терминологични аспекти и йерархична съотнесеност Проглас, 2015, XXIV (2), с. 340-360. Print ISSN 0861-7902

Демиркова, Ралица (2013) Рецензия за: D. Genova. Studying Humour Seriously Проглас, 2013, XXII (2), с. 187-190. Print ISSN 0861-7902

Демиркова, Ралица (2013) Смешна ли е всяка игра на думи? В: Хуморът: прочити, практики, техники. Ред. Д. Генова и Ст. Станоев. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2013, с. 290-324. ISBN 978-954-322-639-9

Демиркова, Ралица (2012) Фразеологичните игри в съвременната британска литература за деца. Семантични и структурни особености. Сб. в памет на Даниела Петрова от Международна научна конференция "Теория и практика на превода", Велико Търново, 24-25 ноември 2011 г. Ред. Ив. Попова-Василева и М. Петрова. Велико Търново: "Фабер", 2012, с. 231-251. ISBN 978-954-400-671-6

Демиркова, Ралица (2011) Играта на думи и възпроизвеждането й в превода от английски на български език (Върху примери от произведението на Луис Карол "Алиса в страната на чудесата") Сб., посветен на проф. дфн. Паисий Христов - Паисий Христов - една кариера в служба на словото. Ред. К. Петров и В. Сабоурин. Велико Търново: "Фабер", 2011, с. 377-394. ISBN: 978-954-400-472-9

Демиркова, Ралица (2010) Some Observations on Teaching Business Translation to Bulgarian Undergraduate Students Paper presented at BETA – IATEFL Bulgaria 19th Annual Conference, Veliko Tarnovo, 23-25 April 2010. Online

Демиркова, Ралица (2008) Reading Comprehеnsion in the Foreign Language Classroom – Making Inferences from Text Сб. от научна конференция "Съвременно образование и чужд език”, Велико Търново, май 2007 г. Ред. Г. Върлинкова, В. Стоянова и М. Христова. Велико Търново: АСТАРТА, 2008, с. 63-72. ISSN 1313-4086

Демиркова, Ралица (2008) Applying Discourse Analysis in the EFL Classroom: Teaching Cohesive Devices Сб. от петата международна конференция: “Езикът – феномен без граници”, Медицински университет, Варна, 12-14 юни, 2008 г. Съставител: Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна, 2008, с. 326-328. ISBN: 978-954-9685-43-5

Демиркова, Ралица (2007) Some Aspects of Political Discoursе Сб. от научна конференция "Съвременно образование и чужд език”, Велико Търново, май 2006 г. Ред. А. Иванова, М. Аврамова и С. Грудкова. Велико Търново: АСТАРТА, 2007, с. 224-234. ISBN 978-954-350-36-9

Демиркова, Ралица (2006) A Tough Nut to Crack: Learning and Teaching Idioms Сб. от научна конференция “Съвременно образование и чужд език”, Велико Търново, май 2004 г. Ред. М. Христова, С. Грудкова и Я. Коева. Велико Търново: АСТАРТА, 2006, с. 171-183. ISBN-10: 954-8324-98-9, ISBN-13: 978-954-8324-98-4

Демиркова, Ралица (2005) Focus on Bulgaria: Designing a Task for the ESP Classroom Сб. от национална научна конференция “Девети майски научни четения”, Русе, май 2004, Русе: Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев, 2005, т. 44, серия 7.1. ISSN 1311-3321

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/