Публикации на проф. д-р Дафинка Иванова Генова


Генова, Дафинка (2019) Мултимодална комуникация: теоретични подходи и приложения. Сб. в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров "Aut inveniam viam, aut faciam". Ред. М. Илиева et al. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 153-169. ISBN 978-619-208-188-1

Генова, Дафинка (2018) Humour Research in Bulgaria: Past, Present and Future. Israeli Journal of Humour Research, 2018, 7(2), pp. 18-42. Online ISSN 2304-4489

Генова, Дафинка (2018) Grasping political cartoons? Not an easy matter. European Journal of Humour Research, 2018, 6(1), pp. 85-99. Online ISSN 2307-700X SCOPUS link

Генова, Дафинка (2018) Не ни е забавно – неуспелият хумор при общуването. Nancy Bell. We Are Not Amused: Failed Humor in Interacton. Munich: De Gruyter Mouton, 2015. Български фолклор, 2018, 44(2), с. 280–283. Print ISSN 0323-9861

Генова, Дафинка (2018) За визуалната и вербална комуникация в политическата карикатура. Български фолклор, 2018, 44(2), с. 185-203. Print ISSN 0323-9861

Генова, Дафинка (2018) Complementarity of image and text in political cartoons: three case studies. Anglica. An International Journal of English Studies, 2018, 27(2), pp.143-158. Online ISSN 0860-5734

Генова, Дафинка (2016) Ha-Ha’ and ‘Really?’ or about the Serious in the Humorous in the TV Show Masters of the Air. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture, 2016, 6, pp. 35-46. Online ISSN 16-91-9971

Генова, Дафинка (2016) Семантика и прагматика или синтаксис, семантика и прагматика. Съпоставително езикознание, 2016, XLI(2), с. 117-128. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (2016) Лексика за изразяване на отрицателни нагласи в интернет постинги. Сб. от научна конференция "Емоциите в културата на сърби и българи", Ниш, 2015. Ред. Б. Димитриевич et al. Ниш: УИ на Нишкия университет, 2016, с. 163-175. ISBN 978-86-7379-411-2 COBISS.SR-ID 223321100

Генова, Дафинка (2016) Отново за прагматиката: комуникативна и междукултурна прагматика. Сб. от научна конференция "Граматика и прагматика", София, 19 ноември 2015. Ред. Ст. Буров, Д. Генова et al. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 83-99. ISBN 978-619-208-073-0 COBISS.BG.ID 1277451748

Генова, Дафинка (2015) ‘Did You Get What I Said?’ or How the Speaker Uses Language. Veliko Turnovo: Sts. Cyril and Methodius University Press, 2015, 223 pp. ISBN 978-619-208-031-0 COBISS.BG-ID 1273606884

Генова, Дафинка (2015) Стендъп комедия: характеристики и първи стъпки в България. Български фолклор, 2015, 1, с. 86-101. Print ISSN 0323-9861

Генова, Дафинка (2014) Underground Political Jokes as an Indicator of Individual and Social Values. In: Values across Cultures and Times. Ed. by V. Lopicic and B. Misic. New Castle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 11-22. ISBN (10): 1-4438-5471-9

Генова, Дафинка (2014) Humor and Protest. Rhetoric and Communication, 2014, 14. Online ISSN 1314-4464

Генова, Дафинка (2014) Ethnic and Self-Reflexive Humor in Bulgaria. Науковий Вiсник Чернiвецького унiверситету, випуск 720, Германська фiлологiя, 2014, с. 180-195, няма ISSN.

Генова, Дафинка (2013) Предговор. В: Хуморът, прочити, практики, техники. Ред. Д. Генова и Ст. Станоев. София: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2013, с. 9-16. ISBN 978-954-322-639-9 COBISS.BG.ID 1260408804

Генова, Дафинка (2013) Пъхнете щепсела на хладилника в контакта на радиото, или за пропастта между делегирана и същинска реалност. В: Хуморът: прочити, практики, техники. Ред. Д. Генова и Ст. Станоев. София: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2013, c. 54-78. ISBN 978-954-322-639-9 COBISS.BG.ID 1260408804

Генова, Дафинка (2013) Хуморът: прочити, практики, техники. Ред. Д. Генова и Ст. Станоев. София: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2013, 336 с. ISBN 978-954-322-639-9 COBISS.BG.ID 1260408804

Генова, Дафинка (2012) Преводът на вицове – шега работа ли е? Сб. от научна конференция "Теория и практика на превода", Велико Търново, 24-25 ноември 2011. Ред. Ив. Попова-Велева et al. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 155-169. ISBN 978-954-400-671-6 COBISS.BG-ID 1247594980

Генова, Дафинка (2011) Humor and Gender. Сб. от научна конференция "Паисий Христов – една кариера в служба на словото", Велико Търново, 2010. Ред. Кр. Петров et al. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 66-82. ISBN: 978-954-400-472-9 COBISS.BG-ID 1237702372

Генова, Дафинка (2011) Studying Humor Seriously. Veliko Turnovo: Faber, 2011, 346 pp. ISBN 978-954-400-466-8 COBISS.BG-ID 1237793252

Генова, Дафинка (2011) Pragmatic Inference and Deductive Rules. Сб. по случай 13-годишнината на Философския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" "Съвременни философски изследвания". Ред. В. Бузов et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 174-187. ISBN 978-954-524-806-1 COBISS.BG-ID 1238994916

Генова, Дафинка (2010) Смешното и сериозното във вица. Проглас, 2010, 19(2), с. 5-19. Print ISSN 0861-7902

Генова, Дафинка (2010) The World Has Survived because It Has Laughed: On Bulgarian Regional Humor. Contrtastive Linguistics, 2010, 35(3), pp. 73-85. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (2010) Humor in Jokes and Its Interpretation. Contrastive Linguistics, 2010, 35(1), pp. 23-42. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (2005) Meaning and Use. Paper presented at the International Conference Ludwig Wittgenstein and Analytical Philosophy, Veliko Tarnovo, 2004. Ed. by M. Stoicheva. Sofia: Kutu Publishing House, 2005, pp. 76-81. ISBN 954-91682-1-2

Генова, Дафинка (2005) The Perlocutionary Principle or How Principles in Pragmatics Proliferate. Contrastive Linguistics, 2005, 30(1), pp. 48-62. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (2005) Комуникативни стратегии при разказването на вицове. Сб. от международна научна конференция "Комичното в културата на сърби и българи", Ниш, 2004. Ред. Ц. Иванова et al. Ниш: УИ на Нишкия университет, 2005, с. 35-43. ISBN 86-7379-109-X COBISS.SR-ID 122548748

Генова, Дафинка (2004) Типология на изследванията върху разговорната реч в англоезичната литература. Сб. от Шеста научна сесия с международно участие "Проблеми на българската разговорна реч", Велико Търново, 31 май - 1 юни 2001. Ред. Хр. Станева et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 85-98. ISBN 954-524-407-0

Генова, Дафинка (2004) Women’s New Identities and Women’s Newspapers. Paper presented at The 23rd Session of the International Philosophical School Challenges Facing Philosophy in United Europe, Varna, June 3 - 6 2004. Ed. by S. Kaneva and D. Genova. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2004, pp. 275-281. ISBN 954-91351-5-2 COBISS.BG-ID 1043902948

Генова, Дафинка (2003) Some Gender-based Differences in English and Bulgarian. Paper presented at The 22nd Session of the International Philosophical School Philosophy between Old and New Values, Varna, 29 May - 1 June 2002. Ed. by S. Kaneva and D. Genova. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2003, pp. 194-201. ISBN 954-91351-1-X COBISS.BG-ID 1041449956

Генова, Дафинка (2003) Речеви актове и разговорна реч. Сб. от научна конференция "Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език", Велико Търново, 15-17 май 2001. Ред. Б. Борисова, Д. Генова et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 86-91. ISBN 954-524-377-5

Генова, Дафинка (2003) Английски заемки в съвременния португалски език. Сб. от научна конференция "Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език", Велико Търново, 15-17 май 2001. Ред. Б. Борисова, Д. Генова et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 77-85. ISBN 954-524-377-5

Генова, Дафинка (2003) Idealized Cognitive Models and Other Mental Representations. In: Bulgarian Studies in the Philosophy of Science. Ed. by D. Ginev. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003, pp. 129-140. ISBN 1-4020-1496-1

Генова, Дафинка (2001) Deceiving as a Speech Act. Contrastive Linguistics, 2001, 26(3), pp. 5-14. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (2001) Options for the Explication of Meaning in Natural Language. Paper presented at The 21st Session of the International Philosophical School Philosophy between Two Centuries, Varna, 29 May - 1 June 2000. Ed. by S. Kaneva et al., Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2001, pp. 187-191. ISSN 1310-0416

Генова, Дафинка (2000) Some Inconsistencies with What Is Said and What is Implicated in an Utterance. Contrastive Linguistics, 2000, 25(3), pp. 43-52. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (1999) Referential Expressions and Context. Paper presented at The 20th Session of the International Philosophical School The Universal and the Particular, Varna, May 1998. Ed. by S. Kaneva et al. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 1999, pp. 101-107. ISBN 954-607-298-3

Генова, Дафинка (1999) Текстът като процес на разбиране. Съпоставително езикознание, 1999, 24(2/3), с. 43-52. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (1999) Нееднозначността като свойство и употреба на езика. Сб. от Шеста международна конференция по социолингвистика "Проблеми на социолингвистиката: Езикът и съвременната действителност", Шумен 26-30 септември 1997. Ред. М. Виденов et al. София: ИК Делфи, 1999, с. 117-120. ISBN 954-8630-24-9

Генова, Дафинка (1998) Conditional Sentences. Paper presented at the Second International European Studies Conference Europe: Real and Imagined, Varna, June 1997. Ed. by P. Brett et al. Veliko Turnovo: PIC Publishers, 1998, pp. 377-384. ISBN 954-8258-95-1

Генова, Дафинка (1997) За значението в естествения език и неговата репрезентация. Философия, 1997, (2-3), с. 83-89. Print ISSN 0861-6302

Генова, Дафинка (1997) Контекст или множество от контексти Проглас, 1997, 1-2, с. 59-70. ISSN 0861-7902

Генова, Дафинка (1997) За репрезентацията на значението и употребата на езика. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1997, 191 с. ISBN 954-524-165-9 COBISS.BG-ID 1030951140

Генова, Дафинка (1996) How Do We Interpret Questions? Paper presented at The First International European Studies Conference Europe from East to West, Varna, June 1996. Ed. by M. Dangerfield et al. Veliko Tarnovo: PIC Publishers, 1996, pp. 189-198. ISBN 954-8258-83-8

Генова, Дафинка (1996) За някои аспекти на прагматичната изводимост. Проглас, 1996, 2, с. 3-15. Print ISSN 0861-7902

Генова, Дафинка (1995) За разликата между това, което казваме, и онова, което разбираме. Сб. от Международна научна конференция "Лингвистика на текста", Велико Търново, 19-20 октомври 1995. Ред. П. Христов, Д. Генова et al. Велико Търново: ИК “Знак”, 1995, с. 43-49. ISBN 954-8709-12-0

Генова, Дафинка (1994) Colour Terms and Interlanguage: Two Linguistic Experiments. Paper presented at the British Studies Conference Britain and Europe, Veliko Tarnovo, 1993. Ed. by L. Kostova et al. Veliko Tarnovo: Petricov Publishers, 1994, pp. 111-114. ISBN 954-441-018-X

Генова, Дафинка (1994) Прилагателни за цвят в английския и българския книжовен език. Непубликувана дисертация за присъждане на научната и образователна степен "Доктор"

Генова, Дафинка (1993) За значението на изречението и семантичното и прагматично съдържание на изказването. Език и литература, 1993, 2, с. 95-105. Print ISSN 0324-1270

Генова, Дафинка (1993) За семантичното равнище на изречението и неговото представяне. Проглас, 1993, 4, с. 12-21. Print ISSN 0861-7902

Генова, Дафинка (1992) За логическите връзки в естествения език. Съпоставително езикознание, 1992, 15(1), с. 65-71. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (1989) За някои съвременни схващания за метафората. Език и литература, 1989, 3, с. 57-63. Print ISSN 0324-1270

Генова, Дафинка (1989) За някои проблеми при разглеждането на цветовата лексика. Език и литература, 1989, 4, с. 82-97. Print ISSN 0324-1270

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/