Публикации на ас. Елена Иванова Радкова


Радкова, Елена (2016) "The Holy Spirit and the Interpretation and Application of the Text of the Scripture" "Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на Националния военен университет "Васил Левски"", ISSN 2367-7481

Радкова, Елена (2012) 'The Canterbury Tales, the Carnivalesque Tradition and the Wife of Bath' "Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ "В. Левски"", том I ,ISBN 978-954-753-095-9

Радкова, Елена (2012) 'The Ambivalent Canterbury Tales, Going Organic Medievalwise and Pilgrims' "Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ "В.Левски"", том I, ISBN 978-954-753-095-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/