Публикации на доц. д-р Любка Стоичкова Димитрова


Димитрова, Любка (2014) Езикови средства за експликация на семантичната категория интензивност (Върху материал от сборника разкази „Има ли кой да ви обича” на Калин Терзийски) Арнаудов сборник, т.8, Русе, изд. ЛЕНИ-АН, 2014. ISBN: 978-619-7058-33-8, с. 237 – 434.

Димитрова, Любка (2014) Българска морфология (Задачи и текстове за упражнения) В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-987-7, 131 с.

Димитрова, Любка (2013) Към въпроса за синтактичната интензификация (предадена статия). Втората международна научно-практическа конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, 26-27 септември 2013 г. в Башкирския държавен университет – гр. Уфа.

Димитрова, Любка (2013) Още веднъж за лексикалната метаморфоза в компютърния жаргон Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят. В. Търново. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-919-8, 2013, (Ст. Буров и Л. А. Калимуллина - отг. ред.), c.239-247.

Димитрова, Любка (2013) Още веднъж за (не)усетеното и (не)истинското. Лингвистични щрихи за романа „Непотребния” на Г. Гроздев. Арнаудов сборник, т. 7, Русе, изд. ЛЕНИ- АН”, 2013, ISBN: 978-619-7058-06-2, с. 313 – 319.

Димитрова, Любка (2013) Още веднъж за лексикалната метаморфоза в компютърния жаргон. Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури В съвременния свят”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-919-8, Велико Търново, 2013, 239 - 247

Димитрова, Любка (2013) Лингвистична интензификация (Между емоционалността и емотивността)” Юбилейна международна научна конференция на тема „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 10 май 2013 г.

Димитрова, Любка (2012) Поглед към естетиката на словото в художественото пространство.Руси Русев. Словото – начин на живот. Русе: Лени Ан, 2011, 277 с. Проглас. Филологическо списание. ISSN 08061-7902. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 1, 2012 (год. ХХІ), с. 193 – 197.

Димитрова, Любка (2011) Личното име – визитна картичка на епохи, поколения и личности Проглас. Филологическо списание. ISSN 08061 7902. Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, кн.2, 2011 (год. ХХ), с. 142 -146.

Димитрова, Любка (2011) Още веднъж за (не)усетеното и (не)истинското Балканските пътища и бродове на Георги Гроздев. Издателство „Балкани”, София, 2011, 190 – 205

Димитрова, Любка (2011) Балановият поглед „Из философията на българския език”. Проф. Върбан Вътов 70 години Юбилеен сборник. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, ISBN 978 – 954 – 524 – 810 – 8, Велико Търново, 2011, с. 123 – 131

Димитрова, Любка (2010) Щрихи към съвременната правописно-правоговорна норма (през призмата на телевизионното предаване „Щаба на еволюцията” и резултатите от анкетно допитване) Проблеми на устната комуникация, книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес” (5-6 юни 2008 г). Университетско издателство „СВ. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-745-3, Велико Търново, 2010, с. 158 – 167.

Димитрова, Любка (2010) За пропуснатото, (не)усетеното, (не)осъзнатото, но най-съкровеното// Литературни Балкани, бр. 18, година ІХ, 2010, Издателство „Балкани”, с.279 – 283. Литературни Балкани, бр. 18, година ІХ, 2010, Издателство „Балкани”, с.279 – 283.

Димитрова, Любка (2009) Някои закономерности в оценъчната дейност на автора повествовател в ретроспективен текст (Върху материал от „Време под линия” на Иван Динков) Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986) Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-674-6, Велико Търново, 2009, 39 – 48.

Димитрова, Любка (2009) Опит за лингвистичен прочит на нонфикшън литература (Върху материал от мемоарите на Недялко Йорданов „Здравей, аз” и „От себе си не си отивай” Словото е отражение на живота (Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф.д-р Христина Станева) Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-693-7 Велико Търново 2009, с. 68 – 80

Димитрова, Любка (2009) (Не)нови деривационни предизвикателства в системата на деятелните съществителни имена за лица Граматика и семантика (Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина) Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-724-8, Велико Търново 2009, с. 79 – 88.

Димитрова, Любка (2009) Професор дфн Станьо Георгиев на 80 години Граматика и семантика (Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина) Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-724-8, Велико Търново 2009, с. 13 – 18.

Димитрова, Любка (2007) Разговор с псевдоадресат (лингвистични бележки за квазиобщуването) Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Филологически факултет. Езикознание. Том 34, книга 2. Доклади от седмата национална конференция на тема Проблеми на българската разговорна реч (11-12 юни 2004 г.). Велико Търново, 2007, Университетско издателство „ Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 0204 – 6369, 203 – 211.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/