Публикации на доц. д-р Анелия Василева Петкова


Петкова, Анелия (2018) Проф. Ст. Георгиев: "Университетът - моя съдба" Проф. Ст. Георгиев на 90 години. Юбилеен лист. Издава Катедрата по съвременен български език при Филологическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / 22 юни 2018, с. 2.

Петкова, Анелия (2017) Енциклопедия на българската ономастика - ценен лексикографски труд Сборник в чест на проф. д-р Нено Неделчев по случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: Ивис, 2017, с. - 112. ISBN 978-619-205-070-2.COBISS.BG - ID 1282153188.

Петкова, Анелия (2017) ТОПОНИМИТЕ В ОБЛАСТТА ГОРА, АЛБАНИЯ Проблеми на българската ономастика. т. 13.

Петкова, Анелия (2016) Нарративный анализ идентитета сконструированного/воспроизводимого в дискурсе фокусированного группового квалитативного интервью Славика 2016 г., вып. 45, Дебреценски университет, Унгария

Петкова, Анелия (2015) Десета международна научна конференция „ПРОБЛЕМИ НА УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ“ (Велико Търново, 7-8 ноември 2014 г.) – В: сп. Проглас, кн. 1, 2015.

Петкова, Анелия (2014) Проф. д-р Кирил Йовчев Цанков (Присъдени научни степени и звания) – В: сп. Проглас, кн. 2, 2014.

Петкова, Анелия (2014) За някои структурно-семантични диалектизми в българския език. – В: Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, 2014. година. Лесковац, 11. и 12. април 2014. Године. КЊИГА САЖЕТАКА. ISBN 978-86-82031-31-4 Лесковац

Петкова, Анелия (2013) Диалектна лексика и топоними. – В: Путеви и домети. Диjaлекатске лексикографиjе. (Зборник радова са истоименог међународног научног скупа). Ниш, 2013, 259-264. ISBN 978-86-7379-315-3 Ниш

Петкова, Анелия (2013) Произход на диалектната лексика в топонимията на Плевенско. - В: Проблеми на устната комуникация. Книга девета. IX Международна научна конференция 28-29 октомври 2011 г. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2013, 182-198. ISBN 978-954-524-887-0

Петкова, Анелия (2012) Особенности диалекта бессарабских болгар сел Кирсово и Твардица. - CONFERINŢA INTERUNIVERSITARĂ. EDUKAŢIE PRIN CERCETARE – GARANT AL PERFORMANŢEI ÎNVĂŢĂMĂNTULUI SUPERIOR. 3-4 mai 2012. CEP USM. Chişinǎu. ISBN 978-9975-71-235-4 Chişinǎu

Петкова, Анелия (2012) К вопросу о происхождении сюжета сказаний о дракуле. - CONFERINŢA INTERUNIVERSITARĂ. EDUKAŢIE PRIN CERCETARE – GARANT AL PERFORMANŢEI ÎNVĂŢĂMĂNTULUI SUPERIOR. 3-4 mai 2012. CEP USM. Chişinǎu. ISBN 978-9975-71-235-4 Chişinǎu

Петкова, Анелия (2011) Диалектна лексика в топонимията на Плевенско. - В: Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2011, 99-105.

Петкова, Анелия (2010) Езикова интерференция в говора на българската диаспора в с. Стеблево, Голо Бърдо – Албания. – В: Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес” 5-6 юни 2008 г. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2010, 241-250. ISBN 978-954-524-745-3

Петкова, Анелия (2010) Местните имена в Плевенско. Велико Търново, 2010, 263 с.

Петкова, Анелия (2009) Българска реч от село Стеблево, Голо Бърдо (Албания). – В: ORATIO VITAE SIMULACRUM (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2009, 257-266.

Петкова, Анелия (2009) Езикова характеристика на топонимите в южната част на Плевенско. – В: Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986). По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2009, 220-235.

Петкова, Анелия (2007) Местни имена от чужд произход в Плевенско. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика в началото на ХХ в. Т. 9. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007, 335-341.

Петкова, Анелия (2006) Към езиковата характеристика на топонимите в Плевенско. – В: Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей (Jоrdanca Marinova. Studia in honorem septuagenarii eius jubilaei). Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 264-276.

Петкова, Анелия (2005) Говорът на село Стеблево, Голо Бърдо – Албания. – В: Българите в Албания и Косово. Алманах на дружество “Огнище”. София, 2005, Т. 2, 69-76. София

Петкова, Анелия (2005) Ландшафтът в езиковия свят на албанците. – В: Българистични проучвания. Т. 10. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Издателство Faber, 2005, 201-208 (в съавторство с Джемиле Зюкай).

Петкова, Анелия (2005) Социолингвистичният аспект при изследване на диалектоложки материал (върху говора на село Петърница, Плевенско). – В: Език и стратегии в обучението. Сборник, посветен на 70-годишнината на доц. д-р Стефанка Стефанова и доц. д-р Мариета Тончева. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005, 54-57.

Петкова, Анелия (2005) Българска лексикология. Сборник с упражнения. В. Търново. Издателство Faber, 2005, 82 с.(в съавт. с В. Бонджолова).

Петкова, Анелия (2005) Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. В. Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 76 с. (в съавторство с К. Цанков, В. Бонджолова и М. Илиева).

Петкова, Анелия (2000) Енциклопедия на съвременния български език Съставители: Р. Русинов, Ст. Георгиев. ИПК “Св. Евтимий, Патриарх Търновски”. В. Търново, 2000, 583 с. (сп. “Българска мисъл”, с.52; сп. “Известия на семинара по славянска филология при университета в София “, с.150; сп. “Македонски преглед “, с.204; сп. “Проглас “, с. 361; сп. “Просвета “, с. 363; сп. “Философски преглед “, с.523)

Петкова, Анелия (1999) Речник на новите думи в съвременния български език Велико Търново: издателство “Слово”. 140 с. ISBN 954-439-543-1.

Петкова, Анелия (1998) Имената на българските царе и владетели и тяхното разпространение във Велико Търново. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 5, 1998, с. 77-81.

Петкова, Анелия (1998) Помагало по българска фонетика. Задачи и текстове за упражнения (в съавторство с Кирил Цанков, Валентина Бонджолова, Мария Илиева) Велико Търново: Фабер. ISBN 9549541215.

Петкова, Анелия (1996) Иванка Вълчева – български ономаст. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика /ономасти и ономастични изследвания в България/. В. Търново, 1996, с. 193-195.

Петкова, Анелия (1996) Промени на латералните съгласни в говора на село Петърница, Плевенско. – В: Научна сесия академик Юрдан Трифонов (1864-1949). Плевен, 24 ноември 1994 г. Враца, 1996, 20-23. Плевен

Петкова, Анелия (1994) За една фонетична особеност на книжовно-разговорната реч (Рефлекс на старобългарската атова гласна). – В: Проблеми на българската разговорна реч. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий “. В. Търново, 1994, 28-41 (в съавторство с Р. Йосифова).

Петкова, Анелия (1993) Правопис и пунктуация – задачи и текстове за упражнения (в съавт. с П. Радева). изд. „Слово“, В. Търново, 1993, 165 с.

Петкова, Анелия (1993) Помагало по българска фонетика (в съавт. с К. Цанков и М. Илиева) Велико Търново: Аста, 1993. 107 с. COBISS.BG-ID 1025838564

Петкова, Анелия (1991) Помагало по фонетика с практикум по правопис (в съавт. с К. Цанков и М. Илиева). изд. ВТУ, В. Търново, 1991, 103 с. Велико Търново: Изд. на ВТУ, 1991. 103 с. COBISS.BG-ID 1024574436

Петкова, Анелия (1990) За някои основни тенденции при избор на лично име. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Велико Търново, 1990, 112-116.

Петкова, Анелия (1989) Префиксално-суфиксални форманти с компонент О-, ОБ за образуване на глаголи в съвременния български език. В: Списание “Език и литература”, С., 1989, кн. 3, с. 98-101.

Петкова, Анелия (1989) Към въпроса за префиксално-суфиксалните форманти за образуване на глаголи в съвременния български книжовен език /префиксално-суфиксален формант с компонент В-/ВЪ-/ВЪЗ/. В: Съвременник ,89 /Юбилеен сборник в чест на 45-годишнината от създаването на СНРБ/, 1989, с. 50-52.

Петкова, Анелия (1988) За един тип глаголни словосъчетания в северозападните диалекти – резюме. В: Сборник по случай 25-годишнината на Великотърновския университет, т. 1, Езикознание, В. Търново, м. май, 1988, с. 6.

Петкова, Анелия (0) ТОПОНИМИТЕ В ОБЛАСТТА ГОРА, АЛБАНИЯ Проблеми на българската ономастика. Т.13. 2017.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/