Публикации на доц. д-р Николай Симеонов Мончев


Мончев, Николай (2017) Н.Мончев Природнотуристически ресурси на България ВТУ

Мончев, Николай (2014) Актуални въпроси на екологичния туризъм в Северен Кипър Сб. Трета международна научна конференция, “Географски науки и образование”, Шн

Мончев, Николай (2013) Н.Мончев,С.Димитров,Г.Петров,П.Лаков Атлас-Европа ВТУ

Мончев, Николай (2010) Ландшафтната устойчивост – критерий за оценка на ланшафтната деградация Сб. Международен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, ВТ

Мончев, Николай (2009) Управление на природните ресурси чрез оценяване на антропогенизацията сб. България, българите и Европа-мит, история и съвремие, ВТУ

Мончев, Николай (2007) Един математически модел за оценка на антропогенизацията България, българите и Европа-мит, история, съвремие, ВТ, 2007

Мончев, Николай (2006) Н. Мончев Антропогенизация на земите от долното течение на Искър ВТУ

Мончев, Николай (2005) Шумово натоварване на град Плевен Сб. Приносът на ИЮФ за развитие на българското образование и наука,ВТ

Мончев, Николай (2004) Относно антропогенната натовареност, преобразуваността и устойчивостта при определяне на ландшафтния риск за природната среда Годишник на Техническия университет, Варна, 307-568

Мончев, Николай (2004) Търновските височини-природногеографско описание С, Обучението по география

Мончев, Николай (2004) Н.Мончев Опазване на агроландшафти Сб. Национална-научнопрактическа конференция по география, София

Мончев, Николай (2003) Относно избора на показатели за оценка на антропогенната натовареност и устойчивостта на ландшафтите ВТ, Научни трудове на НВУ "В.Левски",кн.73-II

Мончев, Николай (2002) Н.Мончев Опазване на природниите ресурси в антропогенизирани райони-агроландшафтен модел Сб. Наука околна среда и устойчиво развитие

Мончев, Николай (1999) Н.Мончев Природна география на България ,ГО, 1999 ГО

Мончев, Николай (1998) Н.Мончев Почвено разнообразие в западната част на Търновските височини В: Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн.67 В: Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн.67

Мончев, Николай (1994) Н. Мончев Специфика на релефа в землището на град Тръстеник, Плевенско Трудове на ВТУ, т.2, кн.География, 1994

Мончев, Николай (1994) Н.Мончев Почвени комплекси в района на град Тръстеник, Плевенско В: Трудове на ВТУ, т.2, кн. География, 1994

Мончев, Николай (1994) Н.Мончев Оценяване на физикогеографските условия при агроландшафти В: Сб. “Теоретични проблеми на географското познание” ВТ

Мончев, Николай (1992) Н. Мончев, Относно обезпечеността на землището на град Тръстеник, Плевенско с пряка слънчева радиация : Трудове на ВТУ, т.1, кн. География, 1992

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/