Публикации на гл.ас. д-р Боряна Колева Братанова


Братанова, Боряна (2017) Multilingualism in the EU: the Case of Irish and Bulgarian. Paper presented at International Conference Ireland – Europe: Cultural and Literary Encounters, Sofia, June, 2015. Ed. by P. Gaptov, M. Georgieva and J. McCreedy. Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2017, pp. 54-64. ISBN 978-954-07-4273-1

Братанова, Боряна (2017) Теорията за граматикализацията в езика – основни понятия и подходи. – В: Ст. Буров, А. Гецов, С. Коева (ред.). Език свещен (Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева). Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 330–349. ISBN 978-619-208-123-2

Братанова, Боряна (2016) Прагматични аспекти на граматикализацията в езика. – В: Ст. Буров et al. (ред.). Граматика и прагматика. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 36–51. ISBN 978–619–208–073–0

Братанова, Боряна (2016) English Practice for PhD Students. Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2016, 184 pp. ISBN 978-619-208-047-1

Братанова, Боряна (2014) Native vs. Foreign: Masculinization of Anglicisms in French. Paper presented at the International Interdisciplinary Conference Dedicated to the 50th Anniversary of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo, May 2013. Ed. by H. Bondzholov, L. Kostova and B. Bratanova. Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2014, pp. 421–429. ISBN 978-954-524-975-4 [Инд./Реф. в: Linguistic Bibliography]

Братанова, Боряна (2014) Patterns of Linguistic Economy in English and their Bulgarian Counterparts: the Case of EU Papers. – In: D. Yankova, (ed.). Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Bistra Alexieva. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2014, pp. 181–196. ISBN 978-954-07-3689-1

Братанова, Боряна (2013) Между изтока и запада – национални стереотипи в българската фразеология. Сб. от Международна интернет конференция "Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят", Велико Търново - Уфа, март 2012 г. ред. Ст. Буров et al. Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят. Велико Търново и Уфа: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 509–517. ISBN 978–954–524–919–8

Братанова, Боряна (2012) The French Kiss, the Spanish Fly and the Dutch Uncle: National Stereotypes Encoded in English Phraseology. Paper presented at International Interdisciplinary Conference Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, Bucharest and Veliko Tarnovo, June 2010. Ed. by L. Kostova, I. Sarieva and M. Irimia. Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2012, pp. 188–200. ISBN 978–954–524–858–0

Братанова, Боряна (2012) Patterns of Grammaticalization in English. – In: Cholakova, Z. and D. Ivanova (eds.). University of Plovdiv Research Papers, 2012, Vol. 50, Book 1, Part C. Plovdiv: Plovdiv University Press, pp. 451–465. ISSN 0861-0029

Братанова, Боряна (2011) Английски фразеологични единици с лексема French и френски фразеологични единици с лексема anglais/-e – типологизация и съпоставка. Сб. от международна конференция "Паисий Христов – една кариера в служба на словото", Велико Търново, октомври 2010 г. Ред. К. Петров и В. Сабоурин. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 132–138. ISBN 978–954–400–472–9

Братанова, Боряна (2010) Структури за изразяване на каузативност в съвременния английски и български език

Братанова, Боряна (2010) Методология за съпоставителен анализ чрез интегриран когнитивно-функционален подход. Сб. от международна научна конференция "Език, култура, идентичност, посветена на 20-годишнината от основаването на катедрата по английска фолология в ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, октомври 2009. Ред. Р. Тодорова et al. Шумен: Фабер, 2010, т. 1., с. 83–90. ISBN 978–954–400–281–7

Братанова, Боряна (2010) Префигирани глаголи с каузативно значение в българския език. – В: К. Цанков et al. (ред.) Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 113–121. ISBN 978–954–524–724–8

Братанова, Боряна (2009) Параметри на категориите транзитивност и каузативност в глаголната система. В: Ст. Буров et al. (ред.) Oratio vitae simulacrum. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 370–377. ISBN 978–954–524–693–7

Братанова, Боряна (2009) The Changing Perspective of Teaching English Grammar at the University of Veliko Tarnovo: A Case Study. Paper presented at International Conference English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings, Plovdiv, October 2008. Ed. by S. Gupta and M. Katsarska. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009, pp. 157–163. ISBN 978–954–423–568–0

Братанова, Боряна (2007) (Anti-)Aesthetic Manipulation: Caused Actions / Emotions in Interpersonal Communication. Paper presented at International Conference Politics and/in Aesthetics, Thessaloniki and Veliko Tarnovo, June 2005. Ed. by L. Trayiannoudi. Thessaloniki: University Studio Press of Thessaloniki, 2007, pp. 33–43. ISBN 978–960–243–632–5

Братанова, Боряна (2007) Kонцептуализиране и езиково кодиране на каузативното събитие. – В: П. Христов et al. (ред.). Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, кн. 2 – Езикознание том 34 2004. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, c. 257–302. ISSN 0204–6369 [Инд./Реф. в: SLAVISTIK-PORTAL]

Братанова, Боряна (2007) Производна каузативност в българската и английската глаголна система. – В: А. Багашева (ред.). За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, с. 54–73. ISBN 978–954–07–2534–5

Братанова, Боряна (2006) Between Cognition and Cultural Discourse: A Liminal Approach to Causation in Language. –In: TRANS No. 16 / 2005 (Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften). Vienna ISSN 1560-182X [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Братанова, Боряна (2005) Centering Theory in Corpus Annotation. Paper presented at International Conference The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context, Shumen, Varna, November 2004. Ed by M. Danova. Sofia: POLIS Publishing, 2005, p. 194–204. ISBN 954–796–012–1

Братанова, Боряна (2005) En- Causative Verbs in English. – In: Р. Събева et al. (ред.). Език и стратегии в обучението. Сборник посветен на 70-годишнината на доц. д-р Стефанка Стефанова и доц. д-р Мариета Тончева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 301–308. ISBN 954–524–475–5

Братанова, Боряна (2005) Spatio-Temporal Parameters of Change Predicates in English. Paper presented at International Conference Spaces, Gaps, Borders, Sofia, October 2003. Ed. by M. Georgieva. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2005, Vol. II, pp. 9–14. ISBN 954–07–2251–9

Братанова, Боряна (2005) Функционален подход при изследване на производните каузативни структури в английския език. – В: Ст. Гергиев et al. (ред.). Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 471-479. ISBN 954–524–485–2

Братанова, Боряна (2004) On Some Aspects of Get-Structures in English. Paper presented at 30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Târnovo – Traditionen und Reformen, Veliko Târnovo, October 2003. Ed. by N. Burneva et al. Veliko Târnovo: PIC Verlag, 2004, pp. 131–140. ISBN 954–736–110–4

Братанова, Боряна (2004) Prototypes, Stereotypes and Idealized Cognitive Models of Women in the Bulgarian Press. – In: Trans 15 / 2003 (Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften). Vienna ISSN 1560-182X [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Братанова, Боряна (2003) Някои приложения на теорията за идеализирани когнитивни модели (ИКМ) при съпоставителен медиен анализ. – В: Ив. Харалампиев (отг. ред.). Дни на науката’ 2003. Велико Търново: Faber, 2003, с. 81–92. ISBN 954–775–259–6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/