Публикации на проф. д-р Слави Петров Димитров


Димитров, Слави (2108) MODERN TYPES OF TOURISM IN THE EUROREGION GALICIA-NORTHERN PORTUGAL Сб. от Годишната конференция „Развитието на българската и европейска икономика – предизвикателства и възможности", Велико Търново, 28-29 септември 2017 г. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 252-258, ISSN 2603-4093

Димитров, Слави (2019) Development of cultural tourism in Veliko Turnovo on the exemple of the tourism exhibition “Cultural tourism” SocioBrains, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. ISSUE 54, FEBRUARY 2019, p. 368-373 ISSN 2367-5721

Димитров, Слави (2019) CULTURAL TOURISM FOR „ERASMUS” STUDENTS Издателска къща "Ивис", Велико Търново, 2019, 100 с. ISBN 978-619-205-113-6 COBISS.BG-ID 1288465892

Димитров, Слави (2019) Делови туризъм: Възможности за развитие във Велико Търново MICE туризмът: фестивали, инсентиви, конференции, изложения. Черноморски научен форум, Варна, 2019, с. 42-55 ISBN 978-619-190-149-4.

Димитров, Слави (2019) Religious tourism and religious tourism resources THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE GRANDES PROBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU, Porto, 2019, pp. 79-89 ISBN: 978‐989‐8969‐14‐9

Димитров, Слави (2019) Oportunidades de cooperação entre a Bulgária e a China no Domínio do Turismo ХIV Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 24-26 maio, 2019, pp. 31-32.

Димитров, Слави (2019) Культурно-историческое наследие Болгарии как туристический ресурс. Научные горизонты 1(17) 2019. Белгород. с. 67-71. ISSN 2587-618X

Димитров, Слави (2018) Monasteries in Bulgaria as a resource and destination for religious tourism The overarching issues of the european space - preparing the new decade for key socio-economic and environmental challenges, Porto, Fac. Letras Univ. Porto. pp. 166 -181. ISBN 978-989-54179-2-6

Димитров, Слави (2018) NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF UNESCO IN ALBANIA, MACEDONIA AND BULGARIA AS ON OPPORTUNITY FOR TOURISM DEVELOPMENT SocioBrains, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. 2018 (2), ISSUE 42, рр. 29-44. Online ISSN 2367-5721

Димитров, Слави (2018) Религиозен туризъм. Туристически маршрути по Пътя на Сантяго Велико Търново: Фабер, 2018, 224 с. ISBN 978-619-00-0717-3

Димитров, Слави (2018) Пътят на Сантяго – религиозен туризъм и духовно извисяване - Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, Година I (XXXIII), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, c. 837-847. Print ISSN 2603-3534

Димитров, Слави (2018) Плановите документи като инструмент за управление на туризма на регионално ниво. Сб. от Международна научна конференция „Туризмът и иновациите”, Варна, Ред. Св. Ракаджийска, Варна: Наука и икономика, 2018, с. 128-139. ISBN 978-954-21-0973-0

Димитров, Слави (2018) PROGRAM “ERASMUS+” AND THE OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL TOURISM International Scientific Conference „THE CULTURAL CORRIDORS OF SOUTHEASTERN EUROPE: CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES”, Santorini, 02.10-07.10.2018. Blagoevgrad: Publisher: Neofit Rilski Publishing House, SWU “Neofit Rilski”, 2018, рр. 190-196. ISBN 978-954-00-0176-0 – CD.

Димитров, Слави (2018) Граници, регионална политика и регионално развитие в страните от Европейския съюз. Международна научно-практическа конференция България на регионите’2018, 19-21 октомври 2018, Пловдив. Ред. проф. Д. Димитров. Академично издателство „Талант”, Пловдив, 2018, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. с. 41-48. ISBN 978-619-203-229-6 (on-line).

Димитров, Слави (2018) INTERNATIONAL TOURISM EXHIBITION “CULTURAL TOURISM” - A NEW OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT OF TOURISM XIII Jornadas Internacionais “Grandes Problemáticas do Espaço Europeu”, 2018, Porto, pp. 30-31.

Димитров, Слави (2017) Евросити Шавеш-Верин и новите стратегии за регионално развитие - В: Сборник по случай 65-годишнина на проф. д-р Иван Марков, Велико Търново, Фабер, 2017, с. 301-310. ISBN 978-619-00-0583-4

Димитров, Слави (2017) Постижения и перспективи на трансграничното сътрудничество в страните от ЕС Сб. Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история и съвремие" Велико Търново 6 ноември 2015 г., Ред. Б. Борисов, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т. Х, В. Търново, c. 269-284, ISBN 978-619-208-104-1

Димитров, Слави (2017) Cultural and historical heritage of Ohrid as a tourist resource THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE / GRANDES PRIOBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU. 2017, , BUCAREST: MILENA PRESS, 2017, pp. 184-197. ISBN 978-973-7873-61-3

Димитров, Слави (2017) Oportunidades de desenvolvimento de turismo cultural no município Nedelino. ХII Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 2017, p. 43-44.

Димитров, Слави (2017) Лозарство, винопроизводство и туризъм в региона на р. Дору - В: Местната идентичност и глобалният туризъм. Черноморски туристически форум, Варна, 27-29 септември 2017 г. Ред. М. Нешков. Варна: Славена, 2017. с. 113-123. ISBN 987-619-190-090-9

Димитров, Слави (2016) Bulgaria – cultural and historical heritage ХI Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal, 2016, p. 41-42.

Димитров, Слави (2016) Geografia de Bulgбria: passado, presente, futuro THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis. BUCAREST: MILENA PRESS, 2016, pp. 99-109. ISBN 978-973-7873-57-6

Димитров, Слави (2016) Динамика на транспортната инфраструктура по Лузо-испанската граница Сб. “Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври 2014 г., Ред. Б. Борисов, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. IX, с. 189-202. ISBN 978-619-208-066-2

Димитров, Слави (2016) Лузо-испанската граница: в търсене на национална идентичност - В: Сб. "География и приятели" в чест на 60-годишнината на проф. В. Бояджиев, СУ "Св. Климент Охридски", София: Парадигма, 2016. с. 669-682. ISBN 978-954-326-273-1

Димитров, Слави (2016) Трансграничното сътрудничество между Испания и Португалия Велико Търново: Фабер, 300 с. ISBN 978-619-00-0469-1

Димитров, Слави (2016) Възникване, развитие и особености на лузо-испанската граница - Епохи, 2016, година XXIV, ММXVI, Бр. №1, с. 61-69. Print ISSN 1310-2141

Димитров, Слави (2015) Geographic location and contemporary state borders of Bulgaria - „Espaço e Economia [Online]”, Universidade de Rio de Janeiro, Brazil, 2005, №7, Online ISSN 978-90-481-9919-8

Димитров, Слави (2015) Проектът „Европейска столица на културата” и българската кандидатура през 2019 г. Сб. от Четвъртата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 18-20 октомври 2013 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Ивис, 2015, т. IV, с. 370-377. ISSN 1314-4065

Димитров, Слави (2015) Възможности за развитие на земеделието в Еврорегион Галисия-Северна Португалия Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ", В. Търново, 2013, Ред. Б. Борисов, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 191-201. ISBN 978-619-208-002-0

Димитров, Слави (2015) Geography and History for ”Erasmus” students Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, 180 с. ISBN 978-619-208-034-1

Димитров, Слави (2015) Plovdiv – “A Capital Europeia da cultura” em 2019 Х Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal

Димитров, Слави (2015) Regional analysis of the North Central Region The overarching issues of the european space: spatial planning and multiple paths to sustainable and inclusive development. UNIVERSIDADE DO PORTO – Faculdade de Letras da Universiade do Porto, 2015, pp. 244-257. ISBN 978-989-8648-61-7

Димитров, Слави (2014) Oportunidades e perspetivas de desenvolvimento do turismo no concelho de Zlatograd THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis, BUCAREST: MILENA PRESS, 2014, pp. 37-50. ISBN: 978-973-7873-53-8

Димитров, Слави (2014) Алентежу: земята на хляба, виното и зехтина Алманах „30 години катедра „География” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014. Ред. А. Дерменджиев. .Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 288-300. ISBN 978-619-168-104-4

Димитров, Слави (2014) Програмите за трансгранично сътрудничество и интеграционните процеси на Иберийския полуостров Сб. „30 години катедра „География” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 28-29 ноември, 2014 г. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: Ивис, 2014, с. 204-211. ISBN 978-954-2968-96-2

Димитров, Слави (2014) A Bulgária e os desafios da integração europeia ІХ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal.

Димитров, Слави (2014) Кралство Мароко и ЕС - възможности за икономическо сътрудничество в Южното Средиземноморие Сб. от Научна конференция "Дни на науката’2013”, Велико Търново, 2013, Ред. П. Петков, Велико Търново: Фабер, 2014, с. 449-458. ISSN 1314-2283

Димитров, Слави (2013) Еврорегион Алентежу-Алгарве-Андалусия в контекста на европейската интерграция Сб. от Втора международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 1-2 ноември, 2013 г. Ред. Ст. Дерменджиева. УИ "Епископ Константин Преславски", 2013, с. 191-199. ISBN 978-954-577-856-8

Димитров, Слави (2013) Атлас Европа Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 50 с. ISBN 978-954-524-899-3

Димитров, Слави (2013) Aspectos geopoliticos da crise no Kosovo THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – Strategies for Spatial (Re) planning based on Innovation, Sustainability and Change, BUCAREST: MILENA PRESS, 2013, pp. 411-421. ISBN 978-973-7873-47-7.

Димитров, Слави (2012) Някои аспекти на регионалната европейска политика на Португалия и България Сб. от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 27 октомври 2010, Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, т. V, с. 508-518. ISBN 978-954-524-844-3

Димитров, Слави (2012) Desenvolvimento da agricultura bъlgara na Regiгo Centro-Norte MAJOR ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE - Planning Policies and Territorial Reestructuring in European Peripheries, BUCAREST: MILENA PRESS, 2012, pp. 115-126. ISBN 978‐973‐7873‐42‐2

Димитров, Слави (2012) Estudos sobre localidades do concelho de Omurtag VІІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal, 2012.

Димитров, Слави (2012) Сравнителен географски анализ на резултатите от парламентарните избори в постомунистическа Албания (1991-2009 г.) Сб. от Втора научна конференция с международно участие „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, 2011 г. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: Ивис, 2012, с. 167-180. ISBN 978-954-2968-13-9

Димитров, Слави (2011) Възникване и развитие на автономните общности на Испания Сб. от Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново: 29-31 октомври 2009 г. Ред. Ив. Лазаров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 657-675. ISBN 978-954-524-776-7

Димитров, Слави (2011) Projecção geogràfica da pobreza e da disparidade de rendimentos no distrito de Veliko Tarnovo - VІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemàticas do Espaço Europeu. Porto: Faculdade de Letras, 2011, pp. 16-18.

Димитров, Слави (2010) География на стопанството на Португалия Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 183 с. ISBN 978-954-524-742-2

Димитров, Слави (2010) Възможности за интегриране на българското земеделие в Европейския съюз и опитът на Португалия Научно-практическа конференция на Висше училище “Земеделски колеж” - Пловдив, филиал Велико Търново, 2009, "Фабер", 2010, с. 191-201. ISBN 978-954-9498-57-8.

Димитров, Слави (2010) Мароко – политикогеографска характеристика Сб. „Научна конференция на тема: „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, 27 ноември, 2010 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: Ивис, 2010, с. 181-194, ISBN 978-954-8387-84-2

Димитров, Слави (2010) Аржентина: „Страна на шест континента” Сп. „Икономика“, №2, 2010, година LXIV, 70-74. ISSN 1312 - 2428.

Димитров, Слави (2010) Географски аспекти на разпространението на испанския език в света В Сб. от Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 497-507. ISBN 978-954-524-844

Димитров, Слави (2010) Geographic analysis of integration processes in transport and energy in the lower reaches of the Danube The Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Kraiova: Editura Beladi, 2010, pp. 44-45, ISBN 978-973-7773-44-9

Димитров, Слави (2010) Geographical parallels to the reaches of the rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers) The Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Kraiova, Editura Beladi, 2010, p. 46-47, ISBN 978-973-7773-44-9.

Димитров, Слави (2009) Градовете на България Силистра: Ковачев, 2009, 302 с. ISBN 978-954-8775-93-9

Димитров, Слави (2009) Ангола: Най-динамично развиващата се африканска икономика - Икономика, 2009, година LXIII, №1, c. 70-73, Print ISSN 1312 - 2428

Димитров, Слави (2009) Източен Тимор – политикогеографска характеристика Сб. Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, т. III, с. 529-537, ISBN 978-954-524-713-2

Димитров, Слави (2008) География на португалоговорещите страни Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 172 с. ISBN 978-954-524-665-4

Димитров, Слави (2008) An Economic and Geographic Analysis of Bulgarian-Czech Foreign-Economic Relations Chech and Slovak Languege Studies in East Asia. Seul, Korean Sud, 2008, p. 197-206.

Димитров, Слави (2008) Бразилия: Огромен потенциал за бъдещо развитие Икономика, 2008, година XII, c. 78-82, ISSN 1312 - 2428

Димитров, Слави (2008) Европейские культурные столицы – новые возможности для развития туризма Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск: Универсум, 2008, Выпуск 5, с. 158-164. ISBN 978-5-91412-218-1

Димитров, Слави (2008) Португалия: Преодоляване на структурните диспропорции в териториален аспект Икономика, 2008, година LXII, №2, c. 40-44, ISSN 1312 - 2428

Димитров, Слави (2008) Сравнителен географски анализ на резултатите от парламентарните избори в Португалия през 2002 – 2005 г. Сб. от Научна конференция България, българите и Европа - мит, история, съвремие”, В. Търново, 31 октомври 2007 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, т. II, с. 374-389, ISBN 978-954-524-660-9

Димитров, Слави (2008) Македония Силистра: Ковачев, 2008, 99 с. ISBN 978-954-8775-66-3

Димитров, Слави (2008) Икономическа география на страните от континентите Силистра: Ковачев, 2008, 236 с. ISBN 978-954-8775-88-5

Димитров, Слави (2008) Совремменые тенденции в розвитии болгарского туризма Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск: Универсум, 2008, Выпуск 5, с. 271-276. ISBN 978-5-91412-218-1

Димитров, Слави (2007) Еврорегион Галисия – Северна Португалия в контекста на европейската интеграция Сб. “Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 203-214, ISBN 978-954-524-586-2

Димитров, Слави (2007) Economic and Geographic Problems of Bulgarian-Korean Foreign-Trade Relations The Seventh International Conference of KACEEBS, Bucharest University and Sinaia, Romania, 2007, p. 201-207.

Димитров, Слави (2007) Гърция Силистра: Ковачев, 2007, 90 с. ISBN 978-954-8775-66-3

Димитров, Слави (2007) Географски аспекти на разпространението на португалския език в света География' 21, 2007, Година II (ХLX), №3, с. 8-12, ISSN, 1312 - 6628

Димитров, Слави (2007) Структура и регионално развитие на земеделието на Португалия Автореферат. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, 40 с.

Димитров, Слави (2007) An economic and geographic analysis of Bulgarian - Portuguese foreign-economic relation GEO Working Papers, Série de Investigação 2007/11, Universidade do Minho, Guimarães, pp. 5-15, Print ISSN 1645-9369

Димитров, Слави (2007) Икономогеографски проблеми на развитието на португалската икономика Сб. “10-ти майски четения на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Вeлико Търново, 2006 г. Ред. М. Михов. Велико Търново: Фабер, 2007, c. 297-307, ISBN 978-954-775-727-1

Димитров, Слави (2006) Conceito, objectivos e evoluзao da Politica agricola comum da Uniao Europeia RA’E GA, Curitiba, Brasil, 2006, p. 111-119, Print ISSN 1516 - 4136

Димитров, Слави (2006) Veçoritë ekonomiko-gjeografike të prodhimit të drithëra ve në Portugali. Buletin Shkencor, Viti ХІ i botimit, №13, 2006, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë231;ë, pp. 32 – 38.

Димитров, Слави (2006) Развитие религиозного туризма в Испании (на примере Пути Сантьяго) Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, 2006, c. 207-213

Димитров, Слави (2006) Desenvolvemento das Ciensias da Geofrafia na Bulgaria Revista Abalar, №4, Inverno’2006, Santiago de Compostela, pp. 36-45. Print ISSN 1697 - 6932

Димитров, Слави (2005) География на животновъдството на Португалия Сб. от Научна конференция на СУБ, В. Търново, 2004 г. Ред. Г. Димитров. Велико Търново: Фабер, 2005, с. 141-151. ISBN 954-775-515-3

Димитров, Слави (2005) Интеграционните процеси в Латинска Америка Сборник доклади от научна конференция на СУБ, В. Търново, 2004, Издателство "Фабер", Велико Търново, 2005, с. 37-45. ISBN 954-775-515-3.

Димитров, Слави (2005) Териториално разпределение на завършилите специалностите “География и геоекология” и “География” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Сб. "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука", В. Търново, 2003 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 355-361, ISBN 954-524-453-4

Димитров, Слави (2005) Развитие на дунавския туризъм Сб. "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука", В. Търново, 2003 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 389-394, ISBN 954-524-453-4

Димитров, Слави (2004) Geopolнtica na Formaзгo Universitaria de Geografia na Bulgбria Actas V Congresso da Geografia Portuguesa Portugal Territуrios e Protagonistas, Guimarгes, Universidade do Minho, 2004.

Димитров, Слави (2003) Милде – фамилията на пивоварите в аналите на биреното производство в Русе Сб. Юбилейната научна конференция “30 години Шуменски университет”, Шумен, 2001, Ред. Т. Кръстев. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2003, с. 176-180, ISBN 954-577-139-9

Димитров, Слави (2003) Готови ли са страните от Централна и Източна Европа за пълноправно членство в ЕС ? Сб. "Дебатът за политиките на разширения Европейски съюз", Велико Търново, 2002, Ред. О. Борисова. София, Поредица "Ние в европейския дебат", кн. 4, АБСКЕБ, 2003, с. 95-99, ISBN 954-91273-3-8

Димитров, Слави (2002) Приоритетите на град Русе в географската мрежа на международните транспортни коридори Научни трудове "Европейстика, Икономика и мениджмънт", Русе, 2002, Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2002, Том 39, серия 9, с. 29-32, ISSN 1311-3321

Димитров, Слави (2002) Демографски прогнози за Европа и мястото на Балканите в тях Научни трудове "Европейстика, Икономика и мениджмънт", Русе, 2002, Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2002, Том 39, серия 9, с. 26-28, ISSN 1311-3321

Димитров, Слави (2002) Лозарството и виноделието в Русенско от древността до наши дни през погледа на античната и съвременната география АЛМАНАХ за историята на Русе”, Русе: Издателство "Държавен архив", 2002, том, IV, с. 208-216, ISSN 1312 - 0980

Димитров, Слави (2002) Някои промени на наименования на градове в страните от ОНД и тяхното отразяване в учебниците по география Сб. Юбилейна научно – практическа конференция “Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”, Смолян, 2002 г. Ред. А. Бучков, Пловдив: УИ "Пайсии Хилендарски", 2000, с. 97-100, ISBN 954-91026-6-1

Димитров, Слави (2001) България и Полша по пътя към ЕС – сравнителен политико - икономически анализ Сборник доклади от юбилейна научна конференция “Социално – икономически проблеми на евроинтеграцията на България”, Враца, 2001, Университетско издателство "Неофит Рилски", 2001, с. 231-244.

Димитров, Слави (2001) Живот и дейност на Васил Дойков Васил Дойков. Библиография. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2001, с. 3-6, ISBN 954-524-271-X.

Димитров, Слави (2000) Икономогеографски особености на селското стопанство в Португалия Сб. от Доклади от национална научно-практическа конференция “Човек, природа, здраве”, Пампорово, 1-2 ноември 2000 г. Ред. М. Петрова. Пловдив: УИ "Пайсии Хилендарски", 2000, c. 56-58, ISBN 954-423-218-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/