Публикации на доц. д-р Мария Илиева Иванова


Илиева, Мария (2019) Концептът мъж в българската картина на света. Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. редактор доц. д-р Мария Илиева, ред. доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров.В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 236 – 248. ISBN 978-619-208-188-1.

Илиева, Мария (2018) Концептът "глупост" в българската картина на света Проблеми на устната комуникация 11. Единадесета международна научна конференция, 10-11 ноември 2017, Велико Търново. Отг. ред. Стоян Буров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 252 – 266. ISSN 2367-8712

Илиева, Мария (2017) Красива като капка, или Представата за красота в българската картина на света Красотата в културата на българи и сърби. Лепота у култури бугара и срба. Ред. Ценка Иванова, Н. Йович, Р. Радев, Ст. Бонова, В. Седефчева, С. Стаменкович. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2017,13 - 22. ISBN 978-619-208-100-3

Илиева, Мария (2017) Рецензия на монографията на А. Ефтимова Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата. София: Просвета, 2016, 335 с. ISBN 978-954-01-3271-6. В: Ѯѣло е-списание в областта на хуманитаристиката, 2017, бр.10. http://www.abcdar.com/magazine/X/Ilieva_review_1314-9067_X.pdf ; ISSN 1314-9067

Илиева, Мария (2016) За виното според българските идиоматични изрази Małe przyjemności: katalog słowiański. Krakow 2016, 323 – 332. Pod red. Elżbiety Solak, Barbary Popiołek i Bojany Todorović. ISBN 978-83-65432-34-6

Илиева, Мария (2016) Мястото за живеене в българската картина на света Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев. Ред. и съст. Ем. Недкова и Я. Пометкова. Русе: УИ „Ангел Кънчев“, 2016, 408-420. ISBN 978–954–712–696–1.

Илиева, Мария (2016) Обучението по български език като чужд в естествена среда (резултати от Еразъм ИП "Книжовен език vs субстандарт в общуването") (в съавт. с Андреана Ефтимова) Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropĕ III. Eds. Elena Krejčová, Pavel Krejčí. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2016. pp. 61-70. ISBN 978-80-906183-7-4

Илиева, Мария (2015) Опозицията свое/чуждо в българската езикова картина на света. Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. Pod red. Haliny Mieczkowskiej, Elżbiety Solak, Przemysława Fałowskiego , Natalii Palich. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, 267 – 274. ISBN 978-83-233-3858-1

Илиева, Мария (2014) Лекторатът – притегателен образователен и културен център (интервю с доц. д-р Мария Илиева [Lectureship – attractive educational and cultural center (Interview with Assos. Prof. Dr. Maria Ilieva] Мая Падешка / Maya Padeshka Български език и литература. 2014, кн.1, 63-70. ISSN 0323–9519 Лекторатите – български културни територии по света. Аз-Буки:София, 2015, 81-88. ISBN 978–619–7065–04–6.

Илиева, Мария (2014) Лекторатите имат нужда от общ форум. 27.01.2014 г. http://www.bnews.bg/article/153682

Илиева, Мария (2013) Стилизация на устна комуникация в български художествени текстове Проблеми на устната комуникация. Кн. 9, II. Отг. ред. М. Илиева. Велико Търново УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, 30 – 40. ISBN 978–954–524–888–7.

Илиева, Мария (2012) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. Лингвостилистични анализи. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. ISBN 978–954–524–840–5

Илиева, Мария (2012) Имперсоналност и обективност в деловата реч Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. Лингвостилистични анализи. В. Търново, 2012, 178–183.ISBN 978–954–524–840–5

Илиева, Мария (2011) Стоян Буров на 60 години Съпоставително езикознание, 2011, кн. 3, 92 – 95. ISBN 0204-8701 (print)

Илиева, Мария (2011) Местоименията в стиловете на българския език Stylistyka. Integracja w stylistyce. XX, 2011, 381-396. ISSN 1230-2287

Илиева, Мария (2010) Сложни думи, съставни думи и синтактични словосъчетания Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Сборник с доклади от Националната конференция по проблемите на българската книжовна норма, Пловдив, 26-27 ноември 2010 г. Съст. В. Маровска, Кр. Чакърова. Пловдив:Контекст, 2010, 203 – 209. ISBN 978-954-8238-25-0.

Илиева, Мария (2010) Зъбовете къде са? или За граматиката на детската реч Проблеми на устната комуникация. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес“, 5–6 юни 2008 г. Книга осма. Ред. Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 203 – 209. ISBN 978-954-524-745-3

Илиева, Мария (2009) Показателните местоимения за лица в стиловете на българския език Словото е отражение на живота. Oratio vitae simulacrum. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Отг. ред. Стоян Буров, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, 124 – 139. ISBN 978-954-524-693-7

Илиева, Мария (2009) Един учебник по българска морфология от ХХІ век. Рецензия за монографията на Руселина Ницолова Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008. 524 с. Проглас, В. Търново, 2009, №1, 152– 155.ISSN : 0861-7902

Илиева, Мария (2008) Къде съм Аз в стиловете на българския език Bulgaristica – Studia et Argumenta. Festschrift für Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von Sigrun Comati. München, Verlag Otto Sagner, 2008, 152 – 161. ISBN 978-3-86688-031-3

Илиева, Мария (2007) Фрагменти от българската неофициална картина на света, фиксирани чрез местоимения Трудове на Великотърновския университет.Филологически факултет. Том 34. Книга 2 – Езикознание. Проблеми на българската разговорна реч. Кн. VІІ. В. Търново, 2007, 131 – 138. ISSN 0204-6369

Илиева, Мария (2006) Аксиологическа стойност на деперсонализацията (върху материал от български и полски език) Славистика и общество. Сборник с доклади от Седмите национални славистични четения, април, 2004, Софийски унивеситет "Св. Климент Охридски). Съставители: Маргарита Младенова, И. Монова.София:Heron Press, 2006, 190-194. ISBN-10: 954–580–189–1.

Илиева, Мария (2006) Интерпретация на опозициите свое/чуждо и добро/лошо в езиковата картина на света Свое и чуждо в културата на българи и сърби. Ред. Ц. Иванова, М. Илиева, Р. Радев, В. Велич. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 26-39. ISBN - 10 954-524-519-0, ISBN -13 978-954-524-519-0л

Илиева, Мария (2006) Стилистична интерпретация на деиксиса Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Ред. Христина Станева, Пенка Радева, Антон Гецов. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 85–95. ISBN-10: 954-524-556-5; ISBN-13: 978-954-524-556-5.

Илиева, Мария (2006) Мястото и времето на говорещия във функционалните стилове Димитрова, Ст. и др. Език и идиолект. Научен редактор Ст. Димитрова. София: Военно издателство, 2006, 102–125. ISBN -10 954-509-362-5, ISBN -13 978-954-509-362-5.

Илиева, Мария (2006) Тестове по български език за кандидат-студенти. 32 обучаващи и проверовъчни теста. Варна: Славена, 2006. 104 с. ISBN 978-954-579-541-1

Илиева, Мария (2005) Количествен анализ на местоименната употреба в стиловете на българския език Варна: Славена, 112 с. ISBN 954-597-436-1 COBISS.BG-ID 1044851428

Илиева, Мария (2005) Къде си ТИ в стиловете на българския език Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. Ред. Ст. Георгиев, К. Цанков, А. Гецов, А. Петкова. В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 377–384. ISBN 954-524-485-2.

Илиева, Мария (2005) За глаголното време, субекта и функционалните стилове Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съставители: Марийка Димитрова, Людмила Иванова, Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 317–325. ISBN 954-524-486-0.

Илиева, Мария (2005) Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова и В. Бонджолова). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005. 75 с. ISBN 954-524-480-1; Велико Търново : Знак`94, 2008 и 2010. 75 с. ISBN 978–954–8709–88–0.

Илиева, Мария (2005) Стилизацията в услуга на комичното Комично у култури срба и бугара. Комичното в културата на сърби и българи. Ред. Ц. Иванова, М. Йованович, Г. Максимович. Ниш: Филозофски факултет универзитета, 2005, 49–56. ISBN 86–7379–109–Х. COBISS.SR-ID 122548748

Илиева, Мария (2005) Речниковото дело на Моско Москов М. Москов. Юбилеен сборник. 140 години от рождението му. Материали от научна конференция В. Търново, 2003. Ред. Йордан Алексиев, Живка Радева, Иван Александров.В. Търново: Пик, 2005, 77–80. ISBN 954-736-125-2.

Илиева, Мария (2004) Споделеното аз на говорещия Проблеми на българската разговорна реч. Кн. VІ. Шеста научна сесия с международно участие. (31 май – 1 юни 2001 г.). Отг. ред. Хр. Станева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, 117–126. ISBN 954–524–407–0.

Илиева, Мария (2004) Постни ли са постите в България? Трапезата в културата на българи и сърби. Трпеза у култури Бугара и Срба. Съст. Р. Радев, Д. Милутинович, Хр. Бонджолов. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, 47–53. ISBN 954-524-406-2

Илиева, Мария (2004) Пътуване в науката Ст. Георгиев. Стръмният път. В. Търново: Астарта, 2004, 5-8. ISBN 954-8324-43-1

Илиева, Мария (2004) Българинът в своите местоимения Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004. 160 с. ISBN 954 – 524 – 403 – 8.

Илиева, Мария (2003) Тестове по български език за кандидат-студенти. Варна: Славена, 2003. 68 с. ISBN 954–579–106–3.

Илиева, Мария (2003) Аз говоря български. Български език за чужденци. Ниво С. В съавторство с Валентина Бонджолова и Светлозар Влайков Велико Търново: Фабер. 117 с. Авт. част: уроци 1, 8, 11, 14, граматически таблици и предговор.

Илиева, Мария (2003) Местоимения и табу Стил. Београд – Баньалука 2003, № 2, 273 – 281. ISSN 1451-3145

Илиева, Мария (2003) Редактиране на текст. Помагало по езикова култура. (В съавторство с В. Бонджолова) Варна: Славена, 2002. 40 с. ISBN 954–579–176–4

Илиева, Мария (2003) Тестът и текстът в подготовката на кандидатстудентския изпит по български език. (В съавторство с Р. Радев) Варна: Славена, 2003. 58 с. ISBN 954–579–251–5

Илиева, Мария (2002) Субективност и субективна оценъчност при употребата на местоимения в българския език. С., 2002. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. 30 с. В. Търново

Илиева, Мария (2002) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. (в съавторство с Р. Йосифова) Велико Търново: Фабер, 2002. 230 с. ISBN 954–9541–33–9

Илиева, Мария (2002) Местоименията като евфемизми Състояние и проблеми на българската ономастика 6. Материали от юбилейната конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев (22-24 ноември 1999, В. Търново). Ред. Мария Ангелова-Атанасова, Соня Семова. В. Търново, 2002, 89–94. ISBN 954-524-310-4

Илиева, Мария (2001) Правопис на неопределителните местоимения и наречия в българския език Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали на Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 във В. Търново. Отг. ред. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 119–128. ISBN 954-524-283-3

Илиева, Мария (2001) Устойчиви съчетания с компонент местоименна форма в българския език Езиковедски изследвания. Национална научна конференция по проблеми на българското езикознание в памет на проф. Р. Русинов. В. Търново, юни 2000. Отг. ред. В. Вътов. В. Търново: Фабер, 2001, 341–347. ISBN 954-775-002-X.

Илиева, Мария (2001) Показателните местоимения като идентификатори на синонимни фрази. – В: Изследвания по български език. Сборник с материалите от Националната научна конференция, посветена на чл.-кор. проф. д-р Л. Андрейчин. В. Търново 30-31 март 1995. Отг. ред. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 144–149. ISBN 954-524-201-9

Илиева, Мария (2001) Категорията залог в стилистиката Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Т. 31, кн. 2, 1995. Българската стилистика и нейното изучаване в средните и висшите училища. В памет на проф. Чизмаров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 125–132. ISBN 0204-6369

Илиева, Мария (2001) Субективна оценъчност в употребата на показателните местоимения Проблеми на българската разговорна реч. Т. V. Доклади от Пета научна сесия с международно участие, В. Търново, 4-5 юни 1998 г. Отг. ред. Русин Русинов. В. Търново: Фабер, 2001, 79–86. ISBN 954-775-029-1

Илиева, Мария (2000) Слято, полуслято и разделно писане. Правила за употреба и тестове. Варна: Славена, 2000. 20 с. ISBN 954–579–091–1

Илиева, Мария (2000) Енциклопедия на съвременния български език. (Авт. части сп. "Български език", сп. "Български език и литература", Български етимологичен речник, сп. "Език и литература", сп. "Родна реч", сп. "Съпоставително езикознание") Съст. Р. Русинов, Ст. Георгиев. В. Търново: ИПК "Св. Патрарх Евтимий Търновски", 2000. ISBN 954-427-371-9

Илиева, Мария (2000) Да членуваме заедно! Варна: Славена, 2000. 24 с. ISBN 954–579–125–Х

Илиева, Мария (2000) Оценъчни възможности при транспозициите на категорията лице в речта Език и литература, 2000, № 2, 87–94. Print ISSN 0324-1270

Илиева, Мария (2000) Говорещият Аз Филологически сборник. В памет на проф. д-р Г. Димов. Сборник с доклади от Националната научна конференция в памет на проф. д-р Георги Димов, В. търново, 1-2 декември 1998. Гл. ред. Николай Даскалов.В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000, 310–313. ISBN 954-524-224-8.

Илиева, Мария (1999) Избрани тестове за проверка на езиковата култура. ВТ, 1999. ISBN 954–8709–39–2 (В съавторство с К. Цанков, И. Харалампиев, М. Георгиева).

Илиева, Мария (1999) Местоимения и табу Проглас. В. Търново, 1999, бр. 1–2, 23–35. Print ISSN: 0861-7902

Илиева, Мария (1999) За езика на две Ботеви публицистични творби Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. В. Търново: Фабер, 1999, 184–193. ISBN 954–9541–33–9

Илиева, Мария (1999) Стилистика на българските пословици Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. В. Търново: Фабер, 1999, 194–201. ISBN 954–9541–33–9; Велико Търново: Фабер, 2002, 191–198. ISBN 954–9541–33–9

Илиева, Мария (1999) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. (В съавторство с Р. Йосифова.) В. Търново: Фабер, 1999. ISBN 954–9541–33–9

Илиева, Мария (1999) Прояви на егоцентризъм в езика Българистични проучвания. Сб. доклади от Четвърта международна сесия "Актуални проблеми на българистиката и славистиката", В. Търново, 19–20 август 1998 г. Т.V. Ред. Кирил Цанков. В. Търново: Сира, 1999, 109–116. ISBN 954–8709–46–5

Илиева, Мария (1998) Помагало по българска фонетика. В. Търново : Знак`94,1996, 87 с.ISBN 954–8709–15–5. В. Търново: Фабер 1998. 87 с. ISBN 954–9541–21–5. (В съавторство с К. Цанков, А. Петкова, В. Бонджолова).

Илиева, Мария (1998) Съпоставително изследване на изразяването на същинските обстоятелства за начин в словашки, български и английски език Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 1991. Т. 27. Кн. 2. В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 1998, 7–25 (В съавторство с Ондрей Хабовчик).ISSN 0204-6369

Илиева, Мария (1996) Еднорог-еднороги и еднорог-еднорози Проглас, 1996, бр. 4, 83–85. Print ISSN: 0861-7902

Илиева, Мария (1995) Езиковото майсторство на Хр. Ботев като публицист Майстори на българското художествено слово. 9. клас. С. – В. Т-во: Анубис – Абагар, 1995, 284–296. ISBN 954-426-121-4

Илиева, Мария (1994) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство със Стоян Буров, Валентина Бонджолова и Пенка Пехливанова) Велико Търново: ЕЛПИС, 1994. 1056 с. ISBN 954-557-003-X

Илиева, Мария (1993) Помагало по българска фонетика (в съавторство с Анелия Петкова и Кирил Цанков) Велико Търново: Аста, 1993. 107 с. COBISS.BG-ID 1025838564

Илиева, Мария (1993) Стилистика. Задачи и текстове за упражнения по съвременен български език ІV – VІІ клас. В. Търново: Слово, 1993. 160 с. ISBN 954–439–133–9 (В съавторство в Р. Йосифова.)

Илиева, Мария (1993) Семантико-стилистична натовареност на показателното местоимение оня/онзи, оная, онова, онези Проглас, 1993, №2, 75–79. Print ISSN: 0861-7902

Илиева, Мария (1991) Характеристика на един тип сложни изречения, битуващи в разговорната реч Проблеми на българската разговорна реч. Сб. от Първата научна сесия по проблеми на българската разговорна реч, 29-30 ноември 1990 г. Отг. ред. проф. Русин Русинов. В. Търново: Печатница при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1991, 122–126. Print ISBN 954-524-407-0

Илиева, Мария (1991) Помагало по фонетика с практикум по правопис (в съавторство с Анелия Петкова и Кирил Цанков) Велико Търново: Изд. на ВТУ, 1991. 103 с. COBISS.BG-ID 1024574436

Илиева, Мария (1990) За разликите между сложните думи и синтактичните словосъчетания и за някои правописни проблеми, свързани с тях Сборник трудове от юбилейната научна сесия, посветена на 45-годишнината на Съюза на учените в България и 25-годишнината на Великотърновския клон. В. Търново, 1990, 50–54.

Илиева, Мария (1987) Наречието вкъщи и наречното съчетание в къщи Език и литература, 1987, бр. 6, 136–138. Print ISSN 0324-1270

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/