Публикации на гл.ас. д-р Калина Велчева Галунова


Галунова, Калина (2018) Разказвачи и автор - нарация и лудизъм в повествователната структура на "Бай Ганьо" Електронно списание LiterNet, 29.09.2018, № 9 (226)

Галунова, Калина (2017) Невероятните разкази за един съвременен българин: между анекдота и фейлетона Електронно списание LiterNet, 05.11.2017, № 11 (216)

Галунова, Калина (2016) За лектората по български език, литература и култура в Одеса, Украйна Българистика, кн. 32, София: БАН, 2016, с. 45-55, ISSN 1311-8544

Галунова, Калина (2014) Русия в живота на българския писател Алеко Константинов Колесник, В. О. (ред.) сб. "Одеска българистика", № 11-12, Одеса, 2014, сс. 83-90. ISBN 978-966-2743-02-9

Галунова, Калина (2014) Пресемантизации на простотата в "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и "Бай Ганьо" на Алеко Константинов (междутекстов анализ) Войцева, О. А. (отг. ред.) Слов'янський збiрник, випуск 18, Чернiвцi „Букрек“ , Одеса, 2014, сс. 257-267, ISBN 978-966-399-637-0

Галунова, Калина (2014) Проекции на срама в "Бай Ганьо" и "История славянобългарска": междутекстов анализ Вiсник Одеського нацiоналного унiверситету, Том 19, Випуск 3(9), Фiлологiя, 2014, с. 8-15, Одеса:ОНУ, ISSN 2307-8332

Галунова, Калина (2009) Бай Ганьо Българина. Опит върху българската народопсихология и българската модерност. Книга първа Велико Търново:Фабер

Галунова, Калина (2007) За калпака и фрака. Размисли върху културната символика на пре/обличането в “Бай Ганьо” Литературна мисъл, г. L, 2007, кн. 1, с. 133-149.

Галунова, Калина (2005) За генезиса, прототиповете и превъплъщенията на Бай Ганьо Харалампиев, И. (отг. ред.), сб. СУБ и развитието на науката и висшето образование, т. 1, изд. на СУБ, клон Велико Търново:Фабер, 2005, с. 77-88.

Галунова, Калина (2005) Образът на Бай Ганьо и българския еснаф (народопсихологически аспекти) Драганов, М. (гл. ред.), сб. Народопсихология и глобализация, т. 1: Българската вселена – етнокултурни традиции и национални перспективи, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методии”, 2005, с. 207-236.

Галунова, Калина (2003) Мускалчета в пояса: историко-икономически ракурси върху Бай Ганьо Харалампиев, И. (отг. ред.), сб. Дни на науката’2003, изд. на СУБ, клон Велико Търново:Фабер, 2003, с. 172-183.

Галунова, Калина (2003) “Bai Ganyo – a Bulgarian Cowboy on the European Frontier” Христов, И. (ред.), Дебатът за бъдещето на Европа: културологични и социално-психологически аспекти, кн. 5, АБСКЕБ, (Поредица „Ние в европейския дебат” под общата ред. на Красимир Николов), София, с. 43-51.

Галунова, Калина (2002) „Европейската мечта на българина през погледа на Бай Ганьо” Харалампиев, И. (отг.ред.), сб. Наука, околна среда и устойчиво развитие, изд. на СУБ, Клон Велико Търново:Фабер, с. 92-99.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/